Opowiedziane biografie – story management w edukacji dorosłych

Tematyka działań: 
Inne
Sztuka, muzyka, kultura
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 

-

Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

POLESKI OŚRODEK SZTUKI, którego nazwa pochodzi od jednej z dzielnic Łodzi - Polesia, od 20 lat wpisany jest w "mapę" kulturalną miasta. Siedzibą Ośrodka jest modernistyczna willa z lat 20-tych ubiegłego stulecia, która należała niegdyś do Ludwika Plichala – Czecha niemieckiego pochodzenia – liczącego się w Łodzi właściciela fabryki dziewiarskiej. Walory architektoniczne Ośrodka sprzyjają kameralnym formom pracy, zaś okalający budynek ponadhektarowy, ogrodzony park pozwala na realizację akcji plenerowych, instalacji przestrzennych, rekreacji. Placówka jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zaś adresatem jej działań jest głównie odbiorca dorosły.

Oferujemy różnorodne formy aktywności artystycznej, edukacyjnej, czytelniczej, ekologicznej i hobbystycznej, prowadzimy własną działalność wydawniczą, a także ekspozycyjną w Galerii 526. Naszym "znakiem firmowym" są spotkania z najwybitniejszymi twórcami kultury polskiej, promowanie debiutujących literatów i poetów, a także organizacja dwóch cyklicznych przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym: od roku 1995 Spotkania Teatralne "Terapia i Teatr" (obecnie Biennale) i towarzyszące im warsztaty teatralne dla studentów, instruktorów i pracowników socjalnych, zaś od 1999 r. Warsztaty Wikliny i Przestrzennych Form Ogrodowych i towarzyszące im plenery dla twórców. Tradycyjnie, od siedmiu lat, w maju każdego roku, zapraszamy łodzian na Festiwal Literatury "Prope Mercatum", w którym uczestniczą i promują swoje książki wybitni autorzy polscy i obcojęzyczni.

Wielu naszych stałych bywalców skupionych jest wokół tematycznych grup pasjonackich takich jak Dyskusyjny Klub Książki (pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Klub Smakosza, Klub Literacki, Klub Scrabblistów. Wiele uwagi w naszej pracy poświęcamy zagadnieniom tolerancji, prezentując inne kultury i systemy wartości, działając na rzecz poszanowania odrębności społecznych i obyczajowych oraz podejmując inicjatywy skierowane do mniejszości etnicznych i grup defaworyzowanych. W środowisku lokalnym postrzegani jesteśmy jako placówka upowszechniania kultury pracująca także metodą projektów otwierających nowe możliwości kontaktów oraz wymiany doświadczeń i inspiracji z partnerami europejskimi.

Tytuł projektu: 
Opowiedziane biografie – story management w edukacji dorosłych
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2008-1-DE2-GRU06-00039 6
Lata realizacji: 
2008 - 2010
Kraje uczestniczące: 
Niemcy x 2
Austria x 2
Belgia
Czechy
Szwecja
Wielka Brytania
Włochy
Cele projektu: 

Projekt 'Narrated Biography- Story Management for Adult Education” miał na celu pokazać konkretne doświadczenia ludzi mieszkających w krajach Unii, na modelowych przykładach, prezentowanych przez pracowników i słuchaczy współpracujących partnerów. Miał także udowodnić tezę, że opowiadania tworzą poczucie wspólnoty społecznej. Tworzy się bowiem narracyjna tożsamość, a historia Unii Europejskiej powstaje z historii opowiedzianych przez jej członków w ramach partnerstwa.

Projekt miał na celu także zajęcie się następującymi zagadnieniami:

 • nieznane i obce z perspektywy innej kultury
 • kontekst edukacyjny uczącej się grupy partnerskiej
 • nieznana i obca biografia z własnej perspektywy
 • własna historia w ocenie innych
 • wypracowywanie wzorca kompetencyjnego do refleksji
 • wypracowywanie narzędzi do zwiększania roli biografii w sterowaniu historią w sferze edukacji dorosłych.

Naszym zamierzeniem było wielodyscyplinarne podejście do tematyki projektu, zbudowane na teorii narracyjnej z psychologii, teorii poznawczej, teologii oraz socjologii, a także na teoriach z zakresu zarządzania, marketingu i rozwijania strategii.

Założyliśmy, iż na stronie internetowej projektu tworzonej i administrowanej przez koordynatora zsumujemy wiedzę na temat zarządzania narracją (stworzone dokumenty, opowiadania, wzory narracyjne i interwencje).

Obszary tematyczne: 

Teoria narracji z podstawami psychologii, teorii poznawczych, teologii oraz socjologii; elementy zarządzania, marketingu i rozwijania strategii.

Grupa docelowa słuchaczy: 

Dorośli i młodzi dorośli w ramach edukacji nieformalnej; stali bywalcy Poleskiego Ośrodka Sztuki i wszyscy inni, do których mogliśmy się zwrócić z nową, atrakcyjną ofertą edukacyjną.

