Monika Sajkowska

Tematyka działań: 
Edukacja drugiej szansy
Edukacja rodziców i rodzin
Edukacja zdrowotna
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Akcja: 
Wizyty - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)
Imię i nazwisko: 
Monika Sajkowska
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Dyrektor
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Fundacja Dzieci Niczyje
Pełny adres organizacji: 
ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa
Telefon: 
n/d
E-mail: 
msajkowska@fdn.pl
Tytuł szkolenia: 
Advanced Knowledge and Skill-Based Training Institute, Coming in early: treating and preventing long-term damage, abuse and neglect in children.
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
07/GR-IST/07-0177
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
16.11.2007 - 22.11.2007
Kraj: 
Portugalia
Miasto bądź rejon: 
Lizbona
Organizator szkolenia: 
Associação de Mulheres Contra a Violência
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Tematem przewodnim konferencji były zagadnienia związane z przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci: ocena programów prowadzonych w krajach zachodnich, prezentacja działań nakierowanych na profilaktykę krzywdzenia dzieci prowadzonych w poszczególnych państwach. Poruszane były zagadnienia związane z aspektami społecznymi, psychologicznymi oraz prawnymi ochrony dzieci przed przemocą.

Należy zaznaczyć, że konferencja była wyjątkową okazją do spotkania ekspertów w tej dziedzinie i poznania praktyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci,  w tym zagadnień związanych z profilaktyką wykorzystywania seksualnego dzieci. 

Dzięki zdobyciu nowej wiedzy, mogę poszerzyć zakres i tematykę szkoleń dla osób pracujących w instytucjach zajmujących się pomocą dzieciom krzywdzonym (organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, szkoły i innych miejscach, w których pracownicy stykają się, lub mogą się zetknąć z problemem przemocy wobec dzieci). Ponadto uzyskana podczas konferencja wiedza na temat programów realizowanych przez inne organizacje pozwala mi na planowanie i rozwijanie programów realizowanych przez FDN w oparciu o doświadczenia innych krajów (stosowane narzędzia, pomysły na prowadzone zajęcia edukacyjne i formy współpracy ze środowiskiem lokalnym).

Zapoznanie się z najnowszymi działaniami i programami w obszarze profilaktyki krzywdzenia i zaniedbywania dzieci oraz programami terapeutycznymi skierowanymi zarówno do dzieci – ofiar przemocy, jak i ich rodzin – przyczyniło się do zwiększenia mojej wiedzy na w/w tematy, co wpłynęło na wyższą jakość szkoleń, które prowadzę (zaktualizowanie i poszerzenie tematyki szkoleń).

Ponadto nawiązane podczas konferencji kontakty z ekspertami zagranicznymi zajmującymi się problematyką krzywdzenia dzieci, zaowocowały współpracą instytucji, w których pracujemy (zostały nich zamówione artykuły do kwartalnika wydawanego przez Fundację, zostały podjęte starania o możliwość uczestniczenia wybranych wykładowców na konferencjach i szkoleniach w Polsce, a także wymieniam doświadczenia i narzędzia pracy, np. testy i inne sposoby oceny sytuacji rodzinnej dzieci).

Switch style