More than music

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja międzykulturowa
Języki obce
Sztuka, muzyka, kultura
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna
ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 

Hanna Wilk, tel.: 22 402 02 07, info@fnok.pl

Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

W ramach Fundacji "Nowa Orkiestra Kameralna" działa Chór Warszawski. Amatorskie muzykowanie spełnia niezwykle ważną rolę w życiu każdego zdrowego społeczeństwa. Niejednokrotnie zespoły złożone z pasjonatów osiągają najwyższy poziom artystyczny, a ponadto stwarzają możliwość spotykania się ze sobą oraz dzielenia radości ze wspólnego muzykowania. Zespół tworzą ludzie uzdolnieni wokalnie, otwarci i kreatywni, darzący muzykę poważną szczególnym umiłowaniem. Śpiewają tu osoby z różnym wykształceniem: przedstawiciele wielu narodowości. Wspólne muzykowanie w grupie o tak niekonwencjonalnym składzie daje motywację do nauki języków obcych, poszerza wiedzę o kulturze innych krajów, umożliwia kontakty z różnorodnymi środowiskami, kształtuje osobowości. Wzbogaca duchowo, rozwija wyobraźnię muzyczną, pozwala na pełniejszą realizację muzycznych pasji, tym bardziej, że Chór współpracuje z profesjonalną orkiestrą. Praca polega na cotygodniowych próbach, okazyjnych warsztatach, nauce samodzielnej na podstawie materiałów przygotowanych przez członków chóru. W 2010 roku chór przyjął nazwę ”Chór Warszawski” i rozpoczął aktywną działalność koncertową. W 2011 roku Chór Warszawski otrzymał III nagrodę na międzynarodowym konkursie chóralnym Varsovia Cantat. Repertuar chóru obejmuje zarówno dzieła oratoryjne jak i pieśni przeznaczone na chór mieszany, motety, madrygały, utwory współczesne oraz opracowania muzyki filmowej.

Tytuł projektu: 
More than music
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2012-1-CZ1-GRU06-10084 5
Lata realizacji: 
2012 - 2014
Kraje uczestniczące: 
Polska
Czechy
Słowacja
Cele projektu: 

Celem partnerstwa amatorskich zespołów muzycznych i muzyków z trzech sąsiadujacych krajów Europy Centralnej, Polski, Czech i Słowacji jest uczenie się wzajemne przez różne rodzaje ekspresji - słuchanie występów muzyków używających własnego języka ojczystego, uczenie ich jak interpretować utwory muzyczne w języku ich sąsiadów lub wspólne wykonywanie utworów skomponowanych w wyniku tej współpracy. Muzyka jest w "More than Music" pomocą naukową, narzędziem, które prowadzi do lepszego wzajemnego rozumienia historii, tradycji i kultury, które były udziałem narodów.

Podczas wspólnych prób, występów i nagrań, uczestnicy zdobywali zupełnie nowe doświadczenia. Owocami współpracy są  występy przed publicznością i nowe utwory muzyczne wykonywane w językach uczestników, ale też audiowizualna kronika projektu.

Przesłanie projektu jest klarowne: "Muzykujmy razem, bo muzyka pozwala nam się zrozumieć lepiej niż słowa. Opierając się na tradycji, skomponujmy nowe, innowacyjne utwory. Może będzie to inspiracja do inicjatyw wykraczających poza obszary muzyki."

Obszary tematyczne: 

Edukacja artystyczna, włącznie ze sztuką, rzemiosłem i muzyką (TOPIC-3), Edukacja międzykulturowa (TOPIC-27), Tożsamość regionalna (TOPIC-50), Nauka i uczenie się języków obcych (TOPIC-21), Obywatelstwo europejskie i wymiar europejski (TOPIC-17)

Grupa docelowa słuchaczy: 

Dorośli słuchacze (STD-ADL), Instytucja kulturalna (np. muzeum, galeria sztuki) (NFP-CULT), Stowarzyszenie non-profit (NFP-ASC), Organizacja prowadząca działalność edukacyjną dla dorosłych (EDU-ADLT), Inny typ instytucji publicznej (PUB-OTH), Inny typ instytucji edukacyjnej (EDU-OTH), inni (TCH-OTH)

Jakie były początki projektu: 

Chór Warszawski – FNOK wciąż poszukuje możliwości dalszej nauki i doskonalenia się. Z inicjatywą, entuzjastycznie przyjętą, wystąpiła chórzystka, Hanna Wilk, której po usilnych poszukiwaniach w Internecie udało się trafić do tworzącej się grupy partnerskiej projektu "More than Music".

