Joanna Wesołek

Wesołek Wesołek 1 Wesołek 2 Wesołek 3 Wesołek 4 Wesołek 5 Wesołek 6
Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Doradztwo i poradnictwo
Zarządzanie edukacją dorosłych
Akcja: 
Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Joanna Wesołek
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Kierownik Działu Poradnictwa i Informacji Zawodowej
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
Pełny adres organizacji: 
ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska
Telefon: 
32 771 59 00
E-mail: 
karu@praca.gov.pl
Tytuł szkolenia: 
Strength based coaching
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2011-3-PL1-GRU03-23201
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
13.02.2012 - 18.02.2012
Organizator szkolenia: 
In-Dialogue
Kraj: 
Holandia
Miasto bądź rejon: 
Gouda
Opis szkolenia i jego wpływu: 
Jako powiatowy urząd pracy pomagamy osobom dorosłym m.in. w:
1.     znalezieniu zatrudnienia - udostępnianie i pozyskiwanie ofert pracy,
2.     zdobyciu bądź podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych –finansowanie szkoleń zawodowych, studiów podyplomowych, przygotowań zawodowych dorosłych,
3.      założeniu własnej firmy – pomoc w pisaniu biznes planu i udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
4.     zdobyciu doświadczenia zawodowego – organizacja staży,
5.     zmianie postaw wobec ich problemów na rynku pracy (np. zmiana postawy biernej na aktywną), określaniu predyspozycji i możliwości zawodowych, udzielanie informacji związanych z rynkiem pracy, rozwijaniu umiejętności przydatnych w poszukiwaniu pracy (np. umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, asertywności) itp. – udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych.
Natomiast pracodawcom pomagamy głównie w:
6.     znalezieniu odpowiednich pracowników – kierowanie zainteresowanych osób do pracodawców, przeprowadzanie rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
7.     utworzeniu nowych miejsc pracy – refundowanie nowoutworzonych stanowisk pracy bądź doposażanie już istniejących,
8.     zmniejszeniu kosztów utrzymania pracowników – w tym m.in. refundowanie składek ZUS.

Spośród wymienionych wyżej form pomocy doradcy zawodowi oraz liderzy klubu pracy pracujący w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej, zajmują się zagadnieniami zawartymi w punktach 3, 5 oraz 6. Stąd też bardzo ważnym jest dla nas ciągłe poszerzanie i doskonalenie warsztatu pracy z ludźmi - motywowania ich, wspierania, oceniania potencjału zawodowego, budowania w nich poczucia sprawstwa, odpowiedzialności itd.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż pracuję w urzędzie jako kierownik w/w działu oraz doradca zawodowy zdecydowałam się na udział w kursie, który miał mi dać nie tylko nowe narzędzia pracy z ludźmi oraz możliwość poznania sposobów  podejścia do klienta i kierowanego zespołu, ale także rozwoju osobowego i międzynarodowej wymiany doświadczeń. Wybór padł na kurs Strength based coaching.

Przed wyjazdem na kurs zrealizowałam opisane poniżej działania przygotowawcze.

Działania podjęte z własnej inicjatywy:
- zgłębienie wiedzy z zakresu szkolenia - przeczytanie dwóch książek dotyczących coachingu nt. technik pacy i zastosowania coachingu w zarządzaniu ludźmi;
- zapoznanie się z informacjami nt Holandii (sytuacja społeczno - ekonomiczna, kultura, zwyczaje), miasta docelowego, tj. Goudy (źródło: Internet, znajomi) oraz firmy organizującej szkolenie;
- przygotowania do podróży;
- doskonalenie umiejętności językowych z języka angielskiego,

W ramach przygotowania językowego, oprócz działań bezkosztowych, tj. samodzielnej nauki języka, odbyłam również płatne lekcje u anglisty pracującego jednocześnie jako coach, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na realizację działań przygotowawczych. Wybrałam tę osobę oraz formę zajęć ze względu na specyfikę słownictwa, jakie chciałam poznać oraz efektywność tego rodzaju uczenia się, tak by jak najlepiej przygotować się i skorzystać ze szkolenia.

Nasze spotkania opierały się przede wszystkim na konwersacji, by podnieść moje umiejętności rozmowy w sytuacji pomocy psychologicznej w języku angielskim i przygotowywały mnie językowo stricte pod kątem słownictwa i zwrotów używanych w pracy z klientem w  coachingu oraz zwrotów, jakie są używane przy opisywaniu procesu/technik pracy w coachingu. 

Podjęte na prośbę organizatora szkolenia:
- przygotowanie studiów przypadku z pracy zawodowej, nad którymi chciałabym pracować podczas szkolenia.

