The Rights of the People with Intellectual Disability: The protagnist ponder their Rights in Europe and propose actions

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Grupy o specjalnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Konwent oo. Bonifratrów
ul. Konary-Zielona 21, 32-040 Świątniki Górne
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Alicja Cholewińska-Bieda, 601 218 795, wtz@konary.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Centrum Rehabilitacyjno-Warsztatowe przy Konwencie Bonifratrów w Konarach prowadzi rehabilitację społeczno-zawodową dla dorosłych osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich. Metody pracy dostosowane są do specyficznych potrzeb tej grupy. Prowadzone działania mają na celu wyrównywanie szans na godne życie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, podnoszenie ich świadomości obywatelskiej oraz rozwijanie zainteresowań. W Konwencie działa Dom Pomocy Społecznej  (63 mężczyzn), Środowiskowy Dom Samopomocy (32 osoby) , Warsztat Terapii Zajęciowej (45 osób) oraz Zakład Aktywności Zawodowej (30 osób).

Tytuł projektu: 
The Rights of the People with Intellectual Disability: The protagnist ponder their Rights in Europe and propose actions
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2011-1-ES1-GRU06-35098 3
Lata realizacji: 
2011 - 2013
Kraje uczestniczące: 
Hiszpania
Polska
Francja
Cele projektu: 
 1. dokonanie analizy, w jakim stopniu nasze społeczeństwo szanuje i gwarantuje równe prawa i szanse dla wszystkich obywateli.
 2. pobudzenie aktywności obywatelskiej niepełnosprawnych intelektualnie  mieszkańców wsi oraz aktywizacja lokalnych organizacji działających na ich rzecz.
 3. dostosowanie zapisów Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ tak, aby były zrozumiałe dla wszystkich (zapoznaliśmy z nimi zarówno osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak również pracujących z nimi specjalistów).
 4. stworzenie obszernej bazy dokumentalnej z istniejących publikacji (poprzez pracę w grupach roboczych, korzystając z nowoczesnych technologii, przekazaliśmy najważniejsze informacje dotyczące praw zawartych w Konwencji ONZ  i ich przestrzegania zarówno w Polsce jak i w krajach partnerskich. Wszystkie informacje przekazywane były w formie dostosowanej do szczególnych potrzeb intelektualnych naszych słuchaczy).
 5. pobudzenie krytycznego myślenia (poddaliśmy analizie doświadczenia osób niepełnosprawnych, wykryliśmy prawa, które nie są respektowane. Wszystko to na platformie międzynarodowego dialogu. Osoby z wrażliwych grup społecznych, które w programie stały się bohaterami debaty, z użytkowników przekształciły się w świadomych swoich praw obywateli).
Obszary tematyczne: 
 • Aktywne obywatelstwo (kompetencje społeczne i obywatelskie)
 • Grupy docelowe o specjalnych potrzebach (społeczne włączanie)
 • Nauka o krajach europejskich (dialog międzykulturowy)
Grupa docelowa słuchaczy: 

W programie brało udział 70 dorosłych osób niepełnosprawnych (z deficytami intelektualnymi) oraz 35 opiekunów. Są to podopieczni oraz pracownicy Centrum Warsztatowo-Rehabilitacyjnego przy Konwencie OO Bonifratrów w Konarach.

Jakie były początki projektu: 

Projekt powstał z inicjatywy ośrodka rehabilitacyjnego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych przy kurii zakonu bonifratrów w Hiszpanii , PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU. Zaproszenie otrzymaliśmy właśnie od Hiszpanii, która była koordynatorem programu.

Krótki opis przebiegu projektu: 

I. Spotkanie (Hiszpania, Barcelona, listopad 2011 r.).Omówiliśmy plan działania na dwa lata i dzięki przygotowanym przez wszystkie uczestniczące kraje prezentacjom multimedialnym poznaliśmy specyfikę  ośrodków rehabilitacyjnych biorących udział w programie.

II Spotkanie (Francjia, Le Croisic, wrzesień 2012 r.) miało tytuł „Dostępność”. Każdy kraj biorący udział w programie przedstawił prezentację o barierach, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne w swoim życiu. Była mowa o barierach architektonicznych, trudnościach w porozumiewaniu się ale także o tym, jak zmienia się nasze otoczenie, a przede wszystkim  mentalność społeczeństwa, które zaczęło dostrzegać potrzeby i problemy najsłabszej grupy, jaką są osoby niepełnosprawne. W dniach od 13 – 17 maja 2013 r. byliśmy gospodarzami

III Spotkania Partnerskiego pod hasłem „Uczestnictwo”. W prezentacji  przygotowanej dla naszych zagranicznych gości próbowaliśmy dowieść, że  ratyfikując Konwencję ONZ w roku 2012 państwo polskie potwierdziło wysokie standardy ochrony praw osób niepełnosprawnych obowiązujące w naszym kraju. W wyjazdach wzięło udział 16. słuchaczy - osoby niepełnosprawne.

