Włączenie rodziców w Społeczność Praktykującą (PARCOP)

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja drugiej szansy
Edukacja rodziców i rodzin
Języki obce
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Umiejętności podstawowe
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
ul. Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Zdzisław Klusek
0048 41 248 24 40, 0048 600 417 160
zdislaw66@gmail.com
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzi następujące działania na rzecz ludzi dorosłych (rodziców naszych wychowanków):
 1. częste wizyty w domach celem sporządzenia diagnozy potrzeb i dostosowania rodzaju pomocy do aktualnych potrzeb rodzica;
 2. indywidualne rozmowy o charakterze terapeutycznym z rodzicami, udzielenie im wsparcia psychologicznego i pedagogicznego,
 3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, np. pomoc w napisaniu podania, czy też inne praktyczne umiejętności;
 4. zapraszanie rodziców do placówki przy okazji różnych uroczystości;
 5. współpraca z MOPS, PCPR i innymi instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczną i materialną rodzinie;
 6. pedagogizacja rodziców, uczenie ich właściwego wypełniania obowiązków rodzicielskich.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii to placówka terapeutyczna dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie przejawiającej zaburzenia zachowania. Nasi wychowankowie w większości pochodzą z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, często są to środowiska kryminogenne. Zatem są to grupy  niejako naznaczone, stygmatyzowane  przez społeczeństwo.
Projekt Grundtvig realizowany przez MOS adresowany był do rodziców naszych wychowanków. Są to osoby bezrobotne, nieudolne wychowawczo, niejednokrotnie z problemem alkoholowym, z postawą wyuczonej bezradności, a więc środowiska patologiczne.
Opis placówki:
W skład MOS wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 21
2) Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2 
W szkołach realizuje się program szkoły masowej, jednak wymagania są bardzo zróżnicowane i dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. W MOS przebywa młodzież ze specjalnymi trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi.

Ośrodek posiada 73 miejsc i jest placówką przeznaczoną dla chłopców: w normie intelektualnej, z zaburzeniami rozwojowym, z trudnościami w uczeniu się, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania.
Do Ośrodka przyjmowana jest młodzież od 13 do 18 lat.
Tryb przyjęcia do ośrodka: dzieci przyjmowane są do placówki w dwojaki sposób: na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i prośbę rodziców lub na podstawie postanowienia sądu rodzinnego o umieszczeniu w placówce
Natomiast dzieci przyjęte na podstawie postanowień sądu przybywają
w placówce cały rok, choć są także na opiece częściowej. Przepustek do domów rodzinnych udziela sąd w porozumieniu z dyrektorem ośrodka.
Zadania Ośrodka:
Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Głównym celem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Św. jest resocjalizacja i reedukacja dzieci oraz zapewnienie im opieki, umożliwienie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowanie do życia w społeczeństwie.
Celami Ośrodka są:
 1. wspieranie rozwoju młodzieży, która wymaga specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej,
 2. kształtowanie u dzieci i młodzieży odpowiedzialności za własne postępowanie, wyrabianie krytycyzmu i postaw asertywnych,
 3. promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie,
 4. działania na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych wychowanków,
 5. przygotowanie młodzieży do udziału w życiu publicznym, samorządności,
 6. dbałość o tradycje i obyczaje.
Tytuł projektu: 
Włączenie rodziców w Społeczność Praktykującą (PARCOP)
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
07/GR-LP/07-0166/P1
Lata realizacji: 
2007 - 2009
Kraje uczestniczące: 
Portugalia, Rumunia, Polska
Cele projektu: 
Głównym celem i zadaniem projektu PARCOP była szeroko rozumiana spójność społeczna, podwyższenie i poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawa zdolności rodziców do samodzielnego rozwiązywania życiowych problemów a zwłaszcza kształcenie umiejętności wychowawczych i prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich oraz dzielenie się swoimi osiągnięciami, sukcesami z innymi europejskimi rodzinami.
