Welcome to european stories

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Metody podnoszenia motywacji słuchaczy
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik
ul. Wałowa 7,  48-300 Nysa
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Piotr Przybyłowski, ppiotr@vp.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Działalność kulturalno – oświatowa, kursy dla dorosłych : taneczne, rękodzieła, teatralne itp.
Grupy docelowe : dorośli 50 +.
Metody pracy : warsztaty, treningi, wykłady.
Tytuł projektu: 
Welcome to european stories
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2012-1-IT2-GRU06-37101 3
Lata realizacji: 
2012 - 2014
Kraje uczestniczące: 
Hiszpania,
Polska
Turcja
Austria
Cele projektu: 
 • Promowanie i zachęcanie do uczenia się osób dorosłych,
 • uzupełnianie wiedzy i umiejętności wśród seniorów,
 • promowanie aktywnego starzenia się populacji europejskiej,
 • ułatwienie dostępu do edukacji dorosłych (szczególnie dla osób o  niskich kwalifikacjach), wspieranie i ułatwianie integracji społecznej,
 • kształcenie umiejętności konstruowania opowiadania,
 • poznanie innych kultur, zwyczajów i mentalności.
Obszary tematyczne: 
 • Literatura,
 • historia,
 • geografia,
 • kultura,
 • obyczaje,
 • język polski – konstruowanie opowiadania,
 • język angielski.
Grupa docelowa słuchaczy: 

Kobiety i mężczyźni w wieku 55+ przebywający na emeryturze z terenu miasta i gminy Nysa z podstawową znajomością języka angielskiego, aktywni uczestnicy zajęć.

Jakie były początki projektu: 

Nyski Dom Kultury jako realizator kilkunastu projektów w zakresie edukacji dorosłych nawiązał współpracę z Uniwersytetem Complutense w Madrycie, który zaprosił do partnerstwa w projekcie. Podczas pierwszych spotkań w Madrycie ustalono zasady, główne zadania i terminy spotkań.

