Integra

Tematyka działań: 
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Sztuka, muzyka, kultura
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Fundacja Zdrowie dla Budowlanych
ul. Os. Młodości 9, 31-915 Kraków
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 

Marek Janda – koordynator projektu, tel. 12 684 52 90, dps-krakow@wp.pl

Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Fundacja,, Zdrowie dla Budowlanych” od 2003 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzi Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia przy ul. Sołtysowskiej 13 D w Krakowie. To właśnie mieszkańcy i pracownicy Domu są uczestnikami projektu ,,Integra” w ramach programu Grundtving ,, Uczenie się przez całe życie”.

Placówka przeznaczona jest  dla 67 osób w podeszłym wieku  do której w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby powracające z Kazachstanu . Celem działalność placówki jest  zapewnienie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, udzielenie wszechstronnej pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysów związanych z nową sytuacją życiową, wykształcenie umiejętności radzenia sobie z poczuciem bezradności,  zapewnienie mieszkańcom duchowej i materialnej pomocy do bezpiecznego i godnego życia z zachowaniem intymności i niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i samodzielności.

W Domu Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 42 pracowników, całodzienną opiekę nad mieszkańcami sprawują opiekunki i pielęgniarki, pięć razy w tygodniu  mieszkańcy na terenie Domu mają możliwość korzystania z : rehabilitacji,  wsparcia psychologa i pedagoga, uczestniczenia w różnorodnej terapii zajęciowej (ergoterapia, muzykoterapia, arteterapia, silvoterapia, ludoterapia).

Pracownicy Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego proponują mieszkańcom szeroki wachlarz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych: tj. zabawy taneczne, pikniki, ogniska, wyjścia do kina, teatru, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne.

Tytuł projektu: 
Integra
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2012-1-SK1-GRU06-04288 2
Lata realizacji: 
2012 - 2014
Kraje uczestniczące: 
Słowacja
Polska
Czechy
Węgry
Cele projektu: 

Celem współpracy w ramach projektu INTEGRA były następujące zagadnienia:

 • integracja osób niepełnosprawnych,
 • podniesienie pewności siebie i optymizmu u seniorów,
 • podniesienie rangi pracowników terapii zajęciowej we współpracujących organizacjach partnerskich.

Podczas edukacji osób niepełnosprawnych i seniorów konieczne jest zapewnienie im integracji ważnej dla powrotu do codziennego życia. Wszystkie tematy projektu INTEGRA skupiały się na stworzeniu  niepełnosprawnym i seniorom możliwości powrotu do aktywnego życia społecznego oraz stanowiły pomoc w znalezieniu dla nich nowej drogi, nowej perspektywy.Poprzez fachowe wykłady  i międzynarodową wymianę doświadczeń  pracownicy instytucji i ergoterapeuci osiągnęli i zdobyli innowacyjne umiejętności uczenia i zarządzania.

Podstawowymi celami partnerstwa było:

 • opanowanie umiejętności rzemieślniczych wybranego rzemiosła ludowego,
 • poprawa stanu psychicznego osób niepełnosprawnych i seniorów formą zabawy, nauczania tańców ludowych oraz gry na instrumentach ludowych,
 • obecność osób niepełnosprawnych i seniorów na wykładach oraz międzynarodowych  warsztatach rzemieślniczych,
 • podstawowe opanowanie teleinformatyki – ICT,
 • wykłady dla pracowników i ergoterapeutów w celu uzyskania lepszego pedagogicznego podejścia oraz zarządzania.
Obszary tematyczne: 
 • Uczenie międzypokoleniowe / uczenie się w starszym wieku/ emeryci.
 • Edukacja artystyczna, włącznie ze sztuką, rzemiosłem i muzyką.
Grupa docelowa słuchaczy: 

Dorośli słuchacze

Jakie były początki projektu: 

Projekt powstał z inicjatywy słowackiego partnera Projektu, podczas spotkania w Krakowie. W celu poszukiwania partnerów projektowych  wykorzystano między innymi kontakty powstałe w oparciu o wieloletnią współprace naszej organizacji z placówką o podobnym profilu działalności z Czeskiego Cieszyna.