Do głównych celów projektu zalicza się:
1.Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin dysfunkcyjnych.
2.Zdobycie przez rodziców podstawowej wiedzy z zakresu ICT. Zorganizowanie szkolenia z zakresu umiejętności informatycznych, oraz zapewnienie na terenie placówki dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych, Internet.
3.Zapewnienie możliwości nauki języka angielskiego, kurs na poziomie elementarnym.
4.Rozwiązywania problemów życiowych, rodzinnych, kształtowanie umiejętności społecznych. Pomoc w dostępie do odpowiednich zasobów i usług jakie są dostępne w systemie opieki społecznej.
5.Nauczenie rodziców aktywnego obywatelstwa poprzez udział w życiu społeczności lokalnych, społeczności placówki do której uczęszczają ich dzieci, dzielenie się dobrą praktyką w tym zakresie. (społeczność praktykująca), (współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych).
Obszary tematyczne: 
edukacja rodziców, aktywne obywatelstwo, podstawowe umiejętności (społeczne), język angielski (poziom elementarny), technologie informatyczne, dialog międzykulturowy;
Grupa docelowa słuchaczy: 
Projekt znacznie rozszerzył ofertę edukacyjną placówek biorących udział w realizacji PARCOP. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii realizowano  trudną ideę włączania w życie placówki rodziców ze środowisk zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym, jako szczególnej formy resocjalizacji społecznej. Jak mogliśmy się przekonać naocznie w Bukareszcie i Lizbonie, pomimo dość dobrze zorganizowanego systemu pomocy społecznej, Unia Europejska nadal zmaga się ze zjawiskiem rodzin wykluczonych społecznie, które nie radzą sobie z funkcjonowaniem w szerszych, współczesnych społecznościach. Projekt PARCOP w dużym stopniu wpłynął na tą sytuację pozytywnie, rozwiązując część problemów bytowych i edukacyjnych konkretnych rodzin. Tworzenie małych społeczności praktykujących samopomoc, skupionych na wspólnym celu edukacyjnym zagwarantowało odpowiednie tempo działania jak i usprawniło relacje społeczne, polepszyło znajomość nowych technologii, otworzyło uczestników na Europejski dialog i różnorodność kulturową (wizyty w instytucjach partnerów w Lizbonie i Bukareszcie) oraz zmotywowało do podjęcia inicjatyw społecznych we własnym środowisku. (np. imprezy sportowo rekreacyjne)
Nasz Ośrodek umiejscowiony jest w środku osiedla mieszkaniowego, jednak nasi wychowankowie i ich rodzice pochodzą z różnych części miasta, regionu, województwa, a nawet z odległych części kraju. Rodzice naszych wychowanków natomiast niejednokrotnie zamieszkują tereny potocznie zwane „ slamsami”, lub też małe mieszkanka o niskim standardzie. Więc można powiedzieć, że nasza placówka działa na potrzeby osób zamieszkałych na terenach defaworyzowanych. Podstawowy problem to, oprócz braków w wykształceniu( wielu ma tylko podstawowe), ludzie ci po prostu nie wiedzą gdzie i jak szukać jednostki szkolącej, ponadto nie odczuwają potrzeby doskonalenia się, niejednokrotnie mają silnie utrwaloną postawę wyuczonej bezradności, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, iż są dyskryminowani przez większość społeczeństwa. Stąd silne przekonanie, że nie warto nic robić, bo i tak nic z tego nie wyjdzie. Oferta programu Grundvig realizowana przez nasz Ośrodek wypełniła tą lukę jeśli chodzi o osoby pochodzące z środowisk patologicznych. Udowodniliśmy że grupy defaworyzowane mogą odnieść sukces dzięki środkom z Unii Europejskiej.