Krótki opis przebiegu projektu: 
 • 10.2012 – Madryt/Hiszpania 2 dni – spotkanie organizacyjne : plan pracy, terminy spotkań, pomysły wymiany partnerskiej. Uczestnicy – 2 osoby prowadzące projekt.
 • 02 2013 – Madryt/Hiszpania 2 dni – omówienie planu, ustalenie logo projektu, strony internetowej projektu, narzędzi dydaktycznych. metod pracy  oraz narzędzi ewaluacyjnych. Uczestnicy – 2 osoby prowadzące projekt.
 • 04.2013 – Nysa/Polska 4 dni – spotkanie integracyjne- wieczorek zapoznawczy z polskimi daniami, przedstawienie metod pracy przez wszystkich uczestników, przedstawienie trzech historii/opowiadań z każdego kraju uczestniczącego w projekcie, przedstawienie metod wyboru najlepszych historii, przedstawienie polskiej historii w formie performance. Poznanie kultury, obyczajów i ciekawych miejsc przez uczestników spoza Polski. Ewaluacja spotkania. Uczestnicy – dorośli słuchacze z każdego kraju + opiekun grupy. Z Polski 16 osób.
 • 06.2013 – Isparta/Turcja – 6 dni – przedstawienie historii/opowiadań, które zakwalifikowane zostały do sfilmowania, przedstawienie wybranych historii/opowiadań gotowych do odtworzenia na żywo (krótkie inscenizcje teatralne), poznanie kultury i tradycji Centralnej Turcji, wizyty w domach tureckich, zwiedzanie ciekawych miejsc. Ewaluacja spotkania. Uczestnicy dorośli słuchacze z każdego kraju + opiekun grupy. Z Polski 9 osób.
 • 11/2013 – Graz/Austria – 4 dni – poszukiwanie najlepszych metod dydaktycznych w edukacji dorosłych, przedstawienie propozycji z każdego kraju. Inscenizacje najlepszych historii/opowiadań – odegranie ról przez słuchaczy. Przedstawienie pomysłów i wymiana doświadczeń dotyczące metod przekazywania treści historii/opowiadań dzieciom. Ustalenie oceny poszczególnych inscenizacji. Poznanie kultury, obyczajów i ciekawych miejsc w Styrii przez uczestników. Ewaluacja spotkania. Uczestnicy – dorośli słuchacze z każdego kraju + opiekun grupy. Z Polski 9 osób.
 • 06.2014 – Nysa/Polska- 4 dni – przedstawienie własnych doświadczeń z udziału w projekcie przez słuchaczy, dystrybucja DVD z nagranymi na wideo historiami/opowiadaniami wraz z wielojęzyczną książką, dystrybucja DVD z zastosowanymi metodami dydaktycznymi, rozważania dotyczące końcowego sprawozdania z realizacji projektu. Ponowne inscenizacje wybranego fragmentu historii/opowiadania. Ewaluacja końcowa projektu. Uczestnicy – dorośli słuchacze z każdego kraju + opiekun grupy. Z Polski 18.
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
100
W wyjazdach zagranicznych: 
18
Produkty
Produkty projektu: 
 • www.wstories.eu
 • Książka Welcome to European Stories (http://www.wstories.eu/index.php/dissemination#newspapers) – digital book.
 • DVD – historie/opowiadania : Austria : The pig seller, Hiszpania Carmina, mon amour, Polska : Various lives, Turcja : Grannie Aisha story.
 • DVD – metody dydaktyczne w edukacji dorosłych.
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Wszystkie.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Wymiana pomysłów znacznie wpłynęła na poprawę jakości oferty edukacyjnej skierowanie do osób dorosłych : wprowadzono metody projekcyjne, psychodramę oraz metodę wideorejestrowania warsztatów. Zintensyfikowano słuchaczy do pogłębienia wiedzy o zwyczajach, kulturze i geografii krajów biorących udział w projekcie. Zmobilizowano słuchaczy do nauki języka angielskiego. Wprowadzono warsztaty pisania krótkich scenariuszy do inscenizacji performance. Nawiązano nowe przyjaźnie i kontakty dotyczące przyszłych działań.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Udział w projekcie zmobilizował słuchaczy do nauki języka angielskiego, udziału w zajęciach warsztatowych pogłębiających kompetencje w zakresie autoprezentacji, relacjonowania  i opisywania przeszłych zdarzeń, pracy redakcyjnej oraz udziału w zajęciach turystyczno-krajoznawczych.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Doświadczenia uzyskane podczas uczestniczenia w projekcie są i będą wykorzystane w zajęciach z zakresu doskonalenia umiejętności i edukacji dorosłych. Tworzy się nowa grupa teatralna, która w niedługim czasie będzie wystawiała inscenizacje teatralne oparte na własnych scenariuszach.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 
 • „To był bardzo dobry projekt, podczas którego dużo dowiedziałam się o kulturze i obyczajach panujących w niektórych krajach europejskich.” – słuchaczka lat 61
 • „Nauczyłam się ponownie nawiązywać kontakty, pomimo bariery językowej.” - słuchaczka lat 64
 • „W trakcie trwania projektu dużo dowiedziałam się o metodach pisania scenariuszy, grze aktorskiej i sztuce performance.”- słuchaczka lat 63
 • „Emocje prezentowane przez inne nacje w konkretnych sytuacjach są takie same lub podobne jak u Polaków.”- słuchacz lat 70
 • „Udział w projekcie wskazał mi na potrzeby osób starszych, które powinny być zaspokajane podczas organizacji zajęć z zakresu edukacji dorosłych tj. m.in. zabawę edukacyjną, projekcyjne metody przekazywania wiedzy, warsztatowe metody nabywania nowych kompetencji." – opiekun lat 46.
Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 

Projekt wpłynął na zmianę postaw słuchaczy w kierunku wzmocnień pozytywnych, samoakceptacji i samokrytyki Ukazał alternatywne metody spędzania wolnego czasu i samokształcenia wyzwalające niezaspokojone potrzeby edukacyjno – rozwojowe. Ujawnił ukryte talenty pisarskie i aktorskie wśród słuchaczy.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
PIOTR PRZYBYŁOWSKI
Data wypełnienia formularza/karty: 
19.01.2015

Switch style