Open Doors for Europe - ODE

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja międzykulturowa
Inne
Umiejętności podstawowe
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Jadwiga Weigt
0048 695 718 965
jadwigaweigt@onet.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
ŁUTW jest organizacją społeczną osób starszych, działającą w dziedzinie kultury, oświaty  i ochrony zdrowia.
Organizuje wykłady, seminaria, lektoraty języków obcych, odczyty, konferencje, spotkania, prelekcje, wystawy i inne zajęcia. Prowadzi praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej i rekreacji. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku , ze szkołami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi.
Zajęcia prowadzone są w formie semestralnej od października do czerwca.
Tytuł projektu: 
Open Doors for Europe - ODE
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
04/GR2/04-0045/P1
05/GR2/05-0054/P2
Lata realizacji: 
2004 - 2006
Kraje uczestniczące: 
Niemcy, Włochy, Polska x2, Hiszpania, Malta
Cele projektu: 

Doświadczenia w ramach kształcenia seniorów pokazały, że wielu starszych ludzi ma obawy  uczestniczenia w europejskich spotkaniach i programach wymiany.

Ta obawa polega na: braku znajomości języków albo niewystarczającym wykorzystaniu tej znajomości w ciągu życia, braku doświadczeń z innymi kulturami w przeżywanych sytuacjach codziennych, strachach, że w czasie  spotkań z europejskimi sąsiadami  wystąpić może brak zrozumienia i tematów do porozumiewania się i przez to może dojść do przykrej dla nich sytuacji. Z drugiej strony  można potwierdzić wieloma przykładami, że spotkania, wymiana, doświadczenia ze współpracy między starszymi ludźmi  w europejskich kontaktach prowadzą do tego, że stereotypowe obrazy  ulegają zmianie, odkrywane są podobieństwa, a kontakty dalej są utrzymywane już na płaszczyźnie osobistej.  Uczestnictwo w takich spotkaniach stymuluje do wzięcia udziału w kursach językowych i seminariach mające na względzie inne kraje i kultury,  porozumienie się z Europą w wymiarze historycznym i politycznym. Takie przeżycia w czasie spotkań zmieniają często w nagły sposób postawę wobec obcych i wobec  siebie samego. Zdobyte doświadczenia przenoszone są do własnego świata (na grunt rodziny, kręgu przyjaciół, spotkania seniorów itd.)i sprawiają, że zmienia się obraz noszony w sobie do tej pory. Stanowią tez ważny czynnik do dyskusji z młodzieżą, która często nie zna żadnych doświadczeń granicznych, ale także nie rozpoznaje swoich szans, które stoją do dyspozycji dzięki możliwości poruszania się po Europie.

Projekt miał pomóc ludziom starszym w odbywaniu spotkań studyjnych z grupami z krajów partnerskich. Dla tych celów zostały przygotowane modele wymiany grup i spotkań w czasie ich trwania, a także materiały dydaktyczne dla przygotowania przebiegu tych spotkań. Wśród  takich materiałów wspólnie przygotowanych znalazły się między innymi zestawy podstawowego słownictwa – słowa kluczowe, tabu, symboli, rytuałów, wizualne materiały dotyczące geografii, charakterystycznych obiektów obszaru odwiedzanego kraju.

Wielu starszych ludzi miało tragiczne przeżycia   wskutek politycznych i społecznych wydarzeń i następstw II wojny światowej, a także konfliktów w powojennej Europie. Z drugiej strony mają oni ogromną wiedzę  o Europie i pozytywne doświadczenia, które uzewnętrzniają na spotkaniach z europejskimi sąsiadami.  Pokojowe współżycie  w Europie i akceptacja kulturowej różnorodności i narodowych odrębności jest dla wielu z nich wewnętrzną potrzebą. Dużo ludzi jest ciekawych świata i wykazuje gotowość do podróży turystycznych. Od kilku lat dotyczy to także podróży ze wschodu na zachód i odwrotnie. To zainteresowanie może być ważnym czynnikiem polepszenia wiedzy i zrozumienia w stosunkach z europejskimi sąsiadami. Inna jest jednak rzeczywistość podróży i wycieczek turystycznych a inna spotkań partnerskich w ramach projektu.

Obszary tematyczne: 

Przezwyciężanie stereotypów w krajach uczestniczących w projekcie. Święta w poszczególnych krajach partnerskich (symbole i zwyczaje w zmieniających się sytuacjach). Sytuacje dnia codziennego, święta rodzinne. Sprawy przeżycia (jedzenie i picie). Słowa – klucze. Tematy tabu w poszczególnych krajach.

Grupa docelowa słuchaczy: 

Seniorzy – słuchacze Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Jakie były początki projektu: 

Do projektu zaprosił nas partner z Ulm – Niemcy podczas konferencji pt. „Sich Europa erschließen - auf dem Weg zu einem vereinten Europa“, która odbyła się w lutym 2004 w Bad Urach.

