Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja międzykulturowa
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Justyna Stoltmann-Prędka
0048 61 664 08 61
informacjeue@wbp.poznan.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

WBPiCAK jest samorządową instytucją kultury Województwa Wielkopolskiego. Organizatorem biblioteki jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Biblioteka swoją działalność rozpoczęła w 1948 r. W ramach swej misji realizuje wiele różnorodnych działań: gromadzi i udostępnia piśmiennictwo, szczególnie to dotyczące regionu Wielkopolski, promuje czytelnictwo, służy pomocą merytoryczną dla sieci 227 bibliotek publicznych w regionie. Do pracowników tych bibliotek kieruje różnorodną ofertę edukacyjną – prowadzi doskonalenie zawodowe.

Do  mieszkańców Wielkopolski – w tym użytkowników bibliotek kieruje ofertę wydarzeń kulturalnych, wspiera przedsięwzięcia kulturalne w innych instytucjach kultury w regionie, promuje folklor. WBPiCAK proponuje pracownikom bibliotek, użytkownikom bibliotek i mieszkańcom Wielkopolski: konferencje regionalne, konkursy, seminaria tematyczne, warsztaty, szkolenia, szkolenia terenowe, wystawy. Prowadzi własne wydawnictwo - wydaje publikacje książkowe i multimedialne. W ramach edukacji bibliotekarskiej zajmuje się tematem użytkowników niepełnosprawnych w bibliotece. Od wielu lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym z Wrocławia, prowadzi 3-stopniowe kursy biblioterapii, kursy języka migowego dla bibliotekarzy.

Tytuł projektu: 
Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2008-1-PL1-GRU06-00849 1
Lata realizacji: 
2008 - 2010
Kraje uczestniczące: 
Polska
Litwa
Szwecja
Włochy
Włochy
Cele projektu: 

Cel główny:

Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, podzielenie się wiedzą i umiejętnościami w zakresie rozwoju programów nauczania dorosłych słuchaczy oraz poszerzenie oferty edukacyjnej organizacji uczestniczących w projekcie.

Cele szczegółowe:

1. Przygotowanie, wdrożenie oraz upowszechnienie nowej oferty edukacyjnej dla dorosłych słuchaczy w postaci 10 programów szkoleń, z których każdy składać się będzie z programu nauczania (ang. curricullum) i materiałów dydaktycznych:

Przygotowanie przez poszczególne organizacje partnerskie 5 indywidualnych programów szkoleń w szeroko rozumianym temacie: „wykorzystanie nowych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w edukacji osób dorosłych oraz nauka umiejętności cyfrowych”. Programy dostosowane do potrzeb dorosłych słuchaczy. Stworzenie 5 programów szkoleniowych dotyczących zagadnień związanych z  innymi obszarami tematycznymi Programu Grundtvig: nauka języków obcych i poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości (dwie z kluczowych kompetencji);współpraca międzypokoleniowa, rozbudzanie kreatywności seniorów; wykorzystanie wartości edukacyjnych literatury jako narzędzia do indywidualnego rozwoju.

2. Rozwój metodologii pracy edukacyjnej organizacji uczestniczących w Projekcie Partnerskim. Podniesienie skuteczności działań w wykorzystaniu nowych sposobów pracy i sposobów dotarcia do nowych odbiorców oferty edukacyjnej.

3. Stworzenie i promowanie wizerunku instytucji partnerskich – jako instytucji odpowiadających na potrzeby społeczności w której działa.

4. Podniesienie jakości pracy instytucji zajmujących się działalnością edukacyjną, kulturalną i informacyjną.

5. Wspólna praca instytucji edukacyjnych z różnych krajów Europy – wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń.

Obszary tematyczne: 

Edukacja osób dorosłych prowadzona przez europejskie biblioteki, ułatwienie dostępu do edukacji osobom starszym, niepełnosprawnym, o utrudnionym dostępie do edukacji z różnych przyczyn; programy szkoleniowe z zakresu: podstaw obsługi komputera i Internetu, przedsiębiorczości, biblioterapii, nauki języka angielskiego.

