Francja

Maria Szczepańska-Szewczyk

Tematyka działań: 
Doradztwo i poradnictwo
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Edukacja rodziców i rodzin
Zarządzanie edukacją dorosłych
Akcja: 
Kursy - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)
Imię i nazwisko: 
Maria Szczepańska-Szewczyk
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Członek Stowarzyszenia, Doradca Rodzinny
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Stowarzyszenie Edukacji i Kultury
Pełny adres organizacji: 
ul. Felińskiego 48 m 1, 01-563 Warszawa,
Telefon: 
508 135 552
E-mail: 
Magda@szewczyk.info
Tytuł szkolenia: 
The Family, a dynamics for society (Rodzina dynamizmem rozwoju społecznego)
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
SOC/29-GRU3-2002/03
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
02.05.2003 - 03.05.2003
Organizator szkolenia: 
Institut pour l'education de la famillie (IPEF)
Kraj: 
Francja
Miasto bądź rejon: 
Paryż
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Wyjazd 2 par rodziców do Paryża na Konferencję pod nazwą “The Family, a dynamics for society” odbył się w ramach akcji Grundtvig 3 (nazwa obecnej akcji: Kursy doskonalenia zawodowego). Miał on miejsce 2 i 3 maja 2003. Szkolenie, które wówczas otrzymaliśmy zapoczątkowało współpracę między kilkoma organizacjami z różnych krajów europejskich, która zaowocowała między innymi dwoma projektami w ramach akcji Grundtvig 2 (nazwa obecnej akcji: Projekty Partnerskie Grundtviga) i trwa nadal.

W Paryżu po raz pierwszy zetknęliśmy się z międzynarodową inicjatywą pod nazwą „Family Enrichment”. Inicjatywa ta polega na tworzeniu programów i przygotowywaniu kadry oraz prowadzeniu kursów dla rodziców. Specyficzna metoda „case study” (analiza przypadku) zaadaptowana została w wielopoziomowym systemie spotkań grup rodziców. Przy założeniu, że rodziny stanowią swoiste przedsiębiorstwa służące całemu społeczeństwu metoda ta sprawdza się znakomicie na kursach prowadzonych w wielu krajach i na całym świecie.

“Transmit one`s own values: a project of each child”“Family, the place of apprenticeship” to tematy dwóch zasadniczych prezentacji konferencyjnych. Po wykładach zadawaliśmy wiele pytań. Wzięliśmy aktywny udział w debacie Okrągłego Stołu i w 13 warsztatach, technicznych i pedagogicznych, dzieląc się tak, aby nie umknęło nam żadne zagadnienie. Zwłaszcza warsztaty były dla nas pasjonujące. Oto tematy. Warsztaty pedagogiczne: (1) Planning of Family time, (2) Dealing with conflicts, (3) Confronting affliction and sorrow in the family, (4) Family atmosphere, (5) Listening and communication, (6) Needs of affection in very early childhood, (7) Input of parents in the leisure time. Warsztaty techniczne: (A) The case method, (B) Promotion of a course, (C) Practical organisation of a new course, (D) The role of the team leader, (E) Training of moderators, (F) Courses on new themes.

Polska delegacja rodziców na Konferencję w Paryżu wróciła pełna entuzjazmu i planów na przyszłość.

W tym czasie aplikacja o dofinansowanie pierwszego projektu partnerskiego w akcji Grundtvig 2* była już złożona przez Stowarzyszenie Edukacji i Kultury w Narodowej Agencji. W efekcie Konferencji w Paryżu, choć wyniki selekcji nie były jeszcze znane, pragnęliśmy bardzo podjąć współpracę z nowo poznanymi osobami i organizacjami. Sytuacja Polski jako potencjalnego partnera nie była łatwa. Startowaliśmy dopiero jako beneficjenci środków i programów europejskich po raz pierwszy a zarazem mieliśmy wejść w dwuletnie już doświadczenie realizacji projektu przez partnerów. Od dwóch lat bowiem projekt „Nowoczesne metody kształcenia podstawowych umiejętności rodziców w zakresie edukacji dzieci” (“The innovative methods in acquiring of parents basic skills in educating of children”) realizowany był przez cztery kraje europejskie: Belgię, Hiszpanię, Francję i Austrię. Dla  naszych przyszłych partnerów Polska miała być jednak swoistą „bramą na wschód” dla upowszechnienia idei i wspaniałej praktyki edukacji rodziców na kursach prowadzonych metodą „case study”. Wydaje się, że nie zawiedliśmy tych oczekiwań.

