SIE - Seniorzy w Europie

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja fizyczna i sport
Edukacja międzykulturowa
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Edukacja zdrowotna
Grupy o specjalnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne
Języki obce
Metody podnoszenia motywacji słuchaczy
Sztuka, muzyka, kultura
Umiejętności podstawowe
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej
ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Zbigniew Babski – Przewodniczący Zarządu
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Wspieranie rozwoju edukacji lokalnej dla dorosłych i młodzieży, szczególnie dot. niezawodowej edukacji (emeryci, renciści, osoby starsze, niepełnosprawne itd.) Działalność nie nastawiona na zysk.

Aktywizacja seniorów w różnych dziedzinach nauczania „przez całe życie” np.:

 • zwiększenie świadomości społecznej i dążenie do polepszenia życia starszych i niepełnosprawnych osób,
 • uczenie zdolności do konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach w kraju i za granicą,
 • wymiana doświadczeń i wspólne spędzanie czasu,
 • zwiększanie umiejętności językowych,
 • poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich i ich kulturach,
 • integracja międzypokoleniowa,
 • przygotowanie do udziału w projektach partnerskich.
Tytuł projektu: 
SIE - Seniorzy w Europie
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2010-1-DE2-GRU06-04662 2
Lata realizacji: 
2010 - 2012
Kraje uczestniczące: 
Niemcy
Wielka Brytania
Holandia
Polska
Cele projektu: 
 • Rozwój współpracy na podstawie wspólnych interesów seniorów w Europie na poziomie lokalnym.
 • Stworzenie raportu porównawczego nt. sytuacji seniorów w Europie.
 • Opracowanie pomysłów, koncepcji i strategii polepszenia sytuacji seniorów oraz kolejnych międzynarodowych projektów z seniorami.
 • Budowa wspólnej platformy w Internecie uwzględniającej wszystkie kontakty oraz pracę nad projektem „SIE – Seniorzy w Europie”.
Obszary tematyczne: 
 • Europejskie współdziałanie i współpraca
 • Podtrzymanie aktywności psychofizycznej, opieka nad osobami potrzebującymi pomocy
 • Zwiększenie aktywności i współpracy seniorów, podejmowanie przez uczestników projektu ciekawych inicjatyw także na poziomie lokalnym
 • Wymiana pomysłów i przykładów dobrej praktyki
 • Uczenie międzypokoleniowe/ uczenie się w starszym wieku/ emeryci
 • Aktywne obywatelstwo
 • Grupy docelowe o specjalnych potrzebach
 • Edukacja międzykulturowa
 • Edukacja artystyczna, włącznie ze sztuką, muzyką
 • Możliwości uczenia się dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną
 • Środowisko/ rozwój zrównoważony
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Historia i nauki społeczne
 • Nauka i uczenie się języków obcych
 • Ocena, certyfikacja i wartościowanie uczenia się
Grupa docelowa słuchaczy: 

W projekcie wzięli udział seniorzy w równej ilości kobiet i mężczyzn, z różnych organizacji strzeleckich np.: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzelcach Opolskich, Sekcja Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Strzelcach Opolskich, Związek Nauczycielstwa Polskiego o/Strzelce Opolskie.

Partnerami byli starsi ludzie z krajów o różnej kulturze posługujący się różnymi językami.

Jakie były początki projektu: 

Z inicjatywą zorganizowania projektu „SIE – Seniorzy w Europie” wystąpił do wszystkich miast partnerskich Soest partner wiodący Helmut Albers.

Przygotowania do projektu rozpoczęły się już w 2009 r. udziałem seniorów w spotkaniach roboczych z partnerami w Strzelcach Opolskich i Soest.

Przedstawiciele seniorów z czterech państw w dniach od 13 do 16.12.2009 r. wzięli udział w wizycie przygotowawczej programu Grundtvig w mieście partnerskim Soest. Inicjatywa była upowszechniana w mediach. Chętnych słuchaczy było wielu.

Związki emerytów i rencistów działające w gminie Strzelce Opolskie dokonały wyboru 7 uczestników projektu.

Krótki opis przebiegu projektu: 

We wszystkich spotkaniach partnerskich brali udział słuchacze!

Przed i po każdym spotkaniu prowadzono działania upowszechniające w mediach oraz działania ewaluacyjne.

Pierwsze spotkanie odbyło się w:

 • Kampen (Holandia) 03-07.10.2010 oraz
 • Soest (Niemcy) 08-11.10.2010,

i dot. działań integracyjnych, współpracy seniorów, wymiany doświadczeń. Seniorzy zapoznali się m.in. ze sposobami pomocy starszym i niepełnosprawnym ludziom w Holandii i Niemczech, a przede wszystkim z działalnością Kawiarenek Alzheimera i Rad Seniorów.

 • Bangor (Walia) 13-18.06.2011

W Bangor zrealizowano program o sytuacji życia dnia codziennego ludzi starszych, odbyły się warsztaty i konferencja, podczas których omówiono zagadnienia związane z opieką społeczną, strategii opieki nad ludźmi starszymi, podtrzymywania jak najdłużej ich niezależności oraz redukowania zapotrzebowania na usługi prewencyjne.

 • Strzelce Opolskie (Polska) 10-14.10.2011

Seniorzy pięciu państw wzięli udział m.in. w seminarium nt. działalności pomocy społecznej w gminie Strzelce Opolskie.