Grupa docelowa słuchaczy: 

Projekt „Europejskie biblioteki ...”  zrealizowany został przez biblioteki obejmujące swym działaniem różne grupy osób, stąd tez odbiorcami szkoleń były osoby starsze, niepełnosprawne, bezrobotne, z małych miejscowości, z problemami życiowymi, z niskimi kwalifikacjami, imigranci zarobkowi.

W Polsce podczas realizacji działań w projekcie WBPiCAK współpracowała z bibliotekami z niewielkich gmin wiejskich i miejskich – gdzie użytkownikami są osoby z utrudnionym dostępem do oferty edukacyjnej.

Osoby bezrobotne, bez odpowiednich kwalifikacji uczyły się w Szwecji jak założyć własną firmę, osoby nisko wykwalifikowane oraz imigranci zarobkowi z różnych części Europy - głównie z Europy wschodniej - byli uczestnikami warsztatów biblioterapeutycznych czy też kursów języka angielskiego prowadzonych przez partnerów włoskich. Informacje o uczestnikach projektu zbierano poprzez formularze i ankiety towarzyszące przeprowadzanym spotkaniom i szkoleniom.

Główne rezultaty projektu – programy szkoleniowe - skierowane zostały do mieszkańców małych środowiskach lokalnych, mieszkańców terenów defaworyzowanych.

W każdym kraju partnerskim powody zagrożenia wykluczeniem społecznym były różne: starszy wiek, niepełnosprawność, niskie wykształcenie, bezrobocie, migracja zarobkowa i pobyt w obcym kraju.

Jednakże osoby w starszym wieku pojawiły się w charakterze odbiorców projektu we wszystkich krajach partnerskich – wiek stanowił barierę w dostępie do edukacji niezależnie od tła kulturowego i rozwoju gospodarczego społeczności w której działała organizacja partnerska.

Organizacje partnerskie starały się umożliwić opisanym dorosłym słuchaczom korzystanie ze stworzonych programów szkoleń w miejscu zamieszkania i w nieodpłatnej formie.

Jakie były początki projektu: 

Pod koniec 2008 r. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy zorganizowała konferencję podsumowującą projekt partnerski Grundtviga: „READCOM- kluby czytelnicze dla dorosłych”.

Justyna Stoltmann-Prędka - pracownik WBPiCAK – uczestniczyła w tej konferencji i zdobyła wówczas cenne informacje  na temat programu Grundtvig. Przekazała informacje dyrekcji WBPiCAK. Uznano, iż program Grundtvig  umożliwi rozwój pomysłów i idei wykorzystanych dla dobra dorosłych czytelników bibliotek. Daje możliwości poszerzenia oferty WBPiCAK kierowanej do mieszkańców regionu. Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem projektu i znalezieniem partnerów. Odnowiono kontakty z bibliotekarzami ze Szwecji. Pozostali partnerzy odpowiedzieli na ogłoszenie o poszukiwaniu partnerów do projektu. Wspólna praca nad stworzeniem projektu trwała ponad 3 miesiące. Wiele tygodni zajęło przygotowywanie wniosku, wymiana pomysłów, opracowanie planów realizacji wspólnych działań, podział zadań pomiędzy partnerów. Bieżąca komunikacja z partnerami odbywała się poprzez pocztę e-mail, komunikatory internetowe, telefon. W efekcie końcowym wszyscy partnerzy złożyli wnioski, które uzyskały akceptację poszczególnych Narodowych Agencji programu Grundtvig.

