Małgorzata Jolanta Komarnicka

Tematyka działań: 
Języki obce
Metody podnoszenia motywacji słuchaczy
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Imię i nazwisko: 
Małgorzata Jolanta Komarnicka
Stanowisko pełnione w organizacji: 
sekretarz
Nazwa organizacji macierzystej: 
Międzynarodowy Związek Nauczycieli Esperantystów
Pełny adres organizacji macierzystej: 

ILEI-PL ul. Zbrojów 10/8 30 – 042 KRAKÓW

Telefon: 
n/d
E-mail: 
estraro@ilei.pl
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2009-1-PL1-GRU11-05465
Realizacja
Daty trwania asystentury: 
17.08.2009 - 27.06.2010
Dane organizacji goszczącej Asystenta: 
Deutscher Esperanto-Bund e. V.– Filiale für Weiterbildung und Kultur ICH, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr.6
Cele Asystentury: 

- Badanie aspektów edukacji/ uczenia się dorosłych w kraju goszczącym. - Badanie i/lub dzielenie się doświadczeniami w zakresie aspektów systemu (polityki) edukacji dorosłych.

Opis działań związanych z przygotowaniem się do Asystentury: 

Jestem studentką podyplomowych Studiów Interlingwistycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza (Poznań, Polska). Moją specjalnością jest pedagogika językowa, metodyka. Wszystkie wykłady odbywają się w języku Esperanto, który był również językiem roboczym organizacji goszczącej (gospodarza). Zanim rozpoczęłam Asystenturę sprawdziłam zapotrzebowanie na edukację dorosłych. Społeczeństwo się starzeje. Nowe metody nauczania są potrzebne w mojej rodzimej organizacji. Potrzebna jest również wiedza jak rozpowszechniać nauczanie dorosłych w dziedzinie Esperanta. Przed wyjazdem spotkałam się z Zarządem i instruktorami mojej rodzimej organizacji. W czasie spotkania zgromadziłam wszystkie potrzebne informacje, propozycje dotyczące metod dydaktycznych w edukacji dorosłych i przestudiowałam dostępne materiały dydaktyczne. Przeczytałam specjalistyczną literaturę, przygotowałam konspekty zajęć oraz prezentacje. Dużą pomocą było dla mnie zdobyte doświadczenie na studiach interlingwistycznych. Jestem sekretarzem i członkiem Zarządu Międzynarodowego Związku Nauczycieli-Esperantystów (ILEI) i jednocześnie jego polskiej sekcji (ILEIPolska), organizacji skupiającej nauczycieli Esperanta i wszystkich innych, którzy pragną wymieniać swoje doświadczenia w dziedzinie nauczania. Moje podyplomowe studia interlingwistyczne dały mi teoretyczną podstawę do profesjonalnego nauczania a długoterminowa Asystentura pozwoliła mi zdobyć zdolności praktyczne oraz możliwość skorzystania z materiałów naukowych niedostępnych w Polsce.

Opis przebiegu Asystentury: 

Celem mojego pobytu między innymi było zapoznanie się z metodami kształcenia osób dorosłych, dostosowanie programów edukacyjnych do ich poziomu sprawności intelektualnej, zapoznanie się z metodami interpersonalnymi, organizacyjnymi oraz obserwacja międzynarodowych systemów edukacyjnych i aktywności edukacyjnej dorosłych, ale także pogłębienie znajomości języka niemieckiego. Językiem roboczym wszystkich „zawodowych” spotkań był język esperanto, a poza pracą język niemiecki. Uczestniczyłam w szkoleniach, w których brali udział przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem dorosłych. Była to wyjątkowa okazja spotkania ekspertów w tej dziedzinie, zdobycia nowej wiedzy i poszerzenia swoich umiejętności a przede wszystkim porównania systemów edukacyjnych i ich funkcjonowania. Brałam udział w szkoleniach, kursach, seminariach, które odbywały się podczas mojego pobytu. Miałam okazję wymienić się doświadczeniami i nawiązać nowe znajomości z uczestnikami tych spotkań, którzy przyjeżdżali tutaj z całego świata. Asystentura dała mi okazję pracy z użytkownikami języka Esperanto i korzystania z niezwykle bogatej biblioteki i Międzynarodowego Archiwum Esperanta. Byłam zaangażowana w przedsięwzięcia na rzecz wprowadzania Egzaminów Esperanta zgodnie z European Framework of Reference. Esperanto jest językiem łączącym ludzi i pomagającym im zrozumieć się nawzajem, co jest zgodne z europejskimi wartościami. Odbycie Asystentury w zagranicznej organizacji (Niemcy) pozwoliło mi zdobyć doświadczenie i wiedzę, której nie mogłabym osiągnąć w Polsce. Nauczyłam się nowych metod edukacji dorosłych, co wzbogaci ofertę edukacyjną mojej rodzimej organizacji. Opracowywałam programy nauczania, organizowałam kursy, seminaria dla dorosłych. Analizowałam skuteczność programów kształcących dorosłych. Poprzez moją Asystenturę Grundtviga lepiej poznałam kraj organizacji mnie goszczącej. Zyskałam nowe przyjaźnie. Stałam się też ambasadorem własnego kraju organizując „polskie spotkania”, które umożliwiły poznanie mojego kraju i rozbudziły zainteresowanie nim, a dwie osoby rozpoczęły nawet intensywną naukę języka polskiego. Obserwując życie w regionie, w którym mieszkałam stwierdziłam, że był on jednym z najwyższym wskaźnikiem ludzi starszych. Zaangażowałam się w pomoc rozwiązania tego problemu przez złożenie projektu utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ścisłą współpracę z polskim UTW. To zagraniczne doświadczenie było dla mnie bardzo ważne i wartościowe. Ten pobyt spełnił moje oczekiwania, sprzyjał swobodnej wymianie myśli i doświadczeń. Wróciłam pełna entuzjazmu i planów na przyszłość.

