Culture and tradition - European programme for adult education

Tematyka działań: 
Edukacja w więzieniach lub na rzecz powrotu skazanych do społeczeństwa
Grupy o specjalnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne
Języki obce
Sztuka, muzyka, kultura
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
al. J. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Monika Kaczkowska, 89 524 87 67, 698 445 098, monika.kaczkowska@sw.gov.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie koordynuje i nadzoruje działalność podległych jednostek organizacyjnych: 4 zakładów karnych, 5 aresztów śledczych, 2 oddziałów zewnętrznych. W realizację projektu partnerskiego zostali zaangażowani funkcjonariusze i pracownicy oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Barczewie i Iławie. Obecnie Zakład Karny w Barczewie jest zakładem typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz dla recydywistów z wyodrębnionym Aresztem Śledczym, pojemność zakładu to około 780 osadzonych, natomiast Zakład Karny w Iławie jest zakładem typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz dla młodocianych. Pojemność zakładu to około 1300 osadzonych. W zakładach karnych zarówno w Barczewie jak i Iławie prowadzone są różnorodne oddziaływania dla osadzonych zmierzające do ich readaptacji społecznej, a także uświadomienia społeczności, że karę pozbawienia wolności często też odbywają osoby naprawdę zdolne, wrażliwe na piękno i utalentowane. Skazani w ramach terapii zajęciowej wykonują wytwory własne w postaci obrazów, rysunków, modeli z kartonu i sklejki, rzeźb oraz przestrzenne konstrukcje z gliny, drewna, zapałek lub innych dostępnych materiałów. Innym ważnym środkiem oddziaływania na skazanych są zajęcia kulturalno-oświatowe. Racjonalne wypełnianie czasu wolnego w zakładzie karnym zapobiega wzajemnej demoralizacji i deprawacji, tworzeniu się i zacieśnianiu solidarności przestępczej, a poza tym przeciwdziała nudzie. Oddziaływania te prowadzone są poprzez możliwość uczestniczenia skazanych w różnego rodzaju występach, przedstawieniach, spektaklach i koncertach organizowanych zarówno na terenie placówek penitencjarnych jak i poza nimi.

Tytuł projektu: 
Culture and tradition - European programme for adult education
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2011-1-PL1-GRU06-19401 1
Lata realizacji: 
2011 - 2013
Kraje uczestniczące: 
Polska
Łotwa
Litwa
Cele projektu: 

Głównym celem projektu było wsparcie procesu readaptacji społecznej osób dorosłych z grup szczególnie defaworyzowanych poprzez nieformalną i pozaformalną edukację w formie zajęć kulturalno – edukacyjnych oraz wymiana doświadczeń i „dobrych praktyk” w zakresie edukacji skazanych poprzez współpracę z krajami partnerskimi osób zajmujących się edukacją w więzieniach.

Cele szczegółowe projektu:

 • odkrycie oraz promowanie twórczego i kulturalnego potencjału osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie procesu odkrywania i oceny własnej kultury, tradycji,
 • poznawanie idei uczenia się przez całe życie,
 • analizowanie problemu wykluczenia społecznego

  i identyfikowanie barier utrudniających ponowną integrację ze społeczeństwem,
 • rozwiązywanie problemów życiowych, kształtowanie umiejętności społecznych, 
 • zapewnienie możliwości nauki języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • zapewnienie możliwości nauki języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym dla pracowników organizacji biorących udział w projekcie.
Obszary tematyczne: 
 1. Edukacja w więzieniach lub na rzecz powrotu skazanych do społeczeństwa.
 2. Edukacja artystyczna, włącznie ze sztuką, rzemiosłem i muzyką.
 3. Grupy docelowe o specjalnych potrzebach.
 4. Kurs doskonalący umiejętności językowe.
Grupa docelowa słuchaczy: 

Grupę docelową projektu stanowili dorośli słuchacze – osoby wykluczone społeczne, odbywające karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych na Łotwie, w Zakładzie Karnym w Wilnie oraz jednostkach podległych OISW w Olsztynie: Zakładzie Karnym w Barczewie oraz Zakładzie Karnym w Iławie.