Krótki opis przebiegu projektu: 

Miały miejsce następujące działania podczas realizacji projektu:

 • praca zespołów roboczych w poszczególnych krajach partnerskich, składających się z pracowników organizacji partnerskich, dorosłych słuchaczy i wolontariuszy;
 • przygotowanie 10 programów szkoleniowych dla dorosłych słuchaczy, w tym: 5 programów dotyczących szeroko rozumianego tematu podstaw obsługi komputera i Internetu oraz wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji dorosłych. Kolejne 5 programów dotyczyło nauki przedsiębiorczości, języka angielskiego, współpracy międzypokoleniowej,  biblioterapii, wykorzystania literatury jako narzędzia edukacji i terapii.
 • Współpraca z dorosłymi słuchaczami reprezentującymi różne grupy odbiorców projektu, osobami o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej – konsultacje, dyskusje, zaproszenie do prac zespołów roboczych;
 • Przygotowania organizacyjne i merytoryczne do spotkań partnerskich;
 • Uczestnictwo w 4 spotkaniach partnerów podczas których nastąpiła wymiana informacji i doświadczeń w zakresie pracy nad programami szkoleń, w zakresie całokształtu pracy edukacyjnej prowadzonej przez partnera goszczącego i przekazanie sobie rezultatów projektu
 • Stworzenie samodzielnej strony internetowej projektu i aktualizacja tej strony
 • Testowanie wszystkich programów szkoleń przez poszczególnych autorów programów (wszyscy partnerzy przeprowadzili pilotażowe szkolenia w celu udoskonalenia treści programów i narzędzi dydaktycznych)
 • Przygotowanie zajęć międzykulturowych przez poszczególnych partnerów (element spotkań partnerskich)
 • Działania promocyjne – współpraca z masmediami, artykuły w Internecie, prasie lokalnej, broszura i publikacje
 • Działania ewaluacyjne: ankiety dla uczestników szkoleń, oraz inne kwestionariusze, dyskusje bezpośrednie pomiędzy dorosłymi słuchaczami a realizatorami projektu
 • Rozliczanie przebiegu projektu – wspólna praca nad raportem postępów, raportem końcowym
 • Przygotowanie drukowanych publikacji zawierających programy szkoleniowe – w języku angielskim i polskim (350 egz. nakładu)
 • Przygotowanie polskiej i angielskiej broszury o projekcie rozpowszechnianej w wersji drukowanej (1000 egz.) i w wersji elektronicznej
 • Przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów multimedialnych z programami szkoleniowymi i narzędziami dydaktycznymi – m.in. filmem o budowie komputera (750 sztuk)
 • Przygotowanie i prowadzenie konferencji podsumowującej projekt, Poznań, 24 maj 2010 r.
 • Rozpowszechnianie programów szkoleniowych (nieodpłatnie)  – każdy partner we własnym zakresie; w Polsce – bezpłatna wysyłka programów do wszystkich bibliotek publicznych w Wielkopolsce, akcja promocyjna wśród organizacji pozarządowych i innych ośrodków edukujących dorosłych – materiały otrzymały nieodpłatnie wszystkie zgłaszające się organizacje

W trakcie realizacji projektu WBPiCAK zaangażowała do współpracy dwóch wolontariuszy (podpisano z nimi porozumienia). Pierwszym z nich był tłumacz języka angielskiego  - zajmował się tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi w zakresie języka angielskiego, wziął udział w spotkaniach partnerskich –był członkiem zespołu roboczego; drugi był informatykiem - przygotowywał zawartość oraz narzędzia dydaktyczne związane z programem szkolenia komputerowego, a także stworzył stronę projektu, na bieżąco nią administrował, przygotowywał od strony graficznej broszurę o projekcie oraz publikacje książkowe. Obydwaj wolontariusze współpracowali z WBPiCAK przez cały okres realizacji projektu.