Krótki opis przebiegu projektu: 
  • Spotkania partnerskie za granicą i w kraju (kiedy, gdzie, czego dotyczyły, czy brali udział słuchacze)

Celem pierwszego spotkania, w Brnie, Czechy, 27-28.08.2012, inicjującego Projekt, było ustalenie zasad przebiegu projektu, negocjowaniu nowego planu działania w warunkach zmiany składu grupy partnerskiej i zasad współpracy pomiędzy partnerami. Uczestniczył 1 pracownik i 3 słuchaczy.

Drugie zagraniczne spotkanie, Brno, Czechy, 7-9.06.2013, dotyczyło: Prezentacja partnerów projektu; - Prezentacja filmu z koncertów z grudnia 2012 w Warszawie; - Warsztaty muzyczne obejmujące podstawy techniki oddychania (tzw. techniki Alexandra) oraz podstawy improwizacji muzycznej; - Warsztaty wokalne oraz ćwiecznie repertuaru na zbliżające się koncerty; - Poznawanie kultury czeskiej i słowackiej; - Wspólne muzykowanie oraz nawiązywanie nowych znajomości wśród organizacji partnerskich; - Uczenie się języków. Uczestniczył 1 pracownik i 2 słuchaczy

Trzecie zagraniczne spotkanie odbyło się w Brnie, Czechy w dniach 11-13.10.2013 Celem wizyty były: warsztaty muzyczne, koncert współczesnej muzyki polskiej, słowackiej i czeskiej, poznawanie kultury czeskiej, zacieśnianie więzów przyjaźni z członkami organizacji partnerskich, uczenie się języków. Uczestniczył 1 pracownik i 24 słuchaczy.

Czwarte spotkanie odbyło się początkowo w Brnie, a następnie w Bratysławie na Słowacji w dniach 12-16.-6.2014. Celem głównym były dwa koncerty finałowe, w Brnie (Czechy) i Bratysławie (Słowacja), na których m.in. wykonano specjalnie skomponowane nowe utwory, próby muzyczne, koncert współczesnej muzyki polskiej, słowackiej i czeskiej, poznawanie kultury czeskiej, zacieśnianie więzów przyjaźni z członkami organizacji partnerskich, uczenie się języków. Odbyły się wielogodzinne próby zarówno w Brnie jak i Bratysławie, koncerty, w przerwie których prezentowano film o projekcie, spotkanie wieczorne kończące projekt w Bratysławie z udziałem przedstawicieli świata kultury i władz. Zwiedzano Bratysławę. W przerwach prób była okazja do wspólnych rozmów. Resultatem były 2 koncerty finałowei bogate przeżycia uczestników tych wydarzeń. Uczestniczył 1 pracownik i 25 słuchaczy.

  • Działania krajowe (czy brali udział słuchacze). W działania krajowe angażowali się wszyscy członkowie Chóru Warszawskiego a często też ich rodziny i znajomi. Działań było mnóstwo:

Jesień 2012

Przygotowanie prezentacji i prezentacja projektu i partnerów podczas próby Chóru Warszawskiego w Warszawie. Od tego momentu regularne aktualizowanie strony internetowej chóru http://chorwarszawski.pl/ i FNOK http://fnok.pl/chor.php.

- Utworzenie fanpage projektu na FB, gdzie zamieszczane są bieżące informacje i materiały dotyczące naszego projektu. https://www.facebook.com/MorethanMusicGrundtvigProject

Strona prowadzona jest przez uczestników Chóru Warszawskiego w języku angielskim.

Warsztaty w Śródborowie, przygotowania logistyczne (agenda, sale, info, goście, instytucje wspierające, prasa) do spotkania partnerskiego w grudniu (rozdział zadań), ćwiczenie repertuaru na koncerty z ABC

Zamieszczenie informacji o planowanych na 8 i 9 grudnia koncertach w prasie i na portalach internetowych

Grudzień 2012

Przygotowania organizacyjne do wizyty, nawiązanie kontaktów i współpraca z Ośrodkami Czeskim i Słowackim, Biurem Promocji Warszawy, ustalenia dot kościołów na koncerty, przygotowanie stoisk info. o Grundtvigu i krajach partne,  zaproszenie gości itd.

