Committed to community 50+ (Turcja)

50turcja2010_6_big dsc07943 dsc07955 dsc_0060 plakat
Tematyka działań: 
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Grupy o specjalnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne
Wolontariat
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Stowarzyszenie Nowa Rodzina
Pl. Św. Macieja 5A, 50-244 Wrocław
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 

Jacek Bednarek, jacekbe@poczta.onet.pl, Tel: 695599468

Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Stowarzyszenie ”Nowa Rodzina” zajmuje się organizacją wolontariatu na Dolnym Śląsku oraz przygotowaniem wolontariuszy do ich pracy. Organizacja zajmuje się również aktywizacją seniorów poprzez wolontariat oraz działania artystyczne. Organizujemy również dla nich intensywne kursy języka angielskiego (prowadzone przez młodych wolontariuszy EVS oraz szkolenia komputerowe (prowadzone przez młodych wolontariuszy). Wolontariusze seniorzy prowadzą dla siebie nawzajem zajęcia artystyczne w siedzibie naszego stowarzyszenia (taniec, ikebana).

Tytuł projektu: 
Committed to community 50+ (Turcja)
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2009-1-PL1-GRU14-05460 1
Lata realizacji: 
2009 - 2011
Kraj partnera: 
Turcja
Cele projektu: 

Ogólnym celem projektu była odpowiedź na edukacyjne wyzwania starzejącego się społeczeństwa, zaoferowanie seniorom możliwości poszerzenia ich kompetencji językowych, kulturowych, społecznych oraz pedagogicznych. Planowaliśmy organizację kursów językowych, warsztatów kulturowych i pedagogicznych. Projekt miał zwiększyć aktywność seniorów, sprawić by dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą oraz pomóc przełamywać bariery międzypokoleniowe.

Seniorzy nie tylko mieli pracować z młodymi wolontariuszami, ale także na rzecz dzieci. Chcieliśmy użyć wielki potencjał osób starszych, aby poprawić jakość życia grup dyskryminowanych. Miała to być korzyść obopólna, otworzyć seniorów na siebie wzajemnie i zachęcić do porzucenia pewnych uprzedzeń. Samo działanie – wolontariat miał wzmocnić ich poczucie wartości z bycia wartościowym członkiem społeczeństwa, miał ubogacić ich kulturowo i być źródłem satysfakcji z samorozwoju.

Dzięki projektowi nasze organizacje mogły pracować na polu pracy wolontariackiej i dzielić się cennym doświadczeniem oraz zdobywać nowe podczas naszej współpracy

Obszary tematyczne: 

Praca ze młodzieżą i dziećmi ze środowisk defaworyzowanych (osoby niepełnosprawne).

Grupa docelowa słuchaczy-wolontariuszy: 

Grupę docelową stanowili wolontariusze w wieku 50+ zainteresowani wolontariatem lokalnym i zagranicznym oraz szeroko pojętą pracą społeczną.

Osoby były rekrutowane podczas spotkania koordynatorów z seniorami zainteresowanymi wolontariatem lokalnym i zagranicznym na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Dolnośląskiej Szkole Wyższej i przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Akademii Otwartej dla seniorów przy Autorskich Liceach Artystycznych.

Jakie były początki projektu: 

Stowarzyszenie Nowa Rodzina od wielu lat zajmuje się koordynacją wolontariatu, ale do momentu projektu SVP praca organizacji ograniczała się do osób młodych. Dzięki projektom wolontariatu seniorów chcieliśmy poszerzyć zakres naszych działań o nową grupę wiekową i dzięki nim stworzyć wolontariat lokalny seniorów. Parterów poleciła nam zaprzyjaźniona organizacja, która zajmuje się Wolontariatem Europejskim (EVS).