Jakie były początki projektu: 
Projekt pracy z rodzicami był i jest znakomitą odpowiedzią na potrzeby, które uświadamiamy sobie od lat. Był szansą na aktywizację opiekunów i rodziców przy jednoczesnym zbliżeniu ich do dzieci. W naszym przekonaniu, dzięki realizacji tej idei ośrodek znacznie lepiej spełnia wielorakie funkcje i zadania statutowe. Oprócz dotychczasowych edukacyjno – wychowawczych sprzyjał zbliżeniu rodziców do placówki, kształtowaniu odpowiedzialności za ośrodek i wychowanie dzieci. Według nas obserwacja rodziców przez dzieci, którzy wykazywaliby się nowymi umiejętnościami, sprzyjałaby pogłębianiu więzi rodzinnych i nie pozostało to bez wpływu na sferę postaw tak starszego i młodszego pokolenia.
Jak już wspomniano nasi „słuchacze” (rodzice wychowanków) to w większości osoby pochodzące ze środowisk patologicznych, mające braki w podstawowych umiejętnościach społecznych, stygmatyzowani społecznie. Powszechny jest brak zainteresowania dzieckiem i jego potrzebami, stąd pracownicy MOS sami składają wizyty w domach i zapraszają rodziców do placówki, często dowożąc ich.
Dzięki programowi Grundtvig mogliśmy rozszerzyć naszą działalność edukacyjno-terapeutyczną dla dorosłych o naukę umiejętności społecznych, naukę języka angielskiego i naukę nowoczesnych technologii informacyjnych.
Krótki opis przebiegu projektu: 
1. Zorganizowano system pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. (kilkaset interwencji, rozmów w grupach oraz indywidualnych zajęć terapeutycznych z udziałem specjalistów – psychologa i wychowawców). Zwłaszcza indywidualne porady i zajęcia o charakterze terapeutycznym cieszyły się największym zainteresowanie i zostały dobrze ocenione przez rodziców.
2. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina to punkt wyjścia, kluczowa część programu, ponieważ zarówno alkoholizm, niedostateczne wypełnianie obowiązków rodzicielskich, czy niezaradność życiowa, a więc problemy naszych słuchaczy, mają swoje źródło w niedostatkach procesu socjalizacji i braku podstawowych umiejętności społecznych. Nadrzędne i najbardziej przydatne naszym adresatom umiejętności społeczne to: proszenie o pomoc; udzielanie wskazówek; przekonywanie innych; poznawanie swoich uczuć; wyrażanie swoich uczuć; radzenie sobie z emocjami innych; radzenie sobie ze strachem; samokontrola; obrona swoich praw; unikanie kłopotów z innymi; reakcja na namawianie; reakcja na niepowodzenie; pomaganie innym.
3. Włączenie w życie placówki. W ramach realizacji projektu PARCOP podjęto szereg działań o charakterze sportowo rekreacyjnym i parateatralnym. Na przykład: Mikołajkowy Turniej piłki halowej i tenisa stołowego grudzień 2008, Olimpiada MOS 2008 i 2009, Jasełka 2008, 25 lecie istnienia MOS w Ostrowcu, zajęcia praktyczne z garncarzem, zajęcia artystyczne itp.
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
14
W wyjazdach zagranicznych: 
7
Produkty
Produkty projektu: 
Projekt PARCOP odegrał znaczną rolę w pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez oferowanie możliwości edukacyjnych nastawionych na kooperację i samokształcenie i usuwanie zbędnych, często pozornych, barier społecznych. Pedagogizacja rodziców była jednym z głównych celów projektu. W tym celu opracowano program wsparcia psychologicznego i z niego najwięcej rodzice skorzystali.
Wyposażono rodziców w podstawowe umiejętności społeczne, dzięki czemu są bardziej świadomi swoich wad i zalet. Obserwowanie rodziców przez dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, którzy wykazywali się nowymi umiejętnościami, sprzyjała pogłębianiu więzi rodzinnych i nie pozostała bez wpływu na sferę postaw tak starszego i młodszego pokolenia.
Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe:
 1. Strona internetowa.
 2. Opis Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
 3. „Podręcznik dla nowoczesnych rodziców z Klubu PARCOP.” Wydawnictwo to zawiera informacje o psychologicznym i fizycznym rozwoju dziecka od urodzenia aż po osiągnięcie pełnoletniości, materiały służące do nauki informatyki i języka angielskiego i kieszonkowy słowniczek polsko-angielsko-rumuńsko-portugalski.
 4. Broszury o instytucjach biorących udział w projekcie PARCOP.
 5. Zorganizowano konkurs na logo projektu. Logo projektu PARCOP.
 6. Opracowanie i zainstalowanie 2 tablic informacyjnych o PARCOP.
 7. PowerPoint  prezentacje z  realizacji  PARCOP.
 8. Podręcznik dla rodziców PARCOP 2007 2008.
 9. Zorganizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla rodzin podopiecznych MOS. (kilkaset interwencji, rozmów i zajęć terapeutycznych itp.).
 10. Video z działań sportowo rekreacyjnych i parateatralnych współorganizowanych przez uczestników projektu PARCOP. (Mikołajkowy Turniej piłki halowej i tenisa stołowego grudzień 2008, Olimpiada MOS 2008 i 2009, Jasełka 2008, 25 lecie istnienia MOS w Ostrowcu).
 11. Kronika projektu. Album ze zdjęciami w formie papierowej i elektronicznej.
 12. Zorganizowano kilka wystaw, prelekcji, pokazów PowerPoint obrazujących dokonania w ramach realizacji projektu PARCOP (dla nauczycieli i dyrektorów innych szkół i placówek z terenu powiatu).
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 
Upowszechnianie rezultatów projektu miało miejsce zarówno na spotkaniach kadry placówki, radach pedagogicznych jak i na spotkaniach z rodzicami.
Przekazaliśmy informacje o naszym projekcie i jego owocach innym instytucjom np. podczas spotkania w Podzamczu Chęcińskim dla dyrektorów szkół i placówek z terenu woj. Świętokrzyskiego z udziałem ŚKO, podczas kursów, w jakich biorą udział nasi pedagodzy, podczas krajowych i międzynarodowych seminariów, podczas spotkania dyrektorów szkół zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, podczas Festiwalu Comeniusa w Kielcach (dwukrotnie), jak również przez naszą stronę internetową.
O naszych działaniach informowaliśmy również społeczność lokalną, media, prasę, władze lokalne, starostwo powiatowe w Ostrowcu Św., lokalne instytucje wspierające rodzinę. Umieszczamy produkty finalne na naszej stronie internetowej tak, by każdy zainteresowany mógł je obejrzeć i wykorzystać w miarę potrzeb, ponieważ z powodzeniem nadają się do kopiowania i przenoszenia.
Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
Wpływ na kadrę:
(1) – konieczność komunikacji pomiędzy partnerami za pomocą korespondencji e-mail lub podczas bezpośrednich spotkań doprowadziła do podwyższenia znajomości języków obcych (angielskiego) wśród kadry. Niektórzy wychowawcy i nauczyciele zgłosili chęć uczestnictwa w kursach językowych Grundtvig.
(2) – większość komunikacji odbywała się za pośrednictwem Internetu (e-mail, komunikatory, wideo konferencje). Dla osób nieobeznanych z komputerem, projekt ten był doskonałą okazją nauczenia się podstaw jego obsługi. Wiedza ta jest niezbędna podczas zajęć szkolnych. Dla innych była to okazja do zainteresowania się tą sferą głębiej i nauczyli się korzystać ze skanera, konwerterów plików, programów do obróbki zdjęć i filmów.
(3) – nauczyciele bezpośrednio i pośrednio związani z projektem podeszli do zajęć z większą otwartością i tolerancją, odrzucając uprzedzenia wyrastające ze stereotypów powtarzanych od lat. Mniej oficjalny sposób prowadzenia zajęć spotkał się ze znakomitym przyjęciem.
