EDUPART. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin

Tematyka działań: 
Edukacja międzykulturowa
Edukacja rodziców i rodzin
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Marlena Kawczyńska
0048 81 535 07 06
centrum@mopr.lublin.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie jest jednostką organizacyjną realizującą w sposób zintegrowany ustawowe zadania Miasta Lublin – miasta na prawach powiatu w zakresie pomocy społecznej. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej należące do zadań własnych i zleconych gminy i powiatu określonych ustawami oraz zadania pomocy społecznej przyjęte do realizacji na podstawiezawartych porozumień z organami administracji rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego. Ośrodek jest jednostką wielobranżową wykonującą zadania publiczne wynikające w szczególności z ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Celami Ośrodka są m.in. kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

Tytuł projektu: 
EDUPART. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
05/GR2/05-0049/P1
06/GR2/06-0117/P2
Lata realizacji: 
2005 - 2007
Kraje uczestniczące: 
Niemcy x2, Austria, Polska, Litwa
Cele projektu: 
 1. Rozwój partnerstwa edukacyjnego pomiędzy 5 organizacjami, skoncentrowanego na wymianie doświadczeń, praktyk z dziedziny kształcenia rodziców i rodziny.
 2. Wymiana informacji o sytuacji socjalnej rodziców i ich rodzin w danym kraju jako podstawowe ramy edukacji rodziców prowadzonej przez organizacje partnerskie.
 3. Wymiana modeli, praktyk i doświadczeń w zakresie edukacji rodziców.
 4. Identyfikowanie różnic socjalnych i różnic mentalnych w danym kraju oraz ocena ich znaczenia dla danej praktyki edukacji rodziców.
 5. Wspólne rozwijanie strategii edukacji rodziców przede wszystkim dla takich rodziców, których przy pomocy zwykłych miejsc i metod edukacji dorosłych nie można zmotywować lub trudno jest zmotywować do korzystania z ofert kształcenia (zwłaszcza dla rodziców znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych/ grupach marginesowych).
 6. Wspomaganie debaty na temat edukacji ustawicznej zwłaszcza w obszarze rozwoju komponentów socjalnych i ich przekazywania w ramach wychowania(edukacja rodziców).
 7. Rozwijanie efektywnego partnerstwa pomiędzy organizacjami partnerskimi  jako postawy do ewentualnych dalszych działań.
Możliwe cele średniookresowe: wspólny rozwój, testowanie i ogólnoeuropejskie rozpowszechnianie programów edukacji rodziców, regularna wymiana oraz przekazywanie wiedzy i doświadczeń, rozbudowa partnerstwa w sieć.
Obszary tematyczne: 

Edukacja rodziców, kraje UE, kwestie interkulturowe

Grupa docelowa słuchaczy: 
 1. Rodzice/wychowawcy/rodziny
 2. Grupy defaworyzowane społecznie i ekonomicznie, bezrobotni
 3. Kobiety
Rodziny polskie biorące udział w projekcie to podopieczni MOPR. Rodziny określane jako „dysfunkcyjne czy dysfunkcjonalne” – rozbite (najczęściej samotne matki), uzależnione (alkohol), niewydolne wychowawczo, biedne (niskie dochody), wielodzietne, bezrobotne. Wszystkie zamieszkują w śródmieściu Lublina - dzielnicę o niskim statusie społecznym uchodzącą za enklawę biedy i patologii społecznej. Są to przeważnie kobiety z grup defaworyzowanych społecznie ze względu na swój status społeczny i warunki materialno-bytowe.
Jakie były początki projektu: 

MOPR nie brał udziału w omawianiu założeń projektu przed złożeniem aplikacji, gdyż tym zajmował się przedstawiciel Komisji ds. Rodziny Rady Miasta Lublin, który wyraził chęć dołączenia do projektu na jednym ze spotkań na Litwie. MOPR został „wybrany” do przygotowania aplikacji i zrealizowania projektu.

