Art forms

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja drugiej szansy
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Sztuka, muzyka, kultura
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Poleski Osrodek Sztuki
ul.Krzemieniecka 2A, 94-030 Łódź
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Marcin Filipowicz
tel. 42688 14 18, e-mail: m.filipowicz@pos.lodz.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Poleski Ośrodek Sztuki nastawiony jest na edukację osób dorosłych. W związku z tym działają u nas kluby zrzeszające głównie osoby po 50 roku życia: Klub Smakosza, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Żyję z Pasją, Klub Scrabblistów. Poza tym pod kątem tej grupy wiekowej organizujemy zajęcia: Zajęcia  plastyczne dla dorosłych, Gimnastyka dla pań. Organizujemy także  szereg spotkań z ludźmi kultury w cyklu literackim, kulinarnym. Jest także cykl spotkań ułatwiający radzenie sobie z codziennością pod nazwą „Nie bój się codzienności”.

Tytuł projektu: 
Art forms
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2010-1-GB2-GRU06-03538 2
Lata realizacji: 
2010 - 2012
Kraje uczestniczące: 
Wielka Brytania
Austria
Polska
Cele projektu: 

Dzielenie się doświadczeniami trzech działających podobnie instytucji zajmujących się edukacją osób dorosłych.

Obszary tematyczne: 

Szeroko pojęte sztuki plastyczne a także słowo pisane.

Grupa docelowa słuchaczy: 

Stali bywalcy Poleskiego Ośrodka Sztuki. Głównie są to osoby po pięćdziesiątym roku życia. Mieszkający w najbliższych okolicach Ośrodka. Wśród nich dominują kobiety.

Jakie były początki projektu: 

Koordynatora projektu poznaliśmy podczas organizowanych w Ośrodku Warsztatów Kultury Żydowskiej. Po jakimś czasie osoba ta zaproponowała nam przystąpienie do projektu. Była to inicjatywa koordynatora.

Krótki opis przebiegu projektu: 
 • Pierwsza wizyta zagraniczna: Anglia, 27.10.2010 - 30.10.2010

To pierwsze spotkanie partnerów projektu podczas którego ustaliliśmy, jak rozumiemy sformułowanie Art. Forms, podzieliliśmy się obowiązkami przy realizacji zadań, ustaliliśmy terminy kolejnych wizyt partnerskich, w tym wyjeździe nie brali udziału słuchacze.

 • Druga wizyta zagraniczna : Austria, 2.03.2011- 05.03.2011

Podczas tej wizyty wspólnie wyreżyserowaliśmy film animowany, zorganizowaliśmy wystawę zdjęć rzekotek, poznaliśmy siedzibę partnera projektu. W wizycie brało udział 2 słuchaczy.

 • Trzecia wizyta zagraniczna: Austria, 8.12.2011 - 10.12.2011

Podczas tej wizyty poznaliśmy metody pracy partnera projektu, braliśmy udział w warsztatach, zwiedzaliśmy także wiedeńskie muzea. W wizycie brało udział 3 słuchaczy.

 • Czwarta wizyta zagraniczna: Anglia, 28.03.2012 - 31.03.2012

Podczas tej wizyty zwiedzaliśmy muzea położone w okolicy Ely oraz Cambridge. W wizycie brał udział 1 słuchacz.

 • Pierwsza wizyta partnerska w Łodzi: 22.06.2011 -26.06.2011

Do najbardziej udanych akcji należało „Budowanie mostu Art. Forms”. Chodziło w niej o niekonwencjonalne podsumowanie dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu. W wizycie brali udział wszyscy słuchacze zaangażowani w prace nad projektem.

 • Druga wizyta partnerska w Łodzi. 20.06.2012 - 24.06.2012

Tym razem akcją podsumowującą wszystkie działania projektu była „Europejska mozaika”, w trakcie której zrobiliśmy całościowy przegląd działań projektu. W wizycie brali udział wszyscy słuchacze zaangażowani w prace nad projektem.

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
6
W wyjazdach zagranicznych: 
6
Produkty
Produkty projektu: 

Film animowany wyreżyserowany przez uczestników wizyty partnerskiej w Austrii.

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Film animowany.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Pod wpływem projektu zainaugurowaliśmy nowy cykl spotkań "Obraz i słowo", a IX Festiwalowi Literatury Prope Mercatum nadaliśmy charakter tematyczny, wiążący literaturę ze sztukami plastycznymi. Stąd nazwa: IX Festiwal Literatury Prope Mercatum "Obraz i słowo".

