Diagnozowanie potrzeb nauczycieli i ewaluacja form doskonalenia prowadzonych przez placówki doskonalenia w krajach partnerskich - porównanie i poszukiwanie najbardziej efektywnych rozwiązań

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja międzykulturowa
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Zarządzanie edukacją dorosłych
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Centrum Edukacji Nauczycieli
ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Anna Walkowiak
94 347 67 24
annawalkowiak@cen.edu.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie jest publiczną, wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli. Swoją działalnością obejmujemy nauczycieli ze wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Głównym naszym celem jest organizowanie i realizowanie zajęć warsztatowych i kursów kwalifikacyjnych oraz innych imprez o charakterze edukacyjnym. Z naszej oferty korzysta rocznie ok. 10 tys. nauczycieli. Zajęcia, które proponujemy nauczycielom przeprowadzamy zarówno na terenie naszej instytucji, jak i w szkołach poza Koszalinem. Nasza oferta szkoleniowa jest bardzo bogata. Krótkie formy warsztatowe mają charakter przedmiotowo-metodyczny oraz problemowy, natomiast w ramach kursów nauczyciele mogą uzyskać bądź rozszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie 12 przedmiotów. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych edukatorów z naszej instytucji oraz wykładowców z wyższych uczelni.

Tytuł projektu: 
Diagnozowanie potrzeb nauczycieli i ewaluacja form doskonalenia prowadzonych przez placówki doskonalenia w krajach partnerskich - porównanie i poszukiwanie najbardziej efektywnych rozwiązań
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
04/GR2/04-0029/C1
05/GR2/05-0033/C2
06/GR2/06-0006/C3
Lata realizacji: 
2004 - 2007
Kraje uczestniczące: 
Polska, Cypr, Łotwa, Hiszpania x2
Cele projektu: 
Zapoznanie się z systemami organizacji doskonalenia i dokształcania nauczycieli w krajach partnerskich oraz wymiana doświadczeń.
Obszary tematyczne: 
Technologie informatyczne, nauka o krajach europejskich, zarządzanie organizacją prowadzącą edukację dorosłych.
Grupa docelowa słuchaczy: 

W ramach projektu w trakcie trzech lat były przeprowadzone w instytucjach partnerskich badania dotyczące diagnozy i ewaluacji prowadzonych form doskonalenia. Badaniami objęta została grupa prawie 5000 nauczycieli uczestniczących w zajęciach realizowanych na terenie placówek partnerskich. W Polsce najliczniejszą grupę respondentów stanowili nauczyciele dyplomowani z terenów wiejskich o stażu 11-20 lat. Grupą docelową byli nauczyciele konsultanci zatrudnieni w placówkach partnerskich. W Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wszyscy konsultanci byli zaangażowanych w realizację zadań projektowych.

Jakie były początki projektu: 

Pomysł na udział w programie powstał po uczestnictwie koordynatora w szkoleniu w Sulejówku organizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Temat projektu odnosił się do mocnych stron naszej placówki oraz kompetencji merytorycznych konsultantów i mieścił się w polu zainteresowań naszej instytucji. Mamy duże doświadczenie w  diagnozowaniu potrzeb nauczycieli i ewaluowaniu prowadzonych przez nas form doskonalenia. W związku z tym zainteresowaliśmy się jakie są potrzeby nauczycieli w innych krajach, jakie można określić obszary wspólne i dostrzec różnice. Chcieliśmy zapoznać się z organizacją doskonalenia nauczycieli, oraz porównać wnioski jakie zostaną sformułowane na podstawie wypowiedzi respondentów w innych krajach.

Partnerów znaleźliśmy dzięki rozesłaniu przez Narodową Agencją naszej fiszki zawierającej informację o instytucji i planowanych w projekcie działaniach. W poszukiwaniu partnerów za granicą wykorzystaliśmy również kontakty osobiste.

