Europejskie Kobiety w Kwiecie Wieku

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja międzykulturowa
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Grupy o specjalnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne
Inne
Rozpoznawanie / uznawanie kompetencji
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Zofia Banaszak
0048 68 453 26 51
zutw.zgora@wp.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
W Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku podejmowane i rozwijane są społeczne inicjatywy naukowe, oświatowe, kulturalne, charytatywne, opiekuńcze, ekologiczne, dotyczące rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych oraz upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej, to tworzenie warunków do dobrego starzenia się. Działania te zapobiegają marginalizacji społecznej osób starszych, sprzyjają szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami.
Działania te realizowane są przez organizowanie różnego rodzaju cyklu wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, dyskusji, warsztatów, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych, z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku zielonogórskim, regionie, Polsce i na świecie.
Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, znacząco wpływa na nasze środowisko lokalne, wzbogacając je i inspirując do dalszych działań na rzecz ludzi starszych. Od początku naszej społecznej działalności prowadzimy działalność, edukacyjną, promocyjną, użyteczną, prozdrowotną, inicjującą lokalną aktywność obywatelską ludzi starszych, także niepełnosprawnych zgodnie z przesłaniem wynikającym z naszej misji:
POPRZEZ KSZTAŁCENIE USTAWICZNE POMAGAMY LUDZIOM STARSZYM ZMIENIAĆ POSTAWY I ZACHOWANIA W KONTAKTACH Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM, ABY MOGLI ODNALEŹĆ RADOŚĆ I SENS ŻYCIA REALIZUJĄC  WŁASNE I WSPÓLNE MARZENIA W JESIENI ŻYCIA.
Tytuł projektu: 
Europejskie Kobiety w Kwiecie Wieku
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
06/GR2/06-0106/P1
07/GR-LP/07-0186/P2
Lata realizacji: 
2006 - 2009
Kraje uczestniczące: 
Niemcy x2, Łotwa, Polska
Cele projektu: 
Celem projektu było wykorzystanie potencjału kobiet „w kwiecie wieku”, świadomych swoich umiejętności i kompetencji dla zadań i przedsięwzięć zarówno osobistych, jak i w zakresie socjalnym, ekonomicznym i politycznym.
Obszary tematyczne: 
Projekt był skierowany do kobiet w grupie wiekowej 45+ lat, które mają szczególne kompetencje i perspektywy. W Europie kobiety w tej grupie wiekowej mają wiele możliwości rozwoju (perspektywę długiego życia), ale tylko kilka „odpowiednich” modeli ról. Partnerstwo międzynarodowe daje szanse na naukę od siebie nawzajem, która pozwala odkryć dobre zwyczaje, praktyki pomocne w czerpaniu korzyści z drugiej połowy życia oraz rozwijać nowe umiejętności.
Podczas 3-letniego projektu pracowaliśmy w oparciu o koncepcję salutogenezy i empowermentu. Salutogeneza czyli rozważania i działania nad zdrowiem, radością życia. Empowerment to umiejętność brania za siebie odpowiedzialności, podejmowanie decyzji. W rezultacie możemy przyznać, że warte podkreślenia są indywidualne i społeczne aspekty salutogenezy, które dały naszym partnerom inspiracje do przyszłej pracy.
Grupa docelowa słuchaczy: 
Projekt był skierowany przede wszystkim do kobiet powyżej 45 roku życia. Partnerki z Niemiec i Łotwy były kobietami jeszcze pracującymi, natomiast realizatorki projektu z Polski to słuchaczki Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku będące na emeryturze. Wszystkie były otwarte na zmiany, z zapałem uczestniczyły w proponowanych zajęciach i doskonale rozumiały główne przesłanie projektu jakim jest wykorzystanie potencjału kobiet „w kwiecie wieku”, świadomych swoich umiejętności i kompetencji dla zadań i przedsięwzięć zarówno osobistych, jak i w zakresie socjalnym, ekonomicznym i politycznym.