Podczas realizacji działań projektowych dorośli słuchacze nauczyli się podstaw języka angielskiego oraz zostali zachęceni do dalszego podejmowania działań edukacyjnych, związanych z nauką języków obcych. Udział w projekcie stworzył im możliwość zdobycia wiedzy na temat krajów partnerskich, ich historii, tradycji i kultury, a poprzez udział w spotkaniach klubów filmowych także mieli możliwość obcowania z twórczością filmową, natomiast dzięki pracy wychowawców i psychologów  - kształtowania postaw społecznych, które pozwolą im w przyszłości na powrót do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Jakie były początki projektu: 

Idea stworzenia projektu, który pozwoliłby aktywnie zaangażować w działania projektowe skazanych powstała po spotkaniu zorganizowanym w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Kolejnym etapem było zorganizowanie spotkania w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie, z wychowawcami, psychologami. W trakcie spotkania powstał pomysł na stworzenie jakieś wspólnej publikacji, która prezentowałaby twórczość skazanych, ale jednocześnie prezentowała też kulturę i tradycję danego kraju czy regionu. Stąd idea poszukiwania partnerów zagranicznych do projektu, organizacji które na co dzień realizują programy readaptacyjne.

Krótki opis przebiegu projektu: 

Spotkania przedstawicieli organizacji partnerskich:

 1. 17-20 października 2011r. Litwa, Wilno
 2. 21-25 luty 2012r.,  Polska, Olsztyn
 3. 6-9 2012r., Łotwa, Ryga
 4. 5-8 listopada 2012r., Litwa, Wilno
 5. 4-7 czerwca 2013r. Łotwa, Ryga
 6. 15-18 lipca 2013r.  Polska , Olsztyn

Głównym celem spotkań była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych działań edukacyjnych dla osób pozbawionych wolności, dotyczących historii, tradycji, kultury kraju partnerskiego oraz wypracowanie zasad współpracy służącej realizacji celów projektu. W trakcie pierwszego spotkania ustaliliśmy metodologię ewaluacji naszego projektu, zarówno w kontekście oceny instytucji przygotowującej spotkanie jak i formy oceny przez skazanych ich udziału w całym projekcie. Ewaluacja bieżąca miała na celu śledzenie rozwoju poszczególnych etapów projektu i pomoc w jego lepszej realizacji, polegała na systematycznej ocenie poszczególnych faz projektu określonych w harmonogramie zadań. Wspólnie wypracowano kwestionariusze ankiet, które zostały wykorzystane w procesie ewaluacji projektu i posłużyły do oceny stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów. Po każdym spotkaniu partnerskim gospodarz został zobligowany do przygotowania raportu (według przyjętego schematu), uwzględniającego poszczególne oceny oraz streszczenie zrealizowanych działań/aktywności. W trakcie pierwszego spotkania omówiona została strona internetowa projektu. Przedmiotem dyskusji była też idea funkcjonowania „przywięziennych klubów filmowych” oraz główne założenia i zasady ich funkcjonowania. W trakcie spotkania omówiony został także sposób wydatkowania środków finansowych w ramach projektu na realizację głównych jego celów oraz tzw. osobowyjazdów a także szczegółowy harmonogram działań do czasu kolejnego spotkania partnerów i zadania dla poszczególnych organizacji. W trakcie pierwszego spotkania w Polsce zorganizowana została konferencja promująca realizację projektu partnerskiego Grundtvig. W ramach projektu został opracowany modelowy scenariusz zajęć do zrealizowania ze skazanymi w ramach klubów filmowych. Ponadto w wyniku działań realizowanych w ramach przywięziennych klubów filmowych zrodził się pomysł na międzynarodowy festiwal filmowy „Prison’s movie”,  który prezentowałby twórczość skazanych.

W trakcie ostatniego spotkania partnerów, został podsumowany przebieg całego projektu i osiągnięte rezultaty. Dodatkowym efektem naszego projektu jest podpisane porozumienie pomiędzy jednostkami penitencjarnymi z Litwy i Polski o kontynuacji współpracy w realizacji programów readaptacyjnych dla osób pozbawionych wolności.

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
60
W wyjazdach zagranicznych: 
0
Produkty
Produkty projektu: 
 • Strona internetowa: www.catepae.org.
 • Prace artystyczne wykonane przez skazanych.
 • Publikacja kalendarza na rok 2012 i 2013.
 • Płyty CD prezentujące system penitencjarny oraz metody edukacji prowadzone w jednostkach biorących udział w projekcie.
 • modelowy scenariusz do zrealizowania w trakcie  zajęć przywięziennych klubów filmowych.
 • Pierwszy międzynarodowy festiwal filmowy „Prison’s movie”, dotyczący środowiska izolacji.
 • Podpisane porozumienie pomiędzy jednostkami penitencjarnymi z Litwy i Polski (z okręgu olsztyńskiego), pozwalające na kontynuowanie współpracy także w zakresie podejmowania wspólnych działań w obszarze edukacji skazanych.
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Wydane kalendarze na 2012 i 2013 rok zostały rozpowszechnione wśród organizacji partnerskich, przedstawicieli organizacji i instytucji uczestniczących w konferencji promującej realizację projektu.