Krótki opis przebiegu projektu: 

Wolontariusze przeszli intensywny kurs języka angielskiego prowadzony przez doświadczonego anglistę oraz szkolenia z zakresu komunikatorów internetowych, prowadzone przez informatyka. Część z nich brała również udział w wolontariacie lokalnym (działania artystyczne na rzecz innych senirów), który kontynuują do tej pory. Odbyli również kilka spotkań z mentorem, bezpośrednio przed wyjazdem na wymianę. Spotkania dotyczyły różnic kulturowych, przygotowania materiałów do pracy wolontariackiej. Podczas pobytu w Turcji mentor kontaktował się kilkukrotnie z wolontariuszami poprzez e-mail i telefon.

Po powrocie wolontariusze uczestniczyli w organizowaniu czasu wolnego wolontariuszom goszczonym przez naszą organizację, towarzyszyli im jako przewodnicy po mieście, przygotowywali również tradycyjne polskie potrawy na spotkania międzynarodowe i zrobione przez siebie drobne upominki. Przygotowali także raport z wyjazdu wzbogacony zdjęciami, który został umieszczony na naszej stronie internetowej.

Wolontariusze-seniorzy udzielali informacji na temat projektu i dzielili się doświadczeniami z wyjazdu na konferencji pt. “Edukacja nieformalna i pozaformalna dorosłych na przykładzie programu Grundtvig - Projekty Wolontariatu Seniorów”, współorganizowanej przez naszą organizację we Wrocławiu.

Po powrocie, przy wsparciu koordynatora, przygotowali krótką prezentację do Pawilonu Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Warszawie. Niektórzy mieli okazję krótko opowiedzieć o swoim doświadczeniu.

Na początku wolontariatu osób goszczonych z Turcji mentorka przez kilka dni przebywała razem z wolontariuszami w miejscu pracy z uwagi na aklimatyzację i barierę językową. W trakcie wolontariatu udało się również zaangażować młodego wolontariusza z EVS, który wspierał seniorów w komunikacji z zespołem terapeutycznym przez cały okres trwania wolontariatu. Mentorka również przez kilka dni na początku towarzyszyła wolontariuszom w poznawaniu miasta i komunikacji miejskiej. Wolontariusze zostali wyposażeni w komórkę z polską kartą do komunikacji z naszą organizacją, Urban kartę, plan miasta, bilety do restauracji etc. Mieli też możliwość codziennego kontaktu ze swoją organizacją i z rodziną przez skype w miejscu swojego zamieszkania. Mentorka organizowała spotkania międzynarodowe z kulturą turecką i pomagała wolontariuszom je przygotować. Mentorka również organizowała życie kulturalne po wcześniejszej konsultacji z wolontariuszem.

Wolontariusze goszczeni w Polsce byli zakwaterowani u seniorki operującej językiem angielskim, zatem mieli również możliwość rozmowy i poznania zwykłego życia w polskim domu.

Mentorka kilkukrotnie kontaktowała się z organizacją wysyłającą i relacjonowała przebieg wolontariatu,

Liczba wolontariuszy aktywnie uczestniczących w projekcie
Liczba wolontariuszy wysłanych: 
5
Liczba wolontariuszy przyjętych: 
5
Produkty
Produkty projektu: 
  1. Plakat "Żyj z fantazją".
  2. Sprawozdania z wyjazdów opracowane przez seniorów wolontariuszy z 2 tur wyjazdów, umieszczone na naszej stronie (www.wolontariusz.org, zakładka wolontariat seniorów).
  3. Opinie wolontariuszy o wartości edukacyjnej projektu (www.wolontariusz.org, zakładka wolontariat seniorów).
  4. Zdjęcia ze spotkań międzynarodowych.

W czasie trwania projektu odbyły się 2 spotkania z kulturą i kuchnią turecką. Spotkania były otwarte dla społeczności lokalnej. Turcy przygotowali prezentację o ich kraju i rodzinie oraz kilka typowych tureckich dań.

