Holandia

Krystyna Stubińska

Tematyka działań: 
Edukacja międzykulturowa
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Sztuka, muzyka, kultura
Zarządzanie edukacją dorosłych
Akcja: 
Kursy - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)
Imię i nazwisko: 
Krystyna Stubińska
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Kierownik Działu Edukacji
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Centralne Muzeum Morskie
Pełny adres organizacji: 
ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk
Telefon: 
58 301 86 11 w.431
E-mail: 
kstubinska@cmm.pl
Tytuł szkolenia: 
Lifelong learning in museums: an individual approach, the significance of Kolb´s learning styles
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
06/GR3/06-0122
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
30.10.2006 - 04.11.2006
Organizator szkolenia: 
Netherlands Museum Association
Kraj: 
Holandia
Miasto bądź rejon: 
Amsterdam
Rotterdam
Zaandam
Utrecht
s’Herenberg
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Warsztaty “Lifelong learning in museums: an individual approach, the significance of Kolb´s learning styles” były organizowane przez Netherlands Museum Association w dniach 31.10-4.11.2006 r. Zajęcia odbywały się w różnych miejscowościach w Holandii.

Program obejmował teorię, praktykę i warsztaty z zakresu różnych metod i form nauczania i pracy z dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem teorii nauczania Davida A. Kolba. Dodatkową atrakcją był udział w Nocy Muzeów w Amsterdamie. W warsztatach uczestniczyło 30 osób z 11 krajów.Szkolenie odbywało się w różnych muzeach i ośrodkach naukowych. Było oparte o wykłady, poznanie praktycznych zastosowań tematu szkolenia oraz zajęcia warsztatowe.

Dla mnie najbardziej interesująca była przede wszystkim możliwość bliższego zapoznania się z metodą nauczania i tzw. Stylami uczenia się Kolba, które dają bardzo ciekawe rezultaty w realizacji wystaw oraz zajęć dla starszej młodzieży i dorosłych.

Szkolenie to dało mi także możliwość zapoznania się z metodami pracy nie tylko w muzeach holenderskich, ale również wymienić doświadczenia i nawiązać kontakty na przyszłość z uczestnikami z innych krajów Europy.

Zajęcia warsztatowe rozpoczęły się w Amsterdamie w Hermitage Museum. Tematem zajęć było omówienie programu warsztatów oraz dyskusja o ‘Muzeum jako środowisku nauczania’ na przykładzie ekspozycji ‘Collectors in St. Petersburg’.

Kolejny dzień spędziliśmy w Rotterdamie, gdzie uczestnicy zwiedzali w grupach specjalistycznych Maritime Museum, Schieland Huis i Wereldemuseum, w którym następnie odbyła się sesja plenarna i dyskusja na temat poznanych ekspozycji i programów edukacyjnych.

Trzeciego dnia Zaans Museum w Zadam zaprezentowało uczestnikomw ramach tematu ‘Nauczanie dorosłych – teoria i praktyka’, oprócz zwiedzania całego obiektu, ekspozycję ‘Wonen’ zrealizowaną na bazie teorii Kolba. Wysłuchaliśmy także bardzo interesujących wykładów rozszerzających naszą wiedzę o teorii Davida A. Kolba oraz o innych doświadczeniach z zastosowania jego teorii w praktyce, tj. o projekcie studyjnym Van Abbe Modern Art Museum w Eindhoven i Victoria & Albert Museum w Londynie, a następnie zostaliśmy poddani testowi klasyfikującemu do poszczególnych grup wg stylów uczenia się, opracowanemu przez Kolba. Test ten, a szczególnie charakterystyka poszczególnych stylów, pomaga nie tylko uzmysłowić nam w jaki sposób sami pozyskujemy wiedzę, ale także przystosować metody nauczania do sposobów percepcji poszczególnych grup.

Okazał się on bardzo przydatny następnego dnia podczas sprawdzania zastosowania teorii Kolba w praktyce na przykładzie wystaw w University Museum w Utrechcie oraz w Castle Bergh w s’Herenberg, gdzie dokonaliśmy analizy i oceny ekspozycji ‘Mary Magdalen, Jesus’ best friend’. Tu również odbyło się podsumowanie całych warsztatów.