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
5
W wyjazdach zagranicznych: 
18
Produkty
Produkty projektu: 

Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe:

 1. Program szkoleniowy WBPiCAK w Poznaniu: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w edukacji dorosłych i nauka umiejętności informatycznych - przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu”
 2. Program szkoleniowy WBPiCAK w Poznaniu: „Przewietrz swoje życie!” Literatura jako narzędzie wspierające rozwój i zmianę postaw życiowych osób dorosłych” (w powstanie powyższych programów duży wkład wnieśli wolontariusze, czterej dorośli słuchacze i partner stowarzyszony. Dzięki uczestniczeniu w pracach zespołów roboczych, czy tez szkoleniach pilotażowych podnieśli oni swoje kwalifikacje w zakresie tematyki programów, stali się osobami bardziej aktywnymi, zaczęli myśleć w kategoriach poprawy edukacji w społeczeństwie, uczestnictwo w projekcie było dla nich nowym wyzwaniem, okazją do intelektualnej aktywizacji).
 3. Program szkoleniowy Biblioteki z Umea (Szwecja): "Digital competence and new Information and Communication Technologies"
 4. Program dotyczący nauki przedsiębiorczości, Umea (Szwecja): Course in entrepreneurship and starting a company for the Umeå commune inhabitants
 5. Program komputerowy Biblioteki Miejskiej, Amalfi, Włochy: "ICT in adult education and the improvement of digital competence among adults"
 6. Kurs językowy Biblioteki Miejskiej, Amalfi, Włochy: "Communication in foreign language: English: English courses for adult learners: The first course: Learning English with songs and drama; The second course: English for beginners; Learning English with drama (intermediate)"
 7. 7. Program komputerowy Stowarzyszenia “Scarabeus”, Livorno, Włochy: "A Computer in communicating"
 8. Program zajęć Stowarzyszenia “Scarabeus”, Livorno, Włochy: " Literature as a tool in education and personal development"
 9. Program Biblioteki Regionalnej, Telsiai, Litwa: "Digital competence and new Information and Communication Technologies (ICT) in adult education - preventing digital exclusion"
 10. Program Biblioteki Regionalnej, Telsiai, Litwa: "The cross-generation cooperation - fostering of seniors creativity. L.I.T.T.E.R.A. (Literacy, Involvement, Technologies, Teaching, Encouragement, Relations, Adults)"
 11. Pięć zajęć międzykulturowych przygotowanych przez poszczególnych partnerów w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej
 12. Szkolenia z zakresu nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych i kompetencji cyfrowych przeprowadzone przez każdą organizację partnerską (minimum 1 szkolenie przeprowadzone przez każdą organizację)
 13. Szkolenia dla dorosłych słuchaczy związane z poszczególnym tematem indywidualnym instytucji partnerskiej – przeprowadzonych przez każdego partnera ( minimum 1 szkolenie przeprowadzone przez każdą organizację)
 14. Broszura informacyjna o projekcie: "Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy"
 15. www.edukacjawbibliotekach.pl - samodzielna strona internetowa projektu: "Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy"
 16. Grundtvig Learning Partnership: European libraries as education centres for adult learners. Final publication with abstracts of all training programmes: Amalfi, Livorno, Poznan, Telsiai, Umea. Publikacja końcowa z abstraktami wszystkich programów szkoleniowych 17. Konferencja podsumowująca projekt: „Europejskie biblioteki…”, 24.05.2010 r. Poznań
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Informacje o projekcie przekazywane były przez polskich realizatorów podczas spotkań w środowisku bibliotekarskim: konferencjach naradach, szkoleniach, wyjazdach służbowych;

Poprzez stronę internetową projektu www.edukacjawbibliotekach.pl

Poprzez publikacje – broszury, publikacje końcowe – polską i anglojęzyczną, materiały multimedialne na płytach DVD,CD.

Przez 2 lata realizacji projektu prowadzona była intensywna promocja działań w projekcie. Odbywały się spotkania z lokalnymi mediami (2 konferencje prasowe w siedzibie WBPiCAK), udzielano wywiadów radiowych i telewizyjnych, pisano artykuły do prasy, zamieszczano informacje na  portalach internetowych innych organizacji.

W "Panoramie Wielkopolskiej Kultury", czasopiśmie wydawanym przez WBPiCAK, ukazało się 6 artykułów dotyczących realizacji projektu.

Szczegóły działań promocyjnych przedstawione były  na stronie internetowej projektu w zakładce: Promocja.