Krótki opis przebiegu projektu: 
1. Spotkania partnerskie:
a) 15-18.09.2005 Niemcy – spotkanie koordynacyjne –  osobiste poznanie się odpowiedzialnych osób z poszczególnych instytucji, ustalenie głównego kierunku współpracy, przygotowanie Konferencji Rodzin w Wilnie (cele, metody, harmonogram, podział odpowiedzialności), ustalenie kwestii współpracy nad platformą internetową.
b) 07-12.04.2006 Litwa – Konferencja Rodzin – wymiana informacji na temat socjalnej sytuacji rodzin i rodziców w poszczególnych krajach, wymiana doświadczeń dot. szkolenia rodzin, poznanie się słuchaczy projektu.
c) 08-11.06.2006 Polska – wymiana instytucji uczących – zapoznanie się z działalnością na rzecz rodzin i różnymi organizacjami w Lublinie, wymiana i refleksje nad procesem nauczania poprzez partnerstwo, udział i współdziałanie w Lubelskich Dniach Rodziny.
d) 10-13.10.2006 Niemcy – spotkanie koordynacyjne – ustalenie współpracy na drugi rok projektu, przygotowanie następnego spotkania, dalsza praca nad stroną internetową, zastanowienie się nad kontynuacją partnerstwa po zakończeniu projektu.
e) 15-18.01.2007 Austria – spotkanie koordynacyjne – dyskusja nad teoriami i praktykami pracy rodzin i nad czynnikami, które wzmacniają rodziny, zapoznanie się z konkretnymi projektami dla rodziców, uzgodnienia i planowanie Konferencji Rodzin w Wiedniu.
f) 30.03-04.04.2007 Austria – Konferencja Rodzin – przedstawienie sprawdzonych w praktyce programów aktywizujących rodziny wszystkich partnerów, lepsze poznanie się rodzin, wymiana doświadczeń dot. kształcenia rodzin, podsumowanie przebiegu pracy rodzin w poszczególnych krajach.
g) 26-29.06.2007 Niemcy – spotkanie końcowe – podsumowanie i pozytywna ocena Konferencji Rodzin w Wiedniu, ustalenia dot. sporządzenia dokumentacji podsumowującej projekt, rozważania dot. ewentualnej dalszej współpracy przy kolejnych projektach.
Słuchacze brali udział w Konferencjach Rodzin, w pozostałych spotkaniach udział brali pracownicy poszczególnych instytucji partnerskich.
2. Działania krajowe:
-regularne spotkania kobiet z grupy samopomocowej (2 razy w tygodniu), na których uczestniczyły m.in. w warsztatach psychologicznych, doradztwie zawodowym, planowania budżetu rodzinnego, kursie jęz. angielskiego, obsługi komputera, kursie kulinarnym, w spotkaniach z dietetykiem, prawnikiem, księdzem,
- zorganizowanie „ Integracyjnej kawiarenki” – miejsca wspólnych spotkań uczestniczek grupy samopomocowej podczas których rozmawiały na dowolne tematy, wymieniały się poglądami, wykonywały ozdoby na kiermasze, spotykały się z ciekawymi ludźmi z Lublina,
- grupa samopomocowa wspólnie z rodzinami przeprowadziła remont 3 mieszkań swoich uczestniczek,
- organizowanie kiermaszy okolicznościowych,
- udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i religijnych,
- przygotowanie pielgrzymki do Włoch (zebranie funduszy, organizacja całego wyjazdu i pobytu we Włoszech).
W ramach realizacji projektu korzystano z doświadczeń lubelskiej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo realizując jej program autorski „Nasza Rodzina”.
3. Działania upowszechniające:
- udział w Lubelskich Dniach Rodziny i prezentacja partnerstwa na forum publicznym,
- artykuły w lokalnej prasie,
- bieżące informacje na temat realizowanego projektu na stronie internetowej MOPR Lublin oraz na stronie projektu,
- organizacja kiermaszy wyrobów rękodzielniczych i przedmiotów artystycznych uczestniczek grupy samopomocowej,
- wysłanie listu do papieża Benedykta XVI o działalności grupy samopomocowej oraz  z prośbą o błogosławieństwo i otrzymanie odpowiedzi na niego.
4. Działania ewaluacyjne:
- stały monitoring działań w trakcie realizacji projektu prowadzony zarówno przez opiekuna grupy samopomocowej, jak i pracowników realizujących projekt,
- ankiety ewaluacyjne dla uczestniczek  grupy samopomocowej na koniec realizacji projektu.
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
15
W wyjazdach zagranicznych: 
13
Produkty
Produkty projektu: 
 1. Strona internetowa: www.edupart.org
 2. Publikacje (książki, biuletyny, broszury): „Kształtowanie życia rodzinnego i wychowania w świetle zawodu lub działalności zarobkowej”.
 3. Raporty, materiały, opracowania: „Rodzina polska na przełomie wieków. Kierunki i uwarunkowania przemian współczesnej rodziny”, „Czynniki wzmacniające rodzinę-uwarunkowania spójności małżeństwa i rodziny”.
 4. Programy szkoleniowe: „Nasza Rodzina”.
 5. Zorganizowanie kiermaszy wyrobów rękodzielniczych i przedmiotów artystycznych uczestniczek grupy samopomocowej.
 6. Wyremontowanie 3 mieszkań uczestniczek grupy samopomocowej.
 7. Artykuły w lokalnej prasie na temat działalności grupy samopomocowej.
 8. Lekcje języka niemieckiego dla pracowników polskiej instytucji.
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Program szkoleniowy: „Nasza Rodzina”