Dzień kolejny mogliśmy poświecić na zwiedzanie muzeów podczas Nocy Muzeów w Amsterdamie i porównać działania holenderskie z podejmowanymi w naszych placówkach muzealnych.

Po powrocie z warsztatów – zafascynowana teorią Kolba i jej praktycznymi zastosowaniami – zreferowałam swoje nowe doświadczenia kolegom z Działu Edukacji Centralnego Muzeum Morskiego i zaprezentowałam przywiezione materiały i zdjęcia.

Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu metody nauczania Kolba do zajęć dla starszej młodzieży, a tematy zajęć zamieściliśmy w nowej ofercie edukacyjnej. Zamierzamy również wykorzystać tę teorię przy realizacji projektowanej wystawy interaktywnej i oferty edukacyjnej w nowym Ośrodku Kultury Morskiej CMM powstającym  dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Tematy i metody oparte na teorii Kolba doskonale sprawdziły się przy realizacji zajęć warsztatowych dla nauczycieli współpracujących z CMM w ramach Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Warsztaty te stanowią drugi etap spotkań organizowanych dla nauczycieli  w CMM (pierwszym etapem jest zapoznanie się z naszą ofertą edukacyjną, także w formie całodziennych warsztatów), a ich program obejmuje prezentację teorii Davida A. Kolba, przeprowadzenie testu klasyfikującego oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych znajdujących się w ofercie, a bazujących na tej teorii.

Także programy Nocy Muzeów zawierają propozycje dla dorosłych zwiedzających w formie odbiegającej czasem znacznie od tradycyjnego zwiedzania.

Oferta edukacyjna Centralnego Muzeum Morskiego jest konstruowana w ten sposób, że prawie wszystkie zajęcia mogą być przeprowadzone dla różnych grup wiekowych. Wyjątek stanowią jedynie zajęcia proponowane grupom najmłodszym, tj. przedszkolakom i klasom nauczania początkowego. Gros naszych odbiorców stanowią uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Z dorosłymi odbiorcami pracujemy w ramach warsztatów dla nauczycieli i podczas Programu dla Rodzin, w którym uczestniczą rodzice (lub dziadkowie) z dziećmi w wieku 6-13 lat.  Jeszcze innym polem do opracowywania różnych nowych form edukacyjnych są programy Nocy Muzeów, w której uczestniczymy od roku 2005 i w każdym z nich staramy się przygotowywać inne atrakcyjne niespodzianki adresowane do różnych grup wiekowych.

Nasze doświadczenia pokazują, że goście naszego Muzeum znacznie chętniej uczestniczą w proponowanych im różnych aktywnościach, niż w tradycyjnym zwiedzaniu z przewodnikiem. Dlatego każde zgłoszenie od grup zorganizowanych staramy się potraktować indywidualnie i o ile to możliwe zaproponować trochę inną formę poznania naszego Muzeum i jego ekspozycji.

Uważam, że szkolenia zagraniczne ułatwiają dostęp do doświadczeń w innych krajach i pomagają w nowym spojrzeniu na własną działalność. Bardzo istotne jest też wsparcie finansowe, umożliwiające skorzystanie z szerszej gamy szkoleń poza budżetem własnej instytucji.

Bardzo dobre doświadczenia z uczestnictwa w tych warsztatach zachęciły moją koleżankę z Działu Edukacji CMM oraz koleżankę z Działu Edukacji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku do zgłoszenia i uczestnictwa w warsztatach w Bertinoro.

Osoby zainteresowane szkoleniami powinny poszukiwać takich informacji w Internecie, ale także pytać o nie kolegów z innych placówek muzealnych, jak również informować kolegów o organizowanych szkoleniach.

