Kultura i sztuka jako sposób wspierania niepełnoprawnych osób w byciu postrzeganym jako rzeczywiste osoby uczestniczące aktywnie w życiu społecznym

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja międzykulturowa
Języki obce
Sztuka, muzyka, kultura
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Barbara Jaskierska
0048 91 426 81 97
biuro@psouuszczecin.org.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Organizacja prowadzi działalność w następujących obszarach:
 1. Działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Tworzenie warunków przestrzegania praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Tworzenie warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnością intelektualną aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
 4. Wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 5. Konferencje upowszechniające najnowsze zdobycze nauki w tematyce związanej z niepełnosprawnością
 6. Prowadzenie bieżącej działalności placówek.
Organizacja posiada ofertę edukacyjną kierowaną do wszystkich grup wiekowych osób z niepełnoprawnością  intelektualną, w tym dla osób dorosłych: systematyczne, codzienne działania edukacyjne w ramach rehabilitacji społeczno-zawodowej (kierowane do 85 osób) oraz w ramach terapii pedagogicznej i psychologicznej (kierowane do 35 osób), cotygodniowe działania edukacyjne w ramach "Klubu młodzieży i rodziców" (40 osób), orkiestra perkusyjna "Gamellan" - nauka gry na instrumentach perkusyjnych - 21 osób z niepełnosprawnością intelektualną, szkolenia rodziców, opiekunów, terapeutów osób z niepełnosprawnością intelektualną – medyczne, psychologiczne pedagogiczne, prawne.
Tytuł projektu: 
Kultura i sztuka jako sposób wspierania niepełnoprawnych osób w byciu postrzeganym jako rzeczywiste osoby uczestniczące aktywnie w życiu społecznym
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
06/GR2/06-0051/P1
07/GR-LP/07-0169/P2
Lata realizacji: 
2006 - 2009
Kraje uczestniczące: 
Francja, Niemcy, Polska
Cele projektu: 
1. Odkrycie i promocja twórczego i kulturalnego potencjału osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Promocja osób z niepełnosprawnością intelektualna jako aktywnie uczestniczących w życiu społecznym.
3. Rozpowszechnienie praktyk edukacyjnych kierowanych do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z organizacji działających w trzech krajach UE: Francji, Niemczech i Polsce.
4. Stworzenie propozycji edukacji poprzez teatr osób z niepełnosprawnością intelektualną.
5. Stworzenie wspólnego europejskiego spektaklu teatralnego: „Kontakt czyli sekret Lei”.
Obszary tematyczne: 
dialog międzykulturowy, sztuki piękne, muzyka, kultura, nauka o krajach europejskich, języki
Grupa docelowa słuchaczy: 
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 60 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dodatkowymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. Osoby te uczestniczyły w projekcie w różnorodny sposób: jako aktorzy występujący w międzynarodowym spektaklu teatralnym – 19 osób, jako osoby przygotowujące scenografię, muzykę, zaproszenia, plakaty, itp. – 30 osób, osoby goszczące partnerów z Francji oraz Niemiec, przygotowujące posiłki, spotkania – 18 osób.
Edukatorzy – profesjonaliści, terapeuci wspierający osoby z niepełnosprawnością intelektualną – 10 osób.
Jakie były początki projektu: 
Projekt powstał z inicjatywy organizacji francuskiej działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną (ADAPEI) z Departamentu Loary Atlantyckiej. Organizacja polska: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie - uzyskała informację z Biura Loary Atlantyckiej (z siedzibą w Szczecinie) o poszukiwaniu przez organizację francuską partnera do wspólnego projektu teatralnego. Przedstawiliśmy swoje doświadczenie i zostaliśmy zaproszeni na spotkanie. Następnie grupy poznały się na spotkaniu w Niemczech i doszło do ustalenia działań. W projekcie uczestniczą także 2 organizacje niemieckie.