(4) – życzeniem całej naszej kadry, nauczycieli i wychowawców, jest uczestniczenie w jak największej liczbie takich projektów po to,  by wzbogacić swoje doświadczenie osobiste i zawodowe. Projekt PARCOP niósł ze sobą nową jakość ponieważ był skierowany do dorosłych odbiorców. Nasi pracownicy mieli okazje podzielić się doświadczeniami ze swej pracy z kolegami z innych zagranicznych placówek, porównać metody pracy i zbierania dokumentacji, systemu szkolenia, zarządzania placówką i radzenia sobie z trudnościami. Projekt był doskonała podstawą do kolejnych programów z typu Grundtvig.
(5) – pomiędzy kierownikami placówek partnerskich nawiązała się dyskusja na temat sposobów zarządzania tymi instytucjami, prawa oświatowego, sposobów samooceny i dostępności szkolenia kadry. Zwrócono uwagę na role placówek w kontaktach pomiędzy rodzicami i władzami lokalnymi oraz ich dostępność dla dorosłych w celu doskonalenia swoich umiejętności i nadrabiania zaległości edukacyjnych. W następstwie projektu, kierownictwo placówki postanowiło doprowadzić do większego zaangażowania rodziców w proces zarządzania i organizowania życia szkoły.
(6) – od samego początku projektu mieliśmy wgląd w geograficzne uwarunkowania każdej z placówek. Zorientowani byliśmy również w tematach kultury i tradycji. Wykonaliśmy prezentacje dotyczące Portugalii i Rumunii, zorganizowano wystawy dotyczące kultury tych państw. Podczas spotkań partnerskich wymieniano się albumami o każdym z krajów, prezentacje były tłumaczone na wiele języków, słuchano tradycyjnej muzyki, spożywano tradycyjne potrawy, pokazywano ludowe stroje narodowe itp. Uczyliśmy się również najpopularniejszych wyrażeń w języku rumuńskim i portugalskim.
(7) – realizacja projektu odbiła się pozytywnym echem wśród społeczności i władz lokalnych. Jesteśmy zadowoleni z efektów prac nad projektem oraz z jego finalnych produktów.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
Program „Uczenie się przez całe życie” (Grundtvig) dał nam znakomitą sposobność do podwyższenia jakości pracy placówki poszerzenie oferty edukacyjnej dla rodziców.
Projekt pracy z rodzicami jest znakomitą odpowiedzią na potrzeby, które uświadamiamy sobie od lat. W naszym przekonaniu, dzięki realizacji tej idei ośrodek lepiej wypełnia swoje statutowe funkcje. Oprócz dotychczasowych edukacyjno – wychowawczych sprzyja zbliżeniu poprzez realizację wspólnych działań, kształtowanie odpowiedzialności za ośrodek. Według nas obserwacja rodziców przez dzieci, którzy wykazywali się nowymi umiejętnościami, sprzyjała pogłębianiu więzi rodzinnych i nie pozostanie bez wpływu na sferę postaw tak starszego i młodszego pokolenia.
(1) – Projekt zapewnił naszym rodzicom uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego i IT. Jednym z produktów finalnych projektu był tzw. PODRĘCZNIK PARCOP’ a który został opracowany przy ich udziale. Podczas spotkań partnerskich, uczniowie posługiwali się również innymi językami, które znali tj. francuskim lub włoskim. Spotkania również były okazją do poznania odrobiny polskiego i portugalskiego (powitania, składanie życzeń)
(2) – Projekt umożliwił również szkolenie z zakresu obsługi komputera – program Word, Internet Explorer, tworzenie konta e-mail, posługiwanie się komunikatorami.
(3) – podczas pierwszych spotkań, każdy zespół starał się dowiedzieć jak najwięcej o pozostałych krajach partnerskich. O ich sytuacji politycznej, religii, zwyczajach. Wymieniono pamiątki takie jak: płyty z tradycyjną muzyką oraz prezentacje multimedialne o każdym kraju na płytach CD. Podczas spotkań organizowano poczęstunki obfitujące w tradycyjne dania oraz przybliżające historię i zwyczaje każdego kraju. Odwiedziliśmy wiele muzeów. Podobne programy odbyły się w Rumunii i Portugalii.
