L.I.S.T.E.N. - Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych

Tematyka działań: 
Języki obce
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Umiejętności podstawowe
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Grażyna Król
0048 508 780 066
grazyna.krol@netedukacja.com
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach jest nowoczesną placówką edukacyjną na terenie Górnego Śląska. W ramach GCE współistnieją publiczne szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży, Centrum Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych (kształcące w systemie wieczorowym i zaocznym) oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Od wielu lat prowadzona jest na różnych poziomach edukacja ogólna oraz w kierunkach: chemicznym, mechanicznym, informatycznym, ochrony środowiska, ekonomicznym i elektrycznym. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych odbywają się w specjalistycznie wyposażonych gabinetach, pracowniach technicznych, mechanicznych, językowych, chemicznych i ochrony środowiska oraz pracowniach komputerowych połączonych z siecią Internet i w firmie symulacyjnej. W ramach GCE działa Szkolny Ośrodek Kariery oraz Pracownia Jakości, Standardów i Doradztwa Zawodowego. GCE posiada uprawnienia do przeprowadzania wszystkich egzaminów końcowych przewidzianych systemem edukacji ogólnej, oraz egzaminów zawodowych. Prowadzi egzaminy zewnętrzne, kwalifikacyjne i kończące formy kształcenia zawodowego oraz oferuje uczestnikom wszystkich systemów oraz form kształcenia i doskonalenia zawodowego możliwość opisowego potwierdzenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych certyfikatem. Od maja 2004 szkoła posiada certyfikat EN ISO 9001:2000 potwierdzający, że GCE wprowadziło i stosuje system zarządzania jakością w zakresie: działalność edukacyjna i egzaminacyjna w formach szkolnych oraz pozaszkolnych. Górnośląskie Centrum Edukacyjne współpracuje z zakładami pracy, instytucjami naukowo-badawczymi makroregionu oraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym i Politechniką Śląską. Szkoła objęta jest patronatem uczelni, z którą aktywnie współpracuje w kierunku wdrażania najnowszych osiągnięć nauki i techniki do praktyki szkolnej.

Główne grupy docelowe:
- słuchacze szkół dla dorosłych zaocznych i wieczorowych, chcący zdobyć średnie lub policealne wykształcenie albo atrakcyjny zawód
- słuchacze chcący zdobyć dodatkowe kwalifikacje – kursanci
- nauczyciele (kursy doskonalące)
Tytuł projektu: 
L.I.S.T.E.N. - Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
05/GR2/05-0018/P1
06/GR2/06-0133/P2
Lata realizacji: 
2005 - 2007
Kraje uczestniczące: 
Włochy x2, Irlandia, Polska, Hiszpania
Cele projektu: 
Założeniem projektu było prześledzenie motywów jakie powodują, że dorośli słuchacze mimo różnych skomplikowanych  sytuacji i trudnych doświadczeń życiowych decydują się wrócić do szkoły i kontynuować naukę. Projekt zakładał także rozwijanie i wzmacnianie motywacji do nauki wśród defaworyzowanych dorosłych (młodzi ludzie na marginesie społecznym, osoby bezrobotne, więźniowie itp.) a także doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.
 
Cele projektu:
  1. Analiza motywacji osób dorosłych powracających do nauki.
  2. Analiza potrzeb uczących się dorosłych w celu zidentyfikowania wspólnych problemów.
  3. Dzielenie się metodologią postępowania z tymi problemami. Przeanalizowanie czy obecnie istniejący system spełnia potrzeby dorosłych uczących się i określenie strategii uzupełnienia braków na poziomie lokalnym.
  4. Dostrzeganie i uznanie potrzeby elastyczności na wszystkich stopniach i poziomach funkcjonowania szkoły, aby zapewnić bardziej dostosowany do potrzeb proces uczenia się, a tym samym danie słuchaczom większych możliwości w osiąganiu ich planów życiowych.
Obszary tematyczne: 

