Hagiography in Internet

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Grupy o specjalnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne
Sztuka, muzyka, kultura
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Polski Związek Głuchych
ul. 25-go Czerwca 68, 26-600 Radom
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Marzena Majewska
0048 600 912 874
majewska.marzena@interia.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Polski Związek Głuchych w Radomiu jest instytucją zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące. Głównym zadaniem jest rehabilitacja grupowa i indywidualna osób z uszkodzeniem słuchu, ale PZG świadczy również wszelkie usługi życiowe swoim podopiecznym, m.in. załatwianie spraw urzędowych, pomoc tłumaczy języka migowego, sprawy sądowe, związane z leczeniem, wyjazdy na obozy rehabilitacyjne, pomoc w uzyskaniu dofinansowania np. na zakup aparatów słuchowych. PZG zrzesza zarówno dorosłych jak i dzieci. Oprócz tej podstawowej działalności organizacja zajmuje się organizowaniem kursów doskonalenia zawodowego a także plenerów malarskich i innych kursów umożliwiających rozwijanie zainteresowań podopiecznym. Cały czas podopieczni mają do dyspozycji osoby przygotowane do pracy z niepełnosprawnymi, tłumaczy języka migowego. Metody stosowane w pracy edukacyjnej z osobami z uszkodzeniem słuchu są dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy.

Tytuł projektu: 
Hagiography in Internet
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
04/GR2/04-0069/P1
05/GR2/05-0088/P2
Lata realizacji: 
2004 - 2006
Kraje uczestniczące: 
Grecja x2, Cypr, Hiszpania, Włochy, Polska
Cele projektu: 

Rozwój komunikacji pomiędzy ludźmi z grupy docelowej na krajowym i międzynarodowym poziomie. Propagowanie wiedzy na temat prawa europejskiego z uwzględnieniem praw ludzi głuchych. Wspieranie uczestników w zrozumieniu ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Podnoszenie kwalifikacji (obsługa komputera w połączeniu z wiedzą o sztuce. Współpraca i integracja osób głuchych i słyszących.

Obszary tematyczne: 

Tematy projektu: kształcenie dorosłych, sztuka, edukacja kulturowa, nowe technologie, język migowy, społeczne włączenie, zawodowa orientacja. Dziedziny: podstawowe umiejętności, aktywne obywatelstwo, zagadnienia interkulturowe, języki obce, nauka o krajach europejskich (Unii Europejskiej), technologie informatyczne, sztuki piękne, muzyka, kultura, społeczne włączenie przez orientacje pracy.

Grupa docelowa słuchaczy: 

12 osób głuchych i słabosłyszących w wieku od 18 do 35 lat. W działania projektu zaangażowane były również osoby słyszące, (niektóre z nich jako wolontariusze, inne jako słuchacze), gdyż jednym z celów projektu była integracja osób głuchoniemych i słyszących. Grupę stanowili głównie dorośli, wszyscy słabo wykształceni, wszyscy posiadający uzdolnienia plastyczne, które ujawniły się w trakcie wcześniejszych działań PZG, takich jak kursy plastyczne, plenery malarskie.

Jakie były początki projektu: 

Propozycja przystąpienia do projektu jako partner została przedstawiona przez Klitosa Symeonidesa, prezesa Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych na Cyprze, które współpracuje z Klubem Głuchych w Limassol. Propozycja została przesłana Marzenie Majewskiej po uczestnictwie w kursie: „Zarządzanie projektami i współpracą międzynarodową”, który odbył się w Tallinie. Pomysłodawcą projektu była Organizacja Kształcenia Dorosłych z Grecji, a pomysł zrodził się ze świadomości, jak wielki potencjał artystyczny drzemie uśpiony w osobach niepełnosprawnych, szczególnie głuchych, którzy są bardziej wyczuleni na barwy, kształty, i przejawiają ponadprzeciętne zdolności plastyczne. Celem projektu było umożliwienie im „odkrycia” tego talentu i wzbudzenie zainteresowania nauką. Partnerzy z Cypru i Grecji znali się już z wcześniejszych działań. Dołączył do nich również „Scarabeus” z Włoch, która to organizacja poszukiwała kontaktów przez Narodową Agencję w Warszawie.

Krótki opis przebiegu projektu: 

Projekt trwał 2 lata.

W pierwszym roku odbyły się 3 spotkania.

