Bikes and Friends

Tematyka działań: 
Edukacja fizyczna i sport
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert
ul. Juliusza Lea 5a/4, 30-046 Kraków
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 

Anna Payne, 12 294 81 35, anna.payne@apz.org.pl

Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Akademia Pełni Życia (APZ) jest krakowskim stowarzyszeniem działającym od 2002 roku na rzecz osób w średnim i starszym wieku. Naszym celem jest poprawa jakości życia ludzi z tej grupy wiekowej poprzez jak najszerzej rozumianą edukację oraz twórcze organizowanie czasu wolnego.

Stowarzyszenie działa w formule szerszej niż typowy Uniwersytet Trzeciego Wieku – prócz zajęć organizowanych w trybie roku akademickiego, mamy cały szereg innych zajęć edukacyjno-aktywizujących, organizowanych w miarę potrzeb seniorów. Nasza specjalność to kursy komputerowe dla osób starszych – mamy na tym polu ogromne doświadczenie i własny dorobek, w tym pierwszy w Polsce podręcznik obsługi komputera dla seniorów. Organizujemy też szkolenia językowe, wykłady i seminaria, treningi pamięci, zajęcia aktywizujące i wspomagające pamięć dla seniorów po 75 roku życia, warsztaty plastyczne, działa u nas klub filmowy i teatralny, odbywają się wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusje, ale też zwykłe spotkania towarzyskie.

Realizujemy także innowacyjne projekty edukacyjne, w szczególności międzynarodowe, adresowane do seniorów.

Tytuł projektu: 
Bikes and Friends
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2011-1-PL1-GRU14-20356 1
Lata realizacji: 
2011 - 2013
Kraj partnera: 
Holandia
Cele projektu: 

Głównym celem projektu było umożliwienie seniorom z Polski i Holandii podjęcia wolontariatu w organizacji partnerskiej, a tym samym przyczynienie się do wymiany doświadczeń i podzielenia się wiedzą pomiędzy osobami starszymi  z obu krajów, przy równoczesnym rozwijaniu współpracy między partnerskimi organizacjami.

Poprzez realizację projektu staraliśmy się również:

 • przyczyniać się do rozwoju nowych i różnorodnych form edukacji, działań rekreacyjnych i społecznych skierowanych do osób dorosłych w obu organizacjach partnerskich
 • promować jazdę na rowerze jako formę transportu jak i rekreacji, prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia
 • tworzyć wolontariuszom - osobom z grup społecznych wymagających dodatkowego wsparcia - możliwości udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym i podejmowania działania na rzecz innych osób – także z poza naszego kraju
 • rozwijać i utrzymywać kontakt pomiędzy polskimi i holenderskimi seniorami, umożliwiać im wymianę osobistych doświadczeń i wiedzy, tworzenia przyjaźni – także z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji
 • promować "aktywne starzenie się”, w kontekście edukacyjnym, społecznym i aktywności fizycznej
 • promować ideę uczenia się przez całe życie, rozwijania i wykorzystywania potencjału intelektualnego seniorów.

Ważnym celem projektu było także nawiązanie szeroko pojętego kontaktu między organizacjami partnerskimi dla rozszerzenia zakresu ich działań i rozszerzenia oferty skierowanej do seniorów, wsparcie lokalnych społeczności oraz szeroko rozumiane promowanie obu krajów wraz z ich kulturą, tradycją i realiami dnia dzisiejszego.

Obszary tematyczne: 
 • Uczenie międzypokoleniowe/ uczenie się w starszym wieku/ emeryci
 • Edukacja fizyczna i sport
 • Media i komunikacja
Grupa docelowa słuchaczy-wolontariuszy: 