umiejętności kluczowe, technologie informacyjne, języki

Grupa docelowa słuchaczy: 
Młodzi dorośli (15-25 lat) zagrożeni społeczną marginalizacją.
Grupy defaworyzowane społecznie i ekonomicznie (m.in. samotne matki oraz osoby bezrobotne).
Nauczyciele w sektorze edukacji dorosłych.
Jakie były początki projektu: 
Pomysł projektu powstał w 2004 roku podczas przeszukiwań działającej wówczas internetowej bazy organizacji. Grażyna Król – w imieniu GCE - nawiązała internetowy kontakt ze szkołą z Alicante zainteresowaną znalezieniem partnerów. W lutym 2005 w/w szkoła z Hiszpanii zorganizowała wizytę przygotowawczą, podczas której dopracowano szczegóły współpracy i została opracowana ostateczna wersja aplikacji (formularza wniosku o dofinansowanie) w języku roboczym projektu.
Krótki opis przebiegu projektu: 

Spotkania partnerskie:

W pierwszym roku realizacji projektu 2: w Polsce i Irlandii.

W drugim roku – spotkania w Hiszpanii i we Włoszech.

Słuchacze brali udział w spotkaniach w Irlandii i we Włoszech.

Pierwsze spotkanie wszystkich partnerów miało miejsce w Gliwicach, w Polsce w październiku 2005. Podczas spotkania każdy uczestniczący kraj zaprezentował swój system edukacji ze szczególnym uwzględnieniem aspektu kształcenia dorosłych. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych w każdym kraju badań ankietowych.  Przedyskutowano i ustalono zadania każdego z partnerów w ramach projektu. Przedstawiono pomysły na utworzenie strony internetowej projektu, którą opracowywał partner polski.  Zaprezentowano kilka strategii mających na celu zachęcanie i pomoc dorosłym, którzy powrócili do edukacji, np. oferta szkolenia w firmie symulacyjnej przygotowującego słuchaczy do radzenia sobie na rynku pracy,  zorganizowanie centrum informacji i zasobów (materiałów) na potrzeby dorosłych słuchaczy.

W następstwie tego spotkania postanowiono szerzej włączyć słuchaczy w działalność projektu i zachęcić ich do opisania swoich osobistych doświadczeń związanych z powracaniem do edukacji. Uczestnicy międzynarodowego spotkania partnerów w Gliwicach zostali zaproszeni do Urzędu Miasta i przyjęci przez vice-Prezydenta Gliwic. Międzynarodowe spotkanie partnerów w Cork, w Irlandii miało miejsce w marcu 2006. W spotkaniu tym uczestniczyli również słuchacze z każdej partnerskiej szkoły. Przedstawili oni swoje doświadczenia związane z edukacją i dyskutowali o wspólnych problemach i metodach jakie mogłyby ich zachęcić i pomóc w trudach powrotu do edukacji. Nauczyciele dyskutowali o tym, jak motywować i wspomagać dorosłych słuchaczy. Wszyscy uczestnicy warsztatów w Cork  wzięli udział w spotkaniu z kadrą dydaktyczną szkoły przyjmującej.

W październiku 2006 miało miejsce spotkanie partnerów projektu w Alicante, w Hiszpanii. Poczyniono uzgodnienia co do założenia forum  projektu. Forum zwiększyło możliwości wymiany informacji między partnerami – nauczycielami oraz słuchaczami zaangażowanymi w projekt oraz było formą rozpowszechniania rezultatów projektu.

Czwarte spotkanie partnerów w Reggio Emilia, Włochy miało miejsce w kwietniu 2007. W spotkaniu tym wzięli udział słuchacze z każdego kraju. Każdy słuchacz dał krótką prezentację o sobie i starał się przedstawić jak jego udział w projekcie ulepszył i wpłynął na jego doświadczenia związane z kształceniem się.