Pierwsze w Grecji, w listopadzie 2004. Partnerzy zapoznali się , opracowali strategię działania, przydzielono zadania poszczególnym krajom, oraz terminy realizacji.

Drugie spotkanie odbyło się na Cyprze w marcu 2005 roku. Wzięła w nim udział słuchaczka kursu z Radomia, wyróżniająca się aktywnością w pracy przy projekcie. Zreferowano stopień wykonania zadań, założono kolejne cele, zaplanowane kolejne spotkanie.

Na tym spotkaniu każdy kraj przedstawił prezentację multimedialną dot. realizacji zadań w projekcie.Trzecie spotkanie odbyło się w Polsce w lipcu 2005 roku. Podsumowano tu pierwszy rok pracy nad projektem i zaplanowano dalsze działania,  kolejne spotkanie i etapy realizacji projektu.

W drugim roku projektu odbyły się 3 spotkania.

Pierwsze odbyło się w Hiszpanii, w listopadzie 2005 roku. Tu również omówiono stopień realizacji zadań w projekcie i zaplanowano kolejny rok działań.

Drugie spotkanie odbyło się we Włoszech w kwietniu 2006 roku. W wyjeździe wzięła udział pracownica PZG w Radomiu, która również była słuchaczką, ze względu na zaangażowanie w pracę nad projektem.

Trzecie i ostatnie spotkanie odbyło się w Grecjii w czerwcu 2006 roku. Dokonano na nim prezentacji wszystkich dokonań w projekcie, wszyscy partnerzy przedstawili prezentacje multimedialne dot. pracy przy projekcie. Koordynator projektu zajął się działaniami ewaluacyjnymi (ankiety, rozmowy). Najważniejszym punktem programu była wystawa prac plastycznych wszystkich głuchych biorących udział w projekcie. W czasie spotkań zagranicznych zawsze brali udział słuchacze z krajów partnerskich, czasami po kilka osób.

W trakcie spotkania wspólnie wypełniono niektóre pola Raportu Końcowego, omawiano metody pracy, sposób realizacji założeń projektu, wymieniano się doświadczeniami oraz przykładami dobrej praktyki w pracy z głuchymi.

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
12
W wyjazdach zagranicznych: 
1
Produkty
Produkty projektu: 

Produktem głównym projektu były prace artystyczne, ikony namalowane przez słuchaczy zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki malowania ikon, które poznali w ramach nauki (wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez profesjonalnych plastyków).

W czasie działań nad projektem wydano również plakat i ulotki informacyjne dotyczące  projektu, które powstały w związku z konferencją, która odbyła się w ramach spotkania partnerów w Polsce, z udziałem władz Miasta Radomia oraz instytucji pomocowych oraz pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Radomia, m.in. MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Opracowano również scenariusze lekcji przeprowadzonych w ramach kursów (zarówno zajęć plastycznych jak i komputerowych) i wydano je w formie ulotki informacyjnej, m.in. dla partnerów, w celu rozpowszechniania na terenie Radomia, a także w celu rozliczenia i przedstawienia projektu w końcowym raporcie. Wyprodukowano również płyty, w języku polskim i angielskim przedstawiające zdjęcia i filmy z realizacji zajęć ze słuchaczami a także z wizyt w krajach partnerskich w ramach spotkań.

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Prace plastyczne były prezentowane na wystawie w Grecji na koniec projektu podczas ostatniego spotkania partnerów (wszyscy słuchacze instytucji partnerskich), a także były upowszechnione w Polsce na wystawie zorganizowanej w Polskim Związku Głuchych w Radomiu, podczas Dnia Głuchego w listopadzie 2006 roku. Zorganizowano również wystawę tych prac (tylko słuchaczy polskich) w Domu Kultury Południe - „Jaskółeczka” we wrześniu 2007 roku, która była dostępna dla mieszkańców Radomia.

Ponadto na konferencji zorganizowanej w ramach spotkania partnerów w lipcu 2005 roku były również obecne media, prasa i radio lokalne, które przyczyniły się do upowszechnienia wiedzy o realizowanym projekcie. Jak już wspomniano wcześniej byli również obecni przedstawiciele różnych organizacji związanych z pomocą i pracą na rzecz niepełnosprawnych, co przybliżyło im idee projektu i działania podejmowane podczas jego realizacji.

Ukazało się również kilka artykułów w prasie lokalnej opisujących projekt, działania, informacje dotyczące partnerów itp.

