"Moje miejsce w Europie" - Życie z niepełnosprawnością w Niemcy - Francja - Polska

Tematyka działań: 
Edukacja międzykulturowa
Grupy o specjalnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne
Wolontariat
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek"
oś. Marysieńki 25, 60-683 Poznań
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Krystyna Dużewska
0048 61 828 11 55
kd@smialek.org
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej powstało w 2001 roku z inicjatywy rodziców młodzieży niepełnosprawnej, która po ukończeniu edukacji w szkole specjalnej nie miała właściwie żadnych szans na podjęcie pracy i skazana była na przesiadywanie całymi dniami w domu. Głównym celem jest zapewnienie wsparcia umożliwiającego stały rozwój, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, nabywanie samodzielności i zaradności życiowej w zróżnicowanym otoczeniu społecznym. Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 35 osób oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla 20 osób. Od 2005 roku Stowarzyszenie jest Organizacją posiadającą status OPP.
Tytuł projektu: 
"Moje miejsce w Europie" - Życie z niepełnosprawnością w Niemcy - Francja - Polska
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2008-1-DE2-GRU06-00035 2
Lata realizacji: 
2008 - 2010
Kraje uczestniczące: 
Niemcy, Francja, Polska
Cele projektu: 

Głównym celem projektu było uświadomienie sobie, że pojęcie „Europa” stanie się bardziej namacalne i osiągalne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Cel ten miał być osiągnięty poprzez liczne spotkania i wyjazdy do organizacji partnerskich, gdzie prowadzone były warsztaty i spotkania ukazujące różnice społeczne i kulturowe. Dodatkowym celem było porównywanie przez opiekunów metod kształcenia i pracy z osobami niepełnosprawnymi w poszczególnych krajach.

Obszary tematyczne: 
edukacja międzykulturowa, wolontariat, grupy docelowe o specjalnych potrzebach
Grupa docelowa słuchaczy: 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz mózgowym porażeniem dziecięcym.

Jakie były początki projektu: 

Inicjatorem projektu była organizacja partnerska z Niemiec, której pracownicy poszukiwali głównie przez internet partnerów w Polsce i Francji. Stowarzyszenie „Śmiałek” z Poznania, zostało wybrane drogą selekcji jako najbardziej odpowiadające profilem działania do przyszłej współpracy.

Krótki opis przebiegu projektu: 

W czasie trwania projektu, odbyło się 8 spotkań partnerskich, z czego 2 we Francji, 2 w Polsce oraz 4 w Niemczech. W listopadzie 2008, oraz w maju 2010 roku odbyły się przygotowawcze spotkania organizatorów w Niemczech, natomiast w marcu i listopadzie 2009 roku organizacja z Berlina gościła u siebie zarówno nauczycieli jak i słuchaczy. Spotkania we Francji odbyły się we wrześniu 2009 oraz czerwcu 2010 roku, a w Polsce w kwietniu i maju 2010 roku. Czas ten poświęcany był na pracę, wspólne warsztaty osób niepełnosprawnych oraz rozmowy na temat kultury panującej w danych krajach. Dodatkowo organizowane były spotkania z lokalnymi władzami w celu przedstawienia i rozmowy dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych.

 

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
20
W wyjazdach zagranicznych: 
8
Produkty
Produkty projektu: 

Została wydana broszura w formie książki podsumowująca projekt i podejmowane w trakcie niego działania, o nazwie „Dialog, który tworzy przyjaźń”. Polska strona internetowa dotycząca projektu znajduje się pod adresem: http://www.smialek.org/grundtvig.phpDodatkowo po każdym spotkaniu partnerskim, Polska organizacja redagowała artykuły sprawozdawcze wydawane w Piśmie Ruchu Twórczego Osób Niepełnosprawnych FILANTROP.

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

publikacja na stronie internetowej, broszura będąca rozpowszechniana wewnątrz Stowarzyszenia

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Projekt pozwolił od nowa spojrzeć na potrzeby i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi. Miał on duży wpływ na kadrę nauczycielską, zwiększony został nacisk na współpracę i lepsze nakierowanie terapii zajęciowej (rozwój społeczny i zawodowy) na poszczególne osoby, jak również zwiększenie zadowolenie uczestniczących w nim osób. Projekt miał duży wpływ na chęć działania i zaangażowanie w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, dzięki możliwości porównania systemów pracy i edukacji w innych krajach UE.

 

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Zrealizowany projekt miał wpływ na wzrost poczucia własnej wartości i podwyższenia samooceny uczestniczących w nim osób. Jest to widoczne obecnie po zakończeniu projektu, w działaniach i pracy w naszej organizacji osób objętych programem.

 

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Podczas Projektu została nawiązana współpraca pomiędzy organizacjami, jak na przykład udział we wspólnych przedsięwzięciach i konkursach. Ponadto wśród uczestników została rozbudzona chęć usamodzielnienia się i rozszerzenia samodzielności w podejmowaniu działań w zakresie zatrudnienia i spędzania czasu wolnego (Współpraca i wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów koleżeńskich, przyjacielskich pomiędzy samymi odbiorcami projektu, jak i samymi organizacjami, chęć niesienia pomocy w trudnych sytuacjach zarówno życiowych jak i emocjonalnych, chęć współpracy na szczeblu życia zawodowego jak i osobistego.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

„Projekt był bardzo interesujący i dał możliwość osobom niepełnosprawnym nawiązać kontakty z innymi osobami nie tylko z terenu lokalnego, lecz również w innych krajach.”

„Projekt pozwolił mi nawiązać znajomości z innymi oraz poznać kraj i zwyczaje ludzi mieszkających daleko, a co ważne ich możliwość rozwoju, pracy, wypoczynku.”

„Realizacja projektu pozwoliła nam zrozumieć, że wszędzie, w każdym kraju i mieście, osoby niepełnosprawne żyją tak jak my. Mają te same prawa, marzenia i plany. Należy im tylko zapewnić odpowiednie wsparcie, szanse i zrozumienie.”

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Krystyna Dużewska
Data wypełnienia formularza/karty: 
20.01.2011

Switch style