Projekt skierowany był do seniorów, którzy potrafili komunikatywnie posługiwać się językiem angielskim, posiadali umiejętności społeczne, potrafili jeździć na rowerze, chcieli nawiązać międzynarodowe kontakty, mieli chęć i potrzebę zaangażowania się i posiadali niezbędny dla projektu entuzjazm do podejmowania związanych z projektem działań, a przede wszystkim chcieli nadal uczyć się i rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Rekrutację wolontariuszy rozpoczęto od rozpowszechnienia informacji o realizacji projektu: informacje o projekcie znalazły się na stronach internetowych organizacji partnerskich, na stronach internetowych skierowanych do osób starszych, były przekazywane przy okazji wszystkich działań lokalnych realizowanych w naszej organizacji, a w szczególności na zajęciach lektoratowych języka angielskiego, odbyły się także spotkania informacyjne i rekrutacyjne. Prowadzono rozmowy z osobami zainteresowanymi, tak aby wybrani kandydaci spełniali wyznaczone w projekcie oczekiwania. W Polsce ostateczna decyzja została podjęta podczas prac komisji złożonej z członków zespołu projektowego i dwóch reprezentantów Zarządu APZ. Podczas wyboru wolontariuszy zwrócono szczególną uwagę na osoby, których możliwości wzięcia udziału w zagranicznym wyjeździe były niemożliwe lub ograniczone ze względu na ich sytuację finansową, społeczną lub uwarunkowania psychologiczne. Szczególnie starano się zachęcać te osoby, które nie posiadały doświadczenia międzynarodowego i nie były pewne czy są "wystarczająco dobre”, aby wykorzystywać swą wiedzę i doświadczenie w uczestniczeniu w pracach w ramach wolontariatu.

Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem, w prace z nim związane zaangażowało się wielu seniorów, nie tylko biorących udział w wymianach, ale też uczestniczących w działaniach lokalnych.

Jakie były początki projektu: 

Pomysł projektu pojawił się w trakcie działań naszego Stowarzyszenia i był odpowiedzią na potrzeby seniorów. Widząc potencjał drzemiący w seniorach, z którymi pracujemy i rozmawiamy, ale też bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach jasnym stało się, że tego typu projekt będzie doskonałą sposobnością do szeroko pojętej aktywizacji seniorów, do zaangażowania ich talentów i chęci działania, do wyjścia naprzeciw ich potrzebie uczenia się, samorozwoju, a także po to, by dać szansę wyjazdu i nawiązania nowych znajomości i przyjaźni tym seniorom, którzy na taki wyjazd nie mogliby sobie pozwolić zwłaszcza ze względów ekonomicznych, ale też emocjonalnych – projekt zakładał pełną opiekę emocjonalną i wszelkie potrzebne wsparcie dla osób wyjeżdżających. Jesteśmy Stowarzyszeniem istniejącym już od wielu lat i w trakcie naszej pracy udało nam się nawiązać wiele znajomości międzynarodowych między innymi z naszym holenderskim partnerem, stąd pomysł wspólnej realizacji projektu.

W ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w wizycie przygotowawczej, dofinansowanej z programu Grundtvig, w Holandii w naszej przyszłej organizacji partnerskiej – ANBO.

Krótki opis przebiegu projektu: 

Sześciu polskich i holenderskich wolontariuszy odwiedziło organizacje partnerskie, spędzając w Polsce i Holandii po trzy tygodnie. Przed wyjazdem organizacje partnerskie zapewniały im pomoc w przygotowaniu działań przewidzianych w ramach projektu (prezentacje, zajęcia tematyczne), zorganizowały zajęcia z języka angielskiego dla podniesienia ich kompetencji komunikacyjnej, zorganizowały spotkania z osobami, które znały realia życia w krajach partnerskich dla zapewnienia im komfortu, zaplanowały i zorganizowały podróż wolontariuszy i zapewniły im zakwaterowanie. Przygotowano plany działań, a w oparciu o nie szczegółowe plany pobytów, które zostały zrealizowane.

Zorganizowano grupy projektowe (w których czynny udział brali wolontariusze), które wspierały działania lokalne i międzynarodowe, a równocześnie monitorowały przebieg projektu i zapewniały bieżącą jego ewaluację.

Na potrzeby projektu przygotowano i prowadzono blogi, które zawierały nie tylko relacje wolontariuszy z pobytów i realizacji przewidzianych działań, lecz także były fotograficznym zapisem pobytu. Informacje dotyczące projektu na bieżąco były umieszczane na stronach internetowych organizacji partnerskich, a także rozpowszechniane podczas wszystkich aktywności organizacji.

