Monika Gołdyn-Krul

_sprachkurs_artikel_1 _sprachkurs_artikel_3 _sprachkurs_neu1 p1060434 p1060716
Tematyka działań: 
Edukacja międzykulturowa
Języki obce
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Imię i nazwisko: 
Monika Gołdyn-Krul
Stanowisko pełnione w organizacji: 
nauczycielka j. niemieckiego
Nazwa organizacji macierzystej: 
Centrum Kształcenia Ustawicznego, Liceum Ogólnokształcące nr 1
Pełny adres organizacji macierzystej: 

ul. Swobodna 71/73 50-089 Wrocław

Telefon: 
n/d
E-mail: 
n/d
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2009-1-PL1-GRU11-05469
Realizacja
Daty trwania asystentury: 
01.09.2009 - 13.07.2010
Dane organizacji goszczącej Asystenta: 
Parea-dein Projekt e.V. Friedrichstraße 17 80801 München www.parea-deinprojekt.de
Cele Asystentury: 

Głównym celem mojej asystentury było badanie aspektów uczenia się w edukacji dorosłych oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych dla osób dorosłych. Badałam również i dzieliłam się doświadczeniami w zakresie aspektów polityki edukacji dorosłych. Do istotnych celów należało także doradztwo w zakresie metodologii nauczania dorosłych.

Opis działań związanych z przygotowaniem się do Asystentury: 

Do asystentury przygotowywałam się przez dość długi czas. Najintensywniej oczywiście w momencie, kiedy zapadła decyzja o przyznaniu mi przez Narodową Agencję dofinansowania. Najpierw prowadziłam intensywne rozmowy telefoniczne z Lisą von Lützelburg, założycielką i pierwszą przewodniczącą organizacji Parea–dein Projekt e.V. oraz prowadziłam korespondencję mailową z innymi członkiniami stowarzyszenia. Chciałam znać zakres moich przyszłych obowiązków oraz możliwości rozwoju w organizacji. Pojechałam również do Berlina na osobiste spotkanie z szefową firmy emcra – Europa aktiv nutzen, zajmującej się edukacją dorosłych w zakresie pisania projektów europejskich oraz ewaluacji. W firmie emcra miałam również spędzić jakiś czas swojej asystentury. Wstępnie było mówione, że miesiąc albo i dłużej. Poza tym starałam się przyswajać sobie słownictwo związane z Unią Europejską oraz pracą związaną z migrantami. Śledziłam wydarzenia społeczno-polityczne w Niemczech i na świecie.

Opis przebiegu Asystentury: 

Najpierw pojechałam do Berlina na 2-miesięczną praktykę w firmie emcra – Europa aktiv nutzen, która jest organizacją zajmującą się zewnętrzną ewaluacją i kontrolą projektów europejskich. Wspiera prawidłowe przeprowadzenie i udziela fachowego wsparcia przy ich realizacji. W ciągu swojej wizyty zapoznałam się ze strukturą i zakresem działalności organizacji. Asystowałam przy opracowywaniu koncepcji szkoleń i doborze odpowiednich metod dydaktycznych. Brałam także udział w prowadzonych przez emcrę szkoleniach i warsztatach dla dorosłych, których celem było popularyzowanie wiedzy z zakresu europejskiego fundraisingu, czyli pisania i realizacji projektów europejskich. Podczas praktyki zapoznałam się również z literaturą fachową z zakresu kształcenia dorosłych, a także literatury dotyczącej instytucji europejskich, ich funkcjonowania, wymagań oraz standardów. Następnie kontynuowałam Asystenturę w Monachium, gdzie zajęłam się pracami, które miały pomóc stowarzyszeniu Parea w stworzeniu lepszej struktury organizacyjnej oraz w rozwinięciu działalności. Razem z członkiniami docierałyśmy do grup migrantów, które wymagały wsparcia. Na początku asystowałam w zajęciach praktycznych prowadzonych przez zespól Parea-dein Projekt na rzecz migrantów, tzn. działań wspomagających szukanie pracy, oraz uczestniczyłam przy doradztwie w dokonywaniu właściwego wyboru miejsca pracy, formułowaniu podań o pracę oraz życiorysów, w symulacjach rozmów o pracę. Później praktycznie samodzielnie stworzyłam i opracowałam koncepcję kursu języka niemieckiego dla dorosłych mieszkających od lat na terenie Niemiec, a mimo to mających problemy z komunikacją i integracją ze społeczeństwem. Po wcześniejszej analizie potrzeb dokonałam wyboru tematyki, metod i materiałów dydaktycznym. Celem kursu było nie tylko poprawienie umiejętności językowych słuchaczy, ale także poszerzenie ich wiedzy o zwyczajach i kulturze dnia codziennego w krajach niemieckojęzycznych. Ważnym elementem było także propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej. Nadrzędnym celem kursu było wyciągnięcie słuchaczy z izolacji oraz włączenie ich do społeczeństwa niemieckiego. W czasie swojej asystentury stale asystowałam przy kursach prowadzonych przez organizację emcra na terenie Monachium oraz zapoznawałam się z działalnością innych monachijskich organizacji zaangażowanych w pomoc i szkolenia dla osób obcego pochodzenia. Śledziłam nie tylko tematykę prowadzonych zajęć, ale także proponowane formy. Sama również brałam udział w spotkaniach i warsztatach organizowanych przez miasto Monachium dla instytucji zajmujących się pomocą na rzecz migrantów. W ten sposób poznawałam zarówno problemy, jakie pociąga za sobą edukacja dorosłych, jak i kierunki jej rozwoju. Szkolenia dotyczyły głównie różnych aspektów integracji i komunikacji interkulturowej. Jedne nastawione były na klasyczne dokształcanie i szkolenie zawodowe. Inne koncentrowały się na zdobywaniu wiedzy, pomagającej w osobistym samorozwoju, wzmacniające samoświadomość oraz motywację do działania. Miałam także możliwość uczestnictwa w treningach interkulturowych, których celem było uwrażliwienie na inność i wzmocnienie tolerancyjnego nastawienia.