Pracownicy WBPiCAK byli informowani o przebiegu projektu podczas spotkań pracowniczych.

Projekt był również prezentowany jako przykład „dobrej praktyki” podczas konferencji z okazji obchodów 10-lecia Programu Grundtvig – Warszawa, 10.12.2010 r.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Projekt wniósł wkład w kreowanie nowego, pozytywnego wizerunku bibliotek:

WBPiCAK jako koordynator projektu: „Europejskie biblioteki...” dążyła do zmiany wizerunku biblioteki zarówno podczas realizacji projektu, a także po jego zakończeniu. Podejmowano w tym kierunku rozmaite starania. Przeprowadzono kampanię informacyjną dla mediów lokalnych na temat tego, że realizowany projekt przyczynia się do zmiany wizerunku biblioteki. Udzielano wywiadów dla radia i telewizji, publikowano artykuły w prasie i w Internecie oraz zorganizowano regionalną konferencję upowszechniającą rezultaty projektu. Pozytywną zmianą społeczną będzie identyfikowanie bibliotek jako ośrodków prowadzących edukację. W tym wypadu edukację dorosłych mieszkańców. Biblioteka chce się zmieniać i zmienia się. Nie chce być postrzegana przede wszystkim jako miejsce gdzie gromadzi się księgozbiory i wypożycza książki. Nowy wizerunek małej, gminnej biblioteki może być tylko zmianą na lepsze – można tu przyjść na warsztaty literacko- psychologiczne z elementami dramy i arteterapii, można ukończyć kurs komputerowy dostosowany do własnych potrzeb.

Poszerzenie oferty edukacyjnej organizacji uczestniczących w projekcie:

To w zasadzie cel główny projektu. Cel, który osiągnięto – partnerzy wzbogacili własną ofertę edukacyjną, powstały nowe programy szkoleniowe, które będą przeprowadzać w bibliotekach w swoich regionach dla bibliotekarzy oraz użytkowników bibliotek. Programy te powstały w wyniku współpracy miedzy partnerami z różnych krajów europejskich, w tej grupie były omawiane i dyskutowane - co przełożyło się na ich zawartość.

Korzyści dla pracowników WBPiCAK zaangażowanych w projekt:

Bibliotekarze zdobyli nowe umiejętności związane z przygotowaniem i realizacją projektu partnerskiego:

 • umiejętności współpracy w międzynarodowym gronie
 • pracy w ramach zespołów roboczych tworzonych przez bibliotekarzy, wolontariuszy i ekspertów
 • przygotowywania kampanii promocyjno-informacyjnej o projekcie dla mediów
 • nawiązywania nowych kontaktów zarówno z partnerami w projekcie jak i z dorosłymi słuchaczami oraz innymi instytucjami i firmami
 • umiejętności organizacyjne związane z podróżami zagranicznymi, z przygotowaniem spotkania partnerskiego w Poznaniu oraz konferencji międzynarodowej

Wszystko co dotyczyło działalności koordynatora międzynarodowego projektu było nowością dla pracowników WBPiCAK. Przez dwa lata realizacji projektu zdecydowanie podnieśli kompetencje w zakresie języka angielskiego - w piśmie i konwersacji bezpośredniej. Ponadto bibliotekarze opracowali program kulturowy – m.in. przygotowując zajęcia międzykulturowe. Zakładając sumienne wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań projektowych przeprowadzono wiele działań – i wszystko to zaowocowało nowym doświadczeniem.

Korzyści odnieśli także pracownicy bibliotek w woj. wielkopolskiego -  otrzymali programy szkoleń: komputerowego i warsztatów literackich, programy te mogą wykorzystać w edukacyjnych działaniach swych instytucji.