Bardzo ważnym elementem projektu była ewaluacja (w formie wywiadów, rozmów, ankiet) przeprowadzana po każdym z jego etapów, ale też po wszystkich wykonanych działaniach, co wpłynęło bardzo korzystnie na wszystkie kolejne jego elementy.

Ze strony polskiej w wyjazdach zagranicznych uczestniczyło 6 polskich seniorów, w działaniach lokalnych czynnie brało udział 11 polskich seniorów, równocześnie w działaniach związanych z projektem brała udział duża cześć społeczności naszej organizacji, co wynikało ze specyfiki projektu i działań w jego ramach zaplanowanych i zrealizowanych.

Liczba wolontariuszy aktywnie uczestniczących w projekcie
Liczba wolontariuszy wysłanych: 
6
Liczba wolontariuszy przyjętych: 
6
Produkty
Produkty projektu: 

Polskimi produktami projektu były:

 • prezentacja multimedialna na temat sytuacji seniorów w Polsce
 • prezentacja multimedialna "Specjały kuchni polskiej”
 • prezentacja multimedialna na temat Polski, Małopolski i Krakowa
 • prezentacja multimedialna na temat naszej organizacji
 • regulamin konkursu fotograficznego
 • polska strona internetowa projektu (http://www.apz.org.pl/pokaz/bfindex)
 • blog projektu "Bikes and friends” (http://apzbikesandfriends.blogspot.com)
 • prezentacja multimedialna dotycząca obsługi Skype’a
 • prezentacja o polskiej muzyce, tańcach i strojach
 • prezentacja dotycząca architektury drewnianej w Polsce

Odbywały się także spotkania zespołu projektowego dotyczące kultury, mentalności i specyfiki kraju partnerskiego, nastąpiło podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników projektu.

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Powstałe produkty są na bieżąco wykorzystywane w różnych działaniach i pracach naszej organizacji (na przykład prezentacje, które są przygotowane w języku angielskim, są doskonałym materiałem dydaktycznym i wykorzystywane są na zajęciach lektoratowych) w zależności od sytuacji i potrzeb. Wszystkie zostały upowszechnione podczas trwania projektu. 

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Działania związane z projektem bardzo wpłynęły na organizacje partnerskie i osoby w niego zaangażowane. Nawiązaliśmy współpracę z partnerem holenderskim, mieliśmy możliwość obserwowania działań i prac jakich partner ten się podejmuje. Nasze organizacje rozszerzyły spektrum swojej działalności, nabyły nowe cenne doświadczenia związane z edukacją dorosłych, pracownicy zaangażowani w projekt nabyli nowe umiejętności i kompetencje między innymi społeczne, językowe i międzykulturowe, nastąpił wzrost wiedzy i zainteresowania krajami partnerskimi, regionami zaangażowanymi w projekt i organizacjami partnerskimi, nawiązano międzynarodowe kontakty i przyjaźnie, organizacje partnerskie nabrały "europejskiej perspektywy”  w swojej pracy i w planowaniu nowych działań.

Idea wolontariatu seniorów poprzez ten projekt ugruntowała swoją pozycję w działaniach naszej organizacji, podjęto prace nad nowymi projektami angażującymi wolontariat seniorów, dostrzegając ogromny potencjał seniorów i ich zaangażowanie, a także widząc ogromny pozytywny wpływ projektu na ich szeroko pojętą kondycję psychofizyczną, wynikającą z  radości i satysfakcji jaką czerpali z działań związanych z projektem.    