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Pracownicy polskiej instytucji zdobyli nowe umiejętności. Poszerzyli znajomość języka niemieckiego. Zdobyli doświadczenie w  realizacji projektów międzynarodowych. Uzyskali wiedzę na temat sytuacji socjalnej rodzin w innych krajach UE.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
 1. Uczestniczki projektu podjęły pracę - cenią jej wartość, szanują ją i dbają o jej utrzymanie;zwiększyła się ich motywacja do zmiany swojego życia i zmiany swojej rodziny;
 2. zmieniła się ich postawa z roszczeniowej na postawę inwestora – osoby kreującej działalność Grupy, twórczej i pomysłowej;
 3. zyskały śmiałość i odwagę wobec publicznych wystąpień i wobec mediów (prasa, radio czy telewizja);
 4. przełamały bariery psychologiczne (większe poczucie własnej wartości, wyższa samoocena, większa wiara w swoje możliwości, asertywne zachowania wobec różnych sytuacji życiowych, mniejszy stres i emocje w konfliktach, rozwiązywanie problemów bez agresji i przemocy, poprzez zrozumienie i miłość, śmiałość i odwaga wobec sytuacji trudnych);
 5. przełamały bariery społeczne (współpraca i współdziałanie w grupie, otwartość, zrozumienie, „wyjście z domu” – poznanie nowych ludzi, zmiana stylu życia);
 6. przełamały bariery instytucjonalne ( brak strachu w załatwianiu spraw urzędowych, w kontaktach z instytucjami);
 7. dzięki uczestnictwu w warsztatach ze specjalistami (psycholog, doradca zawodowy, duszpasterz, i inne) zdobycie nowej wiedzy, chęć kontynuowania nauki i działania, powrót do życia w społeczeństwie;
 8. dzięki praktyce (remonty, kurs kulinarny, język angielski, warsztaty z pierwszej pomocy, itp.) poznały swoją  wartość i odkryły swoje możliwości;
 9. nabyły umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów nie tylko poprzez przemoc, alkohol czy inne nałogi;
 10. zwiększyła się ich samodzielność w wypełnianiu obowiązków rodzica, świadomość o zagrożeniach i skutkach, jakie niesie za sobą patologia;
 11. aktywnie i otwarcie zaczęły włączać się w życie nie tylko w rodzinie, ale i życie w środowisku lokalnym;
 12. dostrzegły potrzebę edukacji i kształcenia się;stały się odpowiedzialne za powierzone im zadania, za siebie nawzajem.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Programy szkoleniowe: „Nasza Rodzina” pozostaną trwałym rezultatem.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Wszystkie kobiety z grupy samopomocowej zgodnie odpowiedziały, że projekt wpłynął w sposób pozytywny na ich życie, gdyż m.in. „stałam się bardzo otwarta na ludzi, stałam się bardzo odważna w decyzjach, umiem radzić sobie w trudnych sytuacjach swoich i rodzinnych”, „stałam się bardziej otwarta na ludzi. Zrozumiałam, że rodzina jest najważniejsza w życiu, ale również że wokół siebie mam dużo przyjaciół na których mogę liczyć i oni na mnie”, „potrafię rozwiązywać problemy rodzinne”, „umiem rozwiązywać problemy, uwierzyć w siebie”.

Pracownicy natomiast stwierdzili, że projekt poszerzył ich wiedzę z zakresu edukacji rodziców w innych krajach, dzięki niemu zdobyli nowe umiejętności, ponadto projekt zmobilizował ich do kontynuacji nauki języka niemieckiego po zakończeniu projektu.

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 

Dużym sukcesem projektu jest fakt, że po zakończeniu jego realizacji grupa samopomocowa w dalszym ciągu funkcjonuje.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Marlena Kawczyńska
Data wypełnienia formularza/karty: 
21.08.2008

Switch style