Do organizatorów szkolenia w Amsterdamie miałam tylko jedno zastrzeżenie – uczestnicy musieli sami rezerwować sobie hotele, mieszkali w różnych miejscach Amsterdamu, co utrudniało kontakty i integrację grupy uczestniczącej w szkoleniu. Nie sprzyjało to również poczuciu bezpieczeństwa i sprawnej komunikacji.

wizyta przygotowawcza - Barbara Kaszkur – Niechwiej

Tematyka działań: 
Edukacja fizyczna i sport
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Organizacja korzystająca z wyjazdu: 
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert
Imię i nazwisko: 
Barbara Kaszkur – Niechwiej
Grzegorz Turbański
Stanowisko w organizacji: 
Nauczyciel, Dyrektor Administracyjny
Nauczyciel, ale też senior-student
Adres: 
ul. J. Lea 5A/4 30-046 Kraków
Telefon: 
(12) 294 81 35
E-mail: 
-
Typ wyjazdu: 
wizyta przygotowawcza
Nr Umowy Finansowej: 
2010-1-PL1-GRU07-15749
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
07.03.2011 - 10.03.2011
Organizacja goszcząca: 
ANBO - Algemene Nederlandse Bond van Ouderen
Opis wizyty/seminarium: 

Dlaczego wizyta, dlaczego ANBO...

Kontakt z organizacją gospodarza (ANBO) został nawiązany przy okazji udziału przedstawiciela APZ w międzynarodowych warsztatach Cycling and Health in an Ageing Society w Danii czerwcu 2010 r. Już wtedy – dostrzegając potrzebę promocji kultury fizycznej a z w szczególności kolarstwa, wśród seniorów – zastanawialiśmy się nad formami naszych działań w tym obszarze. Holandia jest krajem rowerzystów, a ANBO – jedna z największych organizacji seniorskich w tym kraju – ma duże doświadczenie w promowaniu kultury fizycznej wśród osób starszych. Spośród różnych możliwych form współpracy wybraliśmy projekt wolontariatu seniorów, ponieważ w maksymalnym stopniu angażuje on bezpośrednie kontakty uczestników z organizacją i społecznością lokalną każdego gospodarza, co w przypadku podejmowania nowych typów działań jest niezwykle istotne. Przykład jest bowiem najlepszą formą nauki.

Głównym tematem przyszłej współpracy miało być wspieranie aktywności fizycznej seniorów w

szczególności propagowanie kolarstwa oraz wykorzystanie tej tematyki do podejmowania aktywności edukacyjnej i społecznej.

Przygotowania..

Ze względu na specyfikę głównego tematu współpracy uznaliśmy, że niezbędny jest udział dwóch osób; jednej posiadającej duże doświadczenie w przygotowaniu i realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych dla seniorów, zwłaszcza w ramach programu Grundtvig (jako, że ANBO - organizacja gospodarza takiego doświadczenia nie posiadała) i drugiej, która miałaby doświadczenie w zakresie merytorycznej części projektu i była bardziej bezpośrednio związana z jego przyszłymi uczestnikami.

Już na cztery miesiące przed wizytą prowadziliśmy intensywna korespondencję mailowa z organizacją gospodarza, ustalając różne aspekty przyszłej współpracy i samej wizyty

W ramach przygotowania do wizyty przeprowadzonych zostało szereg spotkań i dyskusji z nauczycielami, działaczami i seniorami na temat potrzeb i możliwości propagowania kultury fizycznej, w szczególności jazdy na rowerze, wśród seniorów oraz związanych z tym działań edukacyjnych i promocyjnych. Omawiano wspólnie działania jakie mogliby podejmować holenderscy wolontariusze na rzecz naszego stowarzyszenia i społeczności lokalnej oraz działania o charakterze edukacyjnym, które nasi wolontariusze mogli by zaoferować swoim rówieśnikom w Holandii. Przeprowadzone zostały też wstępne rozmowy z seniorami zainteresowanymi wolontariatem. Wyniki wszystkich tych rozmów i konsultacji zostały wykorzystane do przygotowania wstępnej wersji projektu, przedstawionej w trakcie wizyty. Zarząd i działacze stowarzyszenia zostali również zapoznani z informacjami na temat organizacji goszczącej.

