Polska

Rozwój regionalny przekraczający granice i współpraca przy dokształcaniu osób dorosłych w regionach wiejskich

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Doradztwo i poradnictwo
Inne
Metody podnoszenia motywacji słuchaczy
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Umiejętności podstawowe
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi
Krekole 32, 11-106 Kiwity
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Mariola Jagiełło
0048 89 766 21 74, 0048 609 450 262
samolubie23@wp.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Działania w kierunku szerzenia oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, propagowanie wiedzy dotyczącej istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego. Organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych. Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla społeczności lokalnej.
Tytuł projektu: 
Rozwój regionalny przekraczający granice i współpraca przy dokształcaniu osób dorosłych w regionach wiejskich
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
06/GR2/06-0061/P1
07/GR-LP/07-0028/P2
Lata realizacji: 
2006 - 2008
Kraje uczestniczące: 
Niemcy x2, Grecja, Litwa, Polska
Cele projektu: 
Celem projektu jest znalezienie drogi, jak można kobiety z regionów wiejskich o niskim wykształceniu motywować do brania udziału w ofertach dokształcających oraz stworzenie programu komputerowego do nauczania grupy docelowej.
Obszary tematyczne: 
Aktywizacja i rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
Grupa docelowa słuchaczy: 
Mieszkańcy obszarów wiejskich w wieku 25- 45 lat (mężczyźni i kobiety z obszarów wiejskich o utrudnionym dostępie do edukacji).
Jakie były początki projektu: 
Organizacja Frauen helfen Frauen z Niemiec była pomysłodawcą projektu. SWRW zostało partnerem projektu w wyniku powstawania europejskiej książki kucharskiej czterech państw „Wspólnie gotujemy w Europie”(Litwa, Polska, Niemcy, Holandia). Organizacja SWRW działa na terenie wiejskim, pozbawionym miejsc pracy w branży przemysłowej. Szansą na zatrudnienie jest rozwój turystyki wiejskiej.
Krótki opis przebiegu projektu: 
1. Konferencje (spotkania partnerów):
a) Niemcy - Emsburen - wrzesień 2006 (4 pracowników), czerwiec 2008 (2 pracowników + 2 słuchaczy);
b) Litwa - Birtstonas  luty 2007 (2 pracowników + 3 słuchaczy), marzec 2008 (2 pracowników + 6 słuchaczy);
c) Grecja - Chania - listopad 2007 (1 pracownik + 1 słuchacz);
d) Polska - Lidzbark Warmiński - lipiec 2007 prace nad wypracowaniem konceptu dokształcania, ankietowanie, ewaluacja.
2. Praktyki partnerskie:
a) gospodarz Niemcy – gość Polska - kwiecień 2007 (2 pracowników + 2 słuchaczy);
b) gospodarz Litwa – gość Polska - lipiec 2007 (2 pracowników + 4 słuchaczy);
c) gospodarz Polska – gość Grecja - lipiec 2007 (1 pracownik + 1 słuchacz);
poznawanie kraju partnerskiego- turystyka, język, zachowania, kultura, wspólne gotowanie typowych dla danego regionu potraw, zwiedzanie gospodarstw turystycznych.
3. Spotkania w siedzibie SWRW cele wypracowania konceptu dokształcania: dyskusje, wymiana uwag, wnioski. Przygotowywanie potrzebnych materiałów na konferencje oraz do publikacji książkowej.
4.Artykuły w prasie lokalnej, spotkania z władzami samorządowymi, promocja książki.
5. Ewaluacja przebiegu realizacji projektu przez GEA (Niemcy).
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
15
W wyjazdach zagranicznych: 
9
Produkty
Produkty projektu: 
książka „Take Your Chance”
piosenka „Take Your Chance”
CD - praktyki partnerów (wspólne gotowanie)
CD - quizy regionalne i krajowe (każdego partnera projektu)
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 
Koncepcja dokształcania zawarta w książce  „Take Your Chance”.
Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
Współpraca z organizacjami pozwoliła na wymianę doświadczeń, czerpanie nowych pomysłów, wykorzystanie doświadczeń partnerów w pracy organizacji. Pracownicy doskonalili swoje umiejętności językowe. Współpraca zaowocowała wakacyjną wymianą młodych dorosłych pomiędzy SWRW a Vilies tiltas (Litwa) oraz planami na przyszłość.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
Projekt pobudził słuchaczy do działania, podjęcia zmian w swoim życiu, umożliwił niektórym osobom podjęcie pracy. Społeczność lokalna dostrzegła potrzebę zmian w swoim najbliższym otoczeniu, rozpoczęła proces integracji społecznej.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 
Koncepcja dokształcania zawarta w książce „Take Your Chance” została wykorzystana do opracowania następnego wniosku dot. projektu współpracy międzynarodowej o podobnej tematyce.
Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 
Słuchaczom najbardziej podobały się wyjazdy zagraniczne w których mieli możliwość poznania innych krajów, nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.
Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Mariola Jagiełło
Data wypełnienia formularza/karty: 
05.09.2008

Rodzice partnerami nauczycieli w procesie adaptacji szkolnej

Tematyka działań: 
Edukacja rodziców i rodzin
Inne
Umiejętności podstawowe
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego
ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Teresa Ogrodzińska
togrodzinska@frd.org.pl
Gracjana Węgorska
gwegorska@frd.org.pl
0048 22 881 15 80
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Fundacja Komeńskiego działa od 2003 roku. Dążymy do zapewnienia dzieciom równego startu życiowego. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, nasze środki pochodzą z dotacji i darowizn. Od 2005 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Naszym priorytetem jest wyrównywanie szans edukacyjnych najsłabszych i dyskryminowanych grup społecznych oraz podnoszenie poziomu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wczesnego rozwoju dziecka. Działamy we współpracy z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi i samorządami. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu wczesnej edukacji z Polski, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
Najważniejsze działania:
 1. Podnoszenie jakości wczesnej edukacji - Przy Fundacji działa Akademia Komeńskiego, niepubliczna placówka doskonalenia dorosłych, która prowadzi szkolenia dla nauczycieli, rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnych upowszechniające nowoczesne metody pedagogiczne i wychowawcze. Rocznie 32 trenerów Akademii szkoli ponad 2000 osób.
 2. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej - Stworzyliśmy innowacyjny program pozwalający gminom na tworzenie alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat. Aktualnie we współpracy z 97 gminami wiejskimi i 4 organizacjami pozarządowymi prowadzimy 298 wiejskich Ośrodków Przedszkolnych dla 4000 dzieci. We współpracy z 5 organizacjami z całej Polski, przeprowadziliśmy pilotaż Grup Zabawowych – zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 0-5 lat i ich rodziców przy merytorycznym wsparciu specjalnie przeszkolonego konsultanta.
 3. Gminne strategie edukacji - Pomagamy społecznościom gminnym w opracowywaniu długofalowych  Gminnych strategii edukacyjnych25 gmin wiejskich przyjęło strategie do realizacji.
 4. Rozwijanie świadomości społecznej na temat znaczenia wczesnej edukacji - Wydajemy materiały edukacyjne, organizujemy seminaria i konferencje poświęcone problemom wczesnej edukacji. Wydaliśmy między innymi pierwszy w Polsce „Raport o sytuacji edukacji elementarnej”, „Małe dziecko w Polsce – doświadczenia organizacji pozarządowych”, „Małe dziecko w gminie – jak podnieść jakość wczesnej edukacji”.
Tytuł projektu: 
Rodzice partnerami nauczycieli w procesie adaptacji szkolnej
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
06/GR2/06-0004/C1
07/GR-LP/07-0007/C2
Lata realizacji: 
2006 - 2008
Kraje uczestniczące: 
Polska, Czechy, Grecja, Słowacja, Wielka Brytania
Cele projektu: 
 1. Wymiana doświadczeń organizacji partnerskich na temat włączania rodziców w programy ułatwiające dzieciom adaptację do szkoły.
 2. Stworzenie programu szkoleniowego przygotowującego rodziców i nauczycieli do wspólnego planowania i realizacji działań ułatwiających dzieciom pokonanie progu szkolnego.
 3. Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli
 4. Przygotowanych co najmniej 10 trenerów do prowadzenia programu szkoleniowego.
 5. Przygotowanie w każdym kraju partnerskim co najmniej 40 rodziców i nauczycieli (przedszkoli i szkół podstawowych) do tworzenia programów wychowawczych ułatwiających dzieciom adaptację do szkoły.
Obszary tematyczne: 
Projekt poświęcony był budowaniu współpracy pomiędzy nauczycielami (szkół podstawowych, przedszkoli, ośrodków przedszkolnych), a rodzicami oraz zagadnieniom związanym z pokonywaniem progu szkolnego przez dzieci.
Grupa docelowa słuchaczy: 
Słuchaczami w projekcie byli rodzice, nauczyciele i psycholodzy pracujący z dziećmi przygotowującymi się do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej lub właśnie tę naukę rozpoczynającymi. W Polsce było to grupa mocno sfeminizowana, w wieku od 23-ego do ok. 50-ego roku życia. Seminaria i szkolenia zrealizowane w Warszawie cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli, mniejszość stanowili rodzice. Odwrotnie kształtowała się sytuacja w grupie przeszkolonej w ramach projektu w wiejskiej gminie Jednorożec na terenie województwa mazowieckiego. Obserwowana w tej grupie duża frekwencja wśród rodziców nie przekładała się niestety na udział i zainteresowanie nauczycieli, którzy w niewielkim stopniu zaangażowali się w realizację projektu.
Jakie były początki projektu: 
Projekt powstał w oparciu o doświadczenia Fundacji Komeńskiego i pozostałych partnerów związane z wprowadzaniem innowacyjnych programów budowania współpracy pomiędzy nauczycielami i rodzicami.Dostrzegając ogromne znaczenie dobrej adaptacji w szkole dla przyszłej kariery szkolnej i życiowej dzieci, postanowiliśmy w tworzenie programów adaptacyjnych włączyć rodziców, którzy nie są na ogół postrzegani jako partnerzy w działaniach edukacyjnych i wychowawczych podejmowanych przez placówki edukacyjne. Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu, rozmawialiśmy z ekspertami zajmującymi się edukacją w Czechach, Grecji, Polsce, na Słowacji i w Wielkiej Brytanii. Ich opinie były zgodne: we wszystkich tych krajach istnieje ogromna potrzeba przygotowania rodziców i nauczycieli do wspólnej pracy na rzecz ułatwienia dzieciom procesu adaptacji szkolnej. Kontakt z organizacjami partnerskimi nawiązaliśmy podczas seminariów i konferencji, w których brali udział przedstawiciele Fundacji Komeńskiego.
Krótki opis przebiegu projektu: 
Realizacja projektu trwała dwa lata.
Etap pierwszy obejmował:
 1. 10.X.2006, Warszawa: seminarium krajowe dla 21 słuchaczy (rodziców i nauczycieli zainteresowanych udziałem w projekcie) i 7 pracowników Fundacji Komeńskiego – 6 trenerów Akademii Komeńskiego i koordynatorki projektu) – poświęcone zagadnieniom związanym z adaptacją szkolną i współpracą domu, przedszkola i szkoły.
 2. 26-28.X.2006, Warszawa: seminarium międzynarodowe dla 25 przedstawicieli Grup Roboczych (pracowników i słuchaczy) połączone z wizytą studyjną w polskich placówkach edukacyjnych – poświęcone prezentacji i wymianie doświadczeń organizacji partnerskich oraz ustaleniu priorytetów projektu w pierwszym roku realizacji; Fundację Komeńskiego reprezentowało 7 pracowników.
 3. X.2006–II.2007, w każdym z krajów Partnerstwa: przeprowadzono badanie jakościowe na temat doświadczeń rodziców, nauczycieli i ich dzieci/uczniów związanych z rozpoczęciem nauki w szkole; w Polsce w badaniu wzięło udział 143 osób (w tym 38 dzieci i 105 dorosłych słuchaczy).
 4. 15-17.III.2007, Newry, Irlandia Północna (Wlk. Brytania): seminarium międzynarodowe dla 25 przedstawicieli Grup Roboczych połączone z wizytą studyjną w brytyjskich placówkach edukacyjnych – poświęcone dyskusji nad wynikami badań n. t. adaptacji szkolnej oraz opracowaniu założeń scenariusza programu szkoleniowego; w seminarium wzięło udział 4 pracowników Fundacji Komeńskiego oraz jedna słuchaczka z Polski – mama dziecka przygotowującego się do rozpoczęcia nauki w szkole.
 5. III.-VI.2007, w każdym z krajów Partnerstwa: opracowanie lokalnych wersji programu szkoleniowego wraz z materiałami edukacyjnymi dopasowanego do potrzeb potencjalnych uczestników (npdst. ankiet otrzymanych od słuchaczy).
 6. VI.2007-VII.2007, w każdym z krajów Partnerstwa: przygotowanie i publikacja broszur i ulotek dla rodziców i nauczycieli; Fundacja Komeńskiego opublikowała broszurę  „Wszyscy gotowi?! Jak przygotować dziecko do szkoły” – została ona (razem z płytą zawierającą raporty z badań przeprowadzonych w krajach Partnerstwa)rozesłana do słuchaczy i placówek uczestniczących w projekcie.
 7. 29.VIII-2.IX.2007, Praga, Czechy: wspólne seminarium “Four European Countries Involved in Parent-Teacher Partnership for Children’s Transition to School European Project podczas XVII Międzynarodowej Konferencji EECERA: http://www.easyprague.cz/eecera2007/download/files/abstract-book_web.pdf - przedstawiciele EADAP, The Early Years Organization, OMEP oraz Fundacji Komeńskiego, której reprezentant prowadził seminarium, przedstawili efekty projektu oraz wyniki badań przeprowadzonych w ich krajach.
Etap drugi poświęcony był na:
 1. X.2007-VI.2008, w każdym z krajów Partnerstwa: przeprowadzenie pilotażu szkolenia „Rodzice partnerami nauczycieli w procesie adaptacji szkolnej” – 315 uczestników wzięło udział w 12 szkoleniach przeprowadzonych przez 10 trenerów na terenie pięciu krajów Europy; w Polsce w szkoleniach zorganizowanych w dwóch warszawskich dzielnicach (Bielany i Żoliborz) oraz w wiejskiej gminie Jednorożec, wzięło udział 48 słuchaczy, w tym 26 nauczycieli przedszkolnych, 6 szkolnych, psycholog szkolny oraz 15 rodziców (wśród słuchaczy znalazło się ogółem 45 kobiet i 3 mężczyzn).
 2. 24-26.I.2008, Svaty Jur, Słowacja: seminarium międzynarodowe dla 25 przedstawicieli Grup Roboczych połączone z wizytą studyjną w słowackich placówkach edukacyjnych – poświęcone prezentacji ostatecznych, lokalnych wersji scenariusza oraz omówieniu pierwszej fazy pilotażu przeprowadzonego w krajach partnerstwa; Fundację reprezentowały 3 pracowniczki oraz słuchaczka – wice dyrektor warszawskiej Szkoły Podstawowej Nr 80 biorącej udział w projekcie od początku jego realizacji.
 3. V-VII.2008, w każdym z krajów Partnerstwa: ewaluacja pilotażu  na poziomie krajowym oraz adaptacja lokalnych scenariuszy do potrzeb i oczekiwań uczestników (w Polsce – np. dostanie wyników ankiet ewaluacyjnych oraz informacji zwrotnych otrzymanych od uczestników przez trenerów podczas szkolenia); w Polsce nad ostateczną wersją scenariusza pracował w czerwcu 2008 zespół 11 trenerów Akademii Komeńskiego.
 4. 5-6.VI.2008, Aegina, Grecja: seminarium międzynarodowe dla 25 przedstawicieli Grup Roboczych połączone z wizytą studyjną w greckich placówkach edukacyjnych – poświęcone prezentacji i omówieniu wyników pilotażu w każdym z krajów oraz pracy nad ostatecznym kształtem wspólnej broszury podsumowującej efekty projektu; Fundację Komeńskiego reprezentowało 5 pracowników i jeden słuchacz – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 65 biorącej udział w projekcie w roku 2007/2008.
 5. 7.VI.2008, Aegina, Grecja: międzynarodowa konferencja „European Experiences in Children’s Transition” z udziałem nauczycieli i akademików, podsumowująca dwa lata realizacji projektu „Rodzice partnerami nauczycieli w procesie adaptacji szkolnej”; prezentacja projektu przez jego polską koordynatorkę oraz przedstawienie przykładu dobrej praktyki – zajęć adaptacyjnych dla przyszłych pierwszaków zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 65.
 6. VI-VII.2008, w każdym z krajów Partnerstwa: przetłumaczenie z języka angielskiego tekstu wspólnej broszury upowszechniającej efekty projektu, jej publikacja w językach narodowych i rozesłanie do słuchaczy uczestniczących w projekcie.
 7. X.2006-VII.2008, w każdym z krajów partnerstwa: założenie i aktualizacja stron internetowych poświęconych realizacji projektu; w Polsce stworzyliśmy podstroję projektu na stronie www.frd.org.pl.
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
69
W wyjazdach zagranicznych: 
3
Produkty
Produkty projektu: 
We wszystkich krajach partnerstwa:

1.     Podstrony internetowe na stronach organizacji partnerskich:

•           Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego (Polska – Organizacja Koordynująca): podstrona projektu w dwóch wersjach językowych na stronie głównej www.frd.org.pl

•           The Czech Committee of the World Organisation for Early Childhood Education – OMEP (Czech Republic): http://www.sweb.cz/omep/.

•           The Society for the Development and Creative Occupation of Children EADAP (Greece): www.eadap.gr/en/index.php

•           Early Years – The Organisation for Young Children (Northern Ireland): www.early-years.org

•           Unia Materskych Centier UMC (Slovakia): www.materskecentra.sk

2.     5 raportów krajowych z badań potrzeb i oczekiwań rodziców, nauczycieli  i dzieci zaangażowanych w proces pokonywania progu szkolnego przez dzieci – potencjalnych odbiorców opracowywanego programu szkoleniowego.

3.     5 sprawdzonych w pilotażach na terenie krajów Partnerstwa, programów szkoleniowych (wraz z materiałami edukacyjnymi) dla rodziców i nauczycieli, powstałych w oparciu o ten sam bazowy scenariusz wypracowany wspólnie przez organizacje partnerskie.

4.     Prezentacja projektu podczas konferencji międzynarodowych (The 17th InternationalEECERA Conference: 29.08 – 1.09.2007; dwie konferencje  w Grecji: 27.02.2008, 7.06.2008;  konferencja w Irlandii Północnej (Wlk. Brytania): 11 – 13.06.2008.

5.     Broszura dla rodziców i nauczycieli „Let’sGo to School! Together through the Transition to School Process” (polskitytuł: „Idziemydo szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny” – wydana w 2000 egz.) – opracowana przez Fundację Komeńskiego w oparciu o informacje oraz przykłady dobrych praktyk przesłane przez organizacje partnerskie (broszura w językach krajowych i różnych opracowaniach graficznych została opublikowana w każdym z krajów Partnerstwa).

W Polsce:

1.     Płyta CD z raportami krajowych z badań potrzeb i oczekiwań rodziców, nauczycieli i dzieci zaangażowanych w proces pokonywania progu szkolnego przez dzieci – rozesłana do wszystkich słuchaczy biorących udział w  projekcie.

2.     Scenariusz programu szkoleniowego „Wszyscy gotowi?! Jak ułatwić dziecku start szkolny” wraz z materiałami edukacyjnymi – szkolenie znalazło się w ofercie Akademii Komeńskiego.

3.     Raport z ewaluacji pilotażu szkolenia.

4.     Broszura dla rodziców „Wszyscy gotowi?! Jak przygotować dziecko do szkoły” zawierająca praktyczne informacje związane z pokonywaniem progu szkolnego i adaptacją szkolną – wydana w 2000 egz. rozesłana do słuchaczy oraz dystrybuowana podczas II-go Forum Edukacyjnego „Razem dla dzieci” w Warszawie w dniach 21-22 września 2007.

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 
Obie publikacje Fundacji Komeńskiego – podobnie jak płyty CD z krajowymi raportami  na temat adaptacji szkolnej, zostały rozesłane do słuchaczy i placówek edukacyjnych biorących udział w projekcie. Otrzymali je także uczestnicy dwóch edycji Forum Edukacyjnego „Razem Dla Dzieci” (w 2007 oraz 2008 r.).
Raporty z wynikami badań przeprowadzonych w pierwszym roku realizacji projektu zostały zaprezentowane środowisku akademickiemu, nauczycielom i przedstawicielom organizacji pozarządowych podczas XVII Międzynarodowej Konferencji EECERA w Pradze.
Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
Udział w międzynarodowym programie oraz wymiana doświadczeń z partnerami z innych krajów europejskich podniosły kwalifikacje i rozszerzyły horyzonty pracowników. Projekt pozytywnie wpłynął na stopień znajomości języka angielskiego, w którym opracowywano raporty, kolejne wersje ramowego scenariusza szkolenia oraz tekstu publikacji, a także który obowiązywał jako język roboczy podczas wszystkich spotkań z partnerami.
Dzięki udziałowi w projekcie, grupa trenerów Akademii Komeńskiego została gruntownie przygotowana do prowadzenia szkoleń z zakresu wzmacniania współpracy rodziców i nauczycieli na rzecz ułatwienia procesu przechodzenia progu szkolnego przez dzieci.
Opracowany we współpracy z innymi organizacjami biorącymi udział w projekcie, program szkolenia dla nauczycieli i rodziców, został włączony do oferty Akademii Komeńskiego.
Nawiązaliśmy kontakt z nowymi partnerami na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego – projekt był jedną z niewielu okazji do współpracy z nauczycielami nauczania początkowego w mazowieckich szkołach podstawowych.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
Projekt pozwolił na stworzenie platformy porozumienia dla rodziców i nauczycieli różnych placówek edukacyjnych. Udało nam się w ten sposób stworzyć podstawę dla podejmowanych przez nich w przyszłości wspólnych działań na rzecz ułatwienia procesu przechodzenia progu szkolnego przez dzieci.
Słuchacze samodzielnie przeprowadzili analizę doświadczeń związanych z adaptacją szkolną, tworząc na jej podstawie harmonogram działań zmierzających ku jej poprawie. Podczas szkolenia nauczyli się pracy nad projektami o różnej skali, przekonali się, że sami mogą coś zmienić i że czasem najprostsze pomysły sprawdzają się najlepiej.
Słuchacze uczestniczący w wyjazdach zagranicznych oswoili się z językiem angielskim, poznali warunki pracy nauczycieli, systemy edukacyjne i ogólne realia panujące w krajach Partnerstwa. Mieli okazję aktywnie uczestniczyć w pracach nad programem szkoleniowym w międzynarodowym środowisku ekspertów w dziedzinie edukacji. Podsumowując swój udział w seminariach zagranicznych, polscy słuchacze często podkreślali, że to właśnie wymiana wiedzy i doświadczeń była dla nich najwartościowszym aspektem tych wyjazdów.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 
Programy szkoleń opracowanych w ramach Partnerstwa weszły do oferty szkoleniowej organizacji uczestniczących w projekcie, od razu spotykając się z dużym zainteresowaniem ze strony placówek edukacyjnych w każdym z krajów.
Przykłady dobrych praktyk zebrane w toku realizacji projektu zostały upowszechnione w pięciu krajach Partnerstwa za pośrednictwem wspólnej broszury oraz podczas międzynarodowych konferencji zorganizowanych w Grecji i Irlandii Północnej.
Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Cytaty z ankiet ewaluacyjnych po seminarium krajowym w październiku 2006 r.:

„Dla mnie – nauczycielki – [seminarium krajowe] było wartościowym doświadczeniem edukacyjnym. Wzbogaciło moją wiedzę, zainspirowało mnie do bardziej wnikliwej analizy niektórych problemów dotyczących adaptacji szkolnej oraz podjęcia nowych działań wychowawczych (np. w ramach współpracy ze szkołą). Pomogło mi w dokonaniu bardziej szczegółowej ewaluacji moich działań wychowawczych”

„Zwłaszcza rozmowy w grupach (rodzice-nauczyciele przedszkolni-nauczyciele szkolni) pozwalały na próbę większego wzajemnego zrozumienia się i zrozumienia tych samych problemów widzianych z różnych perspektyw. (…) Wymiana doświadczeń i wspólne poszukiwanie dróg do rozwiązywania problemów stanowiło kwintesencję całości”

Cytaty z ankiet na temat adaptacji szkolnej:

„Prowadziliśmy [z synem] rozmowy, w których mówiliśmy o zaletach szkoły i próbowaliśmy go przekonać do tego, że będzie to nowe, ale pozytywne doświadczenie”

„[W procesie przejścia mojego dziecka do szkoły uczestniczę poprzez] wspólne rozmowy o kolegach, nauce –staramy się, aby dziecko opowiedziało nam, co się wydarzyło w szkole, o swoich problemach w relacjach z kolegami”

„[W procesie przejścia mojego dziecka do szkoły uczestniczę poprzez] wprowadzenie drobnych obowiązków i systematyczne ich wykonywanie, np. pakowanie plecaka, pranie skarpetek, sprawdzanie, czy zgaszone są światła gdy wychodzimy z domu”

Cytaty z wypowiedzi jednej z nauczycielek po otrzymaniu poradników „Wszyscy gotowi?! Jak przygotować dziecko do szkoły?”:

„Poradnik stał się punktem wyjścia do rozmowy z rodzicami, w większości rodzice po raz pierwszy wysyłają swoje pociechy do przedszkola, więc nie mają doświadczenia w dobrym przygotowaniu swojego dziecka szkoły. Dzięki rozmowom, które zostały przeprowadzone, rodzice lepiej mogli przygotować się do usamodzielnienia własnego dziecka”

Opinie uczestników szkoleń pilotażowych:

„Poznałam nauczycielki ze szkoły, są normalne i fajne i wcale nie maja zawyżonych oczekiwań co do pracy z dziećmi sześcioletnimi”,

„Nie wiedziałam, ze niektóre rzeczy oczywiste dla mnie, są
niewiadome dla rodziców czy przedszkoli (nauczyciel szkolny)”,

„Jestem pełna energii, to bardzo dobry pomysł”,

„Wiem, co trzeba zrobić
w przyszłym roku szkolnym, żeby ta adaptacja była dobra, zwłaszcza te spotkania nauczycieli szkolnych w przedszkolu z rodzicami (nauczycielka przedszkolna)”,

„Tak powinno być
co roku”,

„Szkoda, ze moje dzieci tu nie chodzą, bo u mnie w szkole nie ma w ogóle adaptacji”,

„Klęską
jest to, że w naszych spotkaniach brał udział tylko 1 rodzic – trzeba doprowadzić do tego, żeby na przyszłość  te proporcje były inne”,

„Udział w spotkaniach i wysłuchanie innych rodziców i nauczycieli wpłynął na zracjonalizowanie obrazu szkoły i ukazał,
że szkoła nie jest miejscem, gdzie dziecku dzieje się krzywda i gdzie jest ono osamotnione”,

„Bardzo ciekawe było porównanie opinii dotycz
_cych procesu adaptacyjnego, wynikających z doświadczeń pracowników szkoły, wychowawców przedszkola oraz rodziców”,

„Mieliśmy plan (jako szkoła), ale wygląda to teraz zupełnie inaczej i ciekawiej…”,

„Główny zysk – wystawiono głowy zza muru i okazało się że rodzice to niekoniecznie wrogowie a nauczyciele to być może też chcą dobrze. W moim poczuciu trzeba coś zrobić żeby utrwalić tę świadomość”

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 
Projekt wymagał bardzo dużych nakładów organizacyjnych – szczególnie ze strony organizacji koordynującej. Częściowo przypadł na przełomowy rok 2007, w którym została zakończona realizacja programu Socrates, zastąpionego opartym na nieco innych zasadach (zwłaszcza w kwestiach rozliczeń finansowych i konstrukcji części merytorycznej raportu końcowego) programem „Uczenie się przez całe życie”. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wprowadzonych zmian, które ułatwiły nam zarządzanie projektem i reagowanie na bieżąco na dynamikę prowadzonych działań.
Współpraca z organizacjami partnerskimi układała się doskonale, co pozwoliło w jak największym stopniu dostosować projekt do lokalnych potrzeb.
Dużym problemem na przestrzeni 2 lat realizacji projektu był dla nas brak możliwości wynagrodzenia trenerów prowadzących szkolenia. Podczas organizowanego w Warszawie Seminarium Międzynarodowego kłopotliwy okazał się brak tzw. funduszu reprezentacyjnego.
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Narodową Agencją Programu Grundtvig, której pracownicy szybko i rzeczowo odpowiadali na zadawane przez nas pytania. Dzięki udziałowi w spotkaniach organizowanych przez Agencję, dowiedzieliśmy się więcej na temat obowiązujących nas procedur, co okazało się szczególnie istotne w początkowej fazie realizacji projektu w ramach nowego programu „Uczenie się przez całe życie” Projekty Partnerskie Grundtviga.
Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Julia Płachecka
Data wypełnienia formularza/karty: 
31.08.2008

Odwiedziny w więzieniu (Projekt V.I.P.)