Warsztaty muzyczne - ćwiczenia emisji i doskonalenie repertuaru na koncerty podczas wizyty

Wizyta Ars Brunensis Chorus i Slovak Music Bridge w Warszawie, 2 wspólne próby, 2 koncerty z setkami osób publiczności warszawskiej ("Arcydzieła Muzyki Renesansu" i "Mesjasz"), spotkanie integr., zwiedzanie Warszawy wraz z miejscowymi chórzystami

Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Warszawskiego pod dyr. Richarda Berkeley’a i udział w wieczorze czeskiej tradycji bożonarodzeniowej dla pracowników Czeskiego Centrum przy Ambasadzie Republiki Czeskiej i studentów Bohemistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Rok 2013 (do czerwca)

Warsztaty w Śródborowie, ćwiczenie repertuaru kompozytorów czeskich, zajęcia integracyjne rozwijające umiejętności negocjacyjne i kreatywność, ewaluacja dotychczas przeprowadzonych i planowanie następnych działań.

Wykonanie przez warszawskich chórzystów filmu prezentującego wydarzenia podczas grudniowego spotkania w Warszawie, prezentacja filmu podczas warsztatów chóralnych w Brnie i w Warszawie oraz zamieszczenie go na Youtube

Wizyta w Brnie na Choircamp w celu wzięcia udziału w warsztatach muzycznych. Richard Berkeley, dyrygent Chóru Warszawskiego prowadził tam zajęcia dla Ars Brunensis Chorus, dwoje naszych chórzystów pomagało w opanowaniu polskich utworów (wymowa).

Warszawa - warsztaty chóralne z Danem Kalouskiem i dwoma chórzystami z Brna, wzbogacenie wiedzy nt. muzyki i kompozytorów czeskich oraz ćwiczenie repertuaru czeskiego, uwieńczone niedużym koncertem w k. MB Łaskawej i wieczorem integracyjnym, rozmowy nt.projektu

Jesień 2013

Przygotowania logistyczne do wizyty w Republice Czeskiej, intensywniejsze niż zwykle próby, ustalanie składu, planowanie wizyty, poszukiwania i wynajęcie autokaru

Warsztaty w Śródborowie poświęcone bardzo intensywnej pracy nad repertuarem nadchodzącego koncertu w Brnie

Wizyta w Brnie, warsztaty muzyczne, które pomogły nam poznać utwory czeskie na wiosenne koncerty., próba i koncert. współczesnej. muzyki polskiej, słowackiej i czeskiej, poznawanie kultury czeskiej, zacieśnianie więzów przyjaźni z członkami organizacji partnerskich

Rok 2014

Technika Alexandra – warsztaty poświęcone nauce prawidłowej emisji głosu, odbyły się w trzech jednodniowych sobotnich sesjach w Warszawie.

Warszawa – jednodniowe warsztaty poświęcone pracy nad repertuarem koncertów w Brnie i Bratysławie

Spotkanie Dyrygenta i przedstawicieli chóru z delegacją ze Słowacji, omówiono zagadnienia dotyczące interpretacji nowych utworów skomponowanych z okazji naszego projektu i zagadnienia logistyczne

Warszawa – kolejne jednodniowe warsztaty poświęcone pracy nad repertuarem koncertów w Brnie i Bratysławie

Przygotowanie przez stronę polską filmu przedstawiającegodziałania i efekty, poświęconego promocji LLP i naszego Projektu, został on zaprezentowany podczas koncertów w Brnie i Bratysławie

Bieżąca ewaluacja działań w projekcie prowadzona poprzez ankiety dla uczestników, rozmowy, słuchanie komentarzy naszych rodzin i ludzi z naszego otoczenia, obserwowanie reakcji licznie gromadzącej się na publiczności

Promowanie programu LLP i naszego Projektu poprzez zapraszanie publiczności na koncerty poprzez plakaty, info na Koncertomania.pl, Gazeta.pl na naszych stronach projektowych, konferencję prasową podczas wizyty w grudniu 2012 oraz pocztą pantoflową

Nauka i ćwiczenie nowego, różnojęzycznego repertuaru na koncerty projektowe, na cotygodniowych próbach całego chóru i indywidualnie oraz w podgrupach przez cały okres trwania projektu

  • Działania upowszechniające Społeczność lokalna informowana była o koncertach będących rezultaem naszego projektu przy pomocy plakatów rozwieszanych w miastach, gdzie sie odbywały, oraz w mediach i "pocztą pantoflową". Koncery w Warszawie gromadziły tłumy publiczności.