Uczestnicy wizyty przeprowadzili indywidualnie też szereg działań przygotowawczych, wśród których znalazły się:

  • zapoznanie się z informacjami na temat organizacji goszczącej i jej dotychczasowej działalności na rzecz seniorów,
  • przygotowanie propozycji działań i innych szczegółów dotyczących przyszłego wspólnego projektu wolontariatu seniorów,
  • prowadzenie uzgodnień z organizacją goszczącą dotyczących przyszłego projektu – przygotowanie wstępnej wersji aplikacji,
  • przygotowanie prezentacji multimedialnej i innych informacji na temat naszego stowarzyszenia i jego działań na rzecz seniorów oraz Krakowa,.
  • przygotowanie i wcześniejsze przesłanie do organizacji goszczącej listy problemów do przedyskutowania wraz z uwagami, przewidywanymi trudnościami itp.
  • przygotowanie szczegółowych materiałów na temat zasad aplikowania, organizacji i finansowania projektów wolontariatu seniorów,
  • zapoznanie się i analiza materiału dotyczącego korzystania z roweru przez seniorów w krajach Europy pozyskanego z międzynarodowego projektu AENEAS realizowanego przez Urząd Miasta Krakowa, (w którym też uczestniczymy),
  • przygotowanie materiału na temat aktywności fizycznej seniorów w Krakowie (do przedstawienia ustnego)

Przeprowadzono też wstępne rozmowy z agendami Urzędu Miasta Krakowa na temat ewentualnej współpracy w zakresie propagowania korzystania z rowerów przez seniorów, wzbudzając duże zainteresowanie.

W trakcie wizyty...

Już sam przyjazd do Holandii i naoczne przekonanie się jak wygląda infrastruktura transportu rowerowego zrobił ogromne wrażenie, zwłaszcza na drugim z uczestników wizyty seniorze-kolarzu, który był w tym kraju po raz pierwszy.

Wizyta składała się z dwóch części: pierwsza odbyła się w Utrechcie w głównej siedzibie ANBO. W trakcie tej części uczestnicy mieli okazję zapoznać się z informacjami dotyczącymi powszechnego korzystania z roweru, zwłaszcza przez seniorów, w Utrechcie i całej Holandii, związanymi z tym problemami i osiągnięciami, sytuacji seniorów w Holandii, zrealizowanych projektów i nowych akcji edukacyjnych podejmowanych przez organizację goszczącą oraz jej dotychczasowych doświadczeń międzynarodowych. My przedstawiliśmy informacje na temat naszej organizacji i prowadzonych przez nią działań na rzecz osób starszych (prezentacja multimedialna) oraz obszerne informacje dotyczące programu Grundtvig a w szczególności akcji Wolontariatu Seniorów. Opowiedzieliśmy też o Polsce i Krakowie – ilustrując to przywiezionymi materiałami. Na spotkaniu zorganizowanym z dyrekcją i działaczami ANBO mogliśmy podyskutować o naszej pracy na rzecz seniorów i omówić obszary przyszłej współpracy. Po tym nastąpiła część robocza w trakcie której pracowaliśmy wspólnie nad przygotowaną przez nas propozycją przyszłego projektu i formularzem aplikacyjnym.

Druga część wizyty odbyła się w Almere - stolicy prowincji Flevolandia, miejscem gdzie będą goszczeni i wysyłani wolontariusze. Na spotkaniu z zarządem oddziału regionalnego Flevolandii przedyskutowaliśmy szczegóły przyszłego projektu: cele, działania, profil wolontariuszy, spodziewane efekty, komunikację, ewaluację i rozpowszechnianie, oraz szczegóły logistyczne. Była to niezwykle owocna część wizyty gdyż tu właśnie, na miejscu przyszłych działań, narodziły się nowe pomysły i ciekawe rozwiązania dotyczące merytorycznej i organizacyjnej części projektu. Dla strony holenderskiej bardzo ważna była możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat organizacji i finansowania projektów Gruntviga z którymi nigdy wcześniej się nie spotkali, dla strony polskiej – naoczne przekonanie się o warunkach, potrzebach i możliwościach przyszłej współpracy. Pod koniec spotkania sporządzone zostało jego pisemne podsumowanie wraz ze szczegółowym planem dalszej pracy nad formularzem aplikacyjnym składanego projektu. Warto nadmienić, że plan ten został w pełni i bez żadnych przeszkód zrealizowany.

Na zakończenie wizyty gospodarze zorganizowali krótką wycieczkę rowerową po okolicy.

Istotnym elementem wizyty, przyczyniającym się do lepszego wzajemnego poznania były spotkania nieformalne zorganizowane zarówno w Utrechcie jak i Almere. Ponieważ przed odlotem do kraju mieliśmy trochę czasu nasi gospodarze zaproponowali nam ciekawy sposób zwiedzania Amsterdamu kanałami – który dostarczył niezapomnianych wrażeń.

