Love, peace and... voluntary service

126151846100 126151860900 126151871200 126669692800 126151847800 127567179600 127567183300 127567175400 127567187700 126669697500
Tematyka działań: 
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Języki obce
Wolontariat
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Stowarzyszenie APERTO
ul. Piłsudskiego 6/2, 75-511 Koszalin
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 

Marcin Urban, 94 347 34 02, stowarzyszenie@aperto.org.pl

Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Celem statutowym Stowarzyszenia APERTO jest zapobieganie wykluczeniu osób ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną, do których należą także seniorzy. Do grupy 50+ kierujemy nasze działania z zakresu integracji społecznej w wymiarze lokalnym i międzynarodowym. Przy wsparciu programu „Uczenie się przez całe życie” organizujemy międzynarodową wymianę wolontariuszy i międzynarodowe warsztaty. Lokalnie – proponujemy udział w projektach, które aktywizują seniorów, a także ułatwiają włączenie się w życie kulturalne miasta. Propagujemy metody edukacji nieformalnej i uczenie się przez doświadczanie.

Tytuł projektu: 
Love, peace and... voluntary service
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2009-1-PL1-GRU14-05451 1
Lata realizacji: 
2009 - 2011
Kraj partnera: 
Włochy
Cele projektu: 
 • wsparcie mobilności 12 wolontariuszy seniorów w ciągu 2 lat
 • wsparcie wolontariuszy w zdobyciu wiedzy i nowych kompetencji zawodowych
 • pomoc w rozwoju osobistym wolontariuszy
 • zwiększenie liczby wolontariuszy w Vercelli i Karlinie
 • nawiązanie i rozwój współpracy między europejskimi organizacjami działającymi w sferze wolontariatu
 • nauka języków obcych
 • stymulacja wymiany doświadczeń między środowiskami o różnym podłożu kulturowym
 • ułatwienie cyrkulacji kadry zawodowej między krajami Europy
Obszary tematyczne: 
 • pedagogika (praca z dziećmi)
 • praca socjalna (organizacja zajęć integracyjnych i opieki dla seniorów)
 • nauka języków obcych
Grupa docelowa słuchaczy-wolontariuszy: 

W projekcie mogły wziąć udział osoby w wieku powyżej 50 lat. Było to jedyne ograniczenie postawione przed kandydatami. Dominowały osoby mające bardzo skromne doświadczenie w wyjazdach zagranicę i nie znające języków obcych. Prowadząc rekrutację polskich wolontariuszy, na podstawie analizy CV i rozmów z wybranymi kandydatami, staraliśmy się wybrać osoby otwarte na nowe doświadczenia i zainteresowane nauką języka włoskiego. Przed każdą z trzech wymian wybieraliśmy parę wolontariuszy i dwie osoby rezerwowe.

Jakie były początki projektu: 

O nowej akcji, jaką wówczas był Wolontariat Seniorów, przeczytaliśmy w internecie. Ponieważ widzieliśmy w nim szansę na rozwinięcie naszej oferty w zakresie promocji wolontariatu rozpoczęliśmy, również  w internecie, poszukiwania partnera do wspólnego projektu. Propozycję współpracy wysłaliśmy do zaprzyjaźnionych organizacji w Europie, z prośbą o jej rozpowszechnienie wśród znajomych. W efekcie zgłosiła się do nas m.in. włoska organizacja CERSEO z miejscowości Vercelli, z którą ostatecznie zrealizowaliśmy projekt.

Krótki opis przebiegu projektu: 

Stowarzyszenie Aperto pełniło rolę organizacji koordynującej, która odpowiadała za całość projektu. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Wioska Dziecięca SOS w Karlinie, w którym pracowali włoscy wolontariusze. Naszym odpowiednikiem i partnerem po stronie włoskiej była organizacja CERSEO, która z kolei współpracowała z organizacją „Vita Tre”, korzystającą bezpośrednio ze wsparcia polskich wolontariuszy.

W ramach przygotowań do uczestnictwa w projekcie polscy wolontariusze wzięli udział w :

 • spotkaniu informacyjnym z koordynatorem projektu,
 • spotkaniu informacyjnym z wolontariuszami, którzy wyjechali wcześniej lub (w przypadku pierwszej pary wolontariuszy) w spotkaniu z wolontariuszami, którzy uczestniczyli w projekcie Wolontariatu Europejskiego we Włoszech,
 • kursie języka włoskiego, obejmującym 20 godzin nauki z prywatną nauczycielką.