W kursie brało udział 7 osób z Belgii, Szwecji, Estonii, Hiszpanii, Danii oraz Polski. Dzięki małej grupie uczestników mogliśmy nie tylko lepiej zintegrować się jako grupa i wymienić doświadczeniami, ale przede wszystkim efektywnie wykorzystać czas kursu, gdyż każdy uczestnik brał udział w każdym ćwiczeniu, które następnie były omawiane na forum grupy.

Językiem roboczym spotkania był język angielski, zaś tematyka szkolenia dotyczyła coachingu, a dokładnie modelu pracy z klientem w coachingu opartym o tzw. mocne strony. Główną ideą tego podejścia jest pomoc klientowi w budowaniu jego zasobów / motywacji na podstawie tego, co już posiada (wiedza, doświadczenie, umiejętności, przekonania, zasoby materialne itp.) oraz określaniu i osiąganiu celów jakie sobie wyznaczył. Podstawową umiejętnością, a zarazem i największym wyzwaniem dla coacha w tym podejściu jest umiejętne wydobywanie z klienta tego, co w nim najlepsze (tutaj: potencjału osobowego i zawodowego), tak by mógł samodzielnie osiągnąć swój cel, bez doradzania czy sugerowania mu rozwiązań jego problemów, a tym samym budować wiarę we własne możliwości oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje i postępowanie.

Na zajęciach pracowaliśmy na prawdziwych problemach/wyzwaniach uczestników, przez co nasze zaangażowanie cały czas było bardzo wysokie.

Dzięki szkoleniu zmieniłam swoje podejście do części obsługiwanych klientów. Wykorzystując coachingowe narzędzia pracy potrafię lepiej zidentyfikować ich mocne strony, pomagam im budować lepszą samoocenę i wiarę w siebie, a dzięki temu, że nie mówię co mają robić tylko staram się to z nich wydobyć, stają się bardziej samodzielni i przejmują więcej inicjatywy w poszukiwaniu rozwiązań swoich problemów. Oczywiście nie jest to metoda dobra dla wszystkich klientów urzędu, gdyż cały proces coachingu opiera się głównie na motywacji klienta, jednak myślę, że w wraz z nabywaniem doświadczenia w jej stosowaniu będę w stanie wykorzystywać ją wobec większej ilości klientów.

Poza wiedzą i umiejętnościami merytorycznymi udział w zagranicznym szkoleniu dał mi jeszcze inne korzyści:
- możliwość poszerzenia horyzontów myślowych – spojrzenia na siebie, swoją pracę, problemów z jakimi spotykam się w pracy z perspektywy osób o innym podłożu kulturowym; choć po kilku dniach wzajemnego coachowania się, gdzie miałam możliwość spotkania się z różnymi problemami zawodowymi i osobistymi uczestników szkolenia doszłam do wniosku, że problemy są wszędzie niemal bądź wręcz takie same tylko podejście do nich jest trochę inne,
- nawiązania międzynarodowych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami naszych macierzystych jednostek,
- zwiększenie elastyczności i tolerancji w pracy z osobami mającymi zupełnie inne poglądy, podłoże kulturowe, środowiskowe itp., co myślę jest cenną umiejętnością w czasach, gdy coraz częściej współpracujemy z obcokrajowcami,
- możliwość zapoznania się z kulturą krajów osób, które uczestniczyły w szkoleniu, a także zwiedzenia kilku miast holenderskich, w tym stolicy – Amsterdamu.

Ponadto w przeliczeniu na godziny szkoleniowe kurs za granicą okazał się tańszy niż podobny kurs w kraju.

Po przyjeździe do kraju zorganizowałam spotkanie dla pracowników urzędu, podczas którego podzieliłam się wiedzą i doświadczeniami zdobytymi za granicą, w wyniku czego już dwie osoby złożyły aplikacje w ramach programu Grundtvig, a kolejne dwie rozważają możliwość udziału w jednej z akcji programu „Uczenie się przez całe życie”, do czego gorąco zachęcam wszystkie osoby mogące wziąć udział w tym programie. Spotkanie przeznaczone było dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką coachingu oraz możliwościami jego wykorzystania w pracy z klientami, a w szczególności dla osób, które pracują z klientami urzędu w obszarze motywacji, zmiany postaw i aktywizacji zawodowej, tj. doradców zawodowych, liderów klubu pracy oraz pośredników pracy.

Poza tym, wewnątrz własnej organizacji napisałam sprawozdanie z odbytego szkolenia. Sprawozdanie zostało udostępnione wszystkim pracownikom w wersji elektronicznej. Dodatkowo, planuję zamieszczenie na stronie internetowej urzędu informacji o udziale w kursie i jego efektach.

Informacjami i doświadczeniem nabytymi na szkoleniu podzieliłam się także podczas spotkania w zaprzyjaźnionej firmie consultingowej w gronie znajomych coachów oraz osób pracujących w działce HR. Zaprezentowałam tam między innymi część ćwiczeń, w jakich sama miałam możliwość brać udział na kursie oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie w programie Grundtvig.

Switch style