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja drugiej szansy
Edukacja rodziców i rodzin
Edukacja w więzieniach lub na rzecz powrotu skazanych do społeczeństwa
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Zespół Szkół nr 4 w Płocku
ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Hubert Skrzyński
0048 24 262 20 31
hskrzynski@wp.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Zespół Szkół nr 4 w Płocku to szkoła przywięzienna. Znajdują się tu dwa typy szkół – szkoła zawodowa kształcąca w dwóch zawodach – ślusarz oraz kucharz małej gastronomii. Drugi typ szkoły to technikum uzupełniające w zawodzie technik mechanik. Oba typy szkół to szkoły dla dorosłych. Szkoła jest regularną jednostką edukacyjną realizującą wytyczne Ministra Edukacji.
Tytuł projektu: 
Odwiedziny w więzieniu (Projekt V.I.P.)
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
06/GR2/06-0005/P1
07/GR-LP/07-0003/P2
Lata realizacji: 
2006 - 2009
Kraje uczestniczące: 
Wielka Brytania x2, Dania, Finlandia, Niemcy, Włochy, Portugalia, Polska
Cele projektu: 
Celem projektu było stworzenie materiałów (mianowicie książki), mających za zadanie wesprzeć dzieci i rodziny, które przychodzą do więzienia w odwiedziny. Każde z więzień biorących udział w projekcie współdziałało z uczniami po to, aby stworzyć książkę, która odzwierciedli specyficzny dla każdego z nich proces odwiedzin. Każda z tych książek została przetłumaczona na język angielski i została wykorzystana jako narzędzie do przedstawienia przedstawicielom krajów partnerskich systemów więziennictwa i kultury, jak również została wykorzystana, by zachęcić słuchaczy, aby przekazali swoje uwagi na temat bycia rodzicem w więzieniu. Podczas wizyt w krajach partnerskich, podzieliliśmy się doświadczeniami i stworzyliśmy materiały mające na celu wsparcie nauczania w wymiarze europejskim oraz „umiejętności rodzicielskich”. Pierwsza część projektu została poświęcona doskonaleniu procesu odwiedzin w więzieniu oraz przygotowywaniu książki do druku. Druga część trwania projektu to skupienie się na wydaniu książki oraz rozpowszechnienie idei i doświadczeń z pomocą mediów lokalnych a także poprzez stworzenie strony internetowej. Nagraliśmy również płytę CD z bajkami dla dzieci ojców odbywających karę pozbawienia wolności.
Obszary tematyczne: 
Praca na rzecz rodzin skazanych oraz osób wykluczonych społecznie.
Grupa docelowa słuchaczy: 
We wszystkich działaniach w sumie wzięło udział blisko 50 słuchaczy. Zdecydowana większość z nich to uczniowie naszej szkoły.
Jakie były początki projektu: 
Nauczyciel języka angielskiego poszukiwał potencjalnych partnerów od początku 2005 r. Po jakimś czasie udało mu się nawiązać kontakt z późniejszym koordynatorem projektu poprzez polską Narodową Agencję. Okazało się, że grupa projektowa była już skrystalizowana, gdyż wcześniej spotkali się na seminarium kontaktowym w Lancaster w Wielkiej Brytanii jesienią 2005r. Po pewnym czasie udało się nam ich przekonać by nas przyjęto do grupy. Wpływu na tematykę projektu nie mieliśmy, gdyż grupa już wcześniej ustaliła wstępny tor działań.
Krótki opis przebiegu projektu: 
Metody/działania zastosowane w projekcie:
 1. Zaktywizowanie skazanych do napisania książek – odbyło się kilkanaście sesji, podczas których pracowano nad publikacjami.
 2. Zorganizowanie studia nagrań dla uczniów biorących udział w nagraniu płyty CD.
 3. Spotkania formalne i nieformalne z przedstawicielami instytucji partnerskich, podczas których na bieżąco pracowaliśmy nad wcześniej wytyczonymi zadaniami.
 4. Konkurs plastyczny.
 5. Kursy językowe i  w konsekwencji zorganizowanie dla grupy uczniów/skazanych egzaminu KET (Key English Test).
 6. ‘Podglądanie’ ciekawych pomysłów zastosowanych w jednostkach partnerskich i ich wdrażanie w jednostkach ojczystych.
Działania upowszechniające:
 1. Opisanie działań na stronie internetowej projektu – www.visitinginprison.com.
 2. Opublikowanie serii artykułów w czasopiśmie branżowym „Forum Penitencjarne”.
 3. Regularne zapraszanie prasy lokalnej do szkoły. Po każdej z wizyt pojawiały się artykuły w „Tygodniku Płockim” oraz w lokalnym dodatku „Gazety Wyborczej”.
 4. Referowanie dotychczasowych osiągnięć podczas narad dyrektorskich szkół przywięziennych.
 5. Zaznajomienie innych pracowników ZK z wynikami naszych działań podczas wspólnych posiedzeń, spotkań itp.
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
50
W wyjazdach zagranicznych: 
0
Produkty
Produkty projektu: 
 1. Folder reklamujący każdą jednostkę partnerską.
 2. Uczniowie szkoły wzięli udział w kursie języka angielskiego.
 3. Pracownicy szkoły wzięli udział w kursie języka angielskiego.
 4. Pracownicy zakładu karnego wzięli udział w kursie języka angielskiego.
 5. 9 uczniów szkoły podeszło do egzaminu KET, 7 z nich zdało egzamin.
 6. Powstała strona internetowa, na której pochwaliliśmy się wynikami naszych działań.
 7. Powstały 2 książeczki dla dzieci skazanych (każdy kraj partnerski wydał swoje własne publikacje).
 8. Uczniowie nagrali płytę CD z bajkami i wierszami dla swoich dzieci.
 9. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla uczniów (prace zostały później wykorzystane jako ilustracje do książek).W szkole powstał kącik zabaw dla dzieci, z którego korzystają rodziny podczas wizyt/odwiedzin szkolnych.
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 
 1. Opisanie działań na stronie internetowej projektu – www.visitinginprison.com.
 2. Opublikowanie serii artykułów w czasopiśmie branżowym „Forum Penitencjarne”.
 3. Regularne zapraszanie prasy lokalnej do szkoły.
 4. Po każdej z wizyt pojawiały się artykuły w „Tygodniku Płockim” oraz w lokalnym dodatku „Gazety Wyborczej”.
 5. Referowanie dotychczasowych osiągnięć podczas narad dyrektorskich szkół przywięziennych.
 6. Zaznajomienie innych pracowników ZK z wynikami naszych działań podczas wspólnych posiedzeń, spotkań itp.
Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
 1. Poszerzenie horyzontów dot. pracy w więzieniu oraz na rzecz skazanych.
 2. Nawiązanie nowych znajomości, które zostaną wykorzystane w przyszłości do, chociażby, stworzenia nowego projektu.
 3. Zaszczepienie nowych pomysłów na rodzimym gruncie (vide kąciki zabaw dla dzieci).
 4. Pracownicy ZK (nauczyciele oraz funkcjonariusze) wzięli udział w kursach języka angielskiego.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
 1. „Zaistnienie” w środowisku szkół przywięziennych.
 2. Większa motywacja na przyszłość – skazani przekonali się, iż mimo odizolowania mogą coś zrobić dla swoich rodzin.
 3. Część uczniów szkoły wzięła udział w kursie języka angielskiego oraz podeszła do egzaminu KET.
 4. Świadomość wzięcia udziału w wyjątkowym przedsięwzięciu, które oprócz zabicia czasu pozwala czerpać satysfakcję z wniesienia wkładu w rozwój projektu.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 
 1. Zacieśnienie współpracy europejskiej.
 2. Poznanie nowych systemów więziennictwa w innych krajach UE.
 3. Praca na rzecz zacieśniania więzi rodzinnych pomiędzy skazanymi i ich rodzinami.
 4. Książki oraz płyta CD – namacalny dowód naszych działań.
 5. Nasze osiągnięcia są zawsze omawiane podczas różnego rodzaju branżowych spotkań jako przykład i sposób zachęcenia do podobnych inicjatyw.
Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 
"Udało się „przełamanie lodów” jeśli chodzi o współpracę międzynarodową – każdą następną inicjatywę będzie łatwiej nam wdrażać i prowadzić."
Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 
Z racji takiej a nie innej specyfiki szkoły (szkoła przywięzienna), nikt nie mógł wziąć udziału w wyjazdach zagranicznych.
Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Hubert Skrzyński
Data wypełnienia formularza/karty: 
02.01.2010

Kultura i sztuka jako sposób wspierania niepełnoprawnych osób w byciu postrzeganym jako rzeczywiste osoby uczestniczące aktywnie w życiu społecznym

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja międzykulturowa
Języki obce
Sztuka, muzyka, kultura
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Barbara Jaskierska
0048 91 426 81 97
biuro@psouuszczecin.org.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Organizacja prowadzi działalność w następujących obszarach:
 1. Działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Tworzenie warunków przestrzegania praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Tworzenie warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnością intelektualną aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
 4. Wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 5. Konferencje upowszechniające najnowsze zdobycze nauki w tematyce związanej z niepełnosprawnością
 6. Prowadzenie bieżącej działalności placówek.
Organizacja posiada ofertę edukacyjną kierowaną do wszystkich grup wiekowych osób z niepełnoprawnością  intelektualną, w tym dla osób dorosłych: systematyczne, codzienne działania edukacyjne w ramach rehabilitacji społeczno-zawodowej (kierowane do 85 osób) oraz w ramach terapii pedagogicznej i psychologicznej (kierowane do 35 osób), cotygodniowe działania edukacyjne w ramach "Klubu młodzieży i rodziców" (40 osób), orkiestra perkusyjna "Gamellan" - nauka gry na instrumentach perkusyjnych - 21 osób z niepełnosprawnością intelektualną, szkolenia rodziców, opiekunów, terapeutów osób z niepełnosprawnością intelektualną – medyczne, psychologiczne pedagogiczne, prawne.
Tytuł projektu: 
Kultura i sztuka jako sposób wspierania niepełnoprawnych osób w byciu postrzeganym jako rzeczywiste osoby uczestniczące aktywnie w życiu społecznym
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
06/GR2/06-0051/P1
07/GR-LP/07-0169/P2
Lata realizacji: 
2006 - 2009
Kraje uczestniczące: 
Francja, Niemcy, Polska
Cele projektu: 
1. Odkrycie i promocja twórczego i kulturalnego potencjału osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Promocja osób z niepełnosprawnością intelektualna jako aktywnie uczestniczących w życiu społecznym.
3. Rozpowszechnienie praktyk edukacyjnych kierowanych do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z organizacji działających w trzech krajach UE: Francji, Niemczech i Polsce.
4. Stworzenie propozycji edukacji poprzez teatr osób z niepełnosprawnością intelektualną.
5. Stworzenie wspólnego europejskiego spektaklu teatralnego: „Kontakt czyli sekret Lei”.
Obszary tematyczne: 
dialog międzykulturowy, sztuki piękne, muzyka, kultura, nauka o krajach europejskich, języki
Grupa docelowa słuchaczy: 
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 60 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dodatkowymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. Osoby te uczestniczyły w projekcie w różnorodny sposób: jako aktorzy występujący w międzynarodowym spektaklu teatralnym – 19 osób, jako osoby przygotowujące scenografię, muzykę, zaproszenia, plakaty, itp. – 30 osób, osoby goszczące partnerów z Francji oraz Niemiec, przygotowujące posiłki, spotkania – 18 osób.
Edukatorzy – profesjonaliści, terapeuci wspierający osoby z niepełnosprawnością intelektualną – 10 osób.
Jakie były początki projektu: 
Projekt powstał z inicjatywy organizacji francuskiej działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną (ADAPEI) z Departamentu Loary Atlantyckiej. Organizacja polska: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie - uzyskała informację z Biura Loary Atlantyckiej (z siedzibą w Szczecinie) o poszukiwaniu przez organizację francuską partnera do wspólnego projektu teatralnego. Przedstawiliśmy swoje doświadczenie i zostaliśmy zaproszeni na spotkanie. Następnie grupy poznały się na spotkaniu w Niemczech i doszło do ustalenia działań. W projekcie uczestniczą także 2 organizacje niemieckie.
Krótki opis przebiegu projektu: 
Spotkania partnerskie za granicą i w kraju:
 1. Spotkanie kontaktowe w Hamburgu czterech organizacji partnerskich z Francji, Niemiec oraz Polski. Wzięły w nim udział osoby przygotowujące projekt. Celem spotkania było ustalenie celów, zadań, działań oraz harmonogramu planowanego przedsięwzięcia.
 2. Spotkania słuchaczy (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) oraz edukatorów (terapeuci wspierający) w  Chateubriant (Francja), Szczecinie (Polska), Bremen (Niemcy), których celem było przeprowadzenie wspólnych warsztatów teatralnych, prezentacji dokonań aktorskich trzech grup teatralnych, wymiany doświadczeń dotyczących edukacji poprzez teatr osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Spotkanie edukatorów (terapeutów oraz reżyserów) w Chateubriant (Francja), Hamburgu (Niemcy), Worpswede (Niemcy), Szczecinie (Polska) celem zdefiniowania wspólnej metodologii projektu, określenie działań teatralnych każdego z partnerów oraz,  ustalenie wstępnego scenariusza spektaklu teatralnego, dalszej pracy nad scenariuszem, muzyką i scenpgrafią.
 4. Chateubriant, Nantes, Paryż (Francja) – premiera międzynarodowej sztuki teatralnej pt. „Kontakt czyli sekret Lei” we Francji– 5 spektakli, które obejrzało około 1400 widzów. Aktorami spektaklu były osoby z niepełnosprawnością intelektualną z trzech krajów (19 osób), terapeuci (9 osób), reżyserzy (4 osoby).
 5. Berlin, Worpswede, Bremen, Hamburg – premiera międzynarodowej sztuki teatralnej pt. „Kontakt czyli sekret Lei” w Niemczech – 5 spektakli, 1200 widzów. Uczestnicy – 19 aktorów z 3 krajów, 9 terapeutów, 4 reżyserów.
 6. Warszawa, Szczecin – premiera międzynarodowej sztuki teatralnej pt. „Kontakt czyli sekret Lei” w Polsce. Dwa przedstawienia – 400 widzów.  
Działania krajowe:
 1. Nauka języka angielskiego – brało w nich udział 22 słuchaczy - osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W czasie trwania lekcji poznali oni wyrazy, zwroty angielskie niezbędne w codziennej komunikacji.
 2. Warsztaty teatralne – 2 razy w tygodniu. Brało w nich udział 10 osób z niepełnosprawnością oraz 2 terapeutów  wspierających. Prowadzili je profesjonalni aktorzy – reżyserzy.
 3. Przekaz powtórzony – spotkania edukatorów i słuchaczy w celu podsumowania spotkań międzynarodowych.
Działania upowszechniające:
Przekazy powtórzone z wizyt studyjnych w krajach partnerskich. Po wyjazdach odbywały się spotkania z osobami niepełnosprawnymi, osobami z ich najbliższego otoczenia społecznego oraz terapeutami celem przekazania wiadomości zdobytych w trakcie wyjazdu, wniosków, przemyśleń.
Wystawy fotograficzne prezentujące działania projektu:
- w siedzibie organizacji – stała wystawa fotograficzna obrazującą przebieg projektu oraz kolejne działania,
- w Mieście Szczecin – wystawa fotograficzna oraz pokaz multimedialny na festiwalu programu „Uczenie się przez całe życie”,
- na międzynarodowej konferencji w Istambule pn. “European Experiences in Intercultural Learning (9-12 październik 2008) – fotograficzna prezentacja  projektu,
- na międzynarodowej konferencji w Bordoux pn. „Intercultural dialogue in European Project” (14-15 października 2008)
Prezentacja multimedialna projektu .
Informacja o projekcie w programie TVN pn. „Zielone drzwi” oraz w programie „Bez barier” (TVP 3).
Informacja o projekcie na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie: www.psouuszczecin.org.pl oraz na ogólnopolskiej stronie poświęconej osobom niepełnosprawnym: www.niepelnosprawni.pl.
Informacja o projekcie w prasie lokalnej: Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, Prestiż.
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
60
W wyjazdach zagranicznych: 
9
Produkty
Produkty projektu: 
- międzynarodowy spektakl teatralny „Kontakt czyli sekret Lei”.
- nagranie DVD spektaklu teatralnego.
- nagranie CD muzyki do spektaklu.
- nagranie DVD reportażu promującego projekt.
- informacja na stronie: www.psouuszczecin.org.pl , zakładka: „Projekty realizowane”.
- słownik francusko – niemiecko – polski.
- audycje radiowe w Polskim Radiu Szczecin na temat projektu oraz spektaklu teatralnego.
- audycje telewizyjne w TVP 3 oraz TVN.
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 
Spektakl teatralny „Kontakt czyli sekret Lei” prezentowany na profesjonalnych scenach teatralnych w trzech krajach, 9 miastach, oraz nagranie DVD spektaklu. Poprzez w pełni profesjonalny spektakl teatralny zaprezentowano osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako utalentowane, tworzące prawdziwie artystyczne wartości. Rezultaty projektu – spektakl teatralny „Kontakt czyli sekret Lei” oraz muzyka skomponowana dla potrzeb projektu zostały wydane na płytach DVD i CD oraz zamieszczone w Internecie, a tym samym upowszechnione w społeczności międzynarodowej (www.psouuszczecin.org.pl, zakładka Międzynarodowy Spektakl Teatralny).
Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
 1. Wzrost umiejętności zarządzania projektami o ograniczonym budżecie.
 2. Zdobycie doświadczenia w realizacji projektów partnerskich, w przypadku gdy partnerami są organizacje zagraniczne.
 3. Pracownicy zdobyli wiedzę na temat sposobów stosowania metod oraz technik rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w innych krajach.
 4. Poszerzono doświadczenia w zakresie działań teatralnych jako metody rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
 1. Poznanie innych krajów.
 2. Zdobycie nowych doświadczeń związanych z podróżami do innych krajów oraz kontaktów z osobami z innych krajów.
 3. Wzrost poczucia pewności siebie, poczucia własnej wartości, otwarcie na innych.
 4. Utrzymanie się motywacji do pracy nad sobą, motywacji do nauki języków.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Projekt promował osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pełnoprawnych i pełnowartościowych uczestników społeczności lokalnych dzięki czemu przyczynił się do zmniejszenia  wykluczenia społecznego tej grupy. Projekt dotyczył współpracy organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z krajów UE, co jest przedsięwzięciem podejmowanym nader rzadko. Poprzez w pełni profesjonalny spektakl teatralny zaprezentowano osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako utalentowane, tworzące prawdziwie artystyczne wartości. Rezultaty projektu – spektakl teatralny „Kontakt czyli sekret Lei” oraz muzyka skomponowana dla potrzeb projektu zostały wydane na płytach DVD i CD oraz zamieszczone w Internecie, a tym samym upowszechnione w społeczności międzynarodowej (www.psouuszczecin.org.pl, zakładka Międzynarodowy Spektakl Teatralny).