Krótki opis przebiegu projektu: 

Spotkania partnerskie – Lublin – listopad 2004 – prezentacja poszczególnych grup, informacje o sposobach komunikacji między partnerami, słowa klucze, tematy następnego spotkania – 10 słuchaczy.

Ulm – Niemcy-  kwiecień 2005 – tematy tabu w poszczególnych krajach, stereotypy, jedzenie i picie, najważniejsze święta w poszczególnych krajach, „Wieczór Europejski”- sylwetki znanych osób w krajach uczestników projektu – 10 słuchaczy.

Łódź – Polska – grudzień 2005 – gesty, święta rodzinne, formy grzecznościowe, pieśń urodzinowa, podział uczestników na grupy międzynarodowe, z których każda miała określone zadanie do wykonania w mieście (zakupy, komunikacja, wizyta na poczcie, w banku, w restauracji) – 10 słuchaczy.

Alicante – Hiszpania - kwiecień – 2006 - komunikacja miejska, gastronomia, pieniądze, zakupy – w poszczególnych krajach, niewerbalna gra. quiz – 10 słuchaczy.

Informacje o pracach w projekcie w Biuletynach ŁUTW  (1200 egz. każdy).

Informacja o projekcie ODE w wywiadzie radiowym Radio Łódź, którego udzieliły słuchaczki aktywnie działające w projekcie M. Świerkocka i M. Zaborowska.

Projekt ewaluowany był dla badań towarzyszących procesowi: ankiety z pytaniami dla uczestników, obserwacje uczestników podczas spotkań partnerskich i w wymianie wirtualnej, rozmowy ewaluacyjne  koordynatorów podczas spotkań partnerskich.

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
10
W wyjazdach zagranicznych: 
10
Produkty
Produkty projektu: 

Strona internetowa projektu www.gemeinsamlernen.de/ode;Płyty CD ze zdjęciami ze spotkań grupy w czasie pracy, jak również ze spotkań zagranicznych. Płyta CD z melodią do piosenki przysłanej przez grupę z Ulm. Powstała także kronika projektu.

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Poprzez obszerną dokumentację całej treści projektu, która jest zamieszczana na stronie internetowej, aktywności wszystkich partnerów mogły być prezentowane szerszej społeczności na lokalnych, regionalnych i krajowych seminariach. Wszystkie grupy (oprócz Malty) przedstawiały w swoim kraju na różnych własnych konferencjach treści projektu oraz w kierowanych i przeznaczonych dla seniorów czasopismach. Poprzez stronę internetową udokumentowano na zewnątrz cele projektu, organizacje partnerskie, sposoby pracy, przebieg projektu i jego wyniki. Wiele materiałów dostępnych jest we wszystkich językach projektu – niemiecki, polski, włoski i hiszpański. Tak, więc może stać się dostępem do informacji na płaszczyźnie regionalnej i międzynarodowej. Wszyscy partnerzy poprzez swoją pracę zwrócili uwagę na projekt na płaszczyźnie regionalnej i narodowej.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Wszyscy uczestnicy projektu aktywnie brali udział w tworzeniu materiałów. Seniorzy z dużym zaangażowaniem tworzyli materiały dla rozwoju seniorów. Materiały, które do tej pory utworzono, przystosowane są dla innych grup i mogą być wykorzystane przez nauczycieli  kształcenia dorosłych na kursach przygotowujących do spotkań międzynarodowych lub na międzynarodowych spotkaniach (np. słowa-klucze, piktogramy do komunikacji niewerbalnej, zabawy, informacje o świętach, dniu codziennym itd.).

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Powstały dwie grupy konwersacyjne, tzw. „stoliki europejskie”, języka angielskiego oraz jedna  języka niemieckiego. Słuchacze nasi chętniej brali udział w kursach obsługi komputera i licznie zgłaszają się na lektoraty języków obcych. Pogłębienie wiedzy na temat kultury, dnia codziennego, historii i tradycji poszczególnych krajów. Kontakty indywidualne między uczestnikami projektu z różnych krajów, ożywiona korespondencja i wzajemne wizyty u siebie. Zwiększenie motywacji do nauki języków obcych.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Wieczór Europejski zorganizowany podczas spotkania w Ulm, na którym każdy kraj przedstawiał znane osoby z życia kulturalnego, politycznego, historii, które już wcześniej znane były nie tylko we własnym kraju, ale w całej Europie. Łódź przygotowała informacje o: Irenie Szewińskiej, Poli Negri, Andrzeju Wajdzie, Robercie Korzeniowskim, Mikołaju Koperniku). Poznano również tańce narodowe poszczególnych krajów.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

„Ażeby być Europejczykiem trzeba znać języki europejskie i kulturę narodów europejskich. To jest konieczne, by móc się porozumiewać, wspólnie pracować, by się polubić i zaprzyjaźnić.” – Barbara Hełka - Łódź.

„Celem projektu jest zbadanie, czy istnieje jeszcze inna możliwość otwarcia drzwi", niż tylko nauka języka danego kraju.” - Jutta Gotthardt – Ulm.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Jadwiga Weigt
Data wypełnienia formularza/karty: 
26.08.2008

Switch style