Nasza ocena wizyty..

Wizytę oceniamy bardzo wysoko – byliśmy bardzo zadowoleni ze zrealizowanych działań: obie strony spotkania były świetnie przygotowane do wizyty, tak, że praca przebiegała bardzo sprawnie, a w toku dyskusji jak i zorganizowanej „burzy mózgów” pojawiło się wiele nowych, ciekawych pomysłów. Wizyta została zaplanowana w sposób, który umożliwił najbardziej efektywne wykorzystanie czasu. Właściwy balans pomiędzy intensywną pracą a działaniami nieformalnymi, umożliwił nie tylko osiągniecie większych nad spodziewane rezultatów merytorycznych, ale też wzajemne poznanie się i nawiązanie osobistych kontaktów pomiędzy uczestnikami wizyty, które są niezbędne dla efektywnej współpracy przy wspólnym projekcie. Choć strona polska (ze względu na większe doświadczenie) włożyła znacząco większy wkład pracy w przygotowanie merytoryczne przyszłego projektu i podjęła się napisania aplikacji, bardzo dobra współpraca, świetne przygotowanie do wizyty a przede wszystkim ogromny entuzjazm partnerów z Holandii sprawiły, że wkład w wizytę obu organizacji uważamy za równorzędny.

Cele wizyty zostały osiągnięte w stopniu nawet przekraczającym nasze oczekiwania. Zarówno w zakresie nawiązania współpracy z organizacją goszczącą jak i wykonania przewidzianych prac merytorycznych nad przyszłym projektem, osiągnięte rezultaty wizyty oceniamy jako znakomite.

Po powrocie..

Najważniejszym zadaniem jakie wykonaliśmy po powrocie było dopracowanie wniosku dotyczącego projektu akcji Wolontariat Seniorów. Po konsultacjach mailowych i zatwierdzeniu przez obie strony wszystkich szczegółów został złożony wniosek na projekt o tytule „Bikes and Friends”, którego głównym tematem jest promowanie korzystania z rowerów przez seniorów (głównie w Polsce), wykorzystanie roweru jako pretekstu do pojmowania działań edukacyjnych (głównie w Holandii) oraz propagowanie i wspieranie międzynarodowych kontaktów pomiędzy seniorami. W ramach projektu zorganizowana zostanie wymiana seniorów-wolontariuszy (po 6 osób z każdego kraju) których zadaniem będzie aktywna pomoc i współorganizowanie działań edukacyjnych i rekreacyjnych w kraju partnerskim, skupionych wokół szeroko pojętej tematyki rowerowej. Wolontariusze będą również uczestniczyli w pracach podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej (w Polsce wspieranie rozwoju ścieżek rowerowych w Krakowie, w Holandii integracja mniejszości polskiej). Prócz tego zaplanowano bogaty program współpracy obu organizacji i samych seniorów przewidziany poza wizytami.

W ramach dodatkowych działań wykonanych po powrocie do kraju zorganizowaliśmy 18 marca 2011 spotkanie informacyjne dla Zarządu, nauczycieli i działaczy stowarzyszenia, na którym zostały przedstawione informacje na temat przebiegu i rezultatów wizyty. Informacje o wizycie zostały umieszczone na naszej stronie internetowej, Facebooku, oraz tablicach informacyjnych w biurze stowarzyszenia.

Przygotowaliśmy też fotoreportaż pod hasłem (sfotografowanym w Holandii) „Brains travel on bikes” przedstawiony naszym seniorom i umieszczony również na Facebooku.

Informacja o wizycie została włączona też do naszych materiałów informacyjno-promocyjnych, które wykorzystywane są na potrzeby mediów oraz w trakcie spotkań, w których uczestniczy nasze Stowarzyszenie.

Uważamy, że organizowanie wizyt przygotowawczych jest niezwykle cenne gdyż osobiste spotkanie, możliwość bezpośredniej wymiany poglądów, dyskusji i wreszcie przekonanie się na własne oczy „jak to tam jest” stanowi naprawdę solidną podstawę do współpracy międzynarodowej, w szczególności w przypadku projektów seniorskich.

Kraj: 
Holandia
Miasto bądź rejon: 
Utrecht
Subskrybuje zawartość

Switch style