Jakie były początki projektu: 
Z programem Grundtvig zetknęliśmy się po raz pierwszy w lutym 2005 na organizowanym przez Narodową Agencję spotkaniu, na które zostaliśmy zaproszeni. Pełni obaw wynikających z niepewności, jak pokonamy formalności z wypełnianiem wniosku, jak damy sobie radę z późniejszą realizacją projektu, a przede wszystkim, jak pokonamy barierę językową, itd. zgłosiliśmy akces do projektu, w którym koordynatorem było Wileńskie Centrum Edukacyjne, wpisujące się wprost w nasze działania artystyczne, które były w kręgu zainteresowań naszych słuchaczy. Szczęśliwe pokonanie pierwszych barier i obaw przed realizacją projektów unijnych ośmieliło nas i dużo odważniej zaangażowałyśmy się w kolejny niezwykle interesujący projekt pod hasłem Europejskie Kobiety w Kwiecie Wieku (European Women at the Centre of Life), którego inicjatorkami były koleżanki z Niemiec. Wcześniejsza współpraca z Ost-West-Europäisches FrauenNetzwerk e.V. (OWEN), zaowocowała propozycją współpracy w tym projekcie.
Socjolog medycyny, Aaron Antonovsky, swoją pracą poświęconą poszukiwaniu czynników wspierających zdrowie człowieka, zainspirował Brigitte Wörteler z Berlina i Marianne Klues – Ketels z Getyngi. Ich zamierzeniem było poszukiwanie pozytywnych sposobów osiągania zdrowia, który to proces A. Antonovsky nazwał salutogenezą. Zdrowia - dodajmy - rozumianego bardzo szeroko, jako uczucie zadowolenia, poczucie samorealizacji, tworzenie więzi społecznych, umiejętność radzenia sobie z obciążeniami, stresem, kryzysami. Autorki projektu dodały jeszcze pojęcie empowerment, które można zdefiniować jako poczucie podmiotowości, zdolność do samostanowienia i zarazem – podejmowania odpowiedzialności za siebie.
Krótki opis przebiegu projektu: 
Bardzo pozytywnym wynikiem partnerstwa były zrealizowane z sukcesem trzy „Srebrne Letnie Szkoły” w Preili (Łotwa), w Berlinie oraz w Karpaczu. Podczas tych imprez wielu uczestników zmodyfikowało lub zmieniło swoje role, nastawienie i przyjęło role nauczycielu lub przewodników.
Podczas naszych międzynarodowych spotkań i lokalnych wydarzeń nasza wiedza i zrozumienie innej społeczno-gospodarczej, historycznej i indywidualnej sytuacji w trzech krajach wzrosła znacząco. Spotkania partnerek z różnych krajów, wykłady i warsztaty umożliwiły wymianę doświadczeń, poznanie kultur i tradycji partnerów, pogłębienie wiedzy i poszerzenie oferty kształcenia. Efektem współpracy stały się wizje przyszłości oraz scenariusze rozwoju kompetencji dla osób, które wkroczyły w środkowy okres życia.
Każde międzynarodowe spotkanie zawierało wykłady i spotkania, które prowadziły do lepszej znajomości i zrozumienia międzykulturowych różnic i podobieństw.
Będąc partnerami z Europy Środkowej i Zachodniej naszą historię polityczną wraz z jej następstwami uczyniliśmy także częścią naszego procesu szkoleniowego.
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
350
W wyjazdach zagranicznych: 
12
Produkty
Produkty projektu: 
Nasza strona internetowa funkcjonuje w czterech językach www.ewcol.net
W grudniu 2007 opracowana została adwentowa książka, w której zilustrowano zwyczaje świąteczne, charakterystyczne narodowe przepisy na potrawy świąteczne. Natomiast zakończenie i podsumowanie projektu zaowocowało zebraniem reportaży i refleksji w formie bogato ilustrowanego wydawnictwa w j. polskim i j. angielskim.