Krótki opis przebiegu projektu: 

W trakcie trzyletniej współpracy zorganizowaliśmy wiele spotkań w instytucjach partnerskich. W pierwszym i drugim roku wizyty miały charakter roboczy. Dyskutowaliśmy nad szczegółami harmonogramu działań, ustalaliśmy i opracowywaliśmy narzędzia do przeprowadzenia badań, a następnie prezentowaliśmy wyniki badań krajowych. Każdy partner oprócz przeprowadzenia badań i opracowania raportów w języku narodowym zobowiązany był do przetłumaczenia raportu na język roboczy projektu. Wszyscy opracowaliśmy również prezentacje multimedialne o swoim ośrodku oraz systemie edukacyjnym i systemie doskonalenia nauczycieli w danym kraju. W trzecim roku organizowane były przez placówki partnerskie spotkania dla nauczycieli, dyrektorów, wizytatorów i przedstawicieli lokalnych władz oświatowych. W trakcie tych spotkań prezentowane były placówki, wyniki z badań oraz omawiane systemy edukacyjne w każdym kraju. Wyniki i rezultaty naszego projektu oraz idea współpracy międzynarodowej była upowszechniana w lokalnych mediach.

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
40
W wyjazdach zagranicznych: 
0
Produkty
Produkty projektu: 

W wyniku realizacji projektu powstały następujące produkty:

strona internetowa projektu, 20 prezentacji multimedialnych, 2 ankiety, 5 raportów krajowych „Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia”, 5 raportów „Ewaluacja prowadzonych form doskonalenia”, 2 raporty porównawcze, 6 konferencji o charakterze międzynarodowym, bogata dokumentacja fotograficzna w  kronikach i na CD.

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Najbardziej efekty projektu były wykorzystane na Cyprze, ponieważ  po raz pierwszy w tym kraju nauczyciele byli pytani o ich potrzeby w zakresie  doskonalenia i ocenę form szkoleniowych, w których uczestniczyli. Wynikami badań było bardzo zainteresowane Ministerstwo Edukacji na Cyprze, gdyż wnioski i rekomendacje z raportów krajowych miały być uwzględnione w opracowywaniu nowej koncepcji doskonalenia nauczycieli w tym kraju.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Realizacja projektu międzynarodowego wpłynęła na wzrost prestiżu placówki w środowisku lokalnym oraz na popularyzację programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Bezpośrednie efekty działań projektowych wpłynęły na podniesienie jakości pracy instytucji. Została wzbogacona oferta edukacyjna, a pracownicy pogłębili lub nabyli nowe umiejętności.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Realizacja projektu międzynarodowego miała bardzo duży wpływ przede wszystkim na pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Pokonaliśmy w sobie lęk przed współpracą międzynarodową. Obawialiśmy się przede wszystkim bariery językowej. Jednak dzięki uczestnictwu w projekcie wszyscy zostaliśmy zmotywowani do nauki języka angielskiego i potrafimy teraz zarówno podtrzymywać kontakty, jak i występować publicznie w języku angielskim. Doszliśmy do wniosku, że chociaż jesteśmy placówką stosunkowo niewielką nasza wiedza merytoryczna i umiejętności są bardzo wysokie. Zdobyte informacje o systemach edukacyjnych w innych krajach do tej pory przekazujemy nauczycielom w trakcie zajęć warsztatowych.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

W Centrum Edukacji Nauczycieli wnioski i rekomendacje zawarte w raportach krajowych są uwzględniane przy planowaniu oferty kursowej.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

„Polska jest krajem, w którym ludzie tak samo pracują, podobnie mieszkają, duża wiedzą, potrafią się bawić i mają duże poczucie humoru” – opinia koordynatorki z Hiszpanii.

„Nie znaleźlibyśmy w naszym regionie szkoły, w której uczniowie mogliby zaprezentować tak duże umiejętności artystyczne” – opinia koordynatora z Hiszpanii wypowiedziana po prezentacji uczniowskiej w szkole pod Koszalinem.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Anna Walkowiak
Data wypełnienia formularza/karty: 
24.07.2008

Switch style