Od początku projektu zamieszczono też informacje o nim na stronie internetowej PZG.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Udział w projekcie międzynarodowym przyczynił się do podniesienia wiedzy i umiejętności pracownikow PZG, wpłynął pozytywnie na świadomość tego w jaki sposób pracują inne organizacje Głuchych w innych krajach, dzięki projektowi pracownicy poznali zasady realizacji projektów międzynarodowych. Dzięki temu (oraz zdobytym kontaktom) jest większa szansa na podjęcie takiej współpracy w przyszłości.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Wpływ projektu na słuchaczy okazał się bardzo znaczący, również w wymiarze czysto praktycznym, ponieważ po kursie obsługi komputera, który odbył się w ramach projektu niektórzy Głusi dostali pracę. Warto tu nadmienić, że kurs ten był zorganizowany (na zlecenie PZG) przez ZDZ-Zakład Doskonalenia Zawodowego a jego uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia kursu identyczne jak te, które się wydaje standardowo w ZDZ, po ukończeniu kursu obsługi komputera. Na uroczystości wręczenia certyfikatów była również obecna dziennikarka Echa Dnia, która zrelacjonowała spotkanie w artykule i zilustrowała je zdjęciami.

Uczestnicy projektu w sposób wyraźny poprawili swoje poczucie wartości, wiarę w siebie i swoje umiejętności, a także, co chyba najważniejsze zyskali przeświadczenie, że ich los nie jest obojętny innym, że ktoś dba o nich i ich potrzeby. Miało to ogromny wpływ na wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, nadziei na przyszłość i wiary w ludzi. Pod względem psychologicznym i terapeutycznym nie sposób przecenić wpływu projektu na życie słuchaczy.

W kwestii edukacji oprócz nauki na temat sztuki ikonografii, historii sztuki, warsztatów plastycznych, oraz wspomnianego kursu komputerowego słuchacze uczestniczyli także w zajęciach z jęz. angielskiego prowadzonych przez lektora w siedzibie PZG w Radomiu, czego efektem były między innymi kontakty z głuchymi za pomocą poczty elektronicznej z innych krajów partnerskich. Należy podkreślić, że wszystkie zajęcia w ramach projektu były prowadzone przez profesjonalistów w danej dziedzinie.

Przypomnę tu również, że niektóre osoby po ukończeniu kursu komputerowego znalazły pracę, w której wykorzystują nabyte umiejętności.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Pracownicy bardzo pochlebnie wyrażają się na temat tego rodzaju współpracy z innymi instytucjami za granicą, uważają, że uzyskali sporą wiedzę na temat realizacji takich projektów i będą mogli wykorzystać jego rezultaty. Uważają też, że realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia prestiżu Polskiego Związku Głuchych w środowisku, co pozytywnie wpłynie na jego funkcjonowanie i współpracę z innymi instytucjami.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Słuchacze byli zafascynowani możliwością nauki obsługi komputera, jęz. angielskiego oraz kursem plastycznym. Wielką radość sprawiło im też zdobycie kontaktów zagranicznych i znajomości, które są kontynuowane do dziś. Jak powiedziała słuchaczka, która uczestniczyła w wyjeździe na Cypr :„Po raz pierwszy leciałam samolotem, to było fantastyczne, poznałam wspaniałych ludzi, mogłam zabrać „głos” na spotkaniu, poczułam się naprawdę ważna.”

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 

Podczas pracy nad projektem czasami trzeba było ograniczać liczbę godzin zajęć z powodu ograniczeń finansowych. Generalnie rzecz biorąc, budżet projektu jest zaledwie wystarczający na najbardziej niezbędne działania, często z uwzględnieniem pomocy wolontariuszy, czyli za darmo oraz najtańszych usług. Natomiast współpraca z Narodowa Agencją w Warszawie była bardzo satysfakcjonująca, pracownicy są bardzo pomocni, kompetentni, wspierający. Zawsze można na nich liczyć, tak, że nawet nowicjuszom pracuje się znakomicie, mając takie wsparcie.

W wyjazdach zagranicznych brało udział zbyt mało osób z Polski. Wynikało to z tego, że projekt był pierwszym projektem realizowanym przez PZG i zawinił brak doświadczenia, nie wiedzieliśmy, że może pojechać większa liczba osób niż 1-2, najwyżej 3 osoby.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Marzena Majewska
Data wypełnienia formularza/karty: 
18.01.2009

Switch style