Zaproszenie do wzięcia udziału w festiwalu „Prison’s movie” zostało rozesłane do wszystkich Okręgowych inspektoratów Służby Więziennej w Polsce oraz do instytucji zagranicznych i zakładów karnych w krajach ościennych.

Informacje na temat realizacji projektu, jego głównych założeniach i celach zostały opublikowane w „Forum penitencjarnym” oraz prasie regionalnej w „Gazecie Olsztyńskiej”.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Współpraca organizacji z różnych krajów w ramach takiego projektu stworzyła możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, wzbogacenia działań edukacyjnych o metody i działania stosowane już u innych partnerów oraz pozwoliła na poznanie kultury czy tradycji innych krajów europejskich.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Specyfika zamkniętego środowiska więziennego powoduje, iż jest ono izolowane od otoczenia, dlatego wymiar europejski projektu był ogromną korzyścią zarówno dla personelu, jak i podopiecznych – osób pozbawionych wolności. Szeroki zakres udziału w europejskiej współpracy sprawił, że zarówno personel jak i podopieczni mieli świadomość uczestniczenia w większym przedsięwzięciu i tym samym wpłynęło to na zmniejszenie poczucia odizolowania u skazanych.

Wpływ i korzyści współpracy europejskiej na osoby pozbawione wolności to przede wszystkim: wzrost motywacji do rozwijania kompetencji kluczowych np. do nauki języków obcych, budowanie świadomości kulturalnej czy też przekonania o konieczności kształcenia w różnych formach: edukacji pozaformalnej czy też nieformalnej.

W wyniku realizacji działań podejmowanych w projekcie, dorośli słuchacze nauczyli się podstaw języka angielskiego oraz zostali zachęceni do dalszego podejmowania działań edukacyjnych, związnych z nauką języków obcych. Udział w projekcie stworzył im możliwość zdobycia wiedzy na temat krajów partnerskich, ich historii, tradycji i kultury, a poprzez udział w spotkaniach klubów filmowych także mieli możliwość obcowania z twórczością filmową a dzięki pracy wychowawców i psychologów  - kształtowanie postaw społecznych, które pozwolą im w przyszłości na powrót do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 
 1. Kursy języka angielskiego; wszystkie osoby, który ukończyły kursy języka angielskiego będą miały możliwość nawiązania kontaktów i współpracy z przedstawicielami organizacji zajmujących się edukacją osób wykluczonych społecznie i przygotowania podobnych projektów w przyszłości;
 2. W wyniku realizacji projektu powstał modelowy scenariusz do zajęć w ramach klubów filmowych, który będzie wykorzystywany przez wychowawców i psychologów do realizacji kolejnych tego typu zajęć. Natomiast idea twórczości filmowej angażując skazanych została wykorzystana do zorganizowania pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Prison's movie", gala finałowa odbędzie się w Olsztynie w październiku 2013r.
 3. W trakcie ostatniego spotkania organizacji partnerskich została podpisana umowa pomiędzy partnerem z Litwy a jednostkami penitencjarnymi okręgu olsztyńskiego, mająca na celu długotrwałą współpracę, wymianę kadry, dobrych praktyk, współpracę w realizowaniu wspólnych programów readaptacyjnych dla osób pozbawionych wolności.
Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

W ocenie pracowników i funkcjonariuszy udział w realizacji tego typu projektu partnerskiego miał ogromne znaczenie, zmotywował do tworzenia, poszukiwania nowych programów edukacyjnych dla osób pozbawionych wolności, również w kontekście nawiązania współpracy i poszukiwania partnerów do kolejnego projektu partnerskiego. Dzięki realizacji tego projektu poprawiła się także współpraca pomiędzy pracownikami poszczególnych działów zaangażowanych do realizacji projektu.

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 

Projekt Partnerski Grundtviga to pierwszy projekt realizowany w partnerstwie z innymi krajami w okręgu olsztyńskim, ale dzięki owocnej współpracy z przedstawicielami organizacji partnerskich, zaangażowaniu pracowników, w tym służb finansowych udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania i osiągnąć założone wskaźniki. Realizacja tego projektu to doskonała okazja do zwiększenia kompetencji w zakresie zarządzania projektami i koordynowania współpracy w wymiarze międzynarodowym. Tym bardziej jest to cenne doświadczenie, że ta współpraca będzie kontynuowana również po zakończeniu realizacji projektu (dzięki podpisanemu porozumieniu, zakładającemu długofalową współpracę).

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Monka Kaczkowska
Data wypełnienia formularza/karty: 
25.11.2013

Switch style