  1. Artykuł "Wolontariat  seniorów: pierwsze koty za płoty".

Artykuł o wolontariacie seniorów do kwartalnika FRSE "Europa dla Aktywnych" i pierwszych doświadczeniach związanych z wymianą międzynarodową. Koordynatorzy projektów dzielą się radościami i trudnościami związanymi z przygotowaniem i wysyłaniem pierwszych seniorów.

  1. Konferencja "Edukacja nieformalna i pozaformalna dorosłych na przykładzie programu Grundtvig - Projekty Wolontariatu Seniorów".

Stowarzyszenie Nowa Rodzina było współorganizatorem konferencji, która miała miejsce w 3 Sektorze we Wrocławiu w dniu 15 września. W jej ramach nasza organizacja zaprezentowała swoje doświadczenia zdobyte podczas realizacji 3 projektów wolontariatu seniorów. Wystąpienie dzieliło się na 2 części: kwestie formalne i praktyczne. W konferencje zaangażowane były seniorki, które brały udział w wymianie międzynarodowej. Udzielały informacji na temat projektu i dzieliły się doświadczeniami z wyjazdu.

http://www.festiwal.wroc.pl/2011/index.php?c=events&do=detail&id=6215

  1. Roll up „Żyj z fantazją” (na bazie plakatu) prezentowany podczas konferencji w 3 sektorze we Wrocławiu (dostępny w siedzibie Stowarzyszenia).
  1. Certyfikaty i trofea z imieniem i nazwiskiem wolontariusza oraz logiem Grundviga rozdane wolontariuszom obcokrajowcom na koniec projektu.
  1. Prezentacje na temat projektu pokazywane na spotkaniach organizowanych przez Narodową Agencję w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Jw.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Wszyscy pracownicy mieli okazję zwiększenia umiejętności językowych. Koordynator odbył kurs języka angielskiego, a mentorka języka francuskiego (kurs internetowy). Osoby prowadzące zajęcia dla seniorów doskonaliły warsztat pracy z osobami 60-, a nawet 70-letnimi, dostosowując metody i techniki nauczania odpowiednie do wieku słuchaczy, aby zwiększyć skuteczność nauki.

Po raz pierwszy pojawiły się w organizacji projekty międzynarodowe i były dla niej źródłem ogromnego doświadczenia, zachęciły nas do skorzystania z innych możliwości w ramach programu Grundtvig, starając się o pozyskanie środków w ramach Projektów Partnerskich i Warsztatów Grundtviga.

Dzięki wielu spotkaniom międzynarodowym mieliśmy okazję zaprzyjaźnić się, poszerzyć naszą wiedzę o krajach partnerskich, spróbować międzynarodowej kuchni.

Trzy równolegle realizowane przez Stowarzyszenie „Nowa Rodzina” projekty wolontariatu seniorów „Commited to Community 50+” były pierwszą sytuacją samodzielnego podejmowania działań europejskich przez organizację. Zachęceni tymi projektami rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków europejskich w ramach kolejnych konkursów dotacyjnych w ramach programu Grundtvig, Młodzież w działaniu oraz konkursach ogłaszanych centralnie przez Komisję Europejską oraz za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Część tych starań uwieńczona została otrzymaniem dotacji i realizacją projektów. Również w przyszłych latach zamierzamy podejmować współpracę europejską i pozyskiwać na ten cel środki.

Wpływ udziału w projekcie na wolontariuszy: 

