Rozwój regionalny przekraczający granice i współpraca przy dokształcaniu osób dorosłych w regionach wiejskich

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Doradztwo i poradnictwo
Inne
Metody podnoszenia motywacji słuchaczy
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Umiejętności podstawowe
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi
Krekole 32, 11-106 Kiwity
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Mariola Jagiełło
0048 89 766 21 74, 0048 609 450 262
samolubie23@wp.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Działania w kierunku szerzenia oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, propagowanie wiedzy dotyczącej istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego. Organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych. Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla społeczności lokalnej.
Tytuł projektu: 
Rozwój regionalny przekraczający granice i współpraca przy dokształcaniu osób dorosłych w regionach wiejskich
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
06/GR2/06-0061/P1
07/GR-LP/07-0028/P2
Lata realizacji: 
2006 - 2008
Kraje uczestniczące: 
Niemcy x2, Grecja, Litwa, Polska
Cele projektu: 
Celem projektu jest znalezienie drogi, jak można kobiety z regionów wiejskich o niskim wykształceniu motywować do brania udziału w ofertach dokształcających oraz stworzenie programu komputerowego do nauczania grupy docelowej.
Obszary tematyczne: 
Aktywizacja i rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
Grupa docelowa słuchaczy: 
Mieszkańcy obszarów wiejskich w wieku 25- 45 lat (mężczyźni i kobiety z obszarów wiejskich o utrudnionym dostępie do edukacji).
Jakie były początki projektu: 
Organizacja Frauen helfen Frauen z Niemiec była pomysłodawcą projektu. SWRW zostało partnerem projektu w wyniku powstawania europejskiej książki kucharskiej czterech państw „Wspólnie gotujemy w Europie”(Litwa, Polska, Niemcy, Holandia). Organizacja SWRW działa na terenie wiejskim, pozbawionym miejsc pracy w branży przemysłowej. Szansą na zatrudnienie jest rozwój turystyki wiejskiej.
Krótki opis przebiegu projektu: 
1. Konferencje (spotkania partnerów):
a) Niemcy - Emsburen - wrzesień 2006 (4 pracowników), czerwiec 2008 (2 pracowników + 2 słuchaczy);
b) Litwa - Birtstonas  luty 2007 (2 pracowników + 3 słuchaczy), marzec 2008 (2 pracowników + 6 słuchaczy);
c) Grecja - Chania - listopad 2007 (1 pracownik + 1 słuchacz);
d) Polska - Lidzbark Warmiński - lipiec 2007 prace nad wypracowaniem konceptu dokształcania, ankietowanie, ewaluacja.
2. Praktyki partnerskie:
a) gospodarz Niemcy – gość Polska - kwiecień 2007 (2 pracowników + 2 słuchaczy);
b) gospodarz Litwa – gość Polska - lipiec 2007 (2 pracowników + 4 słuchaczy);
c) gospodarz Polska – gość Grecja - lipiec 2007 (1 pracownik + 1 słuchacz);
poznawanie kraju partnerskiego- turystyka, język, zachowania, kultura, wspólne gotowanie typowych dla danego regionu potraw, zwiedzanie gospodarstw turystycznych.
3. Spotkania w siedzibie SWRW cele wypracowania konceptu dokształcania: dyskusje, wymiana uwag, wnioski. Przygotowywanie potrzebnych materiałów na konferencje oraz do publikacji książkowej.
4.Artykuły w prasie lokalnej, spotkania z władzami samorządowymi, promocja książki.
5. Ewaluacja przebiegu realizacji projektu przez GEA (Niemcy).
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
15
W wyjazdach zagranicznych: 
9
Produkty
Produkty projektu: 
książka „Take Your Chance”
piosenka „Take Your Chance”
CD - praktyki partnerów (wspólne gotowanie)
CD - quizy regionalne i krajowe (każdego partnera projektu)
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 
Koncepcja dokształcania zawarta w książce  „Take Your Chance”.
Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
Współpraca z organizacjami pozwoliła na wymianę doświadczeń, czerpanie nowych pomysłów, wykorzystanie doświadczeń partnerów w pracy organizacji. Pracownicy doskonalili swoje umiejętności językowe. Współpraca zaowocowała wakacyjną wymianą młodych dorosłych pomiędzy SWRW a Vilies tiltas (Litwa) oraz planami na przyszłość.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
Projekt pobudził słuchaczy do działania, podjęcia zmian w swoim życiu, umożliwił niektórym osobom podjęcie pracy. Społeczność lokalna dostrzegła potrzebę zmian w swoim najbliższym otoczeniu, rozpoczęła proces integracji społecznej.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 
Koncepcja dokształcania zawarta w książce „Take Your Chance” została wykorzystana do opracowania następnego wniosku dot. projektu współpracy międzynarodowej o podobnej tematyce.
Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 
Słuchaczom najbardziej podobały się wyjazdy zagraniczne w których mieli możliwość poznania innych krajów, nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.
Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Mariola Jagiełło
Data wypełnienia formularza/karty: 
05.09.2008

Switch style