Goście odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Integracji Społecznej oraz Dom Pomocy Społecznej w Szymiszowie, zapoznając się z działalnością tych placówek. W Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Barka” zapoznano gości ze sposobem rozwiązywania problemów bezdomności w gminie Strzelce Opolskie.

 • Sarospatak (Węgry)  15-16.10.2011
 • Kraków (Polska)        17-18.10.2011
 • Soest (Niemcy)          10-13.05.2012

Uczestnicy projektu wspólnie analizowali sytuację seniorów w kraju i w państwach biorących udział w projekcie, kontynuowali pracę nad raportem końcowym projektu dotyczącym sytuacji lokalnej polityki seniorów w Europie, opracowywali wnioski i podawali najlepsze przykłady z pięciu miast europejskich biorących udział w projekcie lub krytykowali to, co należałoby zmienić oraz podawano propozycje strategii polepszenia sytuacji starszych ludzi. Rezultaty projektu seniorzy zaprezentowali na Międzynarodowej Konferencji „Miasto Ludzie” w Soest.

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
6
W wyjazdach zagranicznych: 
6
Produkty
Produkty projektu: 

Na stronie internetowej www.seniorzyweuropie.eu oraz w bazie EST zamieszczono wiele produktów projektu, m.in.:

 • Raport Porównawczy z Sytuacji Seniorów,
 • sprawozdania uczestników projektu (w j. angielskim, niemieckim i polskim),
 • zdjęcia, prezentacje multimedialne, programy itp., które są trwałym produktem pracy.
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Po zakończeniu projektu wykorzystano wszystkie powyższe produkty i upowszechniono je.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Udział w projekcie spowodował większą aktywność, lepszą organizację i zainteresowanie projektami. Pracownicy nabyli nowe umiejętności i wykazują się innowacyjnością.

Wdrożono nowy polsko-niemiecki program teatralny miast partnerskich Strzelce Opolskie i Soest dla seniorów i młodzieży: "Brakujący (?!) respekt pomiędzy pokoleniami", który poprzez współpracę zbliżył do siebie dziadków i wnuków obu krajów.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Intensywniejsza współpraca pomiędzy organizacjami, środowiskami, grupami zawodowymi, pomiędzy seniorami a młodzieżą.

Uczestnicy projektu przekonali się szybko, że można się "uczyć przez całe życie" bez względu na wiek, płeć, kulturę, czy wyznanie.

Dzięki temu projektowi, organizowaniu programów integracyjnych, seminariów, zajęć w grupach, poznawaniu innych kultur itp. słuchacze nabrali pewności siebie, nauczyli się europejskiej rzeczywistości w sferze politycznej mając na uwadze również inne narodowości, nauczyli się rozpoznawania problematyki, interesów, granic i możliwości, nauczyli się stawiania i reprezentowania nowych wyzwań w specyficznych sytuacjach.

Uczestnicy projektu zapoznali się także ze sposobami rehabilitacji i metodami opieki społecznej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Europie.

Stworzenie porównawczego raportu rozwinęło w nich metodyczne i analityczne myślenie, co stanowi podstawę do stawiania propozycji politycznych oraz ich reprezentacji.

W konsekwencji tych prac uczestnicy zyskali europejską perspektywę i możliwość współpracy nad wspólnym interesem na europejskim poziomie. Nauczyli się, że Europa ma jedną kulturę z różnymi nurtami, których wszyscy mogą się wzajemnie uczyć.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Trwałymi rezultatami projektu są m.in.:

 • opracowanie porównawczego raportu sytuacji dot. lokalnej polityki seniorów w Europie,
 • opracowanie pomysłów, koncepcji i strategii polepszenia sytuacji seniorów,
 • opracowanie propozycji kolejnych międzynarodowych projektów z seniorami,
 • realizacja politycznego współdziałania seniorów,
 • strona w Internecie uwzględniająca wszystkie kontakty oraz pracę nad projektem www.seniorzyweuropie.eu,
 • zwiększenie aktywności i współpracy seniorów na poziomie lokalnym i europejskim,
 • integracja międzypokoleniowa w Europie,
 • poznanie kultury innych krajów,
 • dokształcanie bez względu na wiek i bariery geograficzne (kursy językowe, kursy komputerowe itd.),
 • zdobycie ogólnego zainteresowania projektem SIE na Międzynarodowej Konferencji w Soest.

Uczestnicy projektu nabyli pewnego doświadczenia i zdolności do wykorzystania rezultatów projektu, a nawet ich ulepszania i zastosowania w projektach np. podczas realizacji partnerskiego projektu "Brakujący respekt między pokoleniami" z udziałem seniorów i młodzieży, które mają na celu dążenie do większego zrozumienia międzypokoleniowego, jak i polepszenia sytuacji starszych, niepełnosprawnych ludzi.

Seniorzy nadal podnoszą swoje umiejętności językowe, uczą się wspólnie z młodzieżą i dziećmi oraz wymieniają doświadczenia. Z tej współpracy powstają kolejne projekty europejskie.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Cytaty z Raportu Porównawczego z Sytuacji Seniorów w Europie upowszechnionego w trzech językach np.:

„Wszyscy uczestnicy projektu i wszyscy partnerzy z ramienia instytucji i organizatorzy SIE – SENIORZY W EUROPIE są szczęśliwi i dumni z tej pracy, którą wspólnie wykonali”.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc finansową, którą otrzymaliśmy z Grundtviga”.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Zbigniew Babski
Data wypełnienia formularza/karty: 
22.11.2012

Switch style