Dla pracowników rezultatem niezwykle ważnym był kontakt z żywym językiem angielskim, był on częścią praktyczną odbywających się w ciągu roku w Ośrodku lekcji języka angielskiego. To było szczególnie korzystne, ponieważ Angielka-koordynatorka projektu zwracała szczególną uwagę na poprawność językową i chętnie tłumaczyła zawiłości językowe. Podobnie jak w przypadku słuchaczy, uczestnictwo w projekcie zwiększyło motywację pracowników do indywidualnych działań. Projekt Art Forms był dla osoby zarządzającej pierwszym realizowanym projektem unijnym. Dlatego miała ona możliwość budowania od podstaw  umiejętności kierowania projektem. Podobnie jak w przypadku uczestników, pracownicy także poszerzyli wiedzę na temat krajów partnerskich i ich kulturach.

Jeśli chodzi o kompetencje informatyczne pracownicy doskonalili je poprzez codzienną pracę z komputerem, w tym komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej oraz Facebooka, wyszukiwanie i weryfikację informacji.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Projekt zmienił bardzo wiele w życiu słuchaczy jeśli chodzi o kompetencje kluczowe. Co do świadomości i ekspresji kulturowej uczestnicy projektu poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności w następujący sposób:

 • odwiedzili muzea w Wiedniu, Cambridgeshaire oraz w Łodzi, w ten sposób uzupełnili swoją wiedzę na temat narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego,
 • uczestniczyli w różnego rodzaju warsztatach artystycznych, które wpłynęły na umiejętność wyrażania siebie.

Jeśli chodzi o inicjatywność i przedsiębiorczość te cechy zyskali przez:

 • doskonalenie znajomości języków obcych,
 • stwarzanie okazji do wykazania się uczestników pewnością siebie, zaangażowaniem, co zaowocowało większą samodzielnością tak potrzebną w realizacji własnych celów,

Jeśli chodzi o kompetencje informatyczne, słuchacze doskonalili je przez nabywanie całkowicie nowych umiejętności jak w przypadku osób, które przygotowały prezentacje multimedialne lub innych-uczących się na warsztatach radiowych (wykorzystanie programu edycji radiowej).

Ponadto :

 • mieli możliwość poznania i zrozumienia różnic kulturowych i religijnych krajów partnerskich,
 • aby lepiej zrozumieć partnerów projektu, zapoznali się z historią ich krajów,
 • brali udział w warsztatach organizowanych przez instytucje uczestniczące w projekcie, w ten sposób poszerzyli swoje doświadczenia na temat nowych metod pracy.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Rezultaty i produkty projektu mogły pomóc w wymianie doświadczeń, ponieważ dzięki informacjom o konkretnych działaniach, pomysłach wdrażanych w organizacjach krajów partnerskich, łatwiej jest je przenieść na własny grunt.

Poprzez prezentowanie dorobku uczestników projektu wzbogacono wiedzę na temat kultury krajów partnerskich. Miało to miejsce, między innymi, poprzez organizację wystaw prac uczestników projektu. Szczególnie wartościowe było prezentowanie wystaw uczestników projektu podczas wizyt partnerskich.

Rezultaty i produkty projektu mogą ponadto wzbogacić wiedzę Unii Europejskiej na temat kulturowej i historycznej specyfiki poszczególnych krajów (podczas omawiania korzyści wynikających z udziału w projekcie dzieliliśmy się odczuciami na ten temat).

Ta wiedza może ułatwić prognozowanie rozwoju pewnych tendencji społecznych na podstawie śledzenia stanu rozwoju społeczeństw wyżej rozwiniętych i dłużej działających demokracji.

Rezultaty i produkty projektu mogą wzbogacić zasób wspólnego, europejskiego dziedzictwa kulturalnego bez podziału na dorobek poszczególnych krajów.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

”Mieliśmy możliwość zwiedzenia siedzib partnerów projektu oraz uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez partnerów. To

"Nie zapomnę otwarcia mojej wystawy w VHS Hietzing w Wiedniu – mieście, gdzie miałem możliwość odwiedzenia wspaniałych muzeów, gdzie patrzyłem na prace Rubensa i Rembrandta.”

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 

Osoba odpowiedzialna za projekt ze strony polskiej pełniła tę role po raz pierwszy, dlatego było to dla niej nowym, ale bardzo pouczającym doświadczeniem.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Marcin Filipowicz
Data wypełnienia formularza/karty: 
03.12.2012

Switch style