Eugeniusz Śniegocki

po_zakonczeniu_rozmow_w_berliner_akademie dscf2847_..._powykladzie zakonczenie_wizity_w_siedzibie_partnership_internationale.v. dscf2782_..._przed_brama_brandemburska
Tematyka działań: 
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Zarządzanie edukacją dorosłych
Akcja: 
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Eugeniusz Śniegocki
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Wiceprezes Zarządu OUTW
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim
Pełny adres organizacji: 
ul. Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: 
62 735 53 22
E-mail: 
radgen@interia.pl
Tytuł szkolenia: 
Job shadowing w Partnership International e.V.
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2013-2-PL1-GRU12-40012
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
20.10.2013 - 26.10.2013
Organizator szkolenia: 
Partnership International e.V., Marienstrasse 2, 10117 Berlin, Niemcy
Kraj: 
Niemcy
Miasto bądź rejon: 
Berlin
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń z niemieckimi kolegami na temat oferty edukacyjnej instytucji zajmujących się nieformalną edukacją osób dorosłych, zwłaszcza seniorów.

Forma "job shadowing" stanowiła dla mnie swoisty rodzaj praktyki zawodowej, odbywanej w instytucji edukacyjnej, pozwalającej na zapoznanie się z pracą, poprzez obserwację realizacji zadań wykonywanych przez innych. Mnie szczególnie interesowała praca w zakresie zarządzania i funkcjonowania placówki edukacyjnej Seniorenuniversitaet Berlin (uniwersytet trzeciego wieku). Wynika to z faktu, że od 2009 roku pełnię funkcję wiceprezesa Zarządu w Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (OUTW).

W realizacji wyjazdu szkoleniowego brał także udział inny członek Zarządu OUTW - pan Ryszard Dolata. Nasze zadania zostały podzielone. Jako wiceprezes odpowiedzialny jestem za zarządzanie oraz współpracę międzynarodową Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W związku z tym podczas wizyty w Berlinie moje działania koncentrowały się na kwestiach zarządzania instytucjami edukacji dorosłych, a także prowadzoną przez nie współpracą międzynarodową. Ryszard Dolata z ramienia Zarządu OUTW odpowiedzialny jest za konstruowanie treści programowych edukacji dorosłych. Stąd jego działania skupiały się na zapoznaniu się z treściami programowymi oferowanymi przez Partnership International e.V. Berlin, a także przez Seniorenuniversitaet Berlin i Stowarzyszenie ”pro seniores” w Berlinie, które to organizacje dodatkowo odwiedziliśmy w trakcie wizyty. W kręgu jego zainteresowań była także innowacyjna dydaktyka edukacji seniorów w Niemczech.

Chcąc  jak najlepiej przygotować się do wizyty, zrealizowałem następujące działania:

  • zebrałem możliwie najwięcej informacji na temat instytucji goszczącej - Partnership International e.V. w Berlinie,
  • poszerzyłem swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu edukacji dorosłych w Niemczech,
  • zapoznałem się z ofertą edukacyjną Seniorenuniversitaet Berlin i Stowarzyszenia ”pro seniores” w Berlinie, które to organizacje dodatkowo odwiedziłem w ramach wizyty,
  • przygotowałem się pod względem językowym do wizyty (m.in. poszerzenie słownictwa),
  • przygotowałem prezentację na temat funkcjonowania w OUTW Koła Turystyki Pieszej i Rowerowej.

Program wizyty został tak zaplanowany, aby umożliwić mi kontakt i współpracę ze słuchaczami Stowarzyszenia ”pro seniores” Berlin oraz Berliner Akademie fuer weiterbildende Studien e.V. Uczestniczyłem wraz z kolegą w wykładach i warsztatach poświęconych tematyce filozofii życia i wiedzy społecznej. We wspomnianych wykładach i warsztatach wzięło udział ok. 200 osób (seniorów) w wieku ponad 60 lat. Uczestnikami byli emeryci z różnych grup zawodowych. Poza głównym programem, złożyliśmy wizytę w Seniorenuniversitaet Berlin i Verein ”pro seniores” Berlin. Celem wizyt było przeprowadzenie rozmów i wymiana doświadczeń z przedstawicielami kadry zarządzającej berlińskich instytucji senioralnych. Rozmowy z niemieckimi kolegami dotyczyły również ofert edukacyjnych instytucji zajmujących się edukacją dorosłych.

W trakcie berlińskich rozmów promowaliśmy miasto Ostrów Wielkopolski, Powiat Ostrowski oraz Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Wybór Partnership International e.V. jako organizacji goszczącej okazał się być w pełni trafny i uzasadniony, szczególnie biorąc pod uwagę efekty wizyty. Partnership International e.V. jest organizacją o bogatym, kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w zakresie organizacji i realizacji międzynarodowych projektów wymian i staży dla młodzieży i osób dorosłych. Koordynatorem ze strony organizacji PI Berlin był dr Klaus Wuttich, szef berlińskiego biura PI. Należy podkreślić, że dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu Pana Wutticha program wizyty spełnił oczekiwania zarówno moje, jak i pana Ryszarda Dolaty. Dzięki licznym spotkaniom w podobnych berlińskich organizacjach, posiadających różnorodną bogatą ofertę edukacji seniorów, mogliśmy nie tylko zdobyć cenną wiedzę na temat funkcjonowania organizacji edukacyjnych w Niemczech, ale przede wszystkim pozyskać nowych partnerów, z którymi planujemy realizować wspólne projekty edukacyjne ze środków europejskich.

Wizyta przyczyniła się do rozwoju współpracy europejskiej. Okazało się, że najciekawszą formę przyszłej współpracy zaproponowała Berlińska Akademia dla Seniorów, która wspólnie z berlińskimi uczelniami (np. Uniwersytetem Humboldta oraz Uniwersytetem Technicznym) jest współorganizatorem tzw. Berliner Sommer-Uni. Są to cykliczne wykłady znanych profesorów berlińskich, którzy prezentują wiedzę z różnych dziedzin, ukierunkowaną na potrzeby seniorów. Właśnie do uczestnictwa w takim "letnim uniwersytecie" zaproszony został OUTW. Planowany jest wspólny projekt w ramach programu Erasmus+, dzięki któremu kilkunastoosobowa grupa słuchaczy OUTW będzie mogła wziąć udział w Berliner Sommer-Uni już w roku 2014. Wizyta przyczyniła się także do integracji kulturowej, poznania obyczajów, zwyczajów oraz historii regionów. Pozwoliła także na zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie jakościowych działań przy projektowaniu treści programowych edukacji dorosłych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że cele wizyty w Berlinie zostały w pełni zrealizowane. Bogaty program pobytu pozwolił mi na zapoznanie się z funkcjonowaniem placówek edukacyjnych dla seniorów w Berlinie. Z kolei mojemu koledze Ryszardowi Dolacie współudział w projekcie umożliwił zapoznanie się z innowacyjnymi metodami pedagogicznymi edukacji seniorów.

Ponadto pobyt w stolicy Niemiec pozwolił mi na zwiedzenie centrum tego pięknego miasta. Przyczynił się także do zawiązania trwałego partnerstwa z Berliner Akademie, czego efektem jest planowany udział słuchaczy OUTW w programie Berlińskiego Letniego Uniwersytetu dla Seniorów.

Switch style