Jakie były początki projektu: 

Do projektu zostaliśmy zaproszeni przez partnerów z poprzedniego projektu, którzy tym razem pełnili rolę koordynatora.

Krótki opis przebiegu projektu: 

Projekt zakładał, że działania i przeżycia człowieka mają formę opowiadania. Chcieliśmy z naszej biografii, dziejów naszej organizacji, naszego kraju, naszego procesu jednoczenia się w Europie utworzyć jakąś dobrą historię.

Projekt dał możliwość usystematyzowania refleksji oraz narzędzia do podkreślenia roli kształcenia dorosłych w pracy nad biografiami i zarządzaniem historią. Jest to działanie interdyscyplinarne, nawiązujące do teorii narracji w psychologii, teologii, socjologii, ale wykorzystujące również tę koncepcję w celach marketingowych i dla rozwoju strategii. Zgromadzone na stronach internetowych opowiadania stworzyły poczucie wspólnoty jako tożsamości narracyjnej.Historia Unii Europejskiej pojawia się w małych historiach opowiadanych przez członków Unii Europejskiej w ramach współpracy partnerskiej.

Miały miejsce następujące spotkania partnerskie:

 1. 1. 20-25.11.2008 - Potenza/Włochy
 2. 2. 26-30.03.2009 - Wrexam/Wielka Brytania
 3. 3. 23-28.07.2009 - Norrkoping/Szwecja
 4. 4. 25-30.11.2009 - Łódź/Polska
 5. 5. 19-23.05.2010 - Bruksela/Belgia
 6. 6. 2-6.06.2010 - Wiedeń/Austria

We wszystkich spotkaniach brali udział słuchacze.

O projekcie i kolejnych aktywnościach umieszczaliśmy informacje na tablicach ogłoszeniowych przed, jak i w budynku, ale przede wszystkim podczas osobistego uczestnictwa w podjętych przez nas działaniach, bezpośrednio nawiązujących do tematyki projektu. O projekcie, jego celach i obszarze tematycznym informowaliśmy wszystkie szkoły średnie naszej dzielnicy, zachęcając młodzież do spisywania historii swych "łódzkich" dziadków. Na bieżąco, o podejmowanych działaniach informowaliśmy media. Dziennikarze byli obecni na spotkaniach autorskich i promocjach książek biograficznych . Łódzkie władze samorządowe z zadowoleniem odnosiły się do wszelkich poczynań mogących promować nasze miasto za granicą. Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi chętnie przekazywało uczestnikom /za naszym pośrednictwem/ pamiątkowe gadżety, foldery, albumy, związane z naszym miastem.

Programy naszych europejskich działań w projektach Grundviga zostały zamieszczone w aplikacji, jaką złożyła Łódź w 2010 roku o przyznanie naszemu miastu miana Europejskiej

Stolicy Kultury 2016.

Ewaluacja procesu i postępu projektu odbywała się poprzez ustne i pisemne informacje zwrotne na końcu każdego ze spotkań, a towarzyszyła jej odpowiednio: fotograficzna analiza materiałów, warsztatów, dokumentacja i monitoring (ewaluacja formująca). Do ewaluacji indywidualnych

doświadczeń słuchaczy służyły pamiętniki/dzienniki uczestników projektu, pomogło to w uzyskaniu cennego wglądu w to, jaki wpływ wywarł projekt na jego słuchaczy.

Na ostatnim spotkaniu uznano sukces projektu, kiedy to za pomocą ustnych, oceniających opinii wyrażanych przez zaangażowanych ekspertów, edukatorów i słuchaczy, w toku dyskusji, pytań i informacji zwrotnych, wyłonione zostały i podkreślone wszystkie pozytywy dwuletniej współpracy. Podkreślono także, iż w projekcie preferowana była praca uwzględniająca różnorodne zainteresowania i potrzeby słuchaczy gotowych do podejmowania wysiłków do dalszego kształcenia.

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
900
W wyjazdach zagranicznych: 
5
Produkty
Produkty projektu: 

http://www.story-management.eu/ http://www.pos.lodz.pl/story/ Biografie łodzianek, które urodziły się przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej Biografie z sąsiedztwa – losy życia dziadków spisane przez wnuczęta

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Wywiady z łodziankami służyły jako materiał źródłowy do dokumentacji w polsko-austriackim projekcie „Spotkanie klasowe”

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Każdy projekt międzynarodowy to możliwość poznawania Europy, w całym jej bogactwie kulturowym. Dotychczasowa wiedza o krajach partnerów STORY była dość potoczna i ogólna, powierzchowna, pozyskana głównie z lektur czy okazjonalnych , krótkich pobytów - teraz zyskała walor poznawczy i przybrała postać konkretnych miejsc, sytuacji, instytucji, architektury, kuchni, zabytków, przyrody, ale nade wszystko ludzi.