Krótki opis przebiegu projektu: 
Spotkania partnerskie za granicą i w kraju:
 1. Spotkanie kontaktowe w Hamburgu czterech organizacji partnerskich z Francji, Niemiec oraz Polski. Wzięły w nim udział osoby przygotowujące projekt. Celem spotkania było ustalenie celów, zadań, działań oraz harmonogramu planowanego przedsięwzięcia.
 2. Spotkania słuchaczy (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) oraz edukatorów (terapeuci wspierający) w  Chateubriant (Francja), Szczecinie (Polska), Bremen (Niemcy), których celem było przeprowadzenie wspólnych warsztatów teatralnych, prezentacji dokonań aktorskich trzech grup teatralnych, wymiany doświadczeń dotyczących edukacji poprzez teatr osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Spotkanie edukatorów (terapeutów oraz reżyserów) w Chateubriant (Francja), Hamburgu (Niemcy), Worpswede (Niemcy), Szczecinie (Polska) celem zdefiniowania wspólnej metodologii projektu, określenie działań teatralnych każdego z partnerów oraz,  ustalenie wstępnego scenariusza spektaklu teatralnego, dalszej pracy nad scenariuszem, muzyką i scenpgrafią.
 4. Chateubriant, Nantes, Paryż (Francja) – premiera międzynarodowej sztuki teatralnej pt. „Kontakt czyli sekret Lei” we Francji– 5 spektakli, które obejrzało około 1400 widzów. Aktorami spektaklu były osoby z niepełnosprawnością intelektualną z trzech krajów (19 osób), terapeuci (9 osób), reżyserzy (4 osoby).
 5. Berlin, Worpswede, Bremen, Hamburg – premiera międzynarodowej sztuki teatralnej pt. „Kontakt czyli sekret Lei” w Niemczech – 5 spektakli, 1200 widzów. Uczestnicy – 19 aktorów z 3 krajów, 9 terapeutów, 4 reżyserów.
 6. Warszawa, Szczecin – premiera międzynarodowej sztuki teatralnej pt. „Kontakt czyli sekret Lei” w Polsce. Dwa przedstawienia – 400 widzów.  
Działania krajowe:
 1. Nauka języka angielskiego – brało w nich udział 22 słuchaczy - osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W czasie trwania lekcji poznali oni wyrazy, zwroty angielskie niezbędne w codziennej komunikacji.
 2. Warsztaty teatralne – 2 razy w tygodniu. Brało w nich udział 10 osób z niepełnosprawnością oraz 2 terapeutów  wspierających. Prowadzili je profesjonalni aktorzy – reżyserzy.
 3. Przekaz powtórzony – spotkania edukatorów i słuchaczy w celu podsumowania spotkań międzynarodowych.
Działania upowszechniające:
Przekazy powtórzone z wizyt studyjnych w krajach partnerskich. Po wyjazdach odbywały się spotkania z osobami niepełnosprawnymi, osobami z ich najbliższego otoczenia społecznego oraz terapeutami celem przekazania wiadomości zdobytych w trakcie wyjazdu, wniosków, przemyśleń.
Wystawy fotograficzne prezentujące działania projektu:
- w siedzibie organizacji – stała wystawa fotograficzna obrazującą przebieg projektu oraz kolejne działania,
- w Mieście Szczecin – wystawa fotograficzna oraz pokaz multimedialny na festiwalu programu „Uczenie się przez całe życie”,
- na międzynarodowej konferencji w Istambule pn. “European Experiences in Intercultural Learning (9-12 październik 2008) – fotograficzna prezentacja  projektu,
- na międzynarodowej konferencji w Bordoux pn. „Intercultural dialogue in European Project” (14-15 października 2008)
Prezentacja multimedialna projektu .
Informacja o projekcie w programie TVN pn. „Zielone drzwi” oraz w programie „Bez barier” (TVP 3).
Informacja o projekcie na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie: www.psouuszczecin.org.pl oraz na ogólnopolskiej stronie poświęconej osobom niepełnosprawnym: www.niepelnosprawni.pl.
Informacja o projekcie w prasie lokalnej: Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, Prestiż.
