Katarzyna Matynia

Tematyka działań: 
Grupy o specjalnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne
Akcja: 
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Katarzyna Matynia
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Doradca ds. zatrudnienia / Trener pracy
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Fundacja SYNAPSIS
Pełny adres organizacji: 
ul. Ondraszka 3 02-085 Warszawa
Telefon: 
(+48 22) 825 86 33 wew. 105
E-mail: 
k.matynia@synapsis.org.pl
Tytuł szkolenia: 
10. International Autism-Europe Congress "New Dimensions for Autism"
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2013-2-PL1-GRU12-40075
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
25.09.2013 - 29.09.2013
Kraj: 
Węgry
Miasto bądź rejon: 
Budapeszt
Organizator szkolenia: 
Hungarian Autistic Society, Autism-Europe
Opis szkolenia i jego wpływu: 

10. Międzynarodowy Kongres Autism-Europe koncentrował się na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie autyzmu. W programie znalazły się tematy, które wywołują aktualnie duże zainteresowanie, takie jak nowe osiągnięcia w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które sprawdzają się w przypadku osób z autyzmem i zespołem Aspergera (ZA), nowatorskie metody pracy z dorosłymi osobami z autyzmem i ZA, dobre praktyki w świadczeniu usług i zapewnieniu lepszej jakości życia dla osób z autyzmem, czy informacje dotyczące wsparcia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie ich aktywizacji społecznej i zawodowej.

Podczas Kongresu Autism-Europe pełniłam zarówno rolę uczestniczki, jak i prelegentki. Jako uczestniczka miałam możliwość wysłuchać wielu interesujących wykładów światowej klasy specjalistów w dziedzinie autyzmu, wysłuchać prezentacji osób z całego świata, które na co dzień pracują bezpośrednio z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub na ich rzecz, jak również uczestniczyć w warsztatach, co pozwoliło mi być na bieżąco z innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi wspierania osób z autyzmem i ZA. Miałam również możliwość zapoznać się z ciekawymi projektami/przedsięwzięciami realizowanymi na rzecz osób z ZA, za pośrednictwem wywieszonych w galerii posterów, jak również podczas prezentacji plakatowych, które służyły ich omówieniu.

Podczas Kongresu pełniłam też rolę prelegentki. Jako członek zespołu projektowego Fundacji SYNAPSIS, który w latach 2010-2012 wypracowywał nowe w Polsce rozwiązania dotyczące aktywizacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z ZA oraz jako współautorka publikacji "Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem” miałam możliwość zaprezentować wypracowany przez nas model szerokiej międzynarodowej publiczności. Moja prezentacja była możliwa dzięki napisanemu wcześniej abstraktowi pt. "Paving the way to employment of people with an ASD" ("Przecieranie szlaków osobom z ASD do podjęcia zatrudnienia"), który został zakwalifikowany przez organizatorów do zaprezentowania uczestnikom Kongresu w formie prezentacji posterowej i ustnej, a po zakończeniu Kongresu został opublikowany w "Autism abstract book", publikacji zawierającej wszystkie abstrakty zaprezentowane podczas Kongresu. Oprócz abstraktu i prezentacji w PowerPoincie opracowałam też projekt plakatu w formacie A0, zawierającego najważniejsze informacje nt. modelu innowacyjnych rozwiązań, stworzonego przez Fundację SYNAPSIS, który podczas 3-dniowego Kongresu był wywieszony w galerii posterów.

Wspomniany "Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem", wypracowany w ramach projektu znanego pod nazwą "Zatrudnij ASA", jest pierwszym i jak dotąd jedynym rozwiązaniem dla dorosłych osób z ASD w Polsce. Główną ideą modelu jest skoncentrowanie się na zaletach i szczególnych umiejętnościach tej grupy osób, które mogą być atrakcyjne dla potencjalnych pracodawców, takich jak: przywiązywanie wagi do szczegółów, dokładność, motywacja do pracy, szczerość i zdolność do wykonywania powtarzalnych, rutynowych czynności. Celem mojej prezentacji, którą przedstawiłam uczestnikom Kongresu, było podzielenie się z nimi doświadczeniami związanymi z implementacją modelu oraz upowszechnianie zawartych w nim rozwiązań na arenie międzynarodowej. Moja prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem, po wystąpieniu zwróciło się do mnie kilku uczestników Kongresu, m.in. z Filipin i Litwy, którzy prosili mnie o dodatkowe informacje, ponieważ chcieliby zrealizować podobne projekty i zastosować wypracowane przez Fundację SYNAPSIS rozwiązania w swoich krajach.