Poza tym wolontariusze byli w stałym kontakcie z koordynatorem projektu, który na bieżąco przekazywał informacje dotyczące praktycznych aspektów wyjazdu oraz pośredniczył w kontakcie z włoskim partnerem.

Podobnie wyglądało przygotowanie wolontariuszy włoskich przed przyjazdem do Polski. Nasz partner nie miał jednak możliwości zorganizowania dla nich kursu językowego.

Z włoskimi wolontariuszami staraliśmy się nawiązać kontakt jeszcze przed ich przyjazdem do Polski. Opisywaliśmy zadania i zachęcaliśmy do przedstawiania własnych pomysłów. Kontakt ten był istotny z punktu widzenia efektywności wykorzystania osobistego potencjału wolontariuszy. Pomógł również w przełamaniu obaw przed „wyjazdem w nieznane”.

Do pomocy w goszczeniu wolontariuszy włoskich zaangażowaliśmy polską wolontariuszkę, która przygotowywała się w tym czasie do wyjazdu na projekt Wolontariatu Europejskiego i znała język włoski. Wolontariuszka zorganizowała spotkania gości z Włoch z polskimi seniorami. W organizacji czasu wolnego pomagała wolontarystycznie nauczycielka języka włoskiego. Była też osoba, która wolontarystycznie wspierała włoskich wolontariuszy w komunikacji w  miejscu pracy.

Wymiana wolontariuszy odbywała się parami, trzy razy w trakcie trwania projektu.

Polscy wolontariusze pomagali w organizacji zajęć integracyjnych dla seniorów prowadzonych w miejscowości Saluggia przez organzację „Vita Tre”. Włoscy wolontariusze w tym samym czasie organizowali czas wolny podopiecznym Wioski Dziecięcej SOS w Karlinie.

W ramach upowszechniania projektu i promocji programu „Uczenie się przez całe życie” włoscy wolontariusze odwiedzali lokalne kluby seniora. Podczas spotkań z polskimi rówieśnikami opowiadali o Wolontariacie Seniorów, swojej działalności społecznej i organizacji wolontariatu lokalnego we Włoszech, prezentowali także dorobek włoskiej kultury. Spotkania te były relacjonowane przez lokalne media. Informacje o Projekcie Wolontariatu Seniorów przekazywaliśmy podczas konferencji i spotkań poświęconych wolontariatowi.

Po zakończeniu działań przez wolontariuszy przeprowadzaliśmy indywidualne rozmowy. Na ich podstawie diagnozowaliśmy problemy i próbowaliśmy, wspólnie z partnerem, wprowadzić niezbędne zmiany. Informacje uzyskane w wyniku ewaluacji od wolontariuszy były też przekazywane do organizacji, w których pracowali.

Liczba wolontariuszy aktywnie uczestniczących w projekcie
Liczba wolontariuszy wysłanych: 
6
Liczba wolontariuszy przyjętych: 
6
Produkty
Produkty projektu: 

Mimo że projekt nie zakładał stworzenia trwałych produktów, takowe powstały w efekcie pracy wolontariuszy. Jeden z polskich wolontariuszy wykonał podczas pobytu we Włoszech kilkanaście rysunków i szkiców, które po powrocie zaprezentował na wystawie „Z węglem i sangwiną przez Włochy”, zorganizowanej w siedzibie Stowarzyszenia Aperto. Z kolei włoski wolontariusz zrealizował podczas pobytu w Polsce, wraz ze swoimi podopiecznymi, krótki film zatytułowany „Święta w Karlinie”. Jest on dostępny na stronie http://www.aperto.org.pl/multimedia.html.

Powyższe materiały, jak również dokumentacja fotograficzna projektu, są wykorzystywane w prezentacjach przygotowywanych na lokalne i ogólnopolskie konferencje poświęcone wolontariatowi i działalności naszej organizacji w tym zakresie.

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Wystawę prac Zbigniewa Trybulskiego „Z węglem i sangwiną przez Włochy” można oglądać w siedzibie Stowarzyszenia Aperto, którą z uwagi na działające w niej Biuro Porad Obywatelskich odwiedza kilkadziesiąt osób dziennie.