Każdy z wolontariuszy opanował język obcy przynajmniej na poziomie podstawowym, a niektóre osoby radziły sobie z komunikacją bardzo dobrze. Chęć do nauki języka jest wciąż bardzo duża i wszystkie osoby kontynuują naukę języka angielskiego w naszym stowarzyszeniu. Po przeprowadzonych warsztatach z komunikatorów internetowych każdy z seniorów miał założone konto na skype i adres mailowy. Bardziej zaawansowani seniorzy uczyli się pisać blogi. Większość seniorów przesyłała sprawozdania na maila i potrafiła sama załączyć do nich zdjęcia. Wiele osób po wymianie kontynuuje relacje zawiązane z zagranicą, pisząc maile do poznanych tam osób. Pomimo kilku sytuacji konfliktowych grupa seniorów biorąca udział w projekcie zżyła się ze sobą i uczęszcza na zajęcia dla seniorów prowadzone w ramach wolontariatu w siedzibie naszego stowarzyszenia (taniec, układanie kwiatów). Wszyscy seniorzy zainteresowali się programem Grundtviga i jego możliwościami, składali aplikację na Warsztaty Grundtviga. Kilka osób szykuje się na wyjazd w ramach Warsztatów. Większość seniorów zaangażowała się w wolontariat lokalny w naszym stowarzyszeniu lub w innych organizacjach. Wszystkie osoby deklarują chęć ponownego wyjazdu na wolontariat seniorów w ramach programu Grundtvig.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Sprawozdania, opinie i wrażenia seniorów są opublikowane na naszej stronie internetowej. Pojawiły się 2 artykuły o wolontariacie seniorów, jeden na ogólnopolskiej stronie NGO, drugi do kwartalnika FRSE "Europa dla Aktywnych". Został zaprojektowany plakat promujący wolontariat seniorów (wyróżnienie w konkursie „Pierwsza Liga Grundtviga” w kategorii „Najlepszy Plakat”) i taki sam roll-up prezentowany podczas konferencji pt. "Edukacja nieformalna i pozaformalna dorosłych na przykładzie programu Grundtvig - Projekty Wolontariatu Seniorów". Podczas konferencji koordynator projektu miał wystąpienie na temat doświadczeń organizacji podczas realizacji Projektów Wolontariatu Seniorów. Następnie wolontariusze, którzy brali udział w wymianie międzynarodowej dzielili się swoim doświadczeniem z uczestnikami konferencji. Również nasi wolontariusze-seniorzy prezentowali swoje doświadczenia z wymiany międzynarodowej w Pawilonie ERW 2012 - Grundtvig podczas Dnia Wolontariatu Seniorów.

Podejmowane przez nas działania promocyjne zachęciły grono seniorów do zaangażowania się w lokalne działania wolontariackie. Większość tych osób, jak również kilka organizacji pozarządowych obecnych na konferencji w Sektorze 3 są zainteresowani aktywnym uczestnictwem w projektach wolontariatu seniorów Grundtviga.

Opinie wolontariuszy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Wiesława Amiliańczyk (uczestniczka):

Z  Uniwersytetu Trzeciego Wieku trafiłam do wolontariatu w Stowarzyszeniu „Nowa Rodzina”  we Wrocławiu i wraz z dwójką innych seniorów wyjechałam do Turcji na miesiąc czasu. Wśród młodych ludzi  nie czułam żadnej bariery wiekowej. Nawiązałam więzi ze studentami z Polski i kontakt ten utrzymuję do tej pory. Odwiedzaliśmy szkoły dla dzieci niepełnosprawnych i prowadziliśmy dla nich zajęcia z tańca, przyglądaliśmy się metodom pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Pomagaliśmy w tworzeniu przyszłej bazy wolontariatu w miejscowości górskiej, odległej 80 km od Ankary. Pięknym doświadczeniem było dla mnie malowanie obrazów pod kierunkiem sławnego malarza tureckiego, profesora akademii artystycznej. Podczas pobytu w Turcji nauczyłam się większej otwartości na ludzi, tolerancji i serdeczności i nabrałam chęci pomagania innym. Byłam bardzo poruszona serdecznością jaką okazują sobie Turcy przy pożegnaniach i powitaniach.