Rozwój międzynarodowej działalności WBPiCAK:

WBPiCAK chętnie angażuje się w następne projekty partnerskie z instytucjami edukacyjnymi z całej Europy. Wykorzystując zdobyte doświadczenie pracownicy WBPiCAK kontynuują pracę nad przygotowaniem trzech kolejnych projektów edukacyjnych w programie: „Uczenie się przez całe życie”.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Widoczne było że dorośli słuchacze zaangażowani w projekt podnieśli własną samoocenę, poczuli się swego rodzaju „ekspertami” w dziedzinie, w której proszono ich o przemyślenia i opinie. Starali się dobrze wcielić w rolę potencjalnego uczestnika szkoleń. Z zaangażowaniem uczestniczyli w pracy nad programami szkoleń, wzięli udział spotkaniach partnerskich, gdzie poza merytorycznymi częściami programu uczestniczyli w programie turystyczno-kulturowym. Poznali nowe kraje, regiony, obyczaje i historię ich mieszkańców. Współpracę z WBPiCAK uznali za bardzo stymulującą, aktywizującą intelektualnie, dużo pozytywnych wrażeń wynieśli z wyjazdów do Włoch i na Litwę.

Niektórzy słuchacze po raz pierwszy lecieli samolotem, zdobyli doświadczenie w poruszaniu się takim środkiem transportu. Po raz pierwszy wspólnie pracowali w międzynarodowym gronie – gdzie aktywnie komunikowali się z przedstawicielami innych narodowości. Współpraca z WBPiCAK była nowym doświadczeniem – wcześniej nigdy nie angażowali się w problematykę związaną z ofertą edukacyjną dla dorosłych – w tym wypadku związaną z informatyką i literaturą. Projekt potraktowali jako interesujące i rozwijające wyzwanie.

Słuchacze, którzy byli konsultantami programów szkoleniowych oraz odbiorcami testowych szkoleń powiększyli swoją wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw obsługi komputera i Internetu.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Publikacja:

"Programy szkoleniowe opracowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach realizacji Projektu Partnerskiego Grundtviga:

Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy 2008 – 2010:

1:  Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w edukacji dorosłych i nauka umiejętności informatycznych -  przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu

2: Przewietrz swoje życie! -  Literatura jako narzędzie wspierające rozwój osób dorosłych i zmianę ich postaw życiowych (materiały do prowadzenia zajęć edukacyjnych)".

trafiła do bibliotek publicznych z intencją by wykorzystywać ów podręcznik do prowadzenia zajęć z dorosłymi użytkownikami bibliotek. Mamy nadzieję, że w rolę instruktorów wcielą się sami bibliotekarze lub przekazany podręcznik przyda się innym edukatorom: osobom zajmującym się kształceniem dorosłych. Liczymy na informację zwrotną z instytucji, które otrzymały programy szkoleniowe. Informacje dotyczące częstotliwości i sposobu ich wykorzystania.

Publikacje książkowe, broszura i materiały dydaktyczne na dyskach CD/DVD będą wykorzystywane w dalszej działalności edukacyjnej WBPiCAK.

Wykorzystanie programów wszystkich instytucji partnerskich:

Partnerzy w projekcie włączyli opracowane programy do swej oferty szkoleniowej.

W sieci Internet na stronie projektu www.edukacjawbibliotekach.pl przez okres 5 lat od zakończenia projektu udostępniana jest publikacja końcowa zawierająca szczegółową charakterystykę 10 programów szkoleniowych powstałych w projekcie.

Mamy nadzieję, że publikacja końcowa  zainteresuje organizacje z całej Europy, które zajmują się edukacją dorosłych i zwrócą się one do partnerów w projekcie z prośbą o  wykorzystanie programów we własnych działaniach.

W Internecie upowszechniany był również scenariusz zajęć: "Wirtualny spacer po Poznaniu" – było to zadanie międzykulturowe przygotowane na podstawie literatury i regionalnych stron internetowych (posiadających wersję angielskojęzyczną). Scenariusz w wersji polskiej i angielskiej został udostępniony do wykorzystania dla wszystkich osób poszukujących informacji o Poznaniu.