Łodzianka, pracownik POS, uczestniczka drugiego już projektu, w swoim komentarzu biograficznym tak pisze: „W komunistycznej Polsce uczono mnie fałszywej historii Europy, dlatego moim marzeniem było zawsze jej poznanie: krajów i ludzi. Moją pasją jest upowszechnianie kultury. Dzięki unijnym projektom, mogę tę część marzeń zrealizować”.

Ponadto pracownicy uczestniczyli w konwersatoriach języka angielskiego; dla potrzeb projektu STORY wprowadzono dodatkowe ćwiczenia ułatwiające narrację biograficzną.

Projekt umożliwił spotkanie słuchaczom i pracownikom instytucji z miast: Norrkoping w Szwecji i Łodzi w Polsce, o podobnych tradycjach, architekturze, decyzjach władz miejskich (dotyczących zachowania ich przemysłowego dziedzictwa). Obydwie placówki Norrkopings Stadsmuseum

i Poleski Ośrodek Sztuki są zlokalizowane w obiektach związanych z "włókniarską przeszłością", nasi partnerzy korzystają z olbrzymich przestrzeni pofabrycznych, my z kameralnych warunków w dawnej willi Ludwika Plichala,/Czecha niemieckiego pochodzenia, przedwojennego właściciela fabryki dziewiarskiej, liczącego się w Łodzi fabrykanta/.

Wizyta w Norrkoping i biograficzny charakter projektu nasunęły nam pomysł, aby stworzyć monografię naszego Ośrodka: opisać historię budynku, który obecnie zajmujemy, losy jego pierwszych i kolejnych właścicieli, zmieniające się przez lata przeznaczenie - oraz opublikować ją w unikatowym wydaniu. Podjęliśmy już pierwsze kroki w odszukaniu potomków Ludwika Plichala /zamieszkują obecnie w Sao Paulo w Argentynie/ i nawiązaliśmy z nimi kontakt. Następnym krokiem będzie prośba o pomoc Archiwum Miejskiego o w udostępnieniu dokumentów, do celów publikacji, a także poszukiwanie i gromadzenie zdjęć i starych pocztówek z fotografią budynku i przylegającego doń parku. Działania nasze są kontynuacją projektu i ściśle wiążą się z jego biograficznym charakterem.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Towarzyszący projektowi cykl spotkań "śYCIE JEST OPOWIEŚCIĄ" spowodował wyraźny wzrost u naszych słuchaczy zainteresowania literaturą stricte biograficzną, ale także powieścią psychologiczną, ukazującą ludzkie losy w ich uwikłaniu, w ich dynamicznej ewolucji. Nie zdarzyło nam się, aby promowane w czasie tych wieczorów książki, nie zyskały nabywców, nie wywoływały żywej dyskusji. Spotkania inspirowały do tworzenia drzew genealogicznych i badania losów dalszych, rozproszonych krewnych, przeglądania domowych archiwów. Również młodzi słuchacze zostali zmotywowani do spisania historii życia swoich dziadków. Te prace będą materiałem dla tworzonych przez nasz Ośrodek szkiców biograficznych, będących egzemplifikacją łódzkich życiorysów.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Metoda biograficznych wywiadów i ich ewaluowania została wykorzystana w następnym projekcie, którego główną osią jest zbieranie wywiadów z kobietami 50+ i ich córkami w celu porównania losów kobiet europejskich z czasów podziału Europy na Wschód i Zachód oraz szans, jakie daje młodym kobietom wchodzenie w dorosłość w zjednoczonej Europie.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

„Poznałam wiele interesujących osób z Unii Europejskiej, które podobnie jak my, są skoncentrowane na wspólnej pracy nad interesującym tematem (praca interkulturowa)”

„Zrozumiałam wartości podejścia biograficznego i jego wykorzystania wedukacji dorosłych”

„Podejście biograficzne jest dużo bardziej interesujące i cenne, niż myślałem i sądzę, że odegra ważną rolę w uczeniu grup ryzyka!”

„Bardzo cenne definicje i nowy wkład do metod opowiadania historii”

„Doceniam podejście biograficzne w edukacji - dlatego ten projekt dał mi wiele impulsów do praktycznego wdrażania, a uczestniczenie w nim jest dla mnie osobistą przyjemnością.”

„Bardzo interesująca wymiana informacji i historii. Pomysły i potencjalne sposoby używania uzyskanej nowej wiedzy i doświadczeń były bardzo stymulujące”

“I am very glad having opportunity to meet you all. I am very pleased to work with you. These last photos are the prove that we were very good friends and hard and open minded. Thank you to meet you and collaboration.”

„My dears colleagues, thank you very much for all the great times spent and experiences shared, it was really great!”

“Dear my good and very nice STORYTELLERS. It’s time to say good bye to our special project and all the wonderful people within and around, it’s time to say good bye to the final report and last but not least it’s time to say good bye to all of you. Very sad, but true…”

“Just want to say it was very nice to get to know you a little bit and I do hope our paths will cross again in the future.”

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Maria Goldstein
Data wypełnienia formularza/karty: 
29.04.2011

Switch style