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
60
W wyjazdach zagranicznych: 
9
Produkty
Produkty projektu: 
- międzynarodowy spektakl teatralny „Kontakt czyli sekret Lei”.
- nagranie DVD spektaklu teatralnego.
- nagranie CD muzyki do spektaklu.
- nagranie DVD reportażu promującego projekt.
- informacja na stronie: www.psouuszczecin.org.pl , zakładka: „Projekty realizowane”.
- słownik francusko – niemiecko – polski.
- audycje radiowe w Polskim Radiu Szczecin na temat projektu oraz spektaklu teatralnego.
- audycje telewizyjne w TVP 3 oraz TVN.
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 
Spektakl teatralny „Kontakt czyli sekret Lei” prezentowany na profesjonalnych scenach teatralnych w trzech krajach, 9 miastach, oraz nagranie DVD spektaklu. Poprzez w pełni profesjonalny spektakl teatralny zaprezentowano osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako utalentowane, tworzące prawdziwie artystyczne wartości. Rezultaty projektu – spektakl teatralny „Kontakt czyli sekret Lei” oraz muzyka skomponowana dla potrzeb projektu zostały wydane na płytach DVD i CD oraz zamieszczone w Internecie, a tym samym upowszechnione w społeczności międzynarodowej (www.psouuszczecin.org.pl, zakładka Międzynarodowy Spektakl Teatralny).
Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
 1. Wzrost umiejętności zarządzania projektami o ograniczonym budżecie.
 2. Zdobycie doświadczenia w realizacji projektów partnerskich, w przypadku gdy partnerami są organizacje zagraniczne.
 3. Pracownicy zdobyli wiedzę na temat sposobów stosowania metod oraz technik rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w innych krajach.
 4. Poszerzono doświadczenia w zakresie działań teatralnych jako metody rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
 1. Poznanie innych krajów.
 2. Zdobycie nowych doświadczeń związanych z podróżami do innych krajów oraz kontaktów z osobami z innych krajów.
 3. Wzrost poczucia pewności siebie, poczucia własnej wartości, otwarcie na innych.
 4. Utrzymanie się motywacji do pracy nad sobą, motywacji do nauki języków.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Projekt promował osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pełnoprawnych i pełnowartościowych uczestników społeczności lokalnych dzięki czemu przyczynił się do zmniejszenia  wykluczenia społecznego tej grupy. Projekt dotyczył współpracy organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z krajów UE, co jest przedsięwzięciem podejmowanym nader rzadko. Poprzez w pełni profesjonalny spektakl teatralny zaprezentowano osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako utalentowane, tworzące prawdziwie artystyczne wartości. Rezultaty projektu – spektakl teatralny „Kontakt czyli sekret Lei” oraz muzyka skomponowana dla potrzeb projektu zostały wydane na płytach DVD i CD oraz zamieszczone w Internecie, a tym samym upowszechnione w społeczności międzynarodowej (www.psouuszczecin.org.pl, zakładka Międzynarodowy Spektakl Teatralny).

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 
„To było fantastyczne, mam tylu nowych przyjaciół.”
„Być może dzięki temu projektowi będę sławna i wyjadę do Ameryki na występy, a może dostanę Oskara.”
„Dzięki projektowi po raz pierwszy podróżowałem samolotem i zobaczyłem jak się traktuje osoby niepełnosprawne na lotnisku.”
„Projekt pokazał mi jak różnymi osobami jesteśmy i jak wiele cierpliwości trzeba, aby zaakceptować drugą osobę.”
„Osoby niepełnosprawne w tym projekcie były o wiele bardziej otwarte na siebie i swoje kultury niż tzw. pełnosprawne.”
„Projekt był dużym przeżyciem i dobrą zabawą, ale jednocześnie uświadomił mi, jak trudno jest porozumieć się z osobami z innych kultur. I nie chodzi tu bynajmniej o bariery językowe.”
Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Maria Kurek
Data wypełnienia formularza/karty: 
12.01.2010

Switch style