Dominik Mosiczuk

budujemy_mosty-_spotkanie budujemy_mosty-_prezentacja_publikacji kreisauer_modell w_biurze_kreisau-initiative wyroznienie_kreisau-initiative_za_projekty_inkluzywne
Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Grupy o specjalnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne
Imię i nazwisko: 
Dominik Mosiczuk
Stanowisko pełnione w organizacji: 
współpracownik
Nazwa organizacji macierzystej: 
Fundacja “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Pełny adres organizacji macierzystej: 

Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze, +48 74 8500300 mdsm@krzyzowa.org.pl

Telefon: 
n/d
E-mail: 
n/d
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2010-1-PL1-GRU11-11901
Realizacja
Daty trwania asystentury: 
14.08.2010 - 24.06.2011
Dane organizacji goszczącej Asystenta: 
Kreisau-Initiative e.V. c/o Allianz, An den Treptowers 3, 12435 Berlin www.kreisau.de
Cele Asystentury: 
  • Doradztwo związane z edukacją/uczeniem się dorosłych
  • Badanie aspektów edukacji/uczenia się dorosłych w kraju goszczącym
  • Prowadzenie szkoleń kadry dla edukacji dorosłych
Opis działań związanych z przygotowaniem się do Asystentury: 

Jeszcze przed początkiem Asystentury udało mi się odwiedzić organizacje goszczącą i osobiście poznać cały zespół Kreisau-Initiative. Wiele informacji o specyfice organizacji goszczącej udzieliła mi także moja macierzysta organizacja. Aklimatyzację i szybkie wdrożenie się w obowiązki ułatwiła mi znajomość języka niemieckiego. Nie korzystałem z dodatkowego dofinansowania z tytułu przygotowania pedagogicznego, językowego lub kulturowego.

Opis przebiegu Asystentury: 

Udział w Asystenturze w każdym wymiarze spełnił moje oczekiwania. Wpłynęło na to zapewne dobre przygotowanie obu stron (moje i organizacji goszczącej) do współpracy. Plan działań ustalaliśmy wspólnie, dlatego w ramach Asystentury realizowałem w zasadzie to, co od początku założyliśmy. Z drugiej strony organizacja goszcząca obdarzyła mnie dużym zaufaniem i autonomią, powierzając mi wiele odpowiedzialnych zadań, a także pozwalając na realizację własnych pomysłów.

Mój tygodniowy wymiar pracy wynosił 40 godz., a do najważniejszych działań, które zrealizowałem należało:

  • kompleksowe przygotowanie 3 spotkań międzynarodowych, włączających do projektów edukacji nieformalnej osoby niepełnosprawne (fizycznie i/lub intelektualnie). Cykl ‘Budujemy mosty’ należy do szeregu projektów inkluzyjnych Kreisau-Initiative, dla których opracowywana jest specjalna strona internetowa: www.inklusionspaedagogik.eu. W ramach Asystentury uczestniczyłem też w pracach nad jej tworzeniem;
  • koordynacja treningów dot. edukacji włączającej przeznaczonych dla terapeutów i pracowników młodzieżowych (cykl „Kreisauer Modell”). Ich celem jest promocja inkluzji w projektach międzynarodowych, pomoc w nawiązaniu kontaktów między zainteresowanymi tą problematyką środowiskami oraz przekazanie odbiorcom nowych kompetencji i wiedzy;
  • asystowanie przy wielu wydarzeniach przygotowanych przez organizację goszczącą w ramach obranego przez nią tematu przewodniego swojej pracy w roku 2011, jakim była „edukacja międzypokoleniowa”. Do wydarzeń tych należały m.in.: całoroczny konkurs fotograficzny na zdjęcie prezentujące dialog pokoleń, spotkania i zabawy integracyjne dla ojców i dzieci, a także wieloetapowy projekt InterGenerationes, który objął międzynarodową konferencję nt. edukacji międzypokoleniowej, kampanię promującą dialog pokoleń (w tym publikację okazjonalnych pocztówek i prowadzenie strony internetowej www.intergenerationes.eu), a także polsko-niemiecko-francuskie spotkanie międzypokoleniowe;
  • współorganizacja 29 kwietnia w Berlinie Dnia Otwartego Kreisau-Initiative w związku z Europejskim Dniem Solidarności Międzypokoleniowej;
  • realizacja jako głównoprowadzący lub asystent kilkadziesięciu godzin różnych warsztatów i szkoleń z takich zagadnień jak: fundrising, zarządzanie projektem, moderacja grup oraz animacja językowa. Odbiorcami tych zajęć byli współpracownicy (stali i wolontariusze) różnych organizacji pozarządowych, gł. z Niemiec, Austrii, Czech i Polski, którzy uczestniczyli w projektach mojej organizacji goszczącej.
Opis wpływu Asystentury na Beneficjenta, jego organizację macierzystą i goszczącą: 

Od kilku lat poświęcam się sprawie włączania osób niepełnosprawnych do społeczeństwa i ułatwienia im uczestnictwa w projektach edukacji nieformalnej, także na poziomie międzynarodowym. Pobyt w Niemczech i praca w organizacji goszczącej dały mi niesamowitą motywację i nowe impulsy do działań na tym polu, a także mnóstwo nowych kontaktów i materiałów metodologicznych. Choć temat inkluzji jest coraz bardziej widoczny w Polsce, Niemcy mają w tym obszarze wspaniałe i godne naśladowania osiągnięcia.

Organizacja goszcząca skorzystała na poszerzeniu swojej grupy docelowej (kontakty zainicjowane przeze mnie) i zaoferowanych jej częściowo nowych metodach pracy (doświadczenia warsztatowe wyniesione z organizacji macierzystej). W dużej mierze dzięki mojemu zaangażowaniu dynamicznie rozwinęła się oferta spotkań inkluzyjnych dla osób zdrowych i niepełnosprawnych z cyklu „Budujemy mosty”. Dzięki Asystenturze organizacja goszcząca bliżej poznała też możliwości oferowane w ramach Programu Grundtvig i podjeła starania o realizację warsztatów. Zgłoszony pomysł nie zyskał dofinansowania, ale z pewnością w przyszłości podejmowane będą kolejne próby.

Co do organizacji macierzystej, obecnie rozwija ona ofertę edukacji międzypokoleniowej co poszerzy grupę jej odbiorców, wzbogaci metodologię i formy zajęć.

Upowszechnianie rezultatów: 

Program Grundtvig wciąż nie jest tak szeroko znany, stąd moja Asystentura od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie kolegów w organizacji macierzystej oraz w kręgu znajomych. Wielu osobom udzielałem szczegółowych informacji na ten temat, a dwie złożyły nawet wnioski o realizację Asystentury w nowej rundzie selekcyjnej. Wiem, że także organizacja goszcząca chce w dalszym ciągu przyjmować Asystentów.

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji Asystentury: 

Bardzo cenię sobie prostotę aplikowania, realizacji i rozliczenia Asystentury! Sam wyjazd otworzył nowy rozdział w moim życiu. Po zakończeniu projektu pozostałem w kontakcie z organizacją goszczącą, dzięki czemu otrzymałem od niej propozycję zatrudnienia i od początku 2012 roku obejmę w Kreisau-Initiative funkcję koordynatora projektów z obszaru edukacji włączającej!

Kraj: 
Niemcy
Miasto lub rejon: 
Berlin

Switch style