(4) – propagowano rozwój idei obywatelstwa europejskiego, szacunek dla kultur innych narodów, tolerancja, solidarność, odrzucenie rasizmu, wspieranie edukacji wśród najmłodszych, zachęcanie do udziału w wolontariatach, umiejętności organizowania i uczestniczenia w działaniach zespołowych.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 
Realizacja projektu PARCOP dał nam znakomitą sposobność do podwyższenia jakości pracy placówki poszerzenie oferty edukacyjnej dla rodziców.
Zapewniono możliwość kontynuacji projektu bez wsparcia finansowego środków unijnych.
(1) Za zgodą organu prowadzącego, prowadzono do programu szkoły język angielski od 01.09.09 (do tej pory był nauczany tylko język rosyjski),
(2) – doskonalenie metod komunikacji, przystosowanie metod zarządzania do realiów szkoły ponadregionalnej, wprowadzono nowoczesne pomoce dydaktyczne do procesu nauczania (rzutniki multimedialne, tablice interaktywne)
(3) – Dzięki realizacji projektu było możliwe wprowadzenie nowej formuły zajęć „nieformalnych” i bardziej interaktywnych dla rodziców naszych podopiecznych. Dzieliliśmy się tymi doświadczeniami z kolegami z innych placówek.
(4) – Wielu rodziców chce wiedzieć o placówce jak najwięcej zanim umieszcza w niej swoje dzieci. Dzięki projektowi, nasza instytucja stała się bardziej znana i doceniana w środowisku. To gwarancja dla rodziców, że nasza kadra złożona jest z oddanych pracy fachowców.
(5) Zwiększył się udział rodziców w procesie wychowania swoich dzieci i w życiu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
Ponadto trwałymi, choć ściśle nie planowanymi, rezultatami projektu są:
- Jedna z uczestniczek projektu PARCOP została zatrudniona w kuchni MOS jako pomoc kuchenna od 03.02.2009r. Przez wiele lat ta osoba była bezrobotna i bez środków do życia. Do tej chwili ze swoich obowiązków wywiązuje się bardzo dobrze i została z nią podpisana umowa na czas nieokreślony.
- Inna uczestniczka działań projektowych odbyła staż absolwencki z Powiatowego Urzędu Prac. Zdobyła pierwsze doświadczenie zawodowe jako pomoc nauczyciela i podstawowe, niezbędne doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.
Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 
„Poznałam wielu wspaniałych, pomocnych ludzi.”
„Dostałam pracę w kuchni MOS jako pomoc kuchenna. Nikt inny by mnie nie zatrudnił. Mam 52 lat. Wiele lat pozostawałam bez żadnej pracy.”
„Fajnie spędziliśmy czas, ciekawe zajęcia na komputerach.”
„To było życiowe doświadczenie, nigdy tego nie zapomnę.”
Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 
Wpływ realizacji projektu na społeczność lokalną:
(1) Uznanie szerszej społeczności lokalnej dla potrzeb rodzin zmarginalizowanych, biednych, niewydolnych i niezaradnych społecznie, ekonomicznie itd.
(2) Na spotkania w ramach realizacji projektu przychodziły całe rodziny z młodszymi dziećmi. Placówka stała się bardziej przyjazna dla rodziców.
(3) Wspólnie z Radą Osiedla Kuźnia zorganizowaliśmy kilka imprez integracyjnych i sportowo rekreacyjnych. (Olimpiada MOS; Festyn na zakończenie roku, Turniej Mikołajkowy, itp.
(4) Dobrze się o nas mówi w społeczności lokalnej. Jesteśmy postrzegani przez społeczność lokalną pozytywnie, działamy w środku dużego osiedla mieszkaniowego, w prawie w centrum 80 – cio tysięcznego miasta.
Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Zdzisław Klusek
Data wypełnienia formularza/karty: 
12.01.2010

Switch style