Opis wpływu Asystentury na Beneficjenta, jego organizację macierzystą i goszczącą: 

Jestem przekonana, że moja wizyta miała i będzie miała wpływ nie tylko na organizację mnie goszczącą, ale również na społeczność lokalną. Moje zajęcia przyciągały wielu zainteresowanych. Moi studenci znacząco podnieśli poziom swoich osiągnięć. Nawet osoby postronne to zauważały. Godnie reprezentowałam swój kraj. Zyskałam wielu przyjaciół. Moja wizyta pomogła rozbudzić zainteresowanie obywateli kraju goszczącego moim krajem. Wielu z nich planuje urlopy w naszym kraju, a dwie osoby chętnie rozpoczęły naukę języka polskiego i nadal ją kontynuują. W tragicznej dla całego naszego narodu chwili, śmierci prezydenta, obcy ludzie składali mi kondolencje, a to znaczy, że stałam się osobą rozpoznawalną i akceptowaną. Moja wizyta pomogła mi poznać odpowiednie metody motywacji i wypróbować je pracując w organizacji goszczącej. Pracując w środowisku esperantystów mogłam dokonywać porównań różnych metod nauczania a tym samym motywowania. Moja wizyta pomogła ugruntować przekonanie aby współpracować z osobami z wielu krajów. Dzielić się zdobytym doświadczeniem i wzajemnie się uczyć. Poznawać nowe kultury i promować własne kraje. Bardzo ważne jest pozyskanie przeze mnie nowych kontaktów międzynarodowych i zrozumienie systemu edukacji seniorów innego kraju. Mój pobyt pomógł mi podnieść moje kwalifikacje i przyczynił się do wprowadzenia nowych, przeze mnie sprawdzonych metod nauczania jak również do nowocześniejszego podejścia organizacyjnego.

Upowszechnianie rezultatów: 

Po powrocie spotkałam się z Zarządem i instruktorami mojej rodzimej organizacji aby zaprezentować wyuczone metody, otrzymane publikacje i nowo nabytą wiedzę. Dzielę się też moim doświadczeniem pisząc artykuły do biuletynów, gazet i na stronę internetową mojej rodzimej organizacji. Planuję również współpracować z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, gdzie wykorzystam moje doświadczenie ucząc Esperanta. Planuję zorganizować Warsztaty Grundtviga wykorzystując moje zdobyte umiejętności organizacyjne. Jesienią podczas esperanckich spotkań zaprezentuję przygotowywaną multimedialną prezentację z mojego pobytu. W tym miesiącu ukazały się moje artykuły w La Ondo i Pola Esperantisto podsumowujące mój pobyt dzięki Asystenturze Grundtviga.

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji Asystentury: 

Uważam, że zagraniczne szkolenia są bardzo wartościowe. Otwierają zupełnie inne perspektywy spojrzenia na zagadnienia, którymi się dotychczas zajmowaliśmy. Zdobywamy nowe doświadczenie, które rozwija nas zawodowo. Uczymy się też szacunku dla odmiennych kultur, postaw, poglądów… Bardzo ważna jest również współpraca wszelkich ważnych agencji turystycznych z beneficjentami tak, aby mogli godnie promować swój kraj przygotowując spotkania reklamujące, przybliżające Polskę na jak najwyższym, profesjonalnym poziomie. Ja musiałam sama, często nieprofesjonalnie przygotowywać takie spotkania... Warto, więc wyposażyć beneficjenta przed wyjazdem w „kilka” prospektów, ulotek, filmów, odpowiednio przygotowanych reklam. To przecież będzie obopólna korzyść. Moja promocja kraju dała rezultaty. Dwie osoby chętnie zaczęły uczyć się j. polskiego i już odwiedziły nasz kraj (to jest mój osobisty wielki sukces).

Kraj: 
Niemcy
Miasto lub rejon: 
Herzberg am Harz

Switch style