Edukacja permanentna poprzez filatelistykę

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja ekologiczna / zrównoważony rozwój
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Edukacja zdrowotna
Sztuka, muzyka, kultura
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Uniwersytet Jagielloński – Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Stefania Potyrała-Król
12 422 10 33 w. 1185
utw@go2.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Jagielloński UTW jako placówka UJ od 1982 roku prowadzi edukację permanentną dla mieszkańców Krakowa. Program kształcenia obejmuje wykłady, seminaria, konwersatoria i zajęcia specjalistyczne dla ludzi starszych. Ważną częścią naszego programu edukacyjnego są zagadnienia związane z literaturą, historią sztuki (także kolekcjonerstwo i analiza możliwości terapii i samorealizacji poprzez kontakt ze sztuką)oraz  wiadomości o najnowszych osiągnięciach nauki polskiej i światowej. Projekt przygotowany wspólnie z partnerami z Francji i Włoch to możliwość  propagowania wiedzy o otaczającym nas świecie w nowatorski i ciekawy sposób a także poznania wartości interkulturowych wspólnych dla ludzi w różnych krajach.
Tytuł projektu: 
Edukacja permanentna poprzez filatelistykę
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
SOC/57-GRU2-2003/04
Lata realizacji: 
2003 - 2004
Kraje uczestniczące: 
Francja, Włochy, Polska
Cele projektu: 

Nasz projekt skoncentrowany  był w pierwszym okresie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Zaczynając najpierw od seniorów postanowiliśmy następnie dotrzeć bezpośrednio także do młodych ludzi, którzy są ich wnukami, sąsiadami są obywatelami zjednoczonej Europy, używając dokumentów filatelistycznych jako środka pedagogicznego.

Obszary tematyczne: 

Ekologia, historia sztuki, zabytki, ochrona przyrody, edukacja zdrowia

Grupa docelowa słuchaczy: 

Ludzie starsi i młodzi dorośli

Jakie były początki projektu: 
Inicjatorami była grupa pasjonatów, hobbistów i kolekcjonerów.
Krótki opis przebiegu projektu: 

Częste spotkania z koordynatorem w kraju, plus jeden wyjazd.

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
4
W wyjazdach zagranicznych: 
1
Produkty
Produkty projektu: 

opracowanie 47 dokumentów filatelistycznych w j. polskim i francuskim,

publikacja dokumentująca przebieg prac nad projektem w Polsce,

baza danych zawierająca 167 dokumentów filatelistycznych,

liczne wizyty koordynatora w Krakowie - przed, w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu,

seminarium podsumowujące projekt  z udziałem wszystkich partnerów w Lyonie,

zajęcia konwersatoryjne dla uczestników projektu,

strona internetowa www.caleida.pt/filatelia,

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Wszystkie

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Znacząco poszerzył profil naszej organizacji. Włączył  lokalną społeczność w działania naszej organizacji. Bardzo wpłynął na zrozumienie innych kultur i innych krajów.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Uświadomił ludziom zarówno młodym jak i tym starszym  bogactwo dorobku intelektualnego, historii i kultury narodowej. Przekonał o bogactwie kultur narodowych innych krajów i ich specyficznym wkładzie w tworzenie kultury europejskiej.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Projekt wpłynął na aktywne uczestnictwo w różnych formach kształcenia.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Bardzo pozytywne (patrz wydawnictwo JUTW).

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Stefania Potyrała-Król
Data wypełnienia formularza/karty: 
31.07.2008

Switch style