Podczas konferencji zorganizowano wykład na temat kształcenia dorosłych w więzieniach, przedstawiono także w ogólnym zarysie  trudności napotykane w kształceniu dorosłych we Włoszech.

Na spotkanie podsumowujące projekt i upowszechnianiajace jego rezultaty zaproszono reprezentantów włoskich władz lokalnych włączając prezydenta prowincji Albinea oraz przedstawicieli europejskich szkół kształcących dorosłych z Chateau (Francja), z Sheffield (Anglia), Oreberö (Szwecja) a także dyrektorów instytucji edukacyjnych z regionu.

Działania w ramach realizacji projektu:

Został opracowany kwestionariusz do badań ankietowych przeprowadzanych wśród słuchaczy dorosłych w październiku 2005. Badania obejmowały m.in. kwestię motywacji dorosłych powracających do nauki. Wyniki były przedstawiane, dyskutowane i porównywane w czasie spotkania partnerów projektu w Gliwicach. Stanowiły one podstawę do dalszych działań w ramach projektu. W ramach badań ankietowych przeprowadzonych w GCE w roku następnym (2006) dokonano analizy porównawczej wybierając 10 kobiet i 10 mężczyzn. Wyniki opracowano oddzielnie dla każdej z tych grup, ponieważ pojawiły się znaczące różnice w ocenie przyczyn trudności edukacyjnych.

Powstała witryna internetowa projektu, www.listenproject.net na której umieszczono wyniki badań ankietowych a także prezentacje, biografie słuchaczy i inne związane z projektem dokumenty. Witrynę stale aktualizowano.

Założone forum on-line  projektu.

W każdym kraju partnerskim słuchacze - uczestnicy wizyt w Cork i Reggio Emilia spotkali się ze słuchaczami swojej szkoły by przedstawić swoje doświadczenia  i wrażenia oraz odpowiedzieć na pytania swoich kolegów. Była to forma rozpowszechniania informacji o wynikach projektu.

Zorganizowano kursy języka angielskiego zarówno dla nauczycieli jak i słuchaczy biorących udział w projekcie. Wspomniane kursy  były otwarte  i wolne od opłat dla uczestników.

GCE opracowało jednolitą szatę graficzną oraz projekty okładki dla obu wersji językowych broszury informacyjnej o projekcie a także opracowało merytorycznie biuletyn w wersji polskiej.

Działania upowszechniające:

Obejmują one: prezentację DVD projektu, CD ROM zawierający całą dokumentację (prace, teksty, fotografie), stronę internetową a także wydanie biuletynu (broszury) projektu w dwóch wersjach językowych (po polsku i angielsku). Wspomniane media zawierały wszystkie informacje zebrane w ciągu projektu włączając biografie studentów, wyniki ankiet, prezentacje, dokumentację fotograficzną itp.

Polska instytucja zorganizowała w swojej placówce specjalną wystawę fotograficzną, opracowała graficznie dwa plakaty (jeden poświęcony całkowicie udziałowi polskich słuchaczy w projekcie) oraz przygotowała i wydała broszurę informacyjną o projekcie.

Zamieszczono informacje w lokalnej prasie i na stronie internetowej szkoły dla dorosłych. W  lokalnym periodyku kulturalnym ukazał się artykuł na temat udziału GCE w projekcie

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
54
W wyjazdach zagranicznych: 
20
Produkty
Produkty projektu: 

- strony internetowe projektu: www.listenproject.net oraz http://www.cku.gce.gliwice.pl/grundtwig/grundtvig.html

- płyty CD z prezentacjami i pracami słuchaczy polskich dotyczącymi osobistych doświadczeń ludzi dorosłych w zdobywaniu wiedzy i wykształcenia

- kwestionariusz dla słuchaczy jako narzędzie do badania potrzeb i oczekiwań ludzi dorosłych w procesie edukacji

- Opracowania wyników badań ankietowych (przeprowadzonych w GCE dwukrotnie: w 2005 i 2006) oraz analiza porównawcza

- dvd projektu (wersja angielskojęzyczna)