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 
„To było fantastyczne, mam tylu nowych przyjaciół.”
„Być może dzięki temu projektowi będę sławna i wyjadę do Ameryki na występy, a może dostanę Oskara.”
„Dzięki projektowi po raz pierwszy podróżowałem samolotem i zobaczyłem jak się traktuje osoby niepełnosprawne na lotnisku.”
„Projekt pokazał mi jak różnymi osobami jesteśmy i jak wiele cierpliwości trzeba, aby zaakceptować drugą osobę.”
„Osoby niepełnosprawne w tym projekcie były o wiele bardziej otwarte na siebie i swoje kultury niż tzw. pełnosprawne.”
„Projekt był dużym przeżyciem i dobrą zabawą, ale jednocześnie uświadomił mi, jak trudno jest porozumieć się z osobami z innych kultur. I nie chodzi tu bynajmniej o bariery językowe.”
Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Maria Kurek
Data wypełnienia formularza/karty: 
12.01.2010

DIGITEACH - uczenie nauczycieli

Tematyka działań: 
Metody podnoszenia motywacji słuchaczy
Rozpoznawanie / uznawanie kompetencji
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
ul. Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Aleksandra Cięglewicz-Wachowiak
0048 58 551-00-11 w.33
dyrektor-utw@sopot.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi szkoły średnie i policealne dla dorosłych (w trybie wieczorowym i zaocznym), kursy zawodowe i komputerowe, zajęcia aktywizujące dla seniorów w ramach Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także szkolenia oraz doradztwo dla nauczycieli w ramach Sopockiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym podejmowane są różnorodne działania: młodzież, która przerwała naukę ma możliwość skorzystania z oferty Szkoły Drugiej Szansy oraz dokończenia edukacji poprzez przystąpienie do egzaminów eksternistycznych; dla osób bezrobotnych, w tym kobiet powracających na rynek pracy oraz dla osób niepełnosprawnych i młodzieży z domów dziecka organizowane są różnorodne szkolenia (w tym również z autoprezentacji). Osoby niepełnosprawne niewidome i niedowidzące korzystają z udostępnianych przez CKU laptopów z oprogramowaniem umożliwiającym bieżące przygotowywanie notatek na zajęciach i korzystanie z zasobów Internetu. Najliczniejszą grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym (ze względu na wiek), której specyficzne potrzeby są zaspokajane w CKU, są seniorzy – obecnie 700 osób korzysta z zajęć edukacyjnych, ruchowych i kulturalnych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Dysponujemy bogatym zapleczem technologiczno-dydaktycznym, w tym 2 firmami symulacyjnymi (w nich realizowane jest kształcenie praktyczne), wspomnianym powyżej oprogramowaniem dla osób niewidomych i niedowidzących, a także platformą kształcenia na odległość.
Główne grupy docelowe:
 1. słuchacze szkół dla dorosłych zaocznych i wieczorowych, chcący zdobyć średnie wykształcenie lub atrakcyjny zawód (~1000 osób rocznie);
 2. słuchacze chcący zdobyć dodatkowe kwalifikacje – kursanci (kilkadziesiąt osób rocznie);
 3. słuchacze Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – osoby starsze, aktywizowane intelektualnie, społecznie i ruchowo (obecnie 600 osób);
 4. młodzież z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywająca w placówkach socjoterapeutycznych, przystępująca w naszej szkole do egzaminów eksternistycznych w celu uzupełnienia wykształcenia (~ 70 osób rocznie);
 5. osoby niepełnosprawne (ruchowo, niewidome i niedowidzące) uczestniczące w różnych formach edukacyjnych (kilkadziesiąt osób rocznie);
 6. nauczyciele korzystający z oferty Sopockiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (kilkadziesiąt osób rocznie)

Większość naszych słuchaczy to kobiety. Nasi klienci nie są zamożni, z reguły nie mają pracy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

Tytuł projektu: 
DIGITEACH - uczenie nauczycieli
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
06/GR2/06-0125/P1
07/GR-LP/07-0163/P2
Lata realizacji: 
2006 - 2008
Kraje uczestniczące: 
Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Hiszpania, Polska
Cele projektu: 
Celem projektu była analiza powszechnych problemów związanych z zachęcaniem nauczycieli osób dorosłych do tworzenia i wykorzystywania treści cyfrowych (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w procesie kształcenia. Projekt zakładał zbadanie i dzielenie się metodami motywowania, szkolenia i rozwoju umiejętności nauczycieli w zastosowaniu treści cyfrowych i platform kształcenia na odległość. Na potrzeby grupy projektowej rozwijana była wspólna platforma kształcenia na odległość, która pozwoliła członkom grupy na umieszczanie pomysłów i poglądów, wzajemne kontaktowanie się i wymianę doświadczeń. Celem było także zachęcanie nauczycieli i innych kadr do dzielenia się przykładami dobrych praktyk z kolegami w krajach partnerskich oraz wzrost autorytetu nauczycieli i ich świadomości przez zlikwidowanie wśród nich „analfabetyzmu cyfrowego”. Ostateczne efekty znajdą pozytywne przełożenie na słuchaczy, ponieważ w ich nauczaniu stosowane będą nowe techniki.
Obszary tematyczne: 
Rozwój umiejętności nauczycieli w zastosowaniu treści cyfrowych i platform kształcenia na odległość.
Grupa docelowa słuchaczy: 
Nauczyciele nieinformatyczni(nie obeznani w technologiach informacyjno - telekomunikacyjnych - ICT), osoby bezrobotne, osoby zamieszkujące tereny wiejskie lub obszary defaworyzowane.
Jakie były początki projektu: 
Pomysł na projekt zrodził się na seminarium kontaktowym w styczniu 2006 r. w Hiszpanii w Barcelonie. Podczas tego spotkania przedstawiciele organizacji z kilku krajów rozpoczęli pracę nad założeniami projektu i formularzem wniosku o dofinansowanie.
Krótki opis przebiegu projektu: 
 1. W pierwszym roku projektu 2 spotkania wszystkich partnerów w Belgii i Estonii.
 2. Spotkanie bilateralne z Hiszpanami, wizyta studyjna.
 3. Wymiana doświadczeń w zakresie analfabetyzmu cyfrowego w społeczności nauczycielskiej.
 4. Badanie problemów zw. z wykorzystaniem ICT w procesie kształcenia dorosłych (ankieta z 30 pytaniami).
 5. Stworzenie strony internetowej http://www.digiteach.eu (przekierowanie na http://wiki.digiteach.eu) i jej aktualizacja. W pierwszym roku była to główna strona projektu, z możliwością edytowania jej przez każdego z partnerów.
 6. Wideokonferencje na platformie www.flachmeeting.com
 7. Materiały dydaktyczne o tworzeniu e-treści, upowszechnienie na 100 CD-romach.
 8. Publikacja informacyjna o projekcie, 500 szt.
 9. Nauka języka
 10. Stworzenie strony internetowej w serwisie Yurls  http://digiteachstart.yurls.net (przekierowanie z http://www.digiteach.eu), która zastąpiła stronę z pierwszego roku realizacji projektu.
 11. Aktualizacja strony www - dodawanie przez uczestniczących w projekcie nauczycieli programów pomocnych podczas prowadzonych przez siebie zajęć lekcyjnych z użyciem ICT. Poprzednia strona nadal jest dostępna z obecnej i również aktualizowana.
 12. Obecnie trwa ocenianie przez nauczycieli programów umieszczonych na stronie internetowej
 13. Spotkanie partnerów w Hiszpanii w Barcelonie w listopadzie 2007 r. (6 osób z Polski brało udział).
 14. Spotkanie partnerów w Polsce w Sopocie w kwietniu 2008 r.
 15. Wspólna komunikacja partnerów oraz wymiana dokumentów za pomocą platformy Moodle – nauczyciele umieszczają tam własne materiały dydaktyczne wykorzystywane w pracy ze słuchaczami.
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
14
W wyjazdach zagranicznych: 
10
Produkty
Produkty projektu: 
dwie broszury informacyjne o projekcie wydane po każdym roku realizacji projektu, płyta CD z prezentacją efektów projektu
szkolenie nauczycieli CKU z zakresu obsługi platformy edukacyjnej moodle i tworzenia materiałów e-learningowych
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 
Materiały szkoleniowe z zakresu obsługi platformy edukacyjnej moodle i tworzenia materiałów e-learningowych zostały wykorzystane podczas kolejnego szkolenia nauczycieli.
Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
Uczestnictwo w projekcie uświadomiło polskim nauczycielom osób dorosłych, że nauczanie z wykorzystaniem technologii informacyjnej nie jest trudne, a jednocześnie o wiele bardziej atrakcyjne dla słuchaczy. Wymiana doświadczeń sprawiła, że nasi nauczyciele z większą pewnością siebie i zaangażowaniem postanowili wdrożyć się do nauczania na odległość. W naszym Centrum otworzyliśmy platformę modle (http://moodle.cku.sopot.pl), a nasi nauczyciele od września 2008 roku zaczęli umieszczać tam swoje materiały szkoleniowe. Dzięki temu doświadczeniu poszerzyliśmy ofertę edukacyjną CKU.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
Odbiorcami projektu byli zarówno nauczyciele, jak i słuchacze CKU w Sopocie. Nauczyciele nabrali odwagi i zdobyli nowe umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnej technologii w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych, a słuchacze dzięki temu mają ciekawsze zajęcia.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 
Strona http://digiteachstart.yurls.net i umieszczone na niej materiały są wykorzystywane przy realizacji dwóch kolejnych projektów międzynarodowych.
Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 
„Będąc w Barcelonie zobaczyłam, że nauczanie na odległość jest możliwe.”
„Podczas rozmów z partnerami z zagranicy zrozumiałam, że to nie jest takie trudne i że dam sobie radę z przygotowywaniem zajęć wykorzystując technologię ICT.”
„Wspomaganie nauczania stacjonarnego e-learningiem to jest to czego oczekiwałem.”
Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Aleksandra Cięglewicz-Wachowiak
Data wypełnienia formularza/karty: 
30.01.2009

System integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy

Tematyka działań: 
Edukacja zdrowotna
Grupy o specjalnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Zarządzanie edukacją dorosłych
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"
ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Andrzej Kamliński
0048 85 712 02 18
stow.wtz.d@wp.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi Świetlicę Adaptacyjno – Rehabilitacyjną oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej – placówka pobytu dziennego. WTZ zajmuje się pozaszkolną edukacją dla dorosłych osób niepełnosprawnych głównie z upośledzeniem umysłowym, porażeniem mózgowym oraz zespołem Downa. W Warsztacie przebywa obecnie 30 osób niepełnosprawnych.Pracujemy z pięcioosobowymi grupami uczestników w przystosowanych do tego celu pracowniach pod opieką instruktorów terapii zajęciowej. Program rehabilitacji jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika.Korzystamy z różnych form terapii zajęciowej: poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, techniczne, teatralne oraz rehabilitacyjne.
Tytuł projektu: 
System integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
05/GR2/05-0007/P1
06/GR2/06-0120/P2
Lata realizacji: 
2005 - 2007
Kraje uczestniczące: 
Turcja, Czechy, Estonia, Finlandia, Irlandia, Polska
Cele projektu: 
 1. Głównym celem projektu byławymiana informacji dotyczących systemów i metod  rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy.
 2. Wymianainformacji na temat problemów w przyuczaniu do zawodu i rehabilitacji oraz w poszukiwaniu i utrzymywaniu pracy.Analiza problemów i potrzeb trenerów którzy świadczą usługi dotyczące przyuczania do zawodu i rehabilitacji.
 3. Pozyskanie informacji o najlepszych praktykach w każdym kraju uczestniczącym.
 4. Zdobycie osobiście doświadczenia poprzez odwiedzanie instytucji/ centrów w każdym kraju uczestniczącym.
 5. Stworzenie założeń programu nauczania w celu poprawy kształceniaosób pracujących z osobami niepełnosprawnymi.
Obszary tematyczne: 
 1. Przegląd systemu integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy w każdym państwie uczestniczącym.
 2. Dostarczenie informacji na temat problemów w przyuczaniu do zawodu i rehabilitacji oraz w poszukiwaniu i utrzymywaniu pracy.
 3. Analiza problemów i potrzeb trenerów którzy świadczą usługi dotyczące przyuczania do zawodu i rehabilitacji.
 4. Pozyskanie informacji się o najlepszych praktykach w każdym kraju uczestniczącym.
 5. Zdobycie osobiście doświadczenia poprzez odwiedzanie instytucji/ centrów w każdym kraju uczestniczącym.
 6. Stworzenie założeń do programu nauczania w celu poprawy zdolności nauczania trenerów.
Grupa docelowa słuchaczy: 

Osoby niepełnosprawne – uczestnicy WTZ

Jakie były początki projektu: 
 1. Ciągłe poszukiwanie nowych i skuteczniejszych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi, chęć korzystania z międzynarodowych doświadczeń w tej dziedzinie.
 2. Umieszczenie informacji o naszej organizacji i chęci udziału w projekcie dotyczącym działań w obszarze niepełnosprawności w bazie poszukiwania partnerów.
 3. Próba nawiązania kontaktu z organizacjami które są w bazie.
 4. Opracowujemy własny projekt.
 5. Kontakt organizacji która ma już kilku partnerów.
 6. Dopracowanie szczegółów już wspólnego projektu.
 7. Wybór koordynatora.
 8. Podział zadań w projekcie między partnerami.
 9. Ustalenie terminów i gospodarzy spotkań partnerskich.
 10. Aplikację w 2005 roku złożyło 7 organizacji z Turcji, Czech, Polski, Irlandii, Hiszpanii, Litwy, Estonii.
 11. Do realizacji projektu nie zostały zakwalifikowane organizacje z Litwy i Estonii.
Krótki opis przebiegu projektu: 
 1. Pierwsze spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 21-24 listopad 2005 w stolicy Turcji Ankarze. Na  spotkaniu organizacje partnerskie przedstawiły prezentacje dotyczące działalności swoich organizacji, systemów oświaty i  prawodawstwa dotyczącego osób niepełnosprawnych . Gospodarze umożliwili nam zwiedzenie kilku ośrodków zajmujących się kształceniem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych w Turcji.  Uczestnikami były organizacje z Irlandii, Hiszpanii, Czech, Turcji i Polski.   Z polski uczestniczyło w nim 5 osób.
 2. Drugie spotkanie partnerów projektu odbyło się w  marcu2006 w miejscowości Nachod w Czechach. Tematem spotkania była rehabilitacja zawodowa oraz zapoznanie  z instytucjami zajmującymi się taką rehabilitacją i zasady ich funkcjonowania w poszczególnych krajach. Odwiedziliśmy ośrodki zajmujące się rehabilitacją i zakład pracy chronionej. Uczestnikami były organizacje z Irlandii, Czech, Turcji i Polski.   Z polski uczestniczyło w nim 6 osób z Warsztatu Terapii Zajęciowej (2 osoby niepełnosprawne)
 3. Trzecie spotkanie odbyło się w Polsce w Dąbrowie Białostockiej i Białymstoku w dniach 19-22 czerwca 2006. Tematem spotkania były problemy osób niepełnosprawnych związanez poszukiwaniem pracy oraz jej utrzymaniem. Goście mogli zapoznać się z funkcjonowaniem warsztatu terapii zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, obejrzeć wystawę prac naszych podopiecznych oraz  zwiedzić DPS w Zaściankach. Uczestnikami były organizacje z Irlandii, Czech, Turcji i Polski.   Brali w nim udział wszyscy  pracownicy i uczestnicy WTZ.

  W trakcie realizacji projektu w terminie do 01.03.2006 złożyliśmy nową aplikację na drugi rok projektowy wraz z nowymi partnerami [w programie Socrates – poprzednik LLP – aplikację składało się tylko na 1 rok realizacji projektu, niezależnie od zaplanowanego czasu jego trwania – przyp. Narodowej Agencji]. Na przełomie sierpnia i września 2006 otrzymaliśmy potwierdzenie że nasz projekt  będzie kontynuowany z nowymi partnerami.
 4. Czwarte spotkanie odbyło się w Dublinie w Irlandii w dniach 27-30 listopada 2006. Głównym tematem spotkania były problemy z jakimi stykają się osoby pracujące z osobami niepełnosprawnymi, zaprezentowano wyniki ankiet dotyczących  tej problematyki. W tym spotkaniu wzięli udział nasi nowi partnerzy z Estonii i Finlandii którzy opowiedzieli nam o działalności swoich organizacji. Mieliśmy możliwość obejrzenia placówek zajmujących się rehabilitacją oraz spotkać się z trenerami pracy osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyły organizacje z Irlandii, Turcji, Czech, Polski, Estonii i Finlandii.
 5. Piąte spotkanie partnerów odbyło się w Estonii w Viljandi i Talinie w dniach 14-17 maja 2007. Tematem spotkania było opracowanie na podstawie ankiet założeń  programu służącego podnoszeniu kwalifikacji osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Osoby niepełnosprawne opowiedziały o swoich wrażeniach i doświadczeniach po podjęciu pracy. Zwiedziliśmy placówki zajmujące się rehabilitacją i zakłady pracy chronionej. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy z Irlandii, Turcji, Czech, Polski(4+2), Estonii i Finlandii.
 6. Ostatnie zaplanowane w projekcie spotkanie odbyło się w Helsinkach w Finlandii w dniach 19-22 czerwiec 2007. Spotkanie to było poświęcone podsumowaniu projektu dyskusji na temat ewentualnej dalszej współpracy. Wspólnie ustalono podział zadań związanych z podsumowaniem projektu opracowaniem raportów i analiz oraz wydaniem płyty CD lub DVD zawierającej wszystkie materiały które powstały w trakcie realizacji projektu. W Finlandii również mieliśmy możliwość zwiedzania ośrodków zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym.

Działania krajowe:

 1. Szkolenie językowe dla kadry i słuchaczy (dodatkowe lekcje języka angielskiego)
 2. Przygotowanie ankiety ewaluacyjnej
 3. Analiza lokalnego rynku pracy osób niepełnosprawnych
 4. Przygotowanie spotkania partnerów w Polsce, wrażenia uczestników – wyrażone pracami plastycznymi
 5. Opracowanie raportu ze spotkania w Polsce
 6. Współredagowanie ankiety badającej potrzeby profesjonalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi
 7. Badanie ankietowe z opracowaniem wyników ankiety
 8. Przygotowanie materiałów na stronę www projektu
 9. Opracowanie wyników i raportów końcowych
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
30
W wyjazdach zagranicznych: 
8
Produkty
Produkty projektu: 
CD/DVD zawierające wszystkie opracowane w trakcie projektu materiały
raport w formie książkowej w języku angielski
ulotka promująca projekt w języku polskim
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 
CD/DVD zawierające wszystkie opracowane w trakcie projektu materiały
raport w formie książkowej w języku angielski
ulotka promująca projekt w języku polskim
Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
Dzięki wyjazdom zagranicznym i współpracy z organizacjami o podobnym profilu działalności poszerzyliśmy swoją wiedzę, umiejętności i nowe metody pracy z osobami niepełnosprawnymi. Staramy się wykorzystywać zdobyte doświadczenie w naszej codziennej pracy. Udział w projekcie umożliwił nam również doskonalenie językowe oraz zdobycie doświadczenia w zarządzaniu projektami międzynarodowymi.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
Ze względu na specyficzną grupę naszych podopiecznych (osoby niepełnosprawne) główne kompetencje uzyskane w ramach projektu dotyczą rehabilitacji społecznej. Dzięki wyjazdom zagranicznym nabrali pewności siebie, są bardziej komunikatywni. Wzrósł poziom ich samooceny, motywacja do dalszej nauki i pracy.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 
Trwałym rezultatem są opis i produkty projektu zamieszczone na stronie internetowej www.pwdwtz.cba.pl
Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 
Udział w projekcie został doceniony przez naszych niepełnosprawnych podopiecznych pozostawiając niezapomniane wrażenia oraz wspomnienia z pierwszych w ich życiu wyjazdów zagranicznych, możliwości poznania przyjaciół z podobnymi problemami w krajach partnerskich. Pracownicy a zwłaszcza biorący udział w spotkaniach zagranicznych mieli możliwość podzielić się swoim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz zastosować podpatrzone w innych krajach metody i techniki pracy.
Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 
Współpraca między partnerami projektu jak i naszą Agencją Narodową układała się bardzo dobrze dzięki temu realizacja projektu była przebiegała bez większych problemów.
Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Andrzej Kamliński
Data wypełnienia formularza/karty: 
18.09.2008

L.I.S.T.E.N. - Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych

Tematyka działań: 
Języki obce
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Umiejętności podstawowe
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Grażyna Król
0048 508 780 066
grazyna.krol@netedukacja.com
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach jest nowoczesną placówką edukacyjną na terenie Górnego Śląska. W ramach GCE współistnieją publiczne szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży, Centrum Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych (kształcące w systemie wieczorowym i zaocznym) oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Od wielu lat prowadzona jest na różnych poziomach edukacja ogólna oraz w kierunkach: chemicznym, mechanicznym, informatycznym, ochrony środowiska, ekonomicznym i elektrycznym. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych odbywają się w specjalistycznie wyposażonych gabinetach, pracowniach technicznych, mechanicznych, językowych, chemicznych i ochrony środowiska oraz pracowniach komputerowych połączonych z siecią Internet i w firmie symulacyjnej. W ramach GCE działa Szkolny Ośrodek Kariery oraz Pracownia Jakości, Standardów i Doradztwa Zawodowego. GCE posiada uprawnienia do przeprowadzania wszystkich egzaminów końcowych przewidzianych systemem edukacji ogólnej, oraz egzaminów zawodowych. Prowadzi egzaminy zewnętrzne, kwalifikacyjne i kończące formy kształcenia zawodowego oraz oferuje uczestnikom wszystkich systemów oraz form kształcenia i doskonalenia zawodowego możliwość opisowego potwierdzenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych certyfikatem. Od maja 2004 szkoła posiada certyfikat EN ISO 9001:2000 potwierdzający, że GCE wprowadziło i stosuje system zarządzania jakością w zakresie: działalność edukacyjna i egzaminacyjna w formach szkolnych oraz pozaszkolnych. Górnośląskie Centrum Edukacyjne współpracuje z zakładami pracy, instytucjami naukowo-badawczymi makroregionu oraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym i Politechniką Śląską. Szkoła objęta jest patronatem uczelni, z którą aktywnie współpracuje w kierunku wdrażania najnowszych osiągnięć nauki i techniki do praktyki szkolnej.

Główne grupy docelowe:
- słuchacze szkół dla dorosłych zaocznych i wieczorowych, chcący zdobyć średnie lub policealne wykształcenie albo atrakcyjny zawód
- słuchacze chcący zdobyć dodatkowe kwalifikacje – kursanci
- nauczyciele (kursy doskonalące)
Tytuł projektu: 
L.I.S.T.E.N. - Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
05/GR2/05-0018/P1
06/GR2/06-0133/P2
Lata realizacji: 
2005 - 2007
Kraje uczestniczące: 
Włochy x2, Irlandia, Polska, Hiszpania
Cele projektu: 
Założeniem projektu było prześledzenie motywów jakie powodują, że dorośli słuchacze mimo różnych skomplikowanych  sytuacji i trudnych doświadczeń życiowych decydują się wrócić do szkoły i kontynuować naukę. Projekt zakładał także rozwijanie i wzmacnianie motywacji do nauki wśród defaworyzowanych dorosłych (młodzi ludzie na marginesie społecznym, osoby bezrobotne, więźniowie itp.) a także doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.
 
Cele projektu:
 1. Analiza motywacji osób dorosłych powracających do nauki.
 2. Analiza potrzeb uczących się dorosłych w celu zidentyfikowania wspólnych problemów.
 3. Dzielenie się metodologią postępowania z tymi problemami. Przeanalizowanie czy obecnie istniejący system spełnia potrzeby dorosłych uczących się i określenie strategii uzupełnienia braków na poziomie lokalnym.
 4. Dostrzeganie i uznanie potrzeby elastyczności na wszystkich stopniach i poziomach funkcjonowania szkoły, aby zapewnić bardziej dostosowany do potrzeb proces uczenia się, a tym samym danie słuchaczom większych możliwości w osiąganiu ich planów życiowych.
Obszary tematyczne: 

umiejętności kluczowe, technologie informacyjne, języki

Grupa docelowa słuchaczy: 
Młodzi dorośli (15-25 lat) zagrożeni społeczną marginalizacją.
Grupy defaworyzowane społecznie i ekonomicznie (m.in. samotne matki oraz osoby bezrobotne).
Nauczyciele w sektorze edukacji dorosłych.
Jakie były początki projektu: 
Pomysł projektu powstał w 2004 roku podczas przeszukiwań działającej wówczas internetowej bazy organizacji. Grażyna Król – w imieniu GCE - nawiązała internetowy kontakt ze szkołą z Alicante zainteresowaną znalezieniem partnerów. W lutym 2005 w/w szkoła z Hiszpanii zorganizowała wizytę przygotowawczą, podczas której dopracowano szczegóły współpracy i została opracowana ostateczna wersja aplikacji (formularza wniosku o dofinansowanie) w języku roboczym projektu.
Krótki opis przebiegu projektu: 

Spotkania partnerskie:

W pierwszym roku realizacji projektu 2: w Polsce i Irlandii.

