Karolina Lewandowska

Tematyka działań: 
Edukacja drugiej szansy
Edukacja w więzieniach lub na rzecz powrotu skazanych do społeczeństwa
Edukacja zdrowotna
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Akcja: 
Wizyty - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)
Imię i nazwisko: 
Karolina Lewandowska
Stanowisko pełnione w organizacji: 
socjolog, pedagog
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Fundacja Dzieci Niczyje
Pełny adres organizacji: 
ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa
Telefon: 
22 616 16 69
E-mail: 
klewandowska@fdn.pl
Tytuł szkolenia: 
9th International Conference of the International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO): Biological, Psychological and Social Issues in Sexual Offending – Towards an Integration of Perspectives.
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
06/GR3/06-0101
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
06.09.2006 - 09.09.2006
Kraj: 
Austria
Miasto bądź rejon: 
Wiedeń
Organizator szkolenia: 
International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO)
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Szkolenie miało charakter konferencji. Wzięło w niej udział około 250 osób z ponad 70 krajów. W przeważającej mierze konferencja opierała się na wykładach osób od lat zajmujących się profilaktyką, zapobieganiem recydywy przestępstw seksualnych. Uczestnicy mogli także uczestniczyć w zajęciach warsztatowych (np. ocena ryzyka recydywy). Organizatorzy przewidzieli także tzw. sesje plakatową, podczas której prezentowano wyniki badań oraz różne inicjatywy związane z zapobieganiem wykorzystywaniu seksualnego dzieci (np. kampanie społeczne etc.).

Tematyka konferencji dotyczyła wszystkich etapów przeciwdziałania przestępstw seksualnych: działań nakierowanych na osoby, które jeszcze nie dopuściły się przestępstw seksualnych, osób, które takie przestępstwa popełniły, ale nie zostały jeszcze zatrzymane, a także osób zatrzymanych i osadzonych w więzieniach. Wykłady dotyczyły także różnych aspektów wymienionych zagadnień:  kształtowania polityki wobec sprawców, działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, a także zagadnień terapeutycznych tj. ocena stopnia ryzyka powrotności do przestępstwa, programy terapeutyczne etc.

Wiedza zdobyta podczas konferencji pozwoliła mi na rozszerzenie własnej związanej z przeciwdziałaniem przemocy seksualnej. Ponadto kontakty nawiązane podczas konferencji ze specjalistami z innych krajów UE, USA oraz Nowej Zelandii pozwoliły na zapoznanie się ze specyfiką organizacji, w których te osoby pracują. Otrzymałam także liczne oferty współpracy z organizacjami zagranicznymi przy konstruowaniu programów związanych z profilaktyką przemocy seksualnej wobec dzieci.

W Polsce nie odbywają się szkolenia, ani konferencje na ten temat, dopiero rozpoczynamy działania nakierowane na zapobieganie recydywy przestępstw seksualnych wobec dzieci. Konferencja pozwoliła mi nie tylko poznać wiedzę niedostępną w Polsce (badania, wystąpienia niepublikowane), ale pozwoliła także nawiązać kontakty z osobami, które potencjalnie mogą pomóc zbudować system działań wobec sprawców w Polsce.

Dzięki konferencji udało mi się pozyskać wykładowców na szkolenia zorganizowane przez Fundację Dzieci Niczyje w Polsce: czerwiec 2007 – prof. Wiliam Marshall (Kanada) pięciodniowe szkolenie dla psychologów pracujących w polskich Zakładach Karnych. Dzięki współpracy Fundacji z Ambasadą Brytyjską możliwe było także zaproszenie dwóch wykładowców z Wielkiej Brytanii: listopad 2007 – prof. Don Grubin wykład i szkolenie dla psychologów pracujących opiniujących w sprawach o przestępstwa seksualne w czasie IV Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc Dzieciom-Ofiarom Przestępstw”. Kwiecień 2008 – dr Ruth Mann warsztaty dla psychologów pracujących w polskich Zakładach Karnych oraz spotkania z Centralnym Zarządem Służby Więziennej i Ministerstwem Sprawiedliwości.

Dzięki udziałowi w konferencji udało nam się pozyskać autorów artykułów do nr 19 kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka”. Numer w całości poświęcony jest problematyce przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci.

Switch style