- CD ROM zawierający całą dokumentację (prace, teksty, fotografie itp.) w wersji angielskojęzycznej

- broszura informacyjna o projekcie (w dwóch wersjach językowych:  PL, EN)

- wystawa fotograficzna

- artykuł „Być dorosłym... uczniem w UE”

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Opracowania wyników badań ankietowych w zakresie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych oraz analizę porównawczą

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
Udział w programie dał możliwość sprawdzenia; w praktyce znajomości języka obcego, a jednocześnie był impulsem i stworzył motywację do dalszego doskonalenia zawodowego kadry. Dzięki kontaktom z nauczycielami i słuchaczami z innych krajów pozwalał na poznanie problemów edukacji dorosłych oraz poznanie przykładów dobrej praktyki w zakresie strategii rozwiązywania tych problemów. Dawał możliwość wymiany doświadczeń.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
Dzięki udziałowi w programie zdobyli sobie nie tylko uznanie w szkolnej społeczności, ale także u nauczycieli.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 
Oprócz wymiernych korzyści wynikających z realizacji programu, takich jak np. możliwość wymiany doświadczeń czy poszerzanie umiejętności językowych, uczestnictwo w projekcie wywarło wpływ na postawę życiową słuchaczy, poczuli się dowartościowani, uwierzyli w swoje możliwości i pomimo dotychczasowych trudności edukacyjnych wzrosła ich samoocena.
Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

„Program pomógł nam wykształcić umiejętności przedstawiania własnych pomysłów oraz autoprezentacji – umiejętności bardzo cenne w dzisiejszym świecie. Objawiło się to poprzez wyraźne zwiększenie pewności siebie w sytuacjach wymagających ww. umiejętności oraz wzrostem swobody w porozumiewaniu się obcymi językami”

„...Biorąc wszystko pod uwagę, oraz to czego słowami opisać się nie da, chciałbym wziąć udział w następnym takim programie edukacyjnym. I jeśli będę miał taką możliwość – uczynię to bez wahania” – Tomasz Stanasiuk, uczestnik spotkania w Irlandii

„Podczas pobytu w Irlandii odniosłam wrażenie, że największy wpływ na dorosłych słuchaczy wywarło pozytywne podejście nauczycieli do uczących się tam ludzi. Po zajęciach w college’u w Cork doszłam do wniosku, iż ułatwienia tj. wybór dogodnych godzin zajęć, możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach pozalekcyjnych, nowocześnie zorganizowane o bardzo dobrym standardzie sale wykładowe i sale do zajęć praktycznych ułatwiają naukę oraz mobilizują słuchaczy do dalszego kształcenia się. Nauka jest wtedy bardziej efektywna i ciekawsza” – Izabella Zakrzewska, uczestniczka spotkania w Irlandii

„ .. potraktowałem to jako wyzwanie..” , „To był wielki zaszczyt dla mnie móc przedstawić swoją prezentację przed pozostałymi uczestnikami projektu Grundtvig”. – Dawid Sokołowski – uczestnik spotkania we Włoszech.

„W ramach uczestnictwa w projekcie mieliśmy okazję zapoznać się z ciekawą ofertą edukacyjną różnego rodzaju szkół dla dorosłych,  mieliśmy okazję poznać problemy osób organizujących edukację dla dorosłych” – Dariusz Pszonak, uczestnik spotkania we Włoszech.

Z punktu widzenia nauczycieli uczestniczących w wyjazdach do Irlandii i do Włoch - wpływ programu na dorosłych słuchaczy przejawia się zwłaszcza w następujących aspektach:

- rozwijanie umiejętności prezentacji przed szerszym audytorium

- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w przygotowywaniu prezentacji i jej prowadzeniu

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

- analiza swojego wystąpienia w kontekście innych wystąpień (porównanie do osób z innych krajów)

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Grażyna Król
Data wypełnienia formularza/karty: 
27.02.2009

Switch style