Alicja Żmudzka

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Metody podnoszenia motywacji słuchaczy
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Akcja: 
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Alicja Żmudzka
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Dyrektor
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Centrum Edukacji EDUZ
Pełny adres organizacji: 
ul. Dobra 15/15 00-384 Warszawa
Telefon: 
22 627 03 64
E-mail: 
centrum274@gmail.com
Tytuł szkolenia: 
Wychowanie do poszanowania Praw Człowieka – jaka pedagogika do nauczania dorosłych?
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2011-2-PL1-GRU12-20925
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
05.10.2011 - 10.10.2011
Kraj: 
Francja
Miasto bądź rejon: 
Paryż
Organizator szkolenia: 
Europejskie stowarzyszenie GERFEC
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Celem mojego udziału w seminarium dotyczącym poszanowania praw człowieka było zapoznanie się z sytuacją edukacji praw człowieka w krajach uczestniczących w seminarium, refleksja nad dotychczasową edukacją w tym obszarze wśród dorosłych słuchaczy oraz jak ma wyglądać w przyszłości ta edukacja, a także jakie są perspektywy dla rozwoju edukacji poświęconej temu zagadnieniu.

Zastanawialiśmy się również nad metodami pracy z dorosłymi, aby uczynić doskonalenie motywujące i skuteczne. Podczas seminarium miałam okazję podzielenia się doświadczeniem realizacji projektów w wymiarze europejskim realizowanych w Centrum Edukacji EDUZ, dotyczących wychowania do Pokoju (Warsztaty Grundtviga oraz kurs doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych zgłoszony do europejskiego katalogu szkoleń Grundtvig/Comenius).

Wybrałam seminarium organizowane przez stowarzyszenie GERFEC, ponieważ z GERFEC-em współpracujemy od kilkunastu lat w zakresie doskonalenia nauczycieli, różnych form szkolenia i doskonalenia dorosłych, wymiany młodzieżowej oraz nauczania języków obcych z uwzględnieniem wymiaru europejskiego. Każde spotkanie organizowane przez GERFEC, w którym dotychczas uczestniczyłam, było bardzo dobrze przygotowane i przynosiło mi ogromne korzyści, nie tylko w dziedzinie moich kompetencji w doskonaleniu dorosłych, ale również i w organizowaniu spotkań wielokulturowych, wielonarodowych.

W seminarium na temat praw człowieka wzięło udział 13 dorosłych słuchaczy z 9 krajów Europy (Belgia, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Norwegia, Portugalia i Polska). Wszyscy uczestnicy, zarówno przedstawiciele szkół wyższych, szkół średnich oraz różnych stowarzyszeń i instytutów kształcenia dorosłych są zaangażowani w edukację dorosłych w wymiarze europejskim, nie tylko z racji wykonywanego zawodu, czy pełnionej funkcji przedstawiciela stowarzyszenia, ale również z racji osobistego zaangażowania w respektowanie praw człowieka, stąd byli bardzo motywowani do udziału w seminarium.

Jak skorzystałam z udziału w seminarium?

Udział w seminarium pozwolił mi:

  1. zapoznać się z aktualnymi dokumentami, jak również stanowiskiem RE dotyczącym edukacji dorosłych w zakresie praw człowieka,
  2. poznać doświadczenie moich kolegów – pozostałych uczestników, nauczycieli dorosłych, prowadzących szkolenia w tym zakresie,
  3. zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, umożliwiające organizowanie szkoleń z zakresu praw człowieka, gdyż w Polsce edukacja w tym zakresie nie istnieje jako oddzielny przedmiot nauczania,
  4. wzbogacić moje doświadczenie organizatora podobnych wielokulturowych spotkań z uczestnikami reprezentującymi różne kraje i różne instytucje edukacyjne.

Jaki wpływ ma mój udział w seminarium na pracę i działania Centrum Edukacji EDUZ?

Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte na seminarium pozwala mi na wprowadzanie edukacji praw człowieka w Centrum Edukacji EDUZ w doskonaleniu zawodowym dorosłych w zakresie edukacji europejskiej oraz w nauczaniu języków obcych słuchaczy dorosłych i młodzieży, w celu lepszego przygotowania naszych słuchaczy do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz przygotować młodzież do uczestnictwa w projektach europejskich, np. w wyjazdach w ramach programu Erasmus.

Jednocześnie wszyscy nasi pracownicy są włączeni w ten nowy wymiar doskonalenia naszego Centrum. Planujemy rozpocząć realizację nowych projektów europejskich oraz kursów doskonalenia nauczycieli, w które włączymy edukację praw człowieka.

Udział w seminarium owocuje już stałą wymianą doświadczeń w doskonaleniu nauczycieli oraz edukacji dorosłych z uczestnikami, których spotkałam w Paryżu.

Switch style