Opis wpływu Asystentury na Beneficjenta, jego organizację macierzystą i goszczącą: 

Asystentura bardzo podniosła moje kompetencje językowe oraz zawodowe. W sposób zasadniczy powiększyła moją wiedzę z dziedziny kultury, polityki i życia codziennego Niemiec. Zmieniłam podejście do nauczania. Zaczęłam stosować bardziej nowoczesne metody dydaktyczne nastawione głównie na komunikację i na indywidualne potrzeby osób uczących się. Zdobyłam bardzo szeroką wiedzę o Unii Europejskiej i o programach europejskich, o których wcześniej tylko słyszałam, że są. Mam nadzieję, że moje perspektywy rozwoju zawodowego zwiększą się, oraz że jeszcze nie raz będę mogła wziąć udział w programach finansowanych ze środków unijnych. Mam również nadzieję, że moja organizacja macierzysta otworzy się bardziej na programy unijne. Opowiadałam swoim kolegom o moich doświadczeniach i nowych metodach nauczania, które chciałabym zastosować w czasie pracy z grupami dorosłych. Obecnie w czasie zajęć staram się wśród moich słuchaczy niwelować lęki, usuwać uprzedzania i stereotypowe osądy wyrosłe na bazie błędnych wyobrażeń i lęków, a także otwieram ich na różność i inność. Istotnym elementem moich zajęć jest także popularyzowanie wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej. Moja organizacja goszcząca otworzyła się na Polskę, wzrosło zainteresowanie naszą kulturą oraz językiem. Obecnie nadal spora grupa migrantów z Polski, a także z innych krajów uczestniczy w bezpłatnych kursach językowych oferowanych przez Parea-dein Projek e.V. Planowane są także inne formy pomocy. Kilka osób z Polski angażuje się społecznie na rzecz rozwoju organizacji Parea– dein Projekt e.V. poprawiając swoje umiejętności komunikacyjne oraz szanse na rynku pracy w Niemczech.

Upowszechnianie rezultatów: 

Planuję przeprowadzenie prezentacji PowerPoint o swojej asystenturze dla kolegów i koleżanek, w której przedstawię możliwości, jakie stwarza branie udziału w programie Grundtvig i jego akcjach. Mam nadzieję, że szkoła wykorzysta także fachową wiedzę pracowników emcra z Berlina i otworzy się na inne programy europejskie, które poprawią jakoś nauczania i poszerzą ofertę edukacyjną szkoły. Napiszę również autorski program dla swoich słuchaczy mający na celu naukę j. niemieckiego i jednocześnie popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej. Chcę ich zachęcić do udziału w różnych programach europejskich oraz w wymianach językowych. Na stronie internetowej Parea