Urszula Majkrzak (uczestniczka):

Nauka języka angielskiego w ramach projektu Grundtviga miała wiele walorów: małe grupy oraz ciekawe metody nauki. Po około pół roku coraz łatwiej porozumiewaliśmy się w tym języku. We wrześniu wraz z dwoma osobami pojechaliśmy do Ankary, stolicy Turcji. Przed wyjazdem na zajęciach komputerowych próbowaliśmy pisać blogi i zakładaliśmy sobie konto „skype”. W Ankarze przede wszystkim ćwiczyliśmy język angielski, gdyż wszystkie kontakty odbywały się w tym języku. Grupa wolontariuszy tureckich pomogła nam w aklimatyzacji w ich kraju. Dzięki nim poznaliśmy warunki życia mieszkańców i zwyczaje zupełnie inne od europejskich. Żywiliśmy się w domach i w restauracjach, gdzie poznawaliśmy turecką kuchnię. Przez tydzień uczestniczyliśmy w międzynarodowych warsztatach dotyczących kataklizmów i nałogów nękających współczesna ludzkość. Braliśmy udział w zajęciach w szkole dla dzieci niedosłyszących. Poznaliśmy też artystę, malarza Mustafa Aladaga, pod kierunkiem którego przez kilka dni malowaliśmy obrazy. To było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie. Po powrocie zajmowałam się obsługą gości zagranicznych. W grudniu zeszłego roku towarzyszyłam naszym gościom z Turcji a w kwietniu wolontariuszom z Francji jako przewodnik w muzeum miejskim i mogłam praktycznie używać języka angielskiego tym razem we Wrocławiu. Podczas spotkań towarzyskich przekazywaliśmy gościom wiedzę o naszych zwyczajach, kulturze, o Wrocławiu i o Polsce. Udział w wolontariacie międzynarodowym jest dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Poznaję dużo ludzi z innych krajów i ich kulturę oraz zwyczaje, mam  też możliwość szlifowania języka angielskiego.

Mirosław Dąbrowski (uczestnik):

Na etapie przygotowawczym do wymiany międzynarodowej wolontariuszy zapoznałem się z działalnością Stowarzyszenia Nowa Rodzina, dzięki któremu uczęszczałem i mogę kontynuować naukę języka angielskiego. Uczestniczyłem również w zajęciach komputerowych z zakresu komunikatorów internetowych. Kilka razy kontaktowaliśmy się z przez skype z grupą wolontariuszy tureckich do których się wybieraliśmy. Dzięki temu już przed wyjazdem do Turcji mogliśmy się poznać. Mieliśmy również spotkania z naukowcem z Uniwersytetu Wrocławskiego, który często przebywa w Turcji. On zapoznał nas z obyczajami panującymi w tym kraju i uczył nas podstaw języka tureckiego. Kilka dni przed wyjazdem zostaliśmy wyposażeni w sprzęt fotograficzny: aparat cyfrowy i kamerę i nauczyliśmy się nimi posługiwać. Sam przelot do Turcji zrobił na mnie ogromne wrażenie. Nigdy przedtem nie leciałem tak daleko. W Turcji spotkałem się z gościnnością, uprzejmością i dbałością o nas ze strony tureckiej organizacji. Uczestniczyliśmy w tygodniowych zajęciach z młodymi ludźmi z całej Europy, z którymi pracowaliśmy nad rozwiązywaniem takich problemów jak np. narkomania, rozwody i prostytucja. Poznaliśmy obyczaje tureckie, jak np. okazywanie sobie serdeczności przy powitaniach i pożegnaniach. Nauczyliśmy się również malować obrazy pod kierunkiem wykładowcy z Akademii Sztuk Pięknych w Ankarze. Nauczyliśmy się też rzeczy praktycznych: jak konserwować meble w ogrodowe, jak zrobić lampę elektryczną z wysuszonej tykwy, jak upiększać proste drewniane pudełka aby powstały z nich piękne pamiątki do przechowywania różnych rzeczy.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Urszula Bednarek
Data wypełnienia formularza/karty: 
01.03.2012

Switch style