Udział w Kongresie pozwolił mi rozwinąć umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, m.in. dzięki temu, że miałam możliwość przemawiać do szerokiej, międzynarodowej publiczności i podzielić się z uczestnikami Kongresu doświadczeniami i rozwiązaniami wypracowanymi przez Fundację SYNAPSIS. To doświadczenie pozwoli mi z większą łatwością przemawiać do dużych grup słuchaczy w przyszłości (podczas konferencji, szkoleń, warsztatów czy zajęć grupowych), również w języku angielskim. Wszystkie materiały (abstrakt, prezentacja, poster) przygotowałam w języku angielskim, który był językiem przewodnim Kongresu, dzięki czemu rozwinęłam swoje umiejętności językowe.

Podczas Kongresu miałam szansę poznać osoby z innych kręgów kulturowych, które zajmują się podobną problematyką, co ja, wymienić się z nimi doświadczeniami, poznać światowej klasy specjalistów w dziedzinach związanych ze wspieraniem osób z ZA, co miało pozytywny wpływ na mój rozwój osobisty i zawodowy. Uczestnictwo w Kongresie pozwoliło mi poszerzyć wiedzę na temat nowatorskich metod pracy z dorosłymi osobami z autyzmem i ZA oraz najnowszych osiągnięć w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które sprawdzają się w pracy z osobami z autyzmem i ZA. Szczególnie ważna była dla mnie możliwość uczestniczenia w wykładach dotyczących kwestii aktywizacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnienia dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera, z racji pełnionych przeze mnie obowiązków na stanowisku doradcy ds. zatrudnienia/trenera pracy. Prowadzę w Fundacji zajęcia z aktywizacji społecznej i zawodowej osób dorosłych z autyzmem oraz zespołem Aspergera. Wiedzę, którą zdobyłam podczas Kongresu zamierzam wykorzystywać bezpośrednio w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem i ZA.

Wizyta miała również ogromny wpływ na moją organizację oraz na społeczność lokalną. Kongres był okazją do wspólnego spotkania profesjonalistów i światowej sławy ekspertów w dziedzinie autyzmu, którzy dzielili się swoim bogatym doświadczeniem i wskazywali dobre rozwiązania i sprawdzone ścieżki, inspirując do działania i stosowania dobrych praktyk w ramach własnej organizacji. Wszystkie wymienione wyżej czynniki spowodowały, że udział w Kongresie znacznie zwiększył wiedzę oraz umiejętności - zarówno moje, jak i innych pracowników Fundacji SYNAPSIS, którzy wzięli w nim udział. Zdobytą wiedzę będziemy mogli stosować w naszej codziennej pracy z korzyścią dla naszych podopiecznych. Ponadto będziemy mogli przekazać ją pozostałym pracownikom Fundacji oraz nauczycielom, rodzicom, opiekunom, trenerom, psychologom, pedagogom i terapeutom z innych organizacji podczas prowadzonych przez nas licznych szkoleń i w ramach poradnictwa. Weryfikacja dotychczasowych metod terapii prowadzonych w Fundacji SYNAPSIS oraz poznanie nowych form wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera było więc z korzyścią zarówno dla samej Fundacji, jak i dla wszystkich grup korzystających z pomocy Fundacji i czerpiących z jej wiedzy i doświadczenia.

Udział w 10. Międzynarodowym Kongresie Autism-Europe, który umożliwił wspólne spotkanie tak dużej liczby ekspertów i profesjonalistów w dziedzinie autyzmu, otworzył dla nas możliwości zawarcia współpracy oraz partnerstw z organizacjami z innych krajów uczestniczących w Kongresie, działającymi na terenie całej Europy. Przykładowo, w trakcie trwania Kongresu nawiązaliśmy współpracę z organizacją z Hiszpanii, której przedstawiciele byli potem prelegentami podczas konferencji "Autyzm. Interakcje - porozumienie - dialog", organizowanej przez Fundację SYNAPSIS w Warszawie w dniach 15-16 listopada 2013 r. oraz podczas szkolenia w zakresie stosowania nowych technologii IT w komunikacji z osobami z autyzmem, które odbyło się 17 listopada.2013 r. Hiszpanie przekazali uczestnikom konferencji oraz szkolenia swoje długoletnie doświadczenie w tym zakresie (w Polsce ta dziedzina jest dopiero na wstępnym etapie rozwoju).

Bezpośrednie spotkanie tylu profesjonalistów i ekspertów w dziedzinie autyzmu znacznie ułatwiło nawiązanie kontaktów, czego owocem mogą być również przyszłe wspólne projekty, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój naszej organizacji. Każdy nowy projekt stwarza szansę na poprawę jakości życia osób z autyzmem i zespołem Aspergera i ich rodzin wspieranych przez Fundację SYNAPSIS, m.in. poprawę ich sytuacji społecznej i zawodowej.

ZałącznikWielkość
poster_k.matynia_16.09_final.pdf9.69 MB
presentation_k.matynia_congress_ae_final.ppt5.32 MB

Switch style