Senior Citizens Voluntary Work - International Transfer of Knowledge and Ideas

_dsc5606 _dsc5618 _dsc5648 _dsc5631 _dsc5793
Tematyka działań: 
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Wolontariat
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego "FOSa"                                                                            
ul. Artyleryjska 34, 10-165 Olsztyn
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 

Bartłomiej Głuszak, gluszak@wp.pl, 693 109 666

Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Jesteśmy związkiem stowarzyszeń działających w obszarze pomocy socjalnej i integracji społecznej. FOSa zrzesza ponad 70 organizacji socjalnych (członkowskich i partnerskich) z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Organizacje te zajmują się wspieraniem grup zagrożonych marginalizacją społeczną, pracują na rzecz dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich i wielu innych grup potrzebujących wsparcia.

Główne cele Federacji to wspieranie organizacji członkowskich (realizowane poprzez m.in. doradztwo, szkolenia, informację, promocję dobrych praktyk) oraz rzecznictwo interesów.

Obecnie najbardziej rozwinięte kierunki działalności Federacji to działania na rzecz osób niepełnosprawnych (jak promocja zatrudnienia, przygotowanie do tworzenia mieszkań chronionych i in.), na rzecz osób starszych (rzecznictwo, Pismo Generacja, kształcenie opiekunek medycznych i in.), promocja i rozwój wolontariatu, a także wspieranie organizacji socjalnych, zwłaszcza w obszarze przejmowania zadań zleconych.

Tytuł projektu: 
Senior Citizens Voluntary Work - International Transfer of Knowledge and Ideas
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2010-1-PL1-GRU14-11916 1
Lata realizacji: 
2010 - 2012
Kraj partnera: 
Holandia
Cele projektu: 

Realizowany przez nas projekt miał 3 cele główne:

  1. umożliwienie działalności wolontarystycznej seniorom,
  2. utworzenie trwałej współpracy między organizacjami partnerskimi,
  3. umożliwienie społecznościom lokalnym wykorzystanie potencjału wolontariuszy.
Obszary tematyczne: 

Projekt Wolontariat osób starszych - międzynarodowy przepływ wiedzy i pomysłów polegał na międzynarodowej wymianie wolontariuszy 50+ z Holandii oraz Polski.

Głównym założeniem projektu była wzajemna edukacja oraz wymiana doświadczeń między wolontariuszami, społecznością lokalną oraz organizacjami partnerskimi w celu nawiązania trwałej współpracy. Realizacją projektu chcieliśmy zapoczątkować stały program wymiany seniorów, który stałby się w przyszłości narzędziem edukacyjnym, przyczyniającym się do podniesienia świadomości społecznej, łamania negatywnych stereotypów oraz zacieśniania więzi międzyludzkich na rzecz budowania wspólnej, solidarnej Europy.

Projekt zakładał cztery trzytygodniowe wizyty, w których wzięło udział 12 wolontariuszy (6 z Holandii oraz 6 z Polski).

Grupa docelowa słuchaczy-wolontariuszy: 

Wybór wolontariuszy poprzedzony został licznymi konsultacjami pomiędzy Federacją FOSa a Motivą za pomocą poczty elektronicznej, telefonów lub wideokonferencji. Profil wolontariuszy został dopasowany do rodzaju wykonywanej pracy wolontarystycznej (typu non-profit), za pomocą przeprowadzonych wywiadów oraz ankiet przez każdą z organizacji. Wzięliśmy pod uwagę zainteresowania seniorów, ich wiedzę oraz potrzeby, jednocześnie zapewniając równe szanse bez względu na płeć, pochodzenie, stopień zamożności, wyznanie etc. Jednym z kryteriów było zaangażowanie w pracę woluntarystyczną w organizacji pozarządowej bądź zainteresowanie podjęciem wolontariatu. Seniorzy wzięli udział w spotkaniach, na których dowiedzieli się o szczegółowych założeniach projektu (rodzaj pracy, prawa i obowiązki), warunkach społeczno-kulturowych miejsca, do którego się udadzą. Uczestnikom przydzieleni zostali mentorzy znający język angielski, którzy pomagali seniorom oraz prowadzili stały monitoring we współpracy z obiema organizacjami. W projekcie wzięło udział 12 wolontariuszy (6 z Holandii i 6 z Polski).

Jakie były początki projektu: 

Geneza projektu ma kilka źródeł. Po pierwsze, Federacja FOSa zrzesza szereg organizacji pracujących z wolontariuszami oraz rozwijających wolontariat, w tym Sieć Wolontariat Warmii i Mazur. Federacja FOSa zainicjowała także powstanie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Wolontariatu, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie oraz organizacjami wolontariackimi. Jednym z jego zapisów jest promocja wolontariatu, a także upowszechnianie wolontariatu międzypokoleniowego i wolontariatu osób starszych.

Niniejszy projekt był więc doskonałą okazją do realizacji tych zamierzeń. Partnera znaleźliśmy naturalnie, dzięki innej organizacji partnerskiej również z Holandii.

Krótki opis przebiegu projektu: 

Data

Opis działania

10-11.2010

07-08.2011

Rekrutacja wolontariuszy polskich do I wyjazdu

Rekrutacja wolontariuszy polskich do II wyjazdu

I wyjazd - 11.2010

II wyjazd- 08.2011

 

Działania przygotowawcze do I i II wyjazdu wolontariuszy polskich: opracowanie planu działania, spotkania z wolontariuszami mające na celu udzielenie wolontariuszom wszystkich potrzebnych informacji na temat miejsca, do którego się udadzą oraz zakresu zadań i roli jaką będą pełnić, stały kontakt z uczestnikami, wsparcie w przygotowaniu językowym, tłumaczenie.

I 05.05-25.05.2010

II-06.05-26.05.2012

Przeprowadzenie stażu dla wolontariuszy z Holandii

Przeprowadzenie stażu dla wolontariuszy z Holandii

1.08.2010-31.07.2012

Promocja projektu

1.08.2012 – do teraz

Działania upowszechniające

W wyjazdy zagraniczne było zaangażowanych 6 wolontariuszy. Taką samą ilość wolontariuszy gościliśmy w Polsce.

W działaniach krajowych dotyczących przygotowania wolontariuszy polskich do podróży do Holandii w różnych etapach było zaangażowanych kilka osób: Prezes Zarządu Federacji FOSa – Bartłomiej Głuszak oraz pracownicy Federacji: Agnieszka Sójka, Agnieszka Nowicka, Alicja Kowalik, Ewelina Warnel, Maciej Soroka. Ponadto zaangażowanych był szereg osób z organizacji członkowskich Federacji FOSa. W sumie więc poza 12 wolontariuszami uczestniczącymi w wolontariacie ponadnarodowym w projekt zaangażowanych było co najmniej 10 osób w Polsce i podobnie około dziesięciu osób w Holandii.

Liczba wolontariuszy aktywnie uczestniczących w projekcie
Liczba wolontariuszy wysłanych: 
6
Liczba wolontariuszy przyjętych: 
6
Produkty
Produkty projektu: 

Informacje o rezultatach i produktach projektu zostały upowszechnione podczas różnych spotkań ze społecznością lokalną, środowiskiem seniorskim (np. spotkanie Sieci Wolontariat Warmii i Mazur).

Na stronie www.federacjafosa.pl, na stronach organizacji członkowskich i partnerskich FOSy, a także na takich portalach internetowych jak np. w Polsce: www.ngo.pl , www.wim.ngo.pl , www.herold.pl i inne były na bieżąco zamieszczane artykuły o wizytach Polaków w Holandii, a także wrażania Holendrów przebywających w Polsce.

Ukazały się także artykuły w Gazecie Olsztyńskiej.

Sylwetki naszych wolontariuszy opublikowane zostały w kwartalniku „Generacja”, który jest przez nas wydawany.

Wolontariusze holenderscy opracowali prezentacje poświęcone Holandii, które przedstawili podczas kilku spotkań z grupami seniorskimi w województwie warmińsko-mazurskim.

Ponadto przetłumaczyli też na język holenderski i rozpowszechnili w swoim kraju zaproszenie na zawody Warmia Mazury Senior Games 2012.

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Cały czas funkcjonuje strona Federacji FOSa. Można znaleźć na niej informacje dotyczące projektu, wymiany wolontariuszy, sprawozdań z podróży.

Na Facebooku umieszczaliśmy podobne informacje, jak na naszej stronie m.in. sylwetki wolontariuszy, relacje z podróży.

Projekt przyczynił się także do wpływu na podejście samorządu województwa do wolontariatu i aktywności osób 50+. Dzięki nagłośnieniu w mediach, na spotkaniach pokazaliśmy bowiem, że takie działania są możliwe, nagłośniliśmy ten rodzaj aktywności. Przełożyło się to również na relacje z samorządem. Przykładem innej perspektywy patrzenia samorządu na wolontariat 50+ jest współpraca przy organizacji Warmia Mazury Senior Games 2012, gdzie zaangażowano naszych wolontariuszy, w tym z niniejszego projektu. Co więcej, jeden z wolontariuszy holenderskich wraz z przyjaciółmi uczestniczyli w Senior Games.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Dzięki udziałowi w projekcie pracownicy Federacji FOSa nabyli doświadczenie we współpracy międzynarodowej, poszerzyli wiedzę o cenne informacje na temat wolontariatu, stanowią też zintegrowany zespół.

Projekt przełożył się także na wzbogacenie oferty i wzmocnienie organizacji członkowskich Federacji FOSa. Był bowiem tak zaprojektowany, iż większość aktywności wolontariackiej odbywało się w organizacjach Federacji FOSa. Co za tym idzie, umożliwiło to nawiązanie kontaktów naszym organizacjom, wzbogacenie oferty świadczonej na rzecz swoich odbiorców (zwłaszcza osób starszych oraz niepełnosprawnych), inspirację nowymi pomysłami (realizowanymi przez organizacje holenderskie). Owocne też było w promocji i rozwoju wolontariatu w naszych organizacjach, poprzez waśnie umożliwienie spotkań wolontariuszy z wolontariuszami z Holandii.

Ponadto część wolontariuszy polskich jest teraz na stałe zaangażowanych w działalność tak organizacji członkowskich, jak i Federacji FOSa – na poziomie regionalnym.

Wpływ udziału w projekcie na wolontariuszy: 

Wolontariusze, dzięki uczestnictwu w projekcie:

  • mają doświadczenia z wolontariatem (dla części z nich pierwsze), które umożliwiły poznanie innego kraju i innej kultury, nauki obcowania z osobami żyjącymi w ubóstwie, pracy oraz opieki nad tymi osobami,
  • aktywnie promują wolontariat, inspirując do działania kolejne osoby,
  • część z nich nabrała większej pewności siebie w takich obszarach, jak poruszanie się po lotnisku, przemieszczanie się w innym kraju itd.,
  • wolontariusze zarażają swoją aktywnością społeczną inne osoby,
  • wolontariusze po wymianie zagranicznej włączają się w działania, inicjatywy realizowane przez Federację FOSa i organizacje członkowskie.

Jeden z wolontariuszy został zakwalifikowany m.in. jako przedstawiciel Federacji FOSa do ogólnopolskiego programu nastawionego na rzecznictwo osób starszych. Ponadto, mimo że jest w wieku emerytalnym, otworzył własną działalność gospodarczą.

Część wolontariuszy aktywnie włączyła się w pomoc przy międzynarodowych zawodach sportowych Warmia Mazury Senior Games 2012.

Inicjatyw takich jest o wiele więcej, warto jasno stwierdzić, że zaangażowanie już aktywnych osób wzrosło, natomiast tych początkujących w perspektywie kilku miesięcy bardzo się rozwinęło. Co więcej, angażują one do działalności społecznej kolejne osoby, w tym swoich znajomych, rodzinę.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Rezultaty projektu będą wykorzystane przez zrzeszone organizacje socjalne. Wiemy, że zostały wymienione kontakty pomiędzy uczestnikami ostatniego przyjazdu z Holandii a przedstawicielami organizacji FOSy. Z obserwacji i rozmów wynika, że nawiązane kontakty z organizacjami holenderskimi (podczas odbywania wolontariatu) zostaną wykorzystane przez zrzeszone organizacje w celu przyszłych projektów.

Planujemy też organizowanie wolontariatu krajowego.

Mamy plany Projektu Partnerskiego Grundtviga (planowany do złożenia w selekcji 2013).

Rezultaty projektu ewidentnie wpłyną też na rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim. W oddanym właśnie do konsultacji Wojewódzkim Programie Rozwoju Wolontariatu jako jedną z możliwości/obszarów rozwoju wolontariatu zapisaliśmy bowiem wolontariat międzynarodowy.

Opinie wolontariuszy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

„pobyt w Holandii był ze wszech miar interesujący, wartościowy i pełen wrażeń”

 “obiecuję, że wiedzę i doświadczenie zdobyte w Holandii przekażę na grunt swojego miasta”

“teraz będę dużo robił, by jeszcze raz (a najlepiej dużo razy) skorzystać z takich i podobnych wyjazdów”

„może wreszcie nauczę się języków obcych”

„wyjazd dał mi, otworzył przede mną wiele różnych możliwości”

„łączy nas wspólna sprawa – praca na rzecz ludzi starszych w naszych środowiskach”

„bardzo się cieszę, że miałam przyjemność uczestniczyć w tym projekcie”

„współpraca między organizacjami przebiegała bardzo dobrze”

„szkolenie w Amersfoort, w mieście wielkości Olsztyna, było bardzo interesujące i wartościowe. Podczas pobytu tam brałyśmy udział w rożnych formach wolontariatu, takich jak: pakowanie prezentów dla dzieci z ubogich rodzin z okazji dnia Św. Mikołaja, przygotowywanie kawy, herbaty, kanapek dla biednych i bezdomnych, gotowanie dla nich zupy np. naszego rosołu”

„pracując przez trzy tygodnie jako wolontariuszka w Amersfoort przekonałam się, jak dużo praca ta daje satysfakcji, jak dumny jest człowiek z siebie, kiedy widzi uśmiech dziecka czy wdzięczność w oczach ludzi starszych”

„w ramach projektu, oprócz gotowania zupy, brałyśmy udział w ćwiczeniach pilates, malowaniu i lekcjach holenderskiego. Po zajęciach, przy kawie, odpowiadałyśmy na pytania o Polsce nowo poznanym koleżankom Holenderkom”

„międzynarodowa wymiana wolontariuszy seniorów w  programie Grundtvig to nieoceniona wiedza zdobyta u najlepszych; w krajach gdzie zaangażowanie w wolontariat budzi powszechny szacunek i otwarcie na pomoc”

„pierwszego dnia zaskoczyła mnie pani, która przy wyjściu z domu handlowego zaczepiała ludzi wymachując … moim portfelem. Okazało się, że zgubiłem go z dziurawej kieszeni, a ona znalazła i szukała właściciela”

„na kolacjach przyjmowali nas we własnych domach. Dogadzali nam jak tylko mogli, żebyśmy się dobrze czuli”

„sprawowali całodzienną opiekę, czasami męcząc swoją nadopiekuńczością (zmęczenie mogło wynikać z mojego braku znajomości języka)”

„zgadzali się na zmiany precyzyjnie ułożonych planów (poza planowaną pracą) i chętnie oprowadzali po wybranych przez nas miejscach”

„urzekła mnie idea Resto wan Harte. Sieć lokali, gdzie za niewielką opłatą każdy potrzebujący może się najeść i pomóc jako wolontariusz innym potrzebującym. Z założenia żaden gość nie pozostanie samotny i opuszczony”

„kiedy dowiedzieli się, że interesują mnie książki o sztuce, to obdarowali tomami o Rembrandcie”

„codziennie witano mnie w pracy serdecznymi uściskami i pocałunkami, a w ciągu dnia wielokrotnie przyjaznym helo i uśmiechem. Żegnano równie przyjaznym baj baj

„Starsi i mocno starsi ludzie niezwykle swobodnie poruszają się rowerami, kajakami i samochodami”

„szkoda, że nie jestem Holendrem”

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Maciej Soroka
Data wypełnienia formularza/karty: 
15.12.2013

Switch style