Wpływ udziału w projekcie na wolontariuszy: 

Udział w projekcie miał bardzo duży wpływ na jego uczestników. Przede wszystkim odnaleźli oni w sobie dość energii, zaangażowania i entuzjazmu żeby wziąć w nim udział, poświęcając na działania projektowe swój czas i siły. Nie jest to bagatelne: seniorzy z racji swego wieku muszą często pokonywać różne słabości również zdrowotne, żeby podąć się różnych działań. Rozwinęli oni także swe umiejętności językowe i społeczne, nabrali odwagi i zaufania do własnych możliwości i nabrali chęci do brania udziału w kolejnych naszych projektach – wielu z seniorów zaangażowanych w działania międzynarodowe, ale też lokalne, wzięło i bierze udział w naszych kolejnych pomysłach, działaniach i projektach. Nabyli oni wiele nowych kompetencji (zwłaszcza międzykulturowych) i wzrosło ich poczucie własnej wartości. Wzrósł też ich apetyt na podróże i nawiązywanie nowych znajomości.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Niewątpliwą dla nas wartość stanowi rozszerzenie naszych kontaktów międzynarodowych i wzmocnienie pozycji stowarzyszenia jako organizatora ciekawych wydarzeń edukacyjnych i kulturowych dla seniorów, tak w kontekście lokalnym, jak i międzynarodowym. Dzięki projektowi nabraliśmy więcej doświadczenia, zgromadziliśmy nową wiedzę, nabraliśmy dodatkowych kompetencji jako Stowarzyszenie, ale też jako osoby zaangażowane w projekt. Ogromną satysfakcję sprawiało i sprawia nam to, że widzimy jak poprawiła się jakość życia seniorów z którymi pracujemy, jak dużo radości dało im wzięcie udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym, gdzie potrafili wywiązywać się doskonale z powierzonych im prac i obowiązków. Zarówno sami seniorzy, jak i pracownicy organizacji nawiązali trwałe znajomości a nawet przyjaźnie z partnerami z Holandii, które utrzymywane są do dnia dzisiejszego, służąc z jednej strony rozwojowi osobowemu osób, które je podjęły, ale również będąc okazją do wspólnego planowania i stopniowego wdrażania nowych projektów między organizacjami partnerskimi.

Rezultaty projektu, produkty, ale też rezultaty niematerialne jak samoocena seniorów, wzrost ich kompetencji, umiejętności, nabranie dodatkowych doświadczeń, nawiązanie nowych przyjaźni, nabranie zaufania do siebie, odnalezienie w sobie sił, chęci i entuzjazmu, są i będą wykorzystywane w codziennej pracy Stowarzyszenia, ale też indywidualnie przez seniorów w ich życiu codziennym.

Przełoży się to na sprawność i efektywność działań Stowarzyszenia w ten sposób, że zebrane doświadczenia będą ubogacać i doskonalić naszą pracę, a także samych seniorów, którzy tym chętniej będą przystępować do kolejnych działań i aktywności, pewni swojej wartości i bogatsi o nowe doświadczenia.

Opinie wolontariuszy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

To było wyjątkowo cenne dla mnie doświadczenie. Zobaczyłam, że wiele mogę jeszcze zdziałać, że moje doświadczenie jest przydatne dla innych. Cieszę się z udziału w projekcie.

Doceniam zaangażowanie i pracę osób z projektu, spotkałam ciekawych ludzi i zobaczyłam wiele pięknych miejsc, a przede wszystkim okazało się, że jazda na rowerze może być wspaniała frajdą.

Wiele się nauczyłem, zdobyłem wiele nowych informacji, a przede wszystkim mogłem podzielić się tym, co sam umiem.

Chociaż całe przedsięwzięcie było dużym wysiłkiem, to sprawiło mi dużo radości i satysfakcji, dużo się nauczyłam, dużo zobaczyłam, chętnie wezmę udział w nowych projektach.

Praca przy projekcie pozwoliła mi na rozwinięcie moich umiejętności i nabranie doświadczenia przy zadaniach związanych z projektami międzynarodowymi. Miałam okazję podjęcia się nowych dla mnie działań, z których wywiązanie się dało mi ogromną satysfakcję. Chętnie będę angażować się w podobne przedsięwzięcia. Dużą radością dla mnie było nawiązanie przyjaźni z seniorami holenderskimi, z którymi do tej pory pozostajemy w kontakcie.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Anna Payne
Data wypełnienia formularza/karty: 
29.12.2013

Switch style