Wewnątrz chóru nieustannie toczyły się rozmowy na temat projektu, przygotowań, kocertów, dzieliliśmy się fotografiami i nagraniami, uzupełnialiśmy nasze strony internetowe.

Projekt  i jego rezultaty upowszechniany był na stronie domowej chóru chórwarszawski.pl, na stronie Fundacji Nowa Orkiestra Kameralna http://www.fnok.pl/, na stronie projektowej na facebooku https://www.facebook.com/MorethanMusicGrundtvigProject?fref=ts i na międzynarodowej stronie projektu http://www.morethanmusic.eu/grundtvig.html. Strony były systematycznie uaktualniane w miare postępu naszych działań.

Na koncerty zapraszano nie tylko plakatami, ale też informowano portale internetowe, np koncertomania.pl i gazeta.pl, oraz indywidualnie zapraszano znajomych i rodziny.

  • Działania ewaluacyjne Ewaluacja na terenie Chóru prowadzona była poprzez ankiety po warsztatach, rozmowy na temat działań, ich przebiegu, efektów i stałego doskonalenia pracy grupowe i indywidualnej.

Ponad 48 uczestników brało udział w ewaluacji prowadzonej w postaci kwestionariuszy online w języku angielskim. Główne wnioski to: znacząca większość respondentów rozwinęła umiejętności społeczne i osobiste, wiedzę o krajach partnerów i ich kulturze. wskazywano na to, ze projekt nauczył nowych sposobów współpracy i miał pozytywny wpływ na profesjonalny rozwój w sferze muzycznej. Możemy stwierdzić, że rozwój kompetencji kluczowych które zostały zgłoszone na etapie wnioskowania, został  w pełni osiagnięty (Porozumiewanie się w obcych językach (KC2), Kompetencje społeczne i obywatelskie (KC6), Świadomość i ekspresja kulturowa (KC8)).

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
48 słuchaczy i 1 pracownik
W wyjazdach zagranicznych: 
54 słuchaczy i 4 pracowników (tj. 1 pracownik w 4 wyjazdach)
Produkty
Produkty projektu: 

Strony internetowe:

Strona internetowa w językach wszystkich partnerów zawierająca materiały audio i wideo http://www.morethanmusic.eu

Strona inernetowa prezentująca projekt na Facebooku https://www.facebook.com/MorethanMusicGrundtvigProject?ref=hl

Podczas partnerstwa powstały 4 nowe utwory muzyczne,których słowa i muzyka dostępne są do pobrania na stronie internetowej http://www.morethanmusic.eu Nagrania audio 4 nowych utworów są dostępne do pobrania na stronie internetowej http://www.morethanmusic.eu

Filmy o projekcie https://www.youtube.com/watch?v=hC8QlVagVzQ,

oraz film, który jest audiowizualną kroniką partnerstwa i prezentacją projektu w czasie wizyty partnerskiej w grudniu 2012 w Warszawie https://www.youtube.com/watch?v=Mkg02qBSHVc

Koncerty międzynarodowe

Dwa Koncerty w Warszawie, grudzień 2012 (Muzyka Renesansu, Mesjasz JF Haendla)

Koncert w Brnie,październik 2013 (Muzyka współczesna)

Koncert finałowy I – Brno, czerwic 2014

Koncert finałowy II – Bratysława, czerwiec 2014

Oprócz tego koncert dla Studentów Bohemistyki i pracowników Centrum Czeskiego przy Ambasadzie Republiki Czeskiej w wyk. Chóru Warszawskiego, i kameralny koncert po warsztatach międzynarodowych w Warszawie – Chór pod dyrekcją gościa z Czech, utwory czeskie.

Warsztaty międzynarodowe

W Brnie czerwiec 2013, październik 2013, maj 2014,

w Warszawie czerwiec 2013, maj 2014

Cały szereg warsztatów krajowych. Odbywały się warsztaty rozwijające umiejętności muzyczne, społeczne, współpracy w grupie oraz warsztaty Techniki Aleksandra poświęcone umiejętnościom osobistym - emisja głosu i prawidłowa postawa ciała.

