Zbigniew Durczok

Durczok 1 Durczok 2 Durczok 3 Durczok 4 Durczok 5
Tematyka działań: 
Jakość i ewaluacja edukacji
Zarządzanie edukacją dorosłych
Akcja: 
Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Zbigniew Durczok
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Wiceprezes Stowarzyszenia
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
Pełny adres organizacji: 
ul. F. Focha 3, 32-500 Chrzanów
Telefon: 
888 634 212
E-mail: 
zbeniek@wp.pl
Tytuł szkolenia: 
International Development Officer – validation of informal and non-formal Learning
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2011-2-PL1-GRU03-20752
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
19.03.2012 - 23.03.2012
Organizator szkolenia: 
IDEC SA
Kraj: 
Grecja
Miasto bądź rejon: 
Pireus
Opis szkolenia i jego wpływu: 
 
Dlaczego ten kurs?
Jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie, a także emerytowanym, ale jeszcze czynnym zawodowo nauczycielem matematyki. Z projektami unijnymi mam do czynienia od 2004 roku. Pierwszym był projekt Comeniusa „Different means interesting”, realizowany z młodzieżą krzeszowickiego liceum. Projekt „Laterlife Social Networking for Senior Citizens” zakończony w grudniu 2011 roku był Projektem Wielostronnym Grundtviga realizowanym już w chrzanowskim UTW. Potrzeba ugruntowania i poszerzenia wiedzy dotyczącej projektów unijnych, była główną przyczyną wnioskowania o grant na kurs. Zdobytą wiedzę planowałem wykorzystać nie tylko dla swojego UTW, ale też przekazać innym organizacjom zrzeszającym seniorów, biorąc pod uwagę jak niewiele z tych organizacji wykorzystuje tego typu fundusze unijne. Informację o kursie otrzymałem na mój adres mailowy, jaki znajduje się w jednej z baz danych. Główne wymagania stawiane uczestnikom przez organizatorów to: znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, znajomość Worda i Excela oraz sprawne korzystanie z internetu.
 
Przygotowania
Przygotowanie merytoryczne do uczestnictwa w kursie polegało na:
- zapoznaniu się z programem szkolenia,
- przeanalizowaniu na podstawie stron FRSE oraz EACEA akcji programu Grundtvig i ich przydatności dla UTW w Chrzanowie,
- zapoznaniu się z "Zaproszeniem do składania wniosków 2012” oraz „Przewodnikiem LLP 2012",
- przeanalizowaniu formularzy aplikacyjnych do akcji Grundtviga, zwłaszcza Projektów Partnerskich Grundtviga oraz Projektów Wolontariatu Seniorów,
- zapoznaniu się z projektami scentralizowanymi - Projekty Wielostronne Grundtviga,
- analizie wniosku Projektu Wielostronnego Grundtviga "Laterlife - Social Networking for Senior Citizens", w którym chrzanowski UTW brał udział w latach 2009-2011,
- przeanalizowaniu przykładów "dobrej praktyki" projektów Grundtviga,
- zarejestrowaniu się na platformie e-learningowej organizatora http://idolearn.net/develop/.
 
Wszystkie wymienione elementy przygotowań były wypadkową tematyki kursu, potrzeb UTW w Chrzanowie oraz inicjatywy własnej. Dodatkowo, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem językowym odbyłem dziesięć godzinnych konwersacji z lektorem (specjalność Business English). Konwersacje w języku angielskim prowadzone były na podstawie angielskiej wersji dokumentów: „Zaproszenie do składania wniosków 2012”, „Przewodnik LLP 2012" oraz wniosku o dofinansowanie Projektu Wielostronnego Grundtviga "Laterlife - Social Networking for Senior Citizens" i ukierunkowane na znajomość obowiązującej terminologii oraz umiejętność spójnego i precyzyjnego formułowania idei projektu i jego opisu zgodnie z punktami formularza.
 
Kurs
W zajęciach wzięło udział, wraz ze mną, pięciu uczestników – po dwie osoby z Grecji i Niemiec. Ta niewielka liczba kursantów umożliwiała łatwiejszy kontakt i skuteczniejsze przekazywanie wiedzy. Prowadzącymi były trzy Greczynki zatrudnione w IDEC: Natassa, Sophia i Xenia.
Kurs przeznaczony był dla osób zajmujących się projektami międzynarodowymi w organizacjach/instytucjach macierzystych. Tematykę podzielono na cztery moduły:
- Polityka dotycząca VET (poziom międzynarodowy, europejski, regionalny oraz lokalny);
- Program "Uczenie się przez całe życie" i umiejscowienie w nim organizacji macierzystej. Cztery kluczowe aktywności: polityka współpracy i innowacji, znajomość języków obcych, TIK, upowszechnianie i wykorzystanie efektów;
- Planowanie projektów międzynarodowych (LLP i EFS);
- Wprowadzenie w życie projektów (LLP i EFS): tworzenie zespołu i zarządzanie nim, strona administracyjna i finansowa projektu.
 
Na zajęciach stosowano różne metody nauczania:
- wykład z użyciem prezentacji multimedialnej,
- warsztaty i ćwiczenia przygotowane przez prowadzących,
- trening w grupie,
- e-learning.
 
Po każdym module uczestnicy wykonywali ćwiczenia oceniane przez prowadzących. Zestaw wykonanych ćwiczeń zawarty jest w portfolio lub na platformie e-learningowej.
 