Już w czasie paryskiej Konferencji spotkaliśmy się z wielką nadzieją, pomocą i przychylnością. Ostatecznie współpracę w Grundvigu 2 rozpoczęliśmy w trzecim roku trwania w/w projektu. Zakończył się on olbrzymim sukcesem. W jednym tylko roku projektowym, dzięki dużemu nakładowi pracy i podczas trzech spotkań międzynarodowych w Polsce, w ramach wymiany pedagogiczo-kulturowej wyszkolono kadrę moderatorów na potrzeby regularnych kursów dla rodziców dzieci od 0 do 3 lat. Tak zapoczątkowała swoje działanie „Akademia Familijna”, która działa obecnie w różnych miastach Polski i co roku powiększa szeregi dorosłych słuchaczy – rodziców, jak również kształci osoby szczególnie predysponowane do funkcji moderatorów.

Rosnące dzieci stwarzają jednak wobec rodziców nowe wymagania i potrzeby kształcenia się. Na potrzeby Akademii zaadaptowane zostały więc nowe oprócz „First Steps” programy kursów: „First Letters” i „Pre-adolescents”. Ten ostatni opracowany i wdrożony został w ramach kolejnego partnerstwa europejskiego w dwuletnim projekcie: „Dorastający w centrum uwagi nauczycieli i rodziców” („Pre-adolescents in the teacher’s and parental attention”).

W Polsce, ze względu na dużą ilość kursów, rodzice utworzyli własne Stowarzyszenie. I tak projekt związany z kursami dla rodziców dzieci dorastających realizowany był już nie przez SEK, ale przez Stowarzyszenie Instytut Edukacji i Rodziny.

Jak widać spotkanie partnerów europejskich w Paryżu w 2003 roku stało się swoistym „kick off” współpracy trwającej do dziś dnia i owocującej rozwojem wszystkich partnerskich organizacji. Myślę, że stanowi ono spektakularny przykład dobrej praktyki wyjazdów szkoleniowych osób dorosłych w akcjach Grundtviga.

seminarium kontaktowe - Agnieszka Szczepanik Senior Volunteers: Revitalizing Europe’s natural environment, cultural heritage, and history

Tematyka działań: 
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Wolontariat
Organizacja korzystająca z wyjazdu: 
Stowarzyszenie Jeden Świat
Imię i nazwisko: 
Agnieszka Szczepanik
Stanowisko w organizacji: 
Koordynator Wolontariatu Długoterminowego
Adres: 
ul. Prusa 16a/13 60-820 Poznań
Telefon: 
(61) 848 43 36
E-mail: 
agnieszka@jedenswiat.org.pl
Typ wyjazdu: 
seminarium kontaktowe
Tytuł seminarium: 
Senior Volunteers: Revitalizing Europe’s natural environment, cultural heritage, and history
Nr Umowy Finansowej: 
2010-1-PL1-GRU07-15096
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
29.11.2010 - 03.12.2010
Organizacja goszcząca: 
AGENCE EUROPE -EDUCATION-FORMATION FRANCE Narodowa Agencja Programu Lifelong Learning we Francji
Opis wizyty/seminarium: 

Przed wyjazdem na spotkanie odbyłam szereg spotkań w zespole pracowników, by wprowadzić wszystkich w tematykę Programu i realizowanych w nim projektów Wolontariatu Seniorów – wszystko to, co znalazłam na stronach FRSE. Dyskutowałyśmy w zespole nad ofertą, jaką możemy przedstawić wolontariuszom seniorom oraz możliwą tematykę ewentualnego projektu.

Rozesłałam także ankietę sprawdzającą zainteresowanie naszych wolontariuszy takim typem działań. Dzięki temu mogłyśmy wraz z koleżanką ułożyć wstępną propozycję działania dla Seniorów w naszej organizacji oraz profil wolontariuszy gotowych do wyjazdu w ramach Grundtviga. Temat ten był także poruszany na spotkaniu zarządu Stowarzyszenia co w efekcie dało mi otwartą rękę do budowania partnerstwa z wybranymi na seminarium organizacjami.

