„Przywołanie z pamięci”

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Sztuka, muzyka, kultura
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Uniwersytet Jagielloński – Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Stefania Potyrała-Król
12 422 10 33 w.1185
utw@go2.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Jagielloński UTW jako placówka UJ od 1982 roku prowadzi edukację permanentną dla mieszkańców Krakowa. Program kształcenia obejmuje wykłady, seminaria, konwersatoria i zajęcia specjalistyczne dla ludzi starszych. Ważną częścią naszego programu edukacyjnego są zagadnienia związane z literaturą, historią sztuki (także kolekcjonerstwo i analiza możliwości terapii i samorealizacji poprzez kontakt ze sztuką)oraz  wiadomości o najnowszych osiągnięciach nauki polskiej i światowej. Program przygotowany wspólnie z partnerami z Francji i Włoch to możliwość  propagowania wiedzy o otaczającym nas świecie w nowatorski i ciekawy sposób a także poznania wartości interkulturowych, wspólnych dla ludzi w różnych krajach

Tytuł projektu: 
„Przywołanie z pamięci”
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
SOC/57-GRU2-2001/02
Lata realizacji: 
2001 - 2002
Kraje uczestniczące: 
Węgry, Finlandia, Estonia, Polska
Cele projektu: 

Głównym celem projektu było uaktywnienie pamięci oraz pobudzenie umiejętności uczenia się ludzi starszych, zebranie doświadczeń związanych z procesem uczenia się, poznanie przez uczestników nowych środków  przekazu komunikacji. Jednocześnie w ciągu trwania projektu popularyzowano znajomość kultury i historii sąsiadujących krajów europejskich-uczestników projektu.

Obszary tematyczne: 

Historia sztuki, zabytki, dziedzictwo kulturowe.

Grupa docelowa słuchaczy: 

Ludzie starsi i młodzi dorośli.

Jakie były początki projektu: 

Pomysł zrodził się wśród słuchaczy zainteresowanych pamiętnikarstwem, poznaniem dziejów własnych rodzin i przyjaciół.

Krótki opis przebiegu projektu: 

Nasz projekt skoncentrowany był w pierwszym okresie na wzajemnym poznaniu uczestników projektu oraz poznaniu ich losów. Kolejnym etapem były spotkania robocze mające na celu ukierunkowanie i uzupełnienie wiedzy, wymianę doświadczeń między partnerami.

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
60
W wyjazdach zagranicznych: 
2
Produkty
Produkty projektu: 

Powstanie udokumentowanej informacji o losach polskich seniorów w okresie od zakończenia II wojny światowej do czasów współczesnych.

Powstanie publikacji dokumentującej założenia i wniosków z realizacji projektu.

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Wszystkie

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Znacząco poszerzył się profil naszej organizacji. Włączył lokalną społeczność w działania naszej organizacji. Bardzo wpłynął na zrozumienie innych kultur i innych krajów. Wpłynął na aktywne uczestnictwo w różnych formach kształcenia.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Podniósł ludziom zarówno młodym jak i tym starszym samoocenę, pomógł lepiej zrozumieć przemiany, przekonał do nowych form komunikacji (Internet, e-mail). Przekonał o bogactwie kultur narodowych innych krajów i ich specyficznym wkładzie w tworzenie kultury europejskiej.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Nie dotyczy

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Bardzo pozytywne (patrz wydawnictwo JUTW)

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Stefania Potyrała-Król
Data wypełnienia formularza/karty: 
12.01.2009

Switch style