Raport ewaluacyjny

Zwijany plakat prezentujący projekt i partnerów

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Strony internetowe, filmy i nagrania dokumentujące przebieg jak i produkty projektu.

Koncerty dały wykonawcom i zgromadzonej publiczności nie tylko radość i satysfakcję, ale też z pewnością pozostawiły długotrwałe dobre wspomnienia.

Repertuar zespołu wzbogacił się dzięki projektowi o szereg utworów, zarówno starszych, jak i skomponowanych specjalnie z okazji projektu, które pozostaną i będą w przyszłości wykonywane.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Pracownicy polskiej organizacji, uczestnicząc w międzynarodowych negocjacjach i wydarzeniach, zdobywali doświadczenie, a po zakończeniu projektu chór został nieco przeformowany, wdrożono nowe metody pracy z zespołem.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Uczestnicy projektu brali udział w wielu wyjątkowych wydarzeniach. Patrzyli, jak pracowały inne zespoły amatorskie, były uczeni przez partnerów, jak interpretować ich muzykę w ich języku. Ćwiczyli i uczyli się wykonywać utwory razem i próbowali zrozumieć siebie nawzajem na scenie i poza nią. W celu wypełnienia wszystkich wymagań tej międzynarodowej współpracy musieli zastosować wszystkie umiejętności językowe, które mieli i które rozwinęły się w trakcie realizacji projektu. Oprócz strony muzycznej projektu była również motywacja do doświadczenia międzykulturowej strony współpracy. Dyskutowano nad stereotypami i zjawiskami dotyczącymi ich wspólnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zespół i dyrygent znaleźli nowe sposoby współpracy wewnątrz chóru i międzynarodowej, zebrano pomysły na kolejne wydarzenia i projekty artystyczne. Szereg osób udoskonaliło umiejętności w zakresie zarządzania, planowania i współpracy w zespole, a także umiejętności posługiwania się ITC. Po projekcie uczestnicy są bardziej otwarci na współpracę Europejską i pewniejsi w użyciu języków obcych jako instrumentu aktywnej współpracy w pracy zawodowej lub w ramach ich hobby. Obecnie poszukiwane są nowe możliwości udziału w projekcie międzynarodowym, które umożliwią dalszy rozwój Chóru jako całości, jak i jego poszczególnych członków.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Strony internetowe, filmy i nagrania dokumentujące przebieg jak i produkty projektu mogą posłużyć innym organizacjom za przykład współpracy pomiędzy 3 partnerami z 3 krajów odbywającej się na niwie muzyczno-kulturalnej.

Koncerty dały wykonawcom i zgromadzonej publiczności nie tylko radość i satysfakcję, ale też z pewnością pozostawiły długotrwałe dobre wspomnienia.

Repertuar zespołu wzbogacił się dzieki projektowi o szereg utworów, zarówno starszych, jak i skomponowanych specjalnie z okazji projektu, które pozostaną i będą w przyszłości wykonywane.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Fragmenty wypowiedzi wzięte z międzynarodowych arkuszy ewaluacyjnych, stąd cytaty są w języku angielskim, który był językiem współpracy.

Pracownik po koncertach w Warszawie, grudzień 2012 “Very good. Despite some difficultes with the Czech driver everything went very well. There was a very good atmosphere.”

Słuchacz: “It makes a lot of sense. It brings together people who have the same passion for singing”. ”Great cooperation”

Słuchacz: "The organisation of the workshop as well as our accomodation was good. The scheduled activites were interesting and the workshop itself, in my opinion, beneficial for all the participants."

Pracownik: The participation of the learners is positive on all levels. As an Englishman, it is amusing to see how entertained the Czechs and the Poles are exploring the differences and similarities in their respective languages.

Słuchacz: “I like the idea, working together is very motivating and also challenging.”

96% respondentów międzynarodowej ankiety ewaluacynej pragnęłoby wziać ponownie udział w takim projekcie.

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 

Bardzo chętnie ponownie wzięlibyśmy udział w podobnym projekcie, bo mimo początkowego kryzysu i trudności, był ogromnie motywujący, inspirujący i pouczający.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Hanna Wilk
Data wypełnienia formularza/karty: 
12.01.2014

Switch style