Dorota Siwek

p.siwek_1 p.siwek_2 p.siwek_3
Tematyka działań: 
Języki obce
Metody podnoszenia motywacji słuchaczy
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Akcja: 
Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Dorota Siwek
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Dyrektor ds. Nauczania
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Brytania School of English
Pełny adres organizacji: 
ul. Ogrodowa 12, 39-200 Dębica
E-mail: 
debica@brytania.com.pl
Tytuł szkolenia: 
Skilled Helping and Feedback
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2011-1-PL1-GRU03-18256
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
03.07.2011 - 16.07.2011
Organizator szkolenia: 
Pilgrims English Language Courses
Kraj: 
Wielka Brytania
Miasto bądź rejon: 
Canterbury
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Wybierając kurs zatytułowany „Skilled Helping and Feedback” miałam pewne oczekiwania dotyczące treści i formy kursu. Nie spodziewałam się jednak, że szkolenie to będzie jednym z najciekawszych doświadczeń edukacyjnych w wymiarze zawodowym, ale również osobistym. Doświadczenie to było udziałem 12 kursantów pochodzących z Bułgarii, Węgier, Włoch, Niemiec, Słowacji, Hiszpanii, a także z krajów nie biorących udziału w programie „Uczenie się przez całe życie”: Rosji, Azerbejdżanu, Brazylii, Egiptu oraz prowadzącego zajęcia Adriana Underhill'a.

Ogólnym celem kursu było nabycie i doskonalenie umiejętności wspomagających proces uczenia się i rozwój innych osób, z którymi stykamy się w kontekście zawodowym (przede wszystkim lektorzy, słuchacze), ale również w niektórych sytuacjach życia prywatnego (relacje rodzinne). Szczególną wagę przykładano do rozwijania samorefleksji poprzez kompetentne udzielanie informacji zwrotnej w sytuacjach formalnych (np. sprawowanie nadzoru metodycznego - obserwacje lekcji, rozmowy po-obserwacyjne, coroczne spotkania podsumowujące, konsultacje dla słuchaczy dorosłych i rodziców słuchaczy młodszych), jak i wykorzystywanie innych sytuacji o charakterze mniej formalnym. Program kursu oparty był na analizie sześciu typów interwencji (Six Category Intervention Analysis) i realizowany był poprzez różne formy pracy np. praca w grupach (role-plays, real-plays, symulacje), oglądanie i omawianie video, nagrywanie i omawianie naszych własnych interwencji w czasie ćwiczeń typu: role-play czy real-play.

Wprowadzeniem do kursu było ćwiczenie uważnego słuchania z życzliwym i pozbawionym oceny nastawieniem oraz analiza własnego stylu porozumiewania się, szczególnie identyfikacja dominującego stylu interwencji w rozmowach z innymi osobami.

Kolejnym etapem było poszerzenie i rozwinięcie różnych form interwencji, odpowiednio do potrzeb rozmówcy. Etap ten wymagał od nas dużo wysiłku, ponieważ nie tylko staraliśmy się wprowadzić nowe elementy do naszego repertuaru interwencji, ale o wiele trudniejszym zadaniem było wyzbycie się dotychczasowych nawyków, z których wiele było nieefektywnych, a w niektórych wypadkach wręcz szkodliwych.

Ponieważ szkolenie było przeznaczone dla osób kierujących zespołami lektorskimi w różnych instytucjach prowadzących nauczanie języków obcych (szkoły prywatne, szkolnictwo państwowe, centra kształcenia dorosłych), dużą wagę przykładano również do analizy procesu obserwacji lekcji i udzielania informacji zwrotnej w czasie rozmowy po-obserwacyjnej z wykorzystaniem sześciu kategorii interwencji.

Następny etap kursu skoncentrowany był na rozwijaniu umiejętności coachingowych, a ostatnie dni kursu poświęcone były przygotowaniu projektu wdrażania nowej wiedzy i umiejętności po powrocie do placówki macierzystej. Projekty te były prezentowane w piątek (ostatni dzień kursu) i omawiane na forum grupy. Mam nadzieję, że wdrożenie mojego projektu będzie miało pozytywny wpływ na lektorów, a za ich pośrednictwem na naszych dorosłych słuchaczy.

Przez nabycie nowej wiedzy teoretycznej, praktycznych umiejętności oraz przygotowanie bardziej skutecznych narzędzi będę mogła:

  1. Wprowadzić nowe elementy do mojego własnego "warsztatu" wykorzystywanego do pełnienia funkcji Dyrektora ds. Nauczania.
  2. Usprawnić funkcjonowanie dotychczas stosowanego systemu nadzoru metodycznego, ewaluacji i systemu zapewnienia jakości poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań, metod czy podejść.
  3. Bardziej skutecznie pomagać lektorom w pokonywaniu ich negatywnego nastawienia do czynności takich jak bycie obserwowanym czy ocenianym oraz w radzeniu sobie ze stresem związanym z tymi sytuacjami.
  4. Przygotować bardziej konstruktywną informację zwrotną.
  5. Prowadzić rozmowy ewaluacyjne z lektorami w bardziej profesjonalny sposób.
  6. W lepszy sposób wypełniać moją funkcję doradczą dla słuchaczy oraz wspomagać nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, czego bezpośrednim rezultatem będzie doskonalenie ich warsztatu metodycznego, ich rozwój personalny, a co za tym idzie, podniesienie jakości oferowanych usług językowych.

Ponieważ głównym założeniem kursu było nabycie nowych umiejętności, kluczową rolę odgrywały proporcje treści teoretycznych i ćwiczeń praktycznych. Prowadzący zajęcia zastosował szeroką gamę ćwiczeń i technik umożliwiających wielokrotne przećwiczenie nowo nabytych umiejętności. Dodatkowo, prowadzący przykładał dużą wagę do budowania więzi wśród uczestników kursu oraz wspierał budowanie relacji również po zakończeniu kursu,

zachęcając nas do prowadzenia otwartej korespondencji ze wszystkimi kursantami i wymiany doświadczeń oraz uwag dotyczących przede wszystkim wprowadzania 6 kategorii interwencji jak i innych tematów zawodowych. Pisząc te słowa kilka miesięcy po zakończeniu kursu, mogę powiedzieć, że jego starania zakończyły się sukcesem i cały czas prowadzimy intensywną korespondencję e-mailową. Obecnie dyskutujemy nad metodami weryfikacji efektywności naszych interwencji w sytuacjach zawodowych.

Pilgrims, organizator szkolenia, zadbał również o to, aby nasz pobyt w Canterbury był naprawdę wyjątkowy. Oprócz części głównej kursu (codzienne zajęcia od 9.00 -15.30), kursanci mogli skorzystać z całej gamy zajęć dodatkowych, które sami mogliśmy wybrać (sesja popołudniowa 16.00 - 17:30, sesja wieczorna 20.00 - 21.30). Były to zajęcia dotyczące różnych zagadnień metodycznych, najnowszych trendów w nauczaniu języków obcych, zajęcia typu drama, zwiedzanie miasta, wyprawa do muzeum czy wyjście na wspólną kolację.

 

 

Switch style