Działania krajowe:

 • szkolenie językowe (ang, fr)
 • szkolenie komputerowe
 • spotkania edukacyjne

Działania upowszechniające

 1. Wystawa fotograficzna prezentująca realizację projektu.
 2. Prezentacja programu Grundtvig:
 • na międzynarodowej konferencji w Straubingu (Niemcy)pn. „Partizipation” w dniach 26 – 28.06.2012 r.
 • na ogólnopolskim Spotkaniu Formacyjnym Zakonu Bonifratrów w Myczkowcach w dniach 16 – 18.09.2011 r
 • na Imprezach Integracyjnych „Miodobranie-Miodogranie” ( 21.06.2012 i 20.06.2013 r. w Konarach
 1. Informacja o projekcie w programie Telewizji Internetowej „Flesz” Starostwa Powiatowego w Krakowie.
 2. Informacja o projekcie na stronie internetowej Zakonu Bonifratrów www.bonifratrzy.pl oraz www.powiat.krakow.pl.
 3. Artykuły w prasie: Dziennik Polski, Bonifratrzy w Służbie Chorym, Głos Mogilan, WóTeZet, (Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej), Powiat Krakowski (Biuletyn Samorządowy), Kurier Świątnicki.
 4. Przekazy powtórzone ze spotkań partnerskich w Hiszpanii i Francji dla słuchaczy programu (osób niepełnosprawnych) oraz terapeutów.
 5. Plakat i ulotka informujące o projekcie.
 6. Wystawa pokonkursowa prac plastycznych.

Działania ewaluacyjne

Ankiety (trzykrotne badanie). We wszystkich działaniach krajowych brali udział słuchacze.

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
100
W wyjazdach zagranicznych: 
16
Produkty
Produkty projektu: 
 • CD/DVD zawierające wszystkie opracowane w trakcie programu   materiały
 • plakat
 • ulotka
 • przedstawienie taneczne „Nasze Bolero”
 • zakładka na stronie www.bonifratrzy.pl
 • Biblioteka Grundtviga
 • prace artystyczne
 • materiały dydaktyczne
 • albumy fotograficzne z dokumentacją projektu
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Większość produktów wykonanych w ramach programu wzbogaciło materiały dydaktyczne ośrodka i są wykorzystywane w programie terapeutycznym.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Stosowane w trakcie realizacji programu  innowacyjne dla naszego ośrodka terapeutycznego formy pracy, jakimi były prezentacje multimedialne, projekcje filmowe, wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami i sam kontakt z kulturami innych narodów wymusiły wyjście poza utarte schematy i wprowadziły zmiany w formach stosowanej terapii. Poprzez tworzenie wspólnych produktów i dążenie do wspólnego celu nastąpiła znaczna integracja i poprawa  współpracy osób  zaangażowanych w projekcie. Dało się także zauważyć znaczne zainteresowanie i wsparcie ze strony kadry zarządzającej naszą inicjatywą w całym okresie trwania programu. Należy wspomnieć o zdobytym doświadczeniu w realizacji projektów partnerskich i zarządzaniu nimi.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Słuchaczami programu były osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki programowi poznali kulturę krajów partnerskich, zdobyli wiedzę na temat Unii Europejskiej i swoich praw, jakie gwarantuje im państwo. Grupa osób uczestnicząca w wyjazdach zagranicznych nabrała pewności siebie, zdobyła nowe doświadczenia i stała się bardziej otwarta. Niestety, ze względu na ograniczone możliwości intelektualne, słuchacze programu nie w pełni skorzystali z przekazanej wiedzy na kursach obsługi komputera oraz kursach językowych. Główne kompetencje zdobyte przez nich w programie dotyczą umiejętności społecznych.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Rezultaty naszego programu mogą być wykorzystane  w celu zniwelowania dyskryminacji społecznej i wyrównywania szans a także promowania osób niepełnosprawnych intelektualnie jako pełnoprawnych obywateli. Mogą również służyć promocji działań podejmowanych przez nasz ośrodek na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego tej grupy.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

„Dzięki projektowi po raz pierwszy leciałem samolotem.”

„Poznałam i zaprzyjaźniłam się z osobami z Francji i Hiszpanii”

„Udział w programie umożliwił uczestnikom poznanie swoich praw, integrację z osobami niepełnosprawnymi z Francji i Hiszpanii oraz poznanie kultury i środowiska krajów biorących udział w projekcie.”

„Bardzo potrzebny program, który został zrealizowany w sposób ciekawy i zrozumiały dla osób niepełnosprawnych.”

„Czujemy niedosyt, czekamy na dalszy ciąg.”

„Ten program zwrócił uwagę na istniejący w społeczeństwie problem dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Dopiero po diagnozie można prowadzić działania usprawniające.”

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 

Pomimo pewnych wątpliwości wynikających z braku doświadczenia w realizacji projektów partnerskich, dzięki wsparciu ze strony pracowników Agencji Narodowej i znakomitej współpracy z partnerami realizacja programu przebiegała bez zakłóceń i wszystkim sprawiła wiele satysfakcji.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Alicja Cholewinska-Bieda
Data wypełnienia formularza/karty: 
08.11.2013

Switch style