Podczas realizacji projektu u partnerek niemieckich co 4-6 tygodni odbyły się spotkania z podziałem na tematy z małymi prezentacjami przygotowanymi przez uczestników spotkań, takich jak: “Aging – challenges und changes”, “Beauty”, “Remembrance and Mourning”,wystawy kobiet- artystek. Nawiązaliśmy kontakty z lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami i zostaliśmy zaproszeni do zaprezentowania się podczas “Bildungsmesse” we wrześniu 2007 r. Rozwijamy współpracę i kontakty z instytucjami aktywizującymi osoby starsze.
Niemcy/ Goettingen: spotkania edukacyjne  grup raz w miesiącu. Organizowano i realizowano wykłady otwarte na tematy takie jak: „Gender – a Vision for the future”, „Salutogenesis”, „Homeopathy during the climacteric” . W czasie zajęć dyskutowano o pozycji kobiet w społeczeństwie, rodzinie, w pracy. Wspieramy prace nad projektem “Swing 50 plus – health for elder people”. Nasza dokumentacja “Salutogenesis and Empowerment” po przetłumaczeniu na języki angielski, polski i łotewski została opublikowana na stronie internetowej projektu.
W Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne, w których brało  udział ponad 400 słuchaczy. Odbyło się kilkanaście wykładów na tematy szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia i medycyny naturalnej.  Zorganizowano również warsztaty komunikacji interpersonalnej .
Członkinie Preili Women’s Club brały udział w comiesięcznych spotkaniach. Zorganizowano kilka wykładów na różne tematy: „Marketing for Business Women”, „How to Balance Business with Private Life”, „Colours In Our Lives”, „Women’s Image”, „Women’s Heath after 40…”. Jest wielu uczestników innych organizacji pozarządowych, którzy także brali udział w tych spotkaniach – kobiety z małych społeczności. Członkinie naszego klubu uczestniczyły w zajęciach innych organizacji pozarządowych w Preili, Livani i Rydze w celu szkolenia siebie. Po każdych zajęciach osoby uczestniczące dzieliły się informacjami ze swoimi koleżankami.
Pod koniec grudnia zostało zorganizowane spotkanie Bożonarodzeniowe w regionie Preili, w którym wzięło udział około 100 osób, w tym 50 dzieci. Wydarzenie to miało dla rodziców podłoże psychologiczne oraz edukacyjne. Podczas tego spotkania rozpowszechniane były informacje na temat projektu EWCOL oraz rozdano zaproszenia na edukacyjne seminaria dla dorosłych. Telewizja regionalna oraz gazeta otrzymały informacje na temat projektu EWCOL.
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 
O działaniach w projekcie informowani byli systematycznie wszyscy słuchacze ZUTW i członkowie organizacji partnerskich. Ponadto podczas wizyt partnerów zagranicznych informacja o działaniach w projekcie zamieszczana była w lokalnych mediach.
Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
Korzyści wynikające z naszej wieloletniej współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób starszych, szeroka edukacja i udział samych Seniorów w wielu działaniach są znaczące. Podniósł się poziom życia naszych Seniorów w różnych sferach życia, znacznie prostsze stały się kontakty z partnerami Unii Europejskiej, zbudowaliśmy społeczną lokalną aprobatę dla naszej wieloletniej działalności, zmieniliśmy stereotyp widzenia osoby starszej, rozwinęliśmy niecodzienną możliwość rozwoju wielu form aktywności, ciągłego rozwoju wewnętrznego, talentów, aktywności i możliwości rozwoju. Skorzystaliśmy przez te lata współpracy z wielu doświadczeń europejskich, praktycznych wskazówek i rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej wobec ludzi starszych. Przez lata współpracy zorganizowano dziesiątki spotkań o różnym charakterze, w których brało udział setki starszych osób, poznając nawzajem siebie, obyczaje, tradycję, język partnera w myśl zasady „Tylko spotkania mogą zmienić obcych w przyjaciół” - „Nur Begegnungen konnen Fremde zu machen”.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
