Aleksandra Zawalska-Hawel

sdc18307 sdc18454 sdc18458 sdc18552 sdc18554 sdc19123 sdc19126 sdc19132 sdc19138
Tematyka działań: 
Jakość i ewaluacja edukacji
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Zarządzanie edukacją dorosłych
Akcja: 
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Aleksandra Zawalska-Hawel
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Dyrektor
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich
Pełny adres organizacji: 
41-940 Piekary Śląskie, ul. Kalwaryjska 62D
Telefon: 
32 767 59 75
E-mail: 
dyrektor@biblioteka.piekary.pl
Tytuł szkolenia: 
Job shadowing w Citizens' Services and Libraries
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2012-1-PL1-GRU12-28158
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
17.06.2012 - 28.06.2012
Organizator szkolenia: 
Hovedbiblioteket, Møllegade 1 8000, Aarhus
Kraj: 
Dania
Miasto bądź rejon: 
Aarhus
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Moje przygotowania do wizyty rozpoczęłam od poszerzenia wiedzy na temat Danii, jej historii, kultury i dnia dzisiejszego oraz miasta Aarhus. Przygotowałam materiały dotyczące biblioteki w której pracuję, miasta i regionu, które upowszechniłam w Aarhus (wydawnictwa, ulotki, foldery, niektóre ilustrowane publikacje prasowe). Przygotowałam także bogatą prezentację multimedialną o Bibliotece w Piekarach Śląskich i jej osiągnięciach. Poszerzyłam i ugruntowałam słownictwo z języka angielskiego.

Językiem roboczym wizyty był język angielski, dlatego też otrzymane dofinansowanie z tytułu przygotowania językowego wykorzystałam na podniesienie mojego poziomu języka angielskiego poprzez udział w zajęciach w szkole języków obcych.

Głównym działaniem w ramach mojej wizyty była obserwacja pracy wiodących menadżerów Biblioteki w Aarhus. Pobyt pozwolił na obserwację, zapoznanie i udział w działaniach Biblioteki, m.in.:

  • spotkania z Rolfem Hapelem - Direktor of Citizens Services & Libraries, Aarhus City Hall oraz Knudem Schulzem - manager of the Main Library
  • spotkania z menadżerami projektów i wymiana doświadczeń, m.in. w obszarze edukacji dorosłych
  • spotkania z menadżerami ds. marketingu oraz jakości usług; zapoznanie się z metodami przygotowania warsztatów i narzędziami szkoleniowymi, rozmowy z pracownikami
  • spotkania z Head of IT and Communications at The City of Aarhus oraz Designer at ICT Aarhus; zapoznanie się z nowymi technologiami i ich powszechną dostępnością w Bibliotece w Aarhus
  • aktywny udział w spotkaniu “Kreowanie innowacji w praktyce” – TRANSFORMATIONLAB – podczas którego zaprezentowałam projekt "Przystanek Alternatywa”, zrealizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piekarach Śląskich, a który wzbudził szczególne zainteresowanie zespołu innowatorów. Zaproponowałam także tematykę przyszłych projektów możliwych do przeprowadzenia wspólnymi siłami
  • obserwacja zajęć w Language Café w Bibliotece Głównej
  • wizyty w dwóch bibliotekach lokalnych i dyskusja z pracownikami nt. prowadzonych aktywności.

Biblioteka w Aarhus jest biblioteką na wskroś nowoczesną i innowacyjną. Biblioteka Główna zajmuje powierzchnię 3.500 m2, a zbiory (książki, prasa, płyty itp.) liczą 390.000 egzemplarzy. Wszystkie procesy w bibliotece są skomputeryzowane – zarówno wypożyczanie książek, jak i ich zwrot. Komputery i nowe technologie są obecne dosłownie na każdym kroku. Zespół IT and Communications at The City of Aarhus liczy 40 osób! Wszystkie filie są nowoczesne i zajmują imponującą powierzchnię.

W związku z wizytą dyrekcja Biblioteki w Aarhus zorganizowała spotkanie dla pracowników, na którym mogłam przedstawić w formie obszernej prezentacji funkcjonowanie i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich. Menadżerowie i inni pracownicy biblioteki byli pod wrażeniem i pełni uznania dla różnorodności działań podejmowanych przez bibliotekę, którą kieruję.

W Danii jest podobny sposób finansowania bibliotek jak w Polsce, jednak wysokość środków finansowych otrzymywanych przez duńskie biblioteki na działalność jest niewspółmiernie wyższa. Wynika to zapewne z odpowiedniego postrzegania i doceniania roli biblioteki i bibliotekarzy w społeczeństwie przez władze Danii. Duńskie biblioteki stanowią podstawę edukacji nieformalnej i są niekwestionowanymi centrami kulturalnymi. Sprzyja temu polityka państwa i władz lokalnych.

Wizyta w zagranicznej bibliotece jest bez porównania bardziej wartościowa niż podobna odbyta nawet w największych bibliotekach w Polsce. Wynika to z odmienności kulturowej, środowiskowej i organizacyjnej. Zmusza to do przyjęcia europejskiego punktu widzenia, co pozwoliło mi na postrzeganie zjawisk nie tylko z perspektywy narodowej. Uświadomiło, że na problemy nieformalnej edukacji i czytelnictwa trzeba patrzeć z szerszej, europejskiej perspektywy. Prezentacja Piekarskiej Biblioteki, miasta i regionu pozwoliła duńskim Przyjaciołom na postrzeganie Polski, jako integralnej części naszego wspólnego europejskiego środowiska społecznego i kulturowego. Poznałam nowych ludzi, zdobyłam nowe doświadczenia zawodowe, poznałam pracę w duńskiej bibliotece. Wizyta przyczyniła się do wzajemnego poznania się, zrozumienia, wzrostu świadomości i zainteresowania duńską i polską kulturą.

Switch style