Dotacje MSZ dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Dotacje MSZ dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych, odnoszący się do następujących priorytetów informacyjnych uzgodnionych na 2012 rok przez Radę, Komisję i Parlament Europejski na podstawie wspólnej deklaracji o partnerskim procesie komunikacji poświęconej Europie oraz innych priorytetów przewidzianych w Programie prac Komisji Europejskiej na 2012 rok:

a.  ożywienie gospodarcze, w tym:

  • zarządzanie gospodarcze,
  • Europa 2020 - wzrost i zrównoważenie środowiskowe,
  • konkurencyjność – rozwój rynku wewnętrznego i jednolitego rynku cyfrowego,

b.  tworzenie obywatelskiej Europy, w tym:

  • usuwanie przeszkód stanowiących zagrożenie dla praw obywatelskich,
  • swobodny przepływ osób,
  • wzmocnienie roli obywateli: prawa konsumentów i inicjatywy obywatelskie,
  • wyzwania w dziedzinie demografii i imigracji,

c.  maksymalne wykorzystanie strategii politycznych UE, w tym:

  • optymalizacja wartości dodanej strategii politycznych UE,
  • koszty braku działań na poziomie europejskim,
  • zewnętrzny wymiar polityki UE jako podmiotu na arenie międzynarodowej,

d.  Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

W związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 przedmiotem dotacji będą projekty obejmujące z jednej strony zajęcia dla słuchaczy UTW, z drugiej zaś działania skierowane bezpośrednio do społeczności lokalnej. Działania te powinny być realizowane z udziałem i na rzecz różnych grup (wiekowych, społecznych i zawodowych) w celu podkreślenia ich społecznego i międzypokoleniowego charakteru.

Szczegóły na temat konkursu, w tym jego regulamin i wzór oferty, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl.

 

Switch style