Krótki opis przebiegu projektu: 

Projekt obejmował 4 wyjazdy zagraniczne:

 1. Spotkanie partnerów w Social Service Centre Cesky Tesin. Warsztat nauki technik rzemiosła: quilling, papierowa wiklina, bibułkarstwo ceramika. Spotkanie  z czeskim folklorem i nauka gry na prostych instrumentach ludowych.15-17. 10-2012.
 2. Spotkanie w Eltes Matyas Educational-Learning Center w Mosonmagyarovar na Węgrzech. Poznanie technik: tkactwo, lalkarstwo, haftowanie koralikami, zdobienie pierników, figurki z liści. Nauka  tańców i pieśni ludowych. Spotkanie ewaluacyjne. 21-23 03. 2013 r.
 3. Udział w  Międzynarodowym Festiwalu Ludowego Rzemiosła w Skalicy na Słowacji – prezentacja rękodzieła oraz wyuczonych  technik. 21-06-2013 r. W spotkaniu brali udział słuchacze.
 4. Udział w Międzynarodowym Festiwalu Ludowego Rzemiosła w Pieszczanach na Słowacji. Prezentacja prac rękodzielniczych wykonanych  w ramach projektu INTEGRA. Spotkanie podsumowujące projekt.16-18. 05-2014. W spotkaniu brali udział słuchacze.

W Polsce zorganizowaliśmy jedno spotkanie partnerskie uczestników projektu w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie w dniach 14-16. 10. 2013 r. podczas którego odbyły się warsztaty plastyczne, spotkanie muzyczne zajęcia folklorystyczne, nauka  tańców ludowych. Spotkanie ewaluacyjne. W spotkaniu brali udział słuchacze.

W ramach działań krajowych  przez cały czas trwania projektu organizowaliśmy zajęcia praktyczne w DPS podczas których wykonywano prace rękodzielnicze z wykorzystaniem wyuczonych technik. Zainicjowaliśmy cykl spotkań wokalno-instrumentalnych w oparciu o elementy folkloru muzycznego naszych partnerów projektowych.

Aby upowszechnić ideę projektu INTEGRA  zorganizowaliśmy: wystawy prac rękodzielniczych w środowisku lokalnym (Akademia Ignatianum, I krakowskie Senioralia, DPS im W. Godynia),  warsztaty nauki technik rękodzielniczych w Klubie Seniora w Krakowie oraz integracyjne spotkania  muzyczne z grupą lokalnych seniorów oraz młodzieży studenckiej.

Na stronie internetowej  http://dps-soltysowska.pl/ccms/projekty/ zamieściliśmy  informację o projekcie  oraz relację ze spotkania partnerskiego odbywającego się na Węgrzech. Po zakończeniu projektu zorganizowaliśmy jego prezentację  wewnątrz własnej organizacji, dla pracowników i mieszkańców  DPS-u. Projekt INTEGRA  został przedstawiony w Bielsku- Białej podczas inauguracji projektu ARTES.

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
60
W wyjazdach zagranicznych: 
4
Produkty
Produkty projektu: 

Zakładka na stronie :http://dps-soltysowska.pl/ccms/projekty/

Broszura INTEGRA w języku angielskim obejmująca informacje o partnerach projektu, opisany jest przebieg projektu, wszystkie spotkania w ramach projektu, sprawozdania z imprez lokalnych, które miały miejsce pomiędzy poszczególnymi spotkaniami oraz fotodokumentację.

Dokumentacja video: 

Prace artystyczne i rękodzielnicze.

Dokumentacja fotograficzna.

Prezentacja taneczna.

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Broszura, dokumentacja video, prace rękodzielnicze.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Dzięki doświadczeniom kooperacji w międzynarodowym środowisku pracownicy organizacji udoskonalili swoją umiejętność współpracy w zespole. Podejmowane działania pozwoliły na stworzenie wewnątrz organizacji nowych zespołów projektowych.