Po zakończeniu okresu udostępniania rezultatów projektu w sieci Internet są one możliwe do uzyskania bezpośrednio od realizatorów projektu:

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Dorośli słuchacze pozytywnie wyrażali się o idei projektu i jego sposobach realizacji. Przy końcowym etapie współpracy spontanicznie deklarowali otwartość na dalsze działania tego typu, gdyż poczuli się przydatni. Podkreślali, że chętnie zaangażują się w kolejne, podobne inicjatywy.

Oto cytat z anonimowej ankiety ewaluacyjnej na temat zajęć komputerowych: 

Jestem bardzo zadowolony z formy prowadzenia zajęć przez osobę

prowadzącą szkolenie Dziękuję również organizatorom szkolenia i jestem przekonany, że organizowanie takich zajęć dla dorosłych ma głęboki sens i celowość.

Uczestnicy zajęć literackich z elementami biblioterapii byli pozytywnie zaskoczeni, że taką formę edukacji i rozrywki może zaoferować im biblioteka w ich miejscowości. W grupach znalazły się osoby, które straciły motywację i inicjatywę do pozytywnych zmian w swoim życiu Z ankiet ewaluacyjnych realizatorzy zajęć dowiedzieli się, że wspólna aktywność podczas zajęć pomogła słuchaczom  w samoakceptacji, integracji z innymi ludźmi, spojrzeniu na siebie z dalszej perspektywy – a nie tylko przez pryzmat własnych problemów.

Opinia anonimowej Internautki o projekcie:

Świetny projekt. Aktywizacja osób w wieku popołudniowym jest niezwykle potrzebna. "ja już jestem za stara/y, nie te lata, ja już się do tego nie nadaję, to nie na moją głowę, to dla młodych"...itp wypowiedzi powodują wycofywanie się z aktywnego życia ludzi, którzy mają jeszcze ogromny potencjał intelektualny ale wśród presji na młodość i sukces wycofują się z życia. Zamykają się w sobie , zamiast korzystać z każdego dnia i żyć swoim życiem, pasjami, marzeniami żyją życiem wnuków, postaci z seriali tv, papką medialną płynącą z ekranu telewizora. Wgłębiają się w choroby te realne jak i wyimaginowane, które stają się powodem swoistej rywalizacji między bliskimi, powodem zdobycia zainteresowania otoczenia. Każda więc forma mobilizująca do aktywności jest bezcenna zwłaszcza, że przyczynia się ona także do opóźnienia procesów starzenia mózgu jak i całego organizmu. Mam jednak nadzieję, że starczy środków, by o poszczególnych zajęciach w mediach było odpowiednio głośno, by zainteresowani mogli w terminie się zgłosić lub o nich innych powiadomić.

Justyna Stoltmann-Prędka, realizator projektu:

I oto jest sedno sprawy :)

By osoby dorosłe chcące się rozwijać intelektualnie - czyniły to. Młody dorosły to również 20 latek, senior, 70-latek. Każdy kto ma ochotę i czas powinien mieć łatwy dostęp do oferty edukacyjnej. Z rożnych dziedzin i tematów. By móc wybrać to co go interesuje. Biblioteka z Poznania przekazała dziesiątki egzemplarzy podręcznika z programami szkoleń do bibliotek we wsiach, małych miasteczkach i miastach powiatowych. Liczymy że bibliotekarze i czytelnicy bibliotek zrobią z nich dobry użytek. Trzymamy kciuki, by znaleźli do tego entuzjazm i energię, by odnaleźli się dobrze w idei zdobywania i przekazywania nowej wiedzy. Czekamy na pozytywny oddźwięk naszej 2-letniej pracy w projekcie. Chcieć to móc! Niezależnie od tematu, wierzę że jeśli ktoś chce się nauczyć czegoś nowego, ma motywację i nie zarzuca praktykowania w zakresie zdobytej wiedzy - to uzyska satysfakcję i nowe umiejętności pomogą mu w życiu.

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 
Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Justyna Stoltmann – Prędka
Data wypełnienia formularza/karty: 
04.02.2011

Switch style