Realizacja projektu niezwykle wzbogaciła naszą ofertę edukacyjną kierowaną do słuchaczy ZUTW. Spotkania w ramach projektu sprawiły, że słuchacze mogli dowiedzieć się czegoś więcej o krajach partnerskich, o tym jak tam żyją ludzie, a zwłaszcza ich rówieśnicy, a nieznane kraje stały się w jakiś sposób bliskie. Przygotowania do wyjazdów były okazją do gromadzenia wiedzy na temat kraju do którego jechaliśmy. W warsztatach po powrocie dzieliliśmy się wrażeniami z tymi, którzy nie byli z nami. Stworzyło to bodziec do zintensyfikowania nauki języków. Wśród słuchaczy podniósł się znacznie poziom znajomości j. angielskiego . Nie bez znaczenia jest również uświadomienie starszym ludziom znaczenia we współczesnym świecie narzędzia, jakim jest komputer i umiejętności posługiwania się nim. Wielu naszych słuchaczy nauczyło się obsługiwać Internet również po to, by móc kontaktować się z przyjaciółmi z projektów. Ważna też wydaje się zmiana poglądów na temat wymiernych korzyści, jakie przyniosło nam przystąpienie do Unii Europejskiej i bezpośredni udział w możliwościach skorzystania z „otwartego świata”.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 
Najważniejszą trwałą wartością zrealizowanego projektu było uświadomienie, że co prawda nie możemy zmienić niektórych zesłanych przez los zdarzeń w naszym życiu, ale możemy zmienić nasze podejście do nich.
Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 
“Czuję się silniejsza. Moje pozytywne nastawienie do procesu starzenia się stało się jaśniejsze i bardziej osiągalne. Doświadczania, jakie doznałam  w czasie  międzynarodowych spotkań  przyczyniły  się do  wzbogacenia  doświadczeń, z których skorzystam także  w przyszłości.
Prowadzenie wspólnego warsztatu z Viktoriją na Łotwie i dużo innych z Göttingen i Preili było dla mnie bardzo specjalnym  “doświadczeniem salutogenezy”. Naprawdę razem czerpaliśmy  z pokładów naszych źródeł.”
„Na Łotwie przebywałyśmy w dniach 10 - 16 lipca 2008 r. Trudno nam się było rozstać, bo w Ezermajas nasze wzajemne kontakty  były bardzo intensywne.  Podczas  nieoficjalnych, spontanicznych rozmów zdarzało się nam uruchamiać „szufladki w głowie” i znajdować słowa obcojęzyczne, o znajomość których wcale się dotąd nie podejrzewałyśmy. A więc jeżeli były przedtem jakieś bariery między nami, to nie pozostało po nich śladu. Utwierdziłyśmy się w przekonaniu, że chociaż różni nas historia, narodowość, język i warunki życia, to te różnice nie muszą nas dzielić. W każdym zakątku Łotwy, Niemiec i Polski mieszkają kobiety, które pragną być szczęśliwe, zadowolone z życia, chcą mieć przyjaciół i radować się życiem we wszystkich jego przejawach, barwach i odcieniach…”
„Pomysłów i projektów, z każdej dziedziny naszych zainteresowań, było mnóstwo. Koleżanki z Łotwy chcą skorzystać z naszych doświadczeń przy tworzeniu uniwersytetu trzeciego wieku, naszym koleżankom z Zielonej Góry marzy się uczestnictwo w warsztatach malarstwa, terapii sztuką i innych. Kolejne spotkanie odbędzie się wiosną w Zielonej Górze, a jego tematem będzie profilaktyka zdrowia.
Temat salutogenezy, jako wiodący w projekcie, znalazł podczas obrad poczesne miejsce. Poszukiwałyśmy zadań atrakcyjnych poznawczo i równocześnie inspirujących do innego sposobu myślenia o zdrowiu. Wiktoria Šmukste z Łotwy wpadła na pomysł, by zgromadzić zalecenia i receptury stosowane w ochronie zdrowia od pokoleń i odchodzące, często niesłusznie, w niepamięć. Zaczęłyśmy sobie przypominać moczenie nóg w gorącej wodzie jako środek przeciw przeziębieniowy, czy okłady z liści kapusty na opuchliznę..”
Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Jadwiga Korcz-Dziadosz
Data wypełnienia formularza/karty: 
06.01.2010

Switch style