Istotnym elementem przygotowań było:

  • zaznajomienie się z Programem Wolontariat Seniorów,
  • przejrzenie wytycznych na rok 2011, przygotowanych przez Komisję Europejską oraz Polską Narodową Agencję.
  • zapoznanie się dostępnymi materiałami odnoszącymi się do aktywności osób starszych 50 + w Polsce, w innych krajach unijnych oraz na świecie.
  • kontakt zarówno z pracownikiem merytorycznym Narodowej Agencji z Polski, jak i osobami odpowiedzialnymi za seminarium we Francji.
  • odświeżyłam swoją znajomość języka francuskiego.

Przed wyjazdem przygotowałyśmy także z koleżanką krótką prezentację Stowarzyszenia „Jeden Świat” w temacie wolontariatu oraz wiktuały na wieczór międzykulturowy.

Na seminarium miałam okazję: poznać organizacje i instytucje zajmujące się działaniami na rzecz osób starszych z całej Europy, poznać i przedyskutować zasady Programu Grundtvig w zakresie Wolontariatu Seniorów oraz Projektów Partnerskich. Był też czas na poszukiwanie partnerów – odbyłam kilka bardzo ciekawych rozmów z przedstawicielami organizacji z Francji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Grecji i Niemiec. W dalszym kroku, już po wyborze partnerów pracowaliśmy nad celami, tematyką przyszłych projektów, na bieżąco konsultowane były one przez pracowników Narodowych Agencji. Dodatkowo, zaproszony przez organizatorów włoski ekspert Davide di Pietro podzielił się z nami wnioskami z realizowanych projektów oraz materiałami szkoleniowymi, które wykorzystuje w pracy edukacyjnej. Na koniec seminarium przedstawialiśmy na forum wstępne zarysy projektów i dawaliśmy sobie nawzajem informację zwrotną. Zwiedziliśmy także Lyon – starówkę jak i ciekawe miejsce w postaci wieży sygnalizacyjnej. Co ciekawe oprowadzani byliśmy przez przewodników seniorów – było to wspaniałe podkreślenie motywu przewodniego seminarium.

Po powrocie z Francji przekazałam zdobyte informacje i kontakty zespołowi pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia Jeden Świat, dzięki czemu mogliśmy wypracować dalszy plan działania. Po powrocie, jeszcze w grudniu przekazałam wiadomości na temat samego Programu Grundtvig poprzez prasę lokalną (np.: Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski) do szerokiego grona odbiorców, nie tylko członkom i sympatykom Stowarzyszenia. Byłam także na spotkaniu z przedstawicielami Uniwersytetów III wieku z Wielkopolski, rozmawiałam również z urzędnikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej o wsparciu idei wolontariatu seniorów w innych organizacjach pozarządowych oraz instytucjach samorządowych w regionie.

Projekt, który w efekcie tego seminarium powstał złożyliśmy wraz z fińskim Hyvinkään Opisto pt.:„Bridge between cultures”. Jego celem jest:

  • Umożliwienie seniorom działań wolontariackich zagranicą poprzez wspólne działania z migrantami/uchodźcami.
  • Stworzenie dobrych praktyk na poznanie się między sobą dwóch grup docelowych: seniorów i imigrantów/uchodźców.
  • Nawiązanie trwałej współpracy między naszymi organizacjami.
  • Znalezienie alternatywnego celu na trzecią, pozawodową część życia seniorów.

Korzystając z doświadczenia obu organizacji w pracy z uchodźcami i imigrantami, a także wielkiej chęci na wymianę doświadczeń w zakresie edukacji osób dorosłych chcemy zrealizować projekt, który pozwoli czterem polskim i czterem fińskim wolontariuszom wzmocnić kompetencje społeczne, międzykulturowe, ale także informatyczne poprzez współtworzeni bloga, strony. Równocześnie obie organizacje planują wykorzystać czas projektu na wymianę wypracowanych modeli działania i zaangażować w całość nasze społeczność lokalne.

Kraj: 
Francja
Miasto bądź rejon: 
Lyon
Subskrybuje zawartość

Switch style