W drugim roku – spotkania w Hiszpanii i we Włoszech.

Słuchacze brali udział w spotkaniach w Irlandii i we Włoszech.

Pierwsze spotkanie wszystkich partnerów miało miejsce w Gliwicach, w Polsce w październiku 2005. Podczas spotkania każdy uczestniczący kraj zaprezentował swój system edukacji ze szczególnym uwzględnieniem aspektu kształcenia dorosłych. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych w każdym kraju badań ankietowych.  Przedyskutowano i ustalono zadania każdego z partnerów w ramach projektu. Przedstawiono pomysły na utworzenie strony internetowej projektu, którą opracowywał partner polski.  Zaprezentowano kilka strategii mających na celu zachęcanie i pomoc dorosłym, którzy powrócili do edukacji, np. oferta szkolenia w firmie symulacyjnej przygotowującego słuchaczy do radzenia sobie na rynku pracy,  zorganizowanie centrum informacji i zasobów (materiałów) na potrzeby dorosłych słuchaczy.

W następstwie tego spotkania postanowiono szerzej włączyć słuchaczy w działalność projektu i zachęcić ich do opisania swoich osobistych doświadczeń związanych z powracaniem do edukacji. Uczestnicy międzynarodowego spotkania partnerów w Gliwicach zostali zaproszeni do Urzędu Miasta i przyjęci przez vice-Prezydenta Gliwic. Międzynarodowe spotkanie partnerów w Cork, w Irlandii miało miejsce w marcu 2006. W spotkaniu tym uczestniczyli również słuchacze z każdej partnerskiej szkoły. Przedstawili oni swoje doświadczenia związane z edukacją i dyskutowali o wspólnych problemach i metodach jakie mogłyby ich zachęcić i pomóc w trudach powrotu do edukacji. Nauczyciele dyskutowali o tym, jak motywować i wspomagać dorosłych słuchaczy. Wszyscy uczestnicy warsztatów w Cork  wzięli udział w spotkaniu z kadrą dydaktyczną szkoły przyjmującej.

W październiku 2006 miało miejsce spotkanie partnerów projektu w Alicante, w Hiszpanii. Poczyniono uzgodnienia co do założenia forum  projektu. Forum zwiększyło możliwości wymiany informacji między partnerami – nauczycielami oraz słuchaczami zaangażowanymi w projekt oraz było formą rozpowszechniania rezultatów projektu.

Czwarte spotkanie partnerów w Reggio Emilia, Włochy miało miejsce w kwietniu 2007. W spotkaniu tym wzięli udział słuchacze z każdego kraju. Każdy słuchacz dał krótką prezentację o sobie i starał się przedstawić jak jego udział w projekcie ulepszył i wpłynął na jego doświadczenia związane z kształceniem się.

Podczas konferencji zorganizowano wykład na temat kształcenia dorosłych w więzieniach, przedstawiono także w ogólnym zarysie  trudności napotykane w kształceniu dorosłych we Włoszech.

Na spotkanie podsumowujące projekt i upowszechnianiajace jego rezultaty zaproszono reprezentantów włoskich władz lokalnych włączając prezydenta prowincji Albinea oraz przedstawicieli europejskich szkół kształcących dorosłych z Chateau (Francja), z Sheffield (Anglia), Oreberö (Szwecja) a także dyrektorów instytucji edukacyjnych z regionu.

Działania w ramach realizacji projektu:

Został opracowany kwestionariusz do badań ankietowych przeprowadzanych wśród słuchaczy dorosłych w październiku 2005. Badania obejmowały m.in. kwestię motywacji dorosłych powracających do nauki. Wyniki były przedstawiane, dyskutowane i porównywane w czasie spotkania partnerów projektu w Gliwicach. Stanowiły one podstawę do dalszych działań w ramach projektu. W ramach badań ankietowych przeprowadzonych w GCE w roku następnym (2006) dokonano analizy porównawczej wybierając 10 kobiet i 10 mężczyzn. Wyniki opracowano oddzielnie dla każdej z tych grup, ponieważ pojawiły się znaczące różnice w ocenie przyczyn trudności edukacyjnych.

Powstała witryna internetowa projektu, www.listenproject.net na której umieszczono wyniki badań ankietowych a także prezentacje, biografie słuchaczy i inne związane z projektem dokumenty. Witrynę stale aktualizowano.

Założone forum on-line  projektu.

W każdym kraju partnerskim słuchacze - uczestnicy wizyt w Cork i Reggio Emilia spotkali się ze słuchaczami swojej szkoły by przedstawić swoje doświadczenia  i wrażenia oraz odpowiedzieć na pytania swoich kolegów. Była to forma rozpowszechniania informacji o wynikach projektu.

Zorganizowano kursy języka angielskiego zarówno dla nauczycieli jak i słuchaczy biorących udział w projekcie. Wspomniane kursy  były otwarte  i wolne od opłat dla uczestników.

GCE opracowało jednolitą szatę graficzną oraz projekty okładki dla obu wersji językowych broszury informacyjnej o projekcie a także opracowało merytorycznie biuletyn w wersji polskiej.

Działania upowszechniające:

Obejmują one: prezentację DVD projektu, CD ROM zawierający całą dokumentację (prace, teksty, fotografie), stronę internetową a także wydanie biuletynu (broszury) projektu w dwóch wersjach językowych (po polsku i angielsku). Wspomniane media zawierały wszystkie informacje zebrane w ciągu projektu włączając biografie studentów, wyniki ankiet, prezentacje, dokumentację fotograficzną itp.

Polska instytucja zorganizowała w swojej placówce specjalną wystawę fotograficzną, opracowała graficznie dwa plakaty (jeden poświęcony całkowicie udziałowi polskich słuchaczy w projekcie) oraz przygotowała i wydała broszurę informacyjną o projekcie.

Zamieszczono informacje w lokalnej prasie i na stronie internetowej szkoły dla dorosłych. W  lokalnym periodyku kulturalnym ukazał się artykuł na temat udziału GCE w projekcie

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
54
W wyjazdach zagranicznych: 
20
Produkty
Produkty projektu: 

- strony internetowe projektu: www.listenproject.net oraz http://www.cku.gce.gliwice.pl/grundtwig/grundtvig.html

- płyty CD z prezentacjami i pracami słuchaczy polskich dotyczącymi osobistych doświadczeń ludzi dorosłych w zdobywaniu wiedzy i wykształcenia

- kwestionariusz dla słuchaczy jako narzędzie do badania potrzeb i oczekiwań ludzi dorosłych w procesie edukacji

- Opracowania wyników badań ankietowych (przeprowadzonych w GCE dwukrotnie: w 2005 i 2006) oraz analiza porównawcza

- dvd projektu (wersja angielskojęzyczna)

- CD ROM zawierający całą dokumentację (prace, teksty, fotografie itp.) w wersji angielskojęzycznej

- broszura informacyjna o projekcie (w dwóch wersjach językowych:  PL, EN)

- wystawa fotograficzna

- artykuł „Być dorosłym... uczniem w UE”

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Opracowania wyników badań ankietowych w zakresie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych oraz analizę porównawczą

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
Udział w programie dał możliwość sprawdzenia; w praktyce znajomości języka obcego, a jednocześnie był impulsem i stworzył motywację do dalszego doskonalenia zawodowego kadry. Dzięki kontaktom z nauczycielami i słuchaczami z innych krajów pozwalał na poznanie problemów edukacji dorosłych oraz poznanie przykładów dobrej praktyki w zakresie strategii rozwiązywania tych problemów. Dawał możliwość wymiany doświadczeń.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
Dzięki udziałowi w programie zdobyli sobie nie tylko uznanie w szkolnej społeczności, ale także u nauczycieli.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 
Oprócz wymiernych korzyści wynikających z realizacji programu, takich jak np. możliwość wymiany doświadczeń czy poszerzanie umiejętności językowych, uczestnictwo w projekcie wywarło wpływ na postawę życiową słuchaczy, poczuli się dowartościowani, uwierzyli w swoje możliwości i pomimo dotychczasowych trudności edukacyjnych wzrosła ich samoocena.
Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

„Program pomógł nam wykształcić umiejętności przedstawiania własnych pomysłów oraz autoprezentacji – umiejętności bardzo cenne w dzisiejszym świecie. Objawiło się to poprzez wyraźne zwiększenie pewności siebie w sytuacjach wymagających ww. umiejętności oraz wzrostem swobody w porozumiewaniu się obcymi językami”

„...Biorąc wszystko pod uwagę, oraz to czego słowami opisać się nie da, chciałbym wziąć udział w następnym takim programie edukacyjnym. I jeśli będę miał taką możliwość – uczynię to bez wahania” – Tomasz Stanasiuk, uczestnik spotkania w Irlandii

„Podczas pobytu w Irlandii odniosłam wrażenie, że największy wpływ na dorosłych słuchaczy wywarło pozytywne podejście nauczycieli do uczących się tam ludzi. Po zajęciach w college’u w Cork doszłam do wniosku, iż ułatwienia tj. wybór dogodnych godzin zajęć, możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach pozalekcyjnych, nowocześnie zorganizowane o bardzo dobrym standardzie sale wykładowe i sale do zajęć praktycznych ułatwiają naukę oraz mobilizują słuchaczy do dalszego kształcenia się. Nauka jest wtedy bardziej efektywna i ciekawsza” – Izabella Zakrzewska, uczestniczka spotkania w Irlandii

„ .. potraktowałem to jako wyzwanie..” , „To był wielki zaszczyt dla mnie móc przedstawić swoją prezentację przed pozostałymi uczestnikami projektu Grundtvig”. – Dawid Sokołowski – uczestnik spotkania we Włoszech.

„W ramach uczestnictwa w projekcie mieliśmy okazję zapoznać się z ciekawą ofertą edukacyjną różnego rodzaju szkół dla dorosłych,  mieliśmy okazję poznać problemy osób organizujących edukację dla dorosłych” – Dariusz Pszonak, uczestnik spotkania we Włoszech.

Z punktu widzenia nauczycieli uczestniczących w wyjazdach do Irlandii i do Włoch - wpływ programu na dorosłych słuchaczy przejawia się zwłaszcza w następujących aspektach:

- rozwijanie umiejętności prezentacji przed szerszym audytorium

- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w przygotowywaniu prezentacji i jej prowadzeniu

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

- analiza swojego wystąpienia w kontekście innych wystąpień (porównanie do osób z innych krajów)

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Grażyna Król
Data wypełnienia formularza/karty: 
27.02.2009

READCOM - Kluby Czytelnicze dla dorosłych READCOM - Reading Clubs for Adlut Learning Communities

Tematyka działań: 
Edukacja międzykulturowa
Języki obce
Sztuka, muzyka, kultura
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Piotr Jankowski
0048 22 882 43 00
p.jankowski@bpursus.waw.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ursus realizuje autorski program działalności oparty na standardach UNESCO/IFLA, które określają bibliotekę  publiczną jako centrum informacyjno-edukacyjne, będące "wrotami do świata wiedzy" oferujące niezbędne warunki w procesie kształcenia przez całe życie ("Lifelong learning"), służące zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności w zakresie edukacji, informacji i rozwoju jednostki.

Placówki biblioteki prowadzą działalność w zakresie:

 1. edukacji pozaszkolnej dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie autorskich programów zajęć i opartych na nowatorskich formach pedagogiki zabawy, pedagogiki teatralnej i biblioterapii a także poprzez promocje wolontariatu;
 2. edukacji międzykulturowej poprzez organizację dla wszystkich grup społeczności lokalnej zajęć poświęconych poznawaniu innych tożsamości opracowanych i opartych o doświadczenia i wiedzę nabytą w międzykulturowych projektach unijnych takich jak BARFIE, EDM reporter, SEEC i READCOM i jedyną w Polsce kolekcje książek międzykulturowych w 13 językach europejskich;
 3. edukacji dorosłych poprzez nieustanne wdrażenie programu UE „Uczenie się przez całe życie”-Grundtvig, co oznacza miedzy innymi: gromadzenie i udostępnianie materiałów elektronicznych i tradycyjnych z uwzględnieniem potrzeb słuchaczy i edukatorów w zakresie kształcenia dorosłych, organizacje bezpłatnych kursów komputerowych dla dorosłych i warsztatów literackich, organizacje cyklów wykładów popularno naukowych w ramach Festiwalu Nauki i WSZECHNICY, współprace organizacyjną i programową z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Ursusie mającego swoją siedzibę w Bibliotece oraz patronat informacyjny nad działalnością Uniwersytetu poprzez prowadzenie strony internetowej UTW;
 4. organizacje zajęć dla studentów uczelni wyższych poświęconych formom aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi dorosłych realizowanym w Bibliotece;
 5. organizacje specjalnej formy usług dla osób niepełnosprawnych lub niedowidzących, jakimi są: „książka na telefon” - książki dostarczają bezpłatnie do domu wolontariusze biblioteki oraz usługa dla osób niedowidzących lub „audio-książka” nagrania książek na płytach CD czytanych przez znanych aktorów;
 6. uruchomienie wraz z Biurem Pracy specjalnych kiosków internetowych dla osób poszukujących pracy;
Tytuł projektu: 
READCOM - Kluby Czytelnicze dla dorosłych READCOM - Reading Clubs for Adlut Learning Communities
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
05/GR2/05-0128/C1
06/GR2/06-0145/C2
07/GR-LP/07-0085/C3
Lata realizacji: 
2005 - 2008
Kraje uczestniczące: 
Polska
Austria
Belgia
Portugalia x 2
Turcja x 2
Cele projektu: 
1. Organizacja grup dorosłych zainteresowanych programem uczenia się przez całe życie
2. Promocja edukacji międzykulturowej w celu lepszego rozpoznawania i porównywania różnych tożsamości i różnych kultur.
3. Uruchomienie i udostępnienie strony internetowej dla wymiany informacji i doświadczeń między partnerami projektu.
4. Organizacja zajęć dla osób zainteresowanych wdrażaniem metod aktywizacji dorosłych
5. Spotkania  uczestników projektu i uczestników zajęć w celu wymiany doświadczeń związanych z udziałem w projekcie
6. Opracowanie strategii pedagogicznych dla rozwoju form aktywizacji dorosłych
Obszary tematyczne: 

Literatura, film, teatr, grafika, informatyka, języki obce, edukacja międzykulturowa

Grupa docelowa słuchaczy: 

Od bezdomnych analfabetów, poprzez imigrantów po edukatorów i  absolwentów najlepszych uczelni w Europie. W Polsce - członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, bibliotekarze i edukatorzy instytucji kulturalnooświatowych.

Jakie były początki projektu: 

Na konferencji BARFIE w  2004 roku Warszawie przedstawicielki instytucji edukacyjnych z Austrii i Portugalii zaproponowały Bibliotece udział i koordynacje projektu poświęconego edukacji dorosłych.