Film „Święta w Karlinie”, którego autorem jest Mimmo Catricala, został udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia Aperto. Jego fragmenty prezentujemy podczas konferencji i spotkań poświęconych wolontariatowi.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Projekt Wolontariatu Seniorów wzbogacił Stowarzyszenie APERTO o nowe doświadczenia w zakresie integracji społecznej seniorów, a także współpracy w tym zakresie z zagranicznym partnerem. Dzięki programowi „Uczenie się przez całe życie” -Grundtvig mogliśmy rozszerzyć naszą ofertę wsparcia wolontariuszy o międzynarodowe działania skierowane do grupy osób w wieku 50+. Współpraca z włoskim partnerem wzbogaciła doświadczenie pracowników Stowarzyszenia Aperto w zakresie koordynacji międzynarodowych projektów i pomogła w nauce języka włoskiego. Projekt Wolontariatu Seniorów zainspirował nas do organizacji, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”-Grundtvig, międzynarodowych warsztatów dla seniorów.

Wpływ udziału w projekcie na wolontariuszy: 

Bardzo ważny, z punktu widzenia polskich uczestników projektu, był aspekt edukacyjno-poznawczy. Wolontariusze mieli wyraźnie widoczną ambicję nadrobienia zaległości w umiejętności korzystania z nowoczesnych środków komunikacji, nauki języków obcych, a także zaangażowania w działalność społeczną. Udział w projekcie pomógł wszystkim wolontariuszom w opanowaniu umiejętności wysyłania e-maili, nauce języka włoskiego, samodzielnym korzystaniu z zagranicznej infrastruktury transportowej i środków transportu (lotniska, samoloty, koleje, autobusy), konfrontacji z włoskimi obyczajami i włoską kuchnią. Efektem tych doświadczeń jest poszerzenie wiedzy o kulturze zachodniej Europy, przełamanie bariery strachu przed samodzielnym wyjazdem zagranicę, wynikającym m.in. z bariery językowej i braku umiejętności korzystania z nowoczesnej infrastruktury. Po powrocie z projektu wolontariusze stwierdzali, że podróż i sam wyjazd nie były takie trudne jak to się wydawało na początku, co jest oznaką zwiększenia pewności siebie, dzięki zdobytym doświadczeniom i nowym kompetencjom. Polscy wolontariusze bardzo sprawnie opanowali podstawy języka włoskiego, dzięki czemu mogli na podstawowym poziomie komunikować się z włoskimi rówieśnikami. Kontakty te zaowocowały nawet nawiązaniem trwałych znajomości. Dwie uczestniczki projektu po powrocie do Polski zdecydowały się na samodzielny udział w Warsztatach Grundtviga.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Kompetencje nabyte przez wolontariuszy powinny przełożyć się na ich większą aktywność społeczną. Polscy wolontariusze „dostali” do wykorzystania wzorzec włoskiej organizacji samopomocowej założonej przez seniorów. Organizacja ta ewoluowała z popularnych w Polsce klubów seniora, uzupełniając działania z zakresu integracji o transport chorych, dostarczanie tanich posiłków osobom pozostającym w domach, serwis sprzętu rehabilitacyjnego. Poza tym projekt przyczynił się do wzrostu mobilności uczestników, czego dowodem jest decyzja dwóch polskich wolontariuszek i jednego włoskiego o udziale w Warsztatach Grundtviga. Dzięki Wolontariatowi Seniorów kilkadziesiąt osób aplikujących o udział w projekcie dowiedziało się o programie „Uczenie się przez całe życie”-Grundtvig i wsparciu jakim oferuje, co powinno przełożyć się na wzrost liczby beneficjentów programu.

Opinie wolontariuszy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Zbigniew Trybulski

„Okres od 21 kwietnia do 19 maja był dla mnie najpiękniejszym w życiu. Spełniły się moje marzenia. Ja taką wiosnę miałem tylko raz w życiu...”

Iwona Sławińska

„Wbrew  powszechnej opinii Włosi to naród zorganizowany, niezbyt punktualny (15 minut w tą, czy w drugą stronę to nie problem), ale zorganizowany.”
Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Marcin Urban
Data wypełnienia formularza/karty: 
05.03.2012

Switch style