Uczestnictwo w projekcie dało możliwość zapoznania się ze sposobami pracy innych ośrodków zajmujących się wspieraniem i terapią osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pozwoliło pracownikom zdobyć praktyczną wiedzę dotycząca prowadzonych przez inne placówki metod terapii i nauczyło ich nowych technik pracy. Praktyczna edukacja personelu bezpośrednio przyczyniła się do podniesienia poziomu profesjonalnych kompetencji działu terapeutycznego. Udział w projekcie był także szansą na zaprezentowanie i rozpropagowanie stosowanych w naszej placówce efektywnych technik terapeutycznych.

Uczestnictwo w projekcie stworzyło naszym pracownikom szansę integracji z osobami zajmującymi się profesjonalnie podobną problematyką w innych krajach. Działania w ramach projektu były dla nas okazją do zdobycia doświadczeń w pracy w interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołach.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Poprzez uczestnictwo naszego DPS-u w działaniach projektu Integra udało się w sposób znaczący poprawić funkcjonowanie naszych mieszkańców - seniorów zarówno w aspekcie społecznym jak i w wymiarze indywidualnym.

Aktywność w środowisku lokalnym, czas spędzony na wspólnej pracy z innymi  razem z nimi przeżywane emocje zintegrowały uczestników organizowanych w ramach projektu spotkań i wzmocniły istniejące już między nimi pozytywne więzi. Cel jakim była integracja osób starszych i niepełnosprawnych ze społecznością lokalną został dzięki temu osiągnięty. Współpraca z młodzieżą stworzyła warunki do przełamania barier międzypokoleniowych i stereotypowego postrzegania osoby starszej czy niepełnosprawnej jako mało elastycznej i nie skłonnej do uczenia się nowych rzeczy. Wykorzystane podczas warsztatów nowe umiejętności naszych mieszkańców oraz pokazanie możliwości edukacyjnych seniorów w istotny sposób się do tego przyczyniły.

Aktywność społeczna, kontakt z ludźmi i praca pozwalają zapomnieć o samotności, bólu i chorobach. Uczą współżycia w grupie, pomagają nawiązać kontakt z innymi. Dzięki realizowanym zadaniom seniorzy integrowali się z ludźmi z którymi pracowali. Samodzielnie zbudowali więc system wsparcia społecznego dla własnych pomysłów i aktywności.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Dzięki działaniom projektowym uczestnicy warsztatów i spotkań stali się świadomi swoich zdolności, przydatności i możliwości zrobienia czegoś pożytecznego, co bardzo pozytywnie wpłynęło na ich poziom samooceny. Istotny tez jest fakt, ze nowo zdobytymi umiejętnościami udało się im się zainteresować innych członków społeczności lokalnej. Role liderów i nauczycieli, które przyjęli sprawiły, ze zaczęli postrzegać siebie jako osoby bardziej znaczące i wartościowe.

Aplauz społeczności lokalnej związany ze zorganizowanymi w ramach projektu spotkaniami, warsztatami wystawami i pokazami dostarczył naszym seniorom wielu pozytywnych wrażeń, które wpłynęły na poprawę ich nastroju i samopoczucia. Wzmocniły ich motywację do podejmowania aktywności, pomogły w budowaniu optymistycznego nastawienia do innych i przyjęciu otwartej postawy wobec otoczenia.

Poznane dzięki uczestnictwie w projekcie techniki wzbogaciły i urozmaiciły ofertę terapeutyczną naszego domu. Rozszerzyły możliwości pracy z mieszkańcami o inne niż dotychczas stosowane metody doskonalenia sprawności manualnej seniorów i ich twórczej ekspresji. Motywy ludowe i elementy regionalnego rzemiosła zostały na stałe wplecione i wykorzystane w pracy terapeutycznej naszej placówki. Poznane techniki stanowią dla naszych terapeutów źródło inspiracji przy wyborze przyszłych sposobów i kierunków pracy z podopiecznymi.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

„Dzięki uczestnictwu w projekcie INTEGRA poznałem metody zarządzania i pracy z podopiecznymi w placówkach partnerów”.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Marek Janda
Data wypełnienia formularza/karty: 
16.01.2015

Switch style