W czasie jednego z warsztatów uczestnicy dokonali wyboru tematyki Projektu Wielostronnego Grundtviga i analizowali go wspólnie uwzględniając różne aspekty. Ćwiczenie indywidualne polegało na wypełnieniu w formularzu wszystkich informacji dotyczących wybranego pakietu działań tego projektu. Na zakończenie kursu przeprowadzono rozmowę z każdym z uczestników, określającą poziom uzyskanych umiejętności. Każdy uczestnik otrzymał indywidualny raport zawierający ilość zdobytych punktów, uwagi i praktyczne, przydatne wskazówki oraz wykonane ćwiczenia.
 
Treść kursu była w pełni zgodna z jego opisem. Informacje podawane były rzeczowo, a zarazem w sposób ciekawy i łatwy do przyswojenia. Cykl czterech modułów był logicznie wynikającym ciągiem prowadzącym od podstaw polityczno-ekonomicznych, poprzez tworzenie projektu i zarządzania nim, do raportów końcowych. Uwzględniono  również sytuacje konfliktowe i istniejące ryzyko, jakie mogą wystąpić podczas realizacji projektu. Różnorodność metod urozmaicała przekaz. Metody aktywizujące powodowały zaangażowanie i lepsze opanowanie umiejętności. Materiały szkoleniowe były dostępne w wersji papierowej, multimedialnej oraz na e-platformie i zawierały wszystkie potrzebne wiadomości. Zarówno zajęcia jak i strona socjalna (informacja o podróży, zakwaterowanie, wyżywienie i program socjalny) były bardzo dobrze przygotowane i realizowane.
 
Po zajęciach

Program socjalny przygotowany przez organizatorów pokazał walory turystyczne Grecji, jej bogatą i wspaniałą historię, kuchnię i muzykę, a także umożliwił integrację uczestników i prowadzących. Codziennie po południu zwiedzaliśmy różne miejsca. Od Aten z Akropolem i muzeum archeologicznym poprzez Pireus do świątyni Posejdona w Sounio. Kuchnię grecką poznawaliśmy wieczorami w restauracjach i tawernach. Był wtedy czas na rozmowy na różne tematy i lepsze poznanie się uczestników. Ostatni wieczór spędziliśmy w tawernie z grecką muzyką, próbując też tańczyć, ku radości naszych gospodarzy.

Efekty kursu
Po zakończeniu kursu część informacji została już wykorzystana we współpracy z potencjalnymi partnerami z Litwy podczas pisania wniosków Projektów Wolontariatu Seniorów. Jeżeli któryś projekt zostanie zaakceptowany, to w trakcie jego realizacji wykorzystana zostanie wiedza dotycząca zarządzania projektami. 
 
Podczas następnego składania wniosków do Narodowej Agencji, chrzanowski UTW planuje przygotować projekt, znaleźć odpowiednich partnerów i jako koordynator złożyć wniosek Projektu Partnerskiego Grundtviga lub Projektu Wielostronnego Grundtviga.
 
Zarząd chrzanowskiego UTW oraz nauczyciele krzeszowickiego LO zajmujący się wymianą międzynarodową zostali poinformowani o możliwościach wykorzystania informacji uzyskanych na kursie.
Uzgodniono z Ogólnopolską Federacją UTW oraz administratorami strony www.utw.pl cykl krótkich informacyjnych artykułów o możliwościach wykorzystana programu Grundtvig przez UTW.
Wstępnie zaplanowano, że spotkania z liderami pobliskich UTW z Jaworzna i Oświęcimia odbędą się z końcem czerwca lub w lipcu i dotyczyć będą możliwości udziału UTW w programie Grundtvig.
 
We wrześniu na Forum Trzeciego Wieku ma zostać pokazana prezentacja „Wykorzystanie programu „Uczenie się przez całe życie” przez UTW'. Prezentację tę planuję również wykorzystać na konferencjach regionalnych. Informacja o możliwościach wykorzystania projektów Grundtviga przez organizacje seniorów już wkrótce ukaże się w „Dzienniku Polskim” na stronach poświęconych seniorom.
 
Najcenniejsze powinny się okazać bezpośrednie spotkania i szkolenia liderów UTW lub organizacji dla seniorów, dlatego też celowe byłoby zorganizowanie warsztatów dla liderów UTW. Tematyka zajęć powinna obejmować:
- informacje  o programie „Uczenie się przez całe życie”, w tym o Grundtvigu,
- pokazanie możliwości wykorzystania programu przez UTW, a zwłaszcza Projektów Partnerskich Grundtviga oraz Projektów Wolontariatu Seniorów,
- praktyczne informacje - „Od pomysłu do raportu”,
- prezentację przykładów „dobrej praktyki”,
- informacje o możliwościach indywidualnych wyjazdów, np. w ramach Warsztatów Grundtviga.
Poprzez te działania powinno się zwiększyć zainteresowanie wykorzystaniem funduszy unijnych przez grupy docelowe.
 
Kontakt z pracownikami IDEC zaowocował także zaproszeniem do udziału w projekcie w programie „Europa dla obywateli”.
 
Udział w kursie zmobilizował mnie również do korzystania z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej organizatora kursu oraz do rejestracji na LinkedIn, a przez to otrzymywanie informacji dotyczących projektów unijnych (np. European Community Grants, Calls and Projects).
 
Współpraca z FRSE
Chciałbym również podziękować za pomoc jaką uzyskałem od pracowników polskiego zespołu programu Grundtvig. Na wszystkie pytania, które się pojawiały zarówno w trakcie przygotowywania wniosku i raportu końcowego, jak również w trakcie realizacji umowy, otrzymywałem zawsze pomocne i wyczerpujące odpowiedzi.

Switch style