Krótki opis przebiegu projektu: 
Spotkania partnerów i uczestników zajęć:
Warszawa listopad 2005 - omówienie podstawowych założeń projektu i programu działań na najbliższy rok (partnerzy)
Lizbona luty 2006 - relacje z przeprowadzanych działań i przyjęcie szczegółowego programu zadań
Wiedeń - czerwiec 2006 - podsumowanie roku i wymiana doświadczeń miedzy partnerami, spotkanie z uczestnikami zajęć i wymiana refleksji na temat wspólnie przeczytanych lektur i filmów (partnerzy projektu i uczestnicy zajęć)
Leuven - listopad 2006 - spotkanie z nowymi partnerami projektu (Belgia i Turcja), uzupełnienie programu projektu o nowe propozycje, wymiana doświadczeń miedzy partnerami, spotkanie z uczestnikami zajęć i wymiana refleksji na temat wspólnie przeczytanych lektur i filmów (partnerzy projektu i uczestnicy zajęć)
Portalegre - luty 2007 - spotkanie poświecone kulturze Portugalii (partnerzy i uczestnicy zajęć) wybór „Śniegu” Pamuka, jako lektury dla uczestników zajęć ze wszystkich krajów
Ankara - czerwiec 2007 - Refleksje nad dziedzictwem kulturowym Turcji ze szczególnym uwzględnieniem literatury O. Pamuka.( partnerzy i uczestnicy zajęć)
Warszawa - listopad 2007 - I Międzynarodowa konferencja READCOM - podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i podzielenie się nimi z edukarami z całej Polski (partnerzy i uczestnicy zajeć)
Leuven - luty 2008-  podsumowanie konferencji w Warszawie, prezentacja dorobku klubów READCOM w Belgii (partnerzy i uczestnicy zajęć)
Castelo Branco -  czerwiec 2008- zakończenie projektu prezentacja najlepszych praktyk poszczególnych partnerów.(partnerzy i uczestnicy zajęć)
Działania krajowe: W Polsce  - w latach  2005 /2006 dla uczestników zajęć opracowano i zrealizowano program bloków tematycznych obejmujący zajęcia  komputerowe , biblioterapeutyczne, językowe, międzykulturowe, literackie, ponadto przeprowadzono w latach 2006-2007 4 kursu dla edukatorów zainteresowanych edukacją dorosłych w celu upowszechnienia rezultatów i doświadczeń projektu
Działania upowszechniające
uruchomienie strony internetowej www.readcom.info, udział w Targach Książki  Edukacyjnej  w Warszawie 2005-2008, publikacje w prasie lokalnej i specjalistycznej
Działania ewaluacyjne
każde ze spotkań było raportowane przez koordynatora a konferencja była ewaluowana poprzez ankietę
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
200
W wyjazdach zagranicznych: 
30
Produkty
Produkty projektu: 
- strona projektu www.readcom.info
- strona Biblioteki na której równolegle umieszczane są informacje o projekcie www.bpursus.waw.pl
artykuły w prasie lokalnej:„Poradnik Bibliotekarza”, „Dziennik Ursusa”, Gazeta Mazowiecka”, „Gazeta Ochoty”
- programy szkoleniowe
- „Podręcznik dla mentorów klubów READCOM”
- „Nasze lektury i wspomnienia” (publikacja przygotowana przez uczestników zajęć będąca zbiorem refleksji i wspomnień)
- „Wspólna sprawa wspólne dzieło” (publikacja przygotowana przez uczestników zajęć będąca rezultatem realizowanych w trakcie zajęć zadań literacko-artystycznych)
- prace artystyczne oraz przedstawienia
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Szczególnym uznaniem i popularnością cieszą się międzykulturowe metody aktywizacji intelektualnej dorosłych opracowane w postaci 8 modułów opisanych w „Podręczniku dla mentorów klubów READCOM”

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
Udział w projekcie pozwolił Bibliotece i jej pracownikom na:
- poznanie i porównanie nowych sposobów prowadzenia działalności edukacyjnej
- wdrożenie nowych form edukacji w działalności Biblioteki głownie opartych na modułach opracowanych w podręczniku dla mentorów klubów READCOM,
- bezpośrednie, osobiste „rozpoznanie i doświadczenie tożsamości innych kultur, zjawisk, osób,
- odnalezienie wymiaru europejskiego różnych tożsamości poprzez rozpoznanie ich wspólnych i obcych przestrzeni,
- pogłębienie refleksji nad definicja europejskości,
- doskonalenie form komunikacji bezpośredniej i elektronicznej (prowadzenie strony internetowej w 5 językach),
- doświadczenie różnych form organizacji pracy i współpracy i ich doskonalenie (warsztaty multimedialne, konferencje, spotkania partnerów),
- doskonalenie znajomości języków obcych.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
Polscy słuchacze wykazywali:
- rosnące i aktywne zainteresowanie nowymi formami poznawania innych kultur (od spotkań z uczestnikami zajęć z innych krajów, poprzez wspólne lektury, filmy po opracowywanie informacji multimedialnych o kulturze krajów uczestniczących w projekcie)
- wzrost aktywności społecznej objawiający się aktywnym udziałem w organizacji spotkań, konferencji i innych wydarzeń w ramach projektu;
- zwiększenie swobody w nawiązywaniu kontaktów ze słuchaczami z innych krajów podczas spotkań;
- zgłaszanie własnych propozycji dotyczących zajęć i całego projektu;
- zwieszenie umiejętności posługiwania się ICT;
- zwiększenie zainteresowania nauką j. obcych jak i widoczne zwiększenie umiejętności posługiwania się j. obcymi.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Wszystkie produkty ą wykorzystywane stale do zajęć i prezentacji, które sa realizowane przez Bibliotekę, jaki i partnerów projektu w innych krajach.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 
- "Dzięki READCOMOWI poznałam ludzi, którzy byli moimi sąsiadami a ja nic o nich nie wiedziałam",
- "W READCOMIE spotkałam wspaniałych ludzi, którzy stali się moimi prawdziwymi przyjaciółmi"
- "Moja rodzina (bliższa i dalsza) po przeczytaniu moich wspomnień najpierw była zdławiona tym co się z nich dowiedziała o potem wszyscy zaczęli interesować się przeszłością całej rodziny jak nigdy dotąd"
- "Zajęcia komputerowe READCOM pozwoliły mi na bliższy kontakt z moim ukochanym wnukiem"
- "Zaobserwowałam, że te trzy lata ciężkiej pracy, której wszyscy koordynatorzy z 5 państw (Austrii, Belgii, Turcji, Portugalii i Polski) byli niezwykle oddani, mimo barier kulturowych zbliżyły ich do siebie. Można powiedzieć, że zawiązały się przyjaźnie na całe życie" - pracownik biblioteki.
- "Ku mojej radości w piątek  06.06.08. miałam okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez dr Rudi’ego Wuyts’a z Belgii. To właśnie jego zajęcia pozwoliły mi spojrzeć na powieść „Pokuta” z innej perspektywy oraz poznać na jej temat opinię różnych ludzi z różnych krajów." - pracownik biblioteki.
Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 

Bardzo dobra współpraca z zespołem Programu Grundtvig z FRSE pozwoliła na maksymalne wykorzystanie możliwości merytorycznych i organizacyjnych projektu. Dzięki projektowi READCOM Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus stała się inną biblioteką - stała się prawdziwym centrum edukacyjno-informacyjnym.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Piotr Jankowski
Data wypełnienia formularza/karty: 
23.07.2008

Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS

Tematyka działań: 
Edukacja zdrowotna
Inne
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Ośrodek Edukacyjny Taurus s.c.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 m27, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Bożena Strzemieczna
0048 605 348 243
wychowanie@wychowanie.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Ośrodek Edukacyjny Taurus jest Niepubliczną Placówką Oświatową zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty w Warszawie, Nr w wykazie 533/K/9595 z dn. 08.09.1995r. Nasz Ośrodek zajmuje się:

 1. organizacją i prowadzeniem kursów, szkoleń i warsztatów dla dorosłych w formie stacjonarnej oraz przez Internet.  Dzięki kursom prowadzonym technologią  ICT z naszej oferty szkoleniowej korzystają słuchacze z całego kraju.  Ośrodek  nasz prowadzi szkolenia  dotyczące komunikacji interpersonalnej (np. rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania agresji), profilaktyki, dydaktyki i metodyki nauczania;
 2. opracowywaniem materiałów edukacyjnych adresowanych do szerokiej grupy dorosłych (rodziców, nauczycieli, wychowawców);
 3. upowszechnianiem informacji i materiałów  w formie  publikacji  oraz serwisu edukacyjnego  www.wychowanie.pl zajmującego się problematyką wychowania w szkole i w domu.
Tytuł projektu: 
Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
05/GR2/05-0022/C1
06/GR2/06-0056/C2
Lata realizacji: 
2005 - 2007
Kraje uczestniczące: 
Polska x2, Rumunia, Turcja
Cele projektu: 

Zasadnicze cele projektu w latach 2005/2007:

 1. Stworzenie uniwersalnego, łatwego do realizacji programu edukacyjnego „Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS” składającego się z Vademecum, scenariuszy zajęć i materiałów pomocniczych ułatwiających przeprowadzenie szkolenia
 2. Opracowanie narzędzi ewaluacji programu „Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS”
 3. Utworzenie grupy pilotażowej edukatorów – liderów pilotażu
 4. Przeprowadzenie pilotażu kursu – ewaluacja
 5. Opracowanie wyników ewaluacji (raport)
 6. Weryfikacja programu
Obszary tematyczne: 

Profilaktyka zdrowotna, poradnictwo, technologie Informatyczne

Grupa docelowa słuchaczy: 

Dorośli edukatorzy, którzy z racji wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji mogą przekazywać innym wiedzę i umiejętności wiążące się z  problematyką HIV/AIDS.  Do grupy tej należeli  nauczyciele, wychowawcy, rodzice, studenci, pracownicy służby zdrowia, pracownicy socjalni, dorośli harcerze.

Jakie były początki projektu: 

Z inicjatywą projektu wystąpił nasz ośrodek. Mamy duże doświadczenie w realizacji programów dotyczących profilaktyki HIV/AIDS, stąd pomysł, na wspólny europejski projekt.  Informacja o projekcie została umieszczona przez koordynatora i Narodową Agencją na różnych stronach Internetowych. Po wielu szczegółowych rozmowach, spośród organizacji zgłaszających chęć uczestnictwa w programie, wybraliśmy  te, których dotychczasowe doświadczenie, możliwości techniczne i organizacyjne dawały szanse na  realizację projektu  i upowszechnianie go  wśród szerokiej grupy odbiorców w tym osób defaworyzowanych.

Krótki opis przebiegu projektu: 

W ciągu 2 lat trwania projektu  odbyły się  4 spotkania w Polsce (Warszawa, Zakopane, Grodzisk Maz., Łomianki). W spotkaniach ze strony naszej instytucji uczestniczyłi  pracownicy i słuchacze.

W ciągu 2 lat realizacji projektu słuchacze:

 1. Przeprowadzili analizę i identyfikację potrzeb szkoleniowych edukatorów  (wykonując ankietę diagnozującą, która  dotyczyła stanu początkowego wiedzy w zakresie problematyki HIV/AIDS).
 2. Dokonali ewaluacji vademecum i  scenariuszy zajęć.
 3. Brali udział w pilotażowym kursie.
 4. Oceniali kurs poprzez uczestnictwo w ankiecie po zakończeniu szkolenia pilotażowego.
 5. Uczestniczyli  w wyjazdach zagranicznych.
 6. Brali udział w upowszechnianiu produktów projektu prowadząc szkolenia w swoim środowisku lokalnym.
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
118
W wyjazdach zagranicznych: 
6
Produkty
Produkty projektu: 

Program  „Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS” został wydany w postaci publikacji (112 sztuk) i prezentacji na CD (50szt) w wersjach polskojęzycznej i angielskojęzycznej.  Zawiera on  Vademecum - poradnik dla edukatora, scenariusze zajęć, karty pracy, prezentacje PowerPoint.

100 szt. pakietów materiałów pomocniczych do programu.

Strona www w wersjach językowych wszystkich partnerów, także angielskiej: http://www.wychowanie.pl/socrates/index_pl.php

Portal  w Internecie przygotowany przez jednego z polskich partnerów, dla  niewidomych słuchaczy, umożliwiający dostęp do szkolenia osobom z dysfunkcją wzroku.

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Wszystkie produkty końcowe (Program, materiały pomocnicze, strona www) są przez naszą instytucję  wykorzystywane – prowadzimy kurs internetowy, mamy także w swojej ofercie opublikowany program. Strona www przyczynia się do przybliżania idei edukacyjnych programów unijnych innym instytucjom i organizacjom (średnia miesięczna ilości osób odwiedzających stronę wynosi 20 000 – 28 000 osób).

Zaangażowanie osób dorosłych z różnych środowisk (nauczycieli, pielęgniarek, studentów, dorosłych harcerzy, pracowników socjalnych)  w działania grupy pilotażowej  (25 osób) przyczynia się cały czas do upowszechniania  programu, ponieważ jest on   wykorzystywany w  pracy zawodowej.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
 1. Wymiana doświadczeń, pomysłów i metod kształcenia pozwoliła przenieść na grunt polski wiedzę i metody nauczania stosowane w innych krajach.
 2. Kontakty z partnerami umożliwiły nam wykorzystanie „najlepszych praktyk” w naszej działalności edukacyjnej.
 3. Udział w projekcie międzynarodowym umożliwił uczestniczącym pracownikom zapoznanie się z problematyką HIV/AIDS w innych krajach europejskich: epidemiologią, prowadzonymi działaniami (strategią), społecznym odbiorem AIDS.
 4. Uczestnictwo w projekcie stało się podstawą do bliższego poznania innych kultur, obyczajów, języka, co stanowi istotną wartość w sytuacji członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 5. Współpraca międzynarodowa przyczyniła się do rozwoju naszej  instytucji –  zmotywowała nas do większej aktywności, poszukiwania nowych rozwiązań, zaangażowania nowych osób
 6. Współpraca i konieczność komunikowania się z partnerami zmotywowały nas do podjęcia nauki języka angielskiego i jest to niewątpliwie wielka korzyść płynąca z uczestnictwa w projekcie.
 7. Udział w projekcie Grundtvig 2 [obecnie Projekty Partnerskie Grundtviga – przyp. Narodowej Agencji] przyczynił  się do powstania idei współpracy w kolejnym projekcie – Socrates Grundtvig 1 [obecnie Projekty Wielostronne, akcja obsługiwana przez Agencję Wykonawczą w Brukseli – przyp. NA],  opartym na wypracowanych w projekcie Grundtvig 2 materiałach. Od września 2007 ośrodek Edukacyjny Taurus jest partnerem w Projekcie Wielostronny „An e-learning environment for HIV/AIDS education” (strona projektu http://www.e-aids.ro).
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
 1. Udział w projekcie przygotował słuchaczy do pełnienia  roli edukatorów profilaktyki HIV/AIDS w społecznościach lokalnych.  Mogą oni w różnych formach, np. w trakcie rozmów ze swoimi podopiecznymi, wychowankami,  przekazywać im  cenne życiowo informacje dotyczące np. dróg przenoszenia HIV, sposobów zabezpieczania, zachowań ryzykownych.
 2. Otrzymujemy informacje od naszych słuchaczy, że uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do  podjęcia przez wielu z nich nauki języka angielskiego.
 3. Trzech naszych słuchaczy podjęło inicjatywę przystąpienia do  uczestnictwa w projektach unijnych przez  instytucje, w których są zatrudnieni.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Rezultat projektu - poradnik dla edukatora „Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS”  to vademecum, zawierający scenariusze zajęć, materiały pomocnicze. Również użytecznym rezultatem jest strona internetowa, na której zamieszczono opisy działań podjętych w ramach programu, umieszczono Vademecum i scenariusze zajęć, tak zaprojektowana, aby była możliwa do odczytania przez osoby niewidome i słabo widząc.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Nasi słuchacze  - edukatorzy-liderzy prowadzili kurs profilaktyczny w  dowolnie przez siebie wybranych grupach dorosłych.  Wielu z nich dodatkowo wzbogacało szkolenie np. o podanie najświeższych danych epidemiologicznych dotyczących świata, Polski, swojego województwa, przygotowywało starannie oprawę szkolenia (np. zaproszenie na kurs – załącznik), przygotowało własne dodatkowe materiały (np. prezentacje – nagranie na CD).

Wszyscy podkreślali, że szkolenie było bardzo pozytywnie  odbierane przez ich uczestników.

Należy zwrócić uwagę na fakt,, że wszyscy edukatorzy-liderzy współpracowali z nami przez  2 lata trwania projektu.

Oto opinie niektórych z nich:

„Mój udział w programie pozwolił mi poszerzyć  wiedzę wiążącą się z problematyką HIV/AIDS, którą  przekazywałam innym.”

”Udział w projekcie umożliwił mi wymienianie się wiedzą i doświadczeniami.”

„Poznałam kulturę i tradycję Rumunii.”

”Wcześniej wydawało mi się, że trzeba być specjalistą, żeby przekazywać wiedzę na temat AIDS. Udział w projekcie przekonał mnie,  że można się zajmować wieloma rzeczami, nawet jeśli nie jest się specjalistą."

„Udział w programie przekonał mnie, że warto prowadzić edukację w zakresie HIV- AIDS i jest to nadal niezbędne, bo ten problem na świecie i w Polsce nadal istnieje.”

„Nauczyłam się   także wiary we własne siły i możliwości. Ważne jest także i to, że spotkałam wielu wspaniałych ludzi otwartych na wszelkie działania, przyjaznych, pomocnych, miłych.”

”Dzięki programowi postanowiłam kontynuować naukę języka angielskiego i zwiedziłam piękny kraj.”

”Udział w programie pozwolił mi poznać i wymienić się doświadczeniami z innych krajów, zweryfikować swoje postawy, opinie i poglądy, uwierzyć w siebie, pogłębić wiedzę o prowadzeniu lekcji o HIV/ADS.”

„Udział w projekcie zmotywował mnie  do samorozwoju, pozwolił zrealizować własne pragnienia i dążenia, dał szanse zaistnieć na innej płaszczyźnie niż na co dzień.”

„Prowadząc szkolenie spotkałam  ludzi, którzy  swoją wiedzę o HIV/AIDS opierali na stereotypach, co świadczy o tym, jak potrzebna jest rzetelna wiedza.”

„Bardzo przydatne, wręcz niezbędne są materiały pomocnicze, np. scenariusze i karty pracy, które umożliwiają sprawne prowadzenie kursu.”

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Bożena Strzemieczna
Data wypełnienia formularza/karty: 
09.08.2008

Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS

Tematyka działań: 
Edukacja zdrowotna
Inne
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Zielonej Łąki 9, 05-092 Łomianki
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Magdalena Kiełczewska
0048 500 231 888
fundacjapn@interia.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Fundacja Pomocy Niewidomym (Polska) została powołana w 1992 roku.
Słuchacze Fundacji to osoby defaworyzowane o specjalnych potrzebach edukacyjnych: niewidomi i  słabo widzący. Fundacja ma doświadczenie w edukacji dorosłych, wielokrotnie prowadziła: szkolenia i warsztaty przeznaczone dla tej grupy osób zarówno w dużych miastach jak i małych miejscowościach, dzięki współpracy z  kołami Polskiego Związku Niewidomych. Fundacja promuje ideę uczenia się przez całe życie oraz rozwój nowych metod nauczania np. języków obcych, z uwzględnieniem możliwości stosowania nowoczesnych technologii. Brała i bierze udział w programach dotyczących edukacji dorosłych: Socrates, „Uczenie się przez całe życie”, a także dotyczących przemocy w rodzinie (Daphne2).

Zgodnie z polityką UE równych szans, ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne słuchaczy, wszelkie materiały informacyjne, związane z realizowanymi projektami są wydawane w druku powiększonym (dla osób słabo widzących) oraz na płytach CD (wersja dostępna dla osób niewidomych).

Strony  internetowe są tak konstruowane, aby były możliwe do odczytania przy użyciu linijki brajlowskiej, czy syntezatora mowy.  Dzięki umieszczaniu materiałów informacyjnych na stronie internetowej Fundacji, a także dzięki wysyłce i dystrybucji poprzez Okręgi i Koła Polskiego Związku Niewidomych znajdujące się w całym kraju, wydawnictwa trafiają do mieszkańców nawet najbardziej defaworyzowanych terenów.
Tytuł projektu: 
Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
05/GR2/05-0133/P1
06/GR2/06-0022/P2
Lata realizacji: 
2005 - 2007
Kraje uczestniczące: 
Polska x2, Rumunia, Turcja
Cele projektu: 

Celem projektu było utworzenie uniwersalnego, przejrzystego, czytelnego, łatwego do realizacji programu edukacyjnego „Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS”, dla osób dorosłych, przyszłych edukatorów profilaktyki HIV/AIDS. Cel ten był  realizowany w oparciu o stan najnowszej wiedzy, poprzez wymianę  doświadczeń, sprawdzonych rozwiązań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Obszary tematyczne: 

Edukacja dorosłych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Grupa docelowa słuchaczy: 

Słuchaczami byli nauczyciele, doradcy metodyczni, pielęgniarki, nauczyciele i wychowawcy ośrodków szkolno wychowawczych i zespołów szkół.

Edukatorzy biorący udział w projekcie nie należą do grup defaworyzowanych.

Grupa słuchaczy współpracująca z Fundacją Pomocy Niewidomym zajmuje się na co dzień nauczaniem osób niepełnosprawnych: głównie niewidomych lub słabo widzących. Bezpośrednimi beneficjentami projektu były więc osoby niepełnosprawne.

Jakie były początki projektu: 

Inicjatywa i pomysł  koordynatora – ośrodka Edukacyjnego TAURUS z Grodziska Mazowieckiego k. Warszawy. Parterów poszukiwano poprzez zamieszczenie ogłoszenia na  stronie internetowej www.ngo.pl oraz wyszukiwarki partnerów np. http://partbase.eupro.se/

Krótki opis przebiegu projektu: 

W ramach Projektu Partnerskiego podjęto następujące działania:

 1.  Opracowano ankietę diagnozującą stan wiedzy na  temat HIV/AIDS wśród słuchaczy uczestniczących w projekcie w krajach partnerskich.
 2. Utworzono grupy pilotażowe edukatorów w każdym kraju.
 3. Przeprowadzono badanie diagnozujące poziom wyjściowy wiedzy na temat HIV/AIDS na grupach pilotażowych edukatorów w każdym kraju.
 4. Dokonano analizy wyników ankiety diagnozującej – pierwsze spotkanie partnerskie Polska, Zakopane- październik 2005) i określono zawartość merytoryczną Vademecum wiedzy o HIV/AIDS.
 5. Zebrano informacje na temat epidemiologii  i zapobiegania HIV/AIDS w Rumunii, Turcji i w Polsce.
 6. Opracowano ostateczną wersję Vademecum
 7. Ustalono jednolite  założenia (tematyka, cele) scenariuszy zajęć do programu.
 8. Przy współpracy z grupami pilotażowym w każdym kraju partnerskim przygotowano zestawy scenariuszy zajęć.
 9. W trakcie spotkania partnerskiego w Turcji 28.04 – 03.05.2006 omówiono wyniki dotychczasowych prac, dokonano szczegółowej analizy scenariuszy, wybrano scenariusze dopakietu ostatecznej wersji programu.
 10. Podczas spotkania grupy roboczej słuchaczy współpracujących z Fundacją (czerwiec 2006 Polska - Warszawa), przystosowano scenariusze pod kątem nauczania osób niewidomych i słabo widzących. Podjęto także  decyzję, które materiały pomocnicze zostaną wydrukowane w brajlu.
 11. Podczas spotkania w Rumunii (06 - 12.07.2006) partnerzy zaprezentowali robocze wersje zestawów z materiałami pomocniczymi dla przyszłych edukatorów. Dokonano wraz ze słuchaczami wspólnie analizy i wyboru pod kątem możliwości uniwersalnego wykorzystywania ich na zajęciach.
 12. Utworzono bazę materiałów pomocniczych wspomagających edukatora w prowadzeniu zajęć w ramach programu „Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS”
 13. Zbudowano stronę internetową projektu, na bieżąco prowadzoną i uaktualnianą
 14. Wydano opracowane wspólnie materiały w formie wybranej przez każdego partnera (druk, CD), zaprezentowano je podczas spotkania w Rumunii (drugiego już w tym kraju w ramach projektu: 3 - 9.07.2007)
 15. Rozesłano powstały program do edukatorów w formie pakietu zawierającego: Vademecum, scenariusze zajęć oraz materiały pomocnicze słuchaczom projektu  tworzącym grupy pilotażowe.

Beneficjenci i słuchacze aktywnie współpracowali w trakcie trwania projektu. Głównym zadaniem instytucji biorących udział w projekcie było przygotowanie treści a następnie przeprowadzenie ewaluacji programu. Ewaluacja umożliwiła dokonanie zmian w programie przez każdą z instytucji uczestniczących w projekcie. Uwagi beneficjentów i słuchaczy miały znaczny wpływ, na ostateczny kształt zweryfikowanego programu.

Uczestnicy: wspólnie dokonali ewaluacji wypełniając opracowane przez skład partnerski materiały do ewaluacji (ankiety, kwestionariusze), brali udział w spotkaniach partnerskich; zgłaszali sugestie, dotyczące  materiałów pomocniczych.

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
11
W wyjazdach zagranicznych: 
5
Produkty
Produkty projektu: 
 1. „Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS” - poradnik dla edukatora. Vademecum, scenariusze zajęć, materiały pomocnicze. Wersja w  druku powiększonym – część wydana w języku polskim, część w angielskim.
 2. Opracowanie, dotyczące wyników ankiety pilotażowej – diagnoza potrzeb edukatorów.
 3. Opracowanie p.t. „Organizacje pozarządowe w Polsce działające na rzecz profilaktyki HIV/AIDS”.
 4. Program szkoleniowy dla edukatorów „Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS”.
 5. CD ROM z programem i materiałami pomocniczymi.
 6. Strona internetowa, na której zamieszczono opisy działań podjętych w ramach programu, umieszczono Vademecum i scenariusze zajęć, tak zaprojektowana, aby była możliwa do odczytania przez osoby niewidome i słabo widzące http://www.fundacjapn.pl/projektyeu.html
 7. materiały pomocnicze do prowadzenia szkoleń – kwestionariusz wydrukowany w brajlu w 2 wersjach: w języku polskim i angielskim.
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Program szkoleniowy dla edukatorów „Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS”.

W ogólnopolskim miesięczniku społecznym dla osób niewidomych wydawanym przez Polski Związek Niewidomych. „Pochodnia”, ukazał się artykuł dotyczący  projektu.

Ponadto, na stronie www.ngo.pl ukazała się informacja o projekcie.

Opracowane podczas realizacji materiały – Vademecum, scenariusze dla nauczycieli oraz wyniki ankiet- zostały rozesłane oraz są udostępnione na stronie internetowej Fundacji.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Uczestnictwo w projekcie miało pozytywny wpływ zarówno na pracowników Fundacji, jak i na słuchaczy. Podniósł się prestiż naszej instytucji. Szczególne znaczenie dla efektów prac miały spotkania partnerskie, tam zarówno pracownicy, jak i słuchacze mogli wymieniać swoje doświadczenia. Dzięki temu rozwinięto ofertę edukacyjną Fundacji.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Słuchacze mogli uczestniczyć w mało popularnych w Polsce i trudno dostępnych formach kształcenia.

Projekt miał szczególny wpływ na słuchaczy niepełnosprawnych. Słuchacze z dysfunkcją wzroku zintegrowali się z innymi słuchaczami, poprzez realizację wspólnych zadań. Było to dla nich duże wyzwanie i ważne życiowe doświadczenie.

Wśród słuchaczy była też 1 osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim. Udział w projekcie wpłynął na jej dowartościowanie. Spotkanie partnerskie pozwoliło na bezpośredni kontakt i wymianę doświadczeń z innymi słuchaczami (z kraju i za granicy).

Wszyscy słuchacze potwierdzili realne możliwości edukacji przez całe życie w Polsce, przyjaznej i dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

Projekt podniósł poziom wiedzy i zainteresowań uczestników,  wzbogacił ich doświadczenia i pozwolił zweryfikować dotychczasową wiedzę. Najważniejszym efektem projektu jest fakt, że nauczyciele (słuchacze) mając niezbędna wiedzę i materiały mogą przekazać osobom niewidomych i słabo widzących wiadomości na temat HIV/AIDS, które potem mogą wykorzystać w codziennym życiu.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Rezultat projektu - poradnik dla edukatora „Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS”  to vademecum, zawierający scenariusze zajęć, materiały pomocnicze. Również użytecznym rezultatem jest strona internetowa, na której zamieszczono opisy działań podjętych w ramach programu, umieszczono Vademecum i scenariusze zajęć, tak zaprojektowana, aby była możliwa do odczytania przez osoby niewidome i słabo widzące http://www.fundacjapn.pl/projektyeu.html

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

„Od samego człowieka zależy, co w życiu osiągnie, a niepełnosprawność nie powinna być wytłumaczeniem braku aktywności”.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Magdalena Kiełczewska
Data wypełnienia formularza/karty: 
12.09.2008
Subskrybuje zawartość

Switch style