seminarium kontaktowe - Agata Andruszkiewicz Quality in Adult Education

Tematyka działań: 
Jakość i ewaluacja edukacji
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Organizacja korzystająca z wyjazdu: 
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Imię i nazwisko: 
Agata Andruszkiewicz
Stanowisko w organizacji: 
Dyrektor
Adres: 
ul. Szymanowskiego 3B 41-219 Sosnowiec
Telefon: 
(32) 26 62 764
E-mail: 
cku@ckusc.pl
Typ wyjazdu: 
seminarium kontaktowe
Tytuł seminarium: 
Quality in Adult Education
Nr Umowy Finansowej: 
2010-1-PL1-GRU07-14759
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
25.11.2010 - 28.11.2010
Organizacja goszcząca: 
THE EDUCATION SERVICES OF LÉARGAS Narodowa Agencja Programu Lifelong Learning w Irlandii
Opis wizyty/seminarium: 

Wyjazd na Seminarium kontaktowe Programu Grundtvig dla akcji Projekty Partnerskie

Grundtviga zatytułowane: „Quality in Adult Education” odbył się w terminie od 25.11 do 28.11.2010 do Dublina. Uczestnikami spotkań odbywających się w trakcie seminarium byli reprezentanci z Belgii, Cypru, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Islandii, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Językiem roboczym spotkania był język angielski.

Działania poprzedzające listopadową wizytę zakładały merytoryczną, wnikliwą analizę

dokumentacji stanowiącej meritum Projektów Partnerskich Grundtvig na rok 2011 (priorytety krajowe i europejskie, zasady aplikowania, budżet projektu). Priorytetem stało się dla mnie poznanie - czysto teoretyczne - funkcjonowania, tradycji oraz obyczajowości kraju goszczącego – Irlandii.

Reprezentując zarówno określony region Polski z jego walorami mikroregionu, a przede wszystkim placówkę oświatową - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, opracowałam we współpracy z koordynatorem współpracy międzynarodowej w CKU pakiet materiałów informacyjnych (broszury informacyjne w języku angielskim, jak i prezentację multimedialna) oraz wachlarz potencjalnych działań, które mogłyby zostać zrealizowane w obrębie projektu. Zostały one poddane analizie podczas spotkania z nauczycielami języków obcych pracującymi w CKU i koordynatorem współpracy międzynarodowej w tejże instytucji. Produktem finalnym spotkań roboczych w CKU było wyłonienie celów ogólnych i szczegółowych przyszłego projektu i określenie wymiernych efektów, które chcielibyśmy osiągnąć podczas realizacji programu.

W związku z mającymi się odbyć w ramach wizyty „European Fair” przygotowałam kilka informacji o regionie, którego byłam przedstawicielką oraz zabrałam ze sobą produkty regionalne.

Wizyta w Dublinie realizowana była w myśl zaplanowanych przez gospodarzy modułów tematycznych. Premierowe wystąpienia przypadły w udziale Leargas i skierowane były na przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy o programie Grundtvig oraz przedstawianie wzoru „dobrych praktyk” ze zrealizowanych już projektów. Pośród rozlicznych tematów wykładowych, znalazła się problematyka idei jakości w procesie kształcenia dorosłych.

Zorganizowano również trzy sesje warsztatowe w grupach roboczych z prezentacją wypracowanego projektu w ostatnim dniu seminarium. Seminarium rozpoczęło się od tzw. „European Fair”, swoiście pojętej integracji uczestników spotkania, co pozwoliło na poznanie przedstawicieli z innych instytucji, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów. Wygłosowym punktem, zaplanowanym harmonogramem wizyty, był zorganizowany przez gospodarzy program kulturalny z tradycyjną kolacją z muzyką irlandzką i pokazem tańców celtyckich.

Działania realizowane podczas wizyty były rzetelnie przygotowane w zakresie organizacyjnym, logistycznym oraz sferze merytorycznej. Wiele czasu zostało poświęcone pracom nad znalezieniem partnerów potencjalnych działań oraz tworzeniu projektów.

Partnerzy w mojej grupie projektowej mieli bardzo podobne oczekiwania co do potencjalnego projektu. Nie było zatem dysonansu w zakresie doprecyzowania tematu projektu oraz celów, zadań, działań i wstępnego podziału obowiązków.

W czasie prac grupy projektowej powstał wstępny projekt skierowany do słuchaczy i nauczycieli, pt: ”Porównanie metod pracy w kształceniu osób dorosłych i wprowadzenie oferty kursów e-learningowych i blended-learningowych”.

Listopadowe spotkanie rozpoczęło intensyfikację prac nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego projektu. Sprawna komunikacja wszystkich partnerów pozwoliła na złożenie wniosku do Narodowej Agencji w rundzie selekcyjnej (21 luty 2011).

Pięć krajów – Polska, Litwa, Hiszpania, Turcja oraz jako koordynator Irlandia założyło główne cele jakimi są:

  • porównanie metod nauczania osób dorosłych w krajach europejskich,wprowadzenie nowych metod nauczania w każdej instytucji w celu podniesienia jakości pracy
  • wprowadzenie kursów e-learningowych i blended-learningowych w celu ułatwienia dostępu do edukacji osobom dorosłym
  • rozwijanie umiejętności komputerowych w ramach pracy nad projektem – praca na platformie moodle
  • uświadomienie słuchaczom ich odpowiedzialności za własne kształcenie i jego wymiar europejski

Powrót do Polski wiązał się z koniecznością przekazania informacji zwrotnych, dotyczących uczestnictwa w wizycie roboczej pracownikom CKU oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji w Sosnowcu. Rada Pedagogiczna CKU, po zapoznaniu się z przygotowanym przeze mnie raportem z wizyty w Dublinie, wypracowała plany współpracy z innymi krajami oraz uszczegółowiła zarys projektu powstały w trakcie wizyty. Dzięki umożliwieniu mi uczestnictwa w konferencji i zawartym kontaktom z przedstawicielami instytucji wspierających kształcenie osób dorosłych wielu krajów mam możliwość zainicjowanie współpracy na wielu płaszczyznach, które przełożą się na wymierne korzyści w placówce, którą kieruję. Bezpośredni kontakt z podmiotami mającymi wpływ na kształt edukacji dorosłych zarówno w kraju i poza nim owocuje kolejnymi projektami.

Kraj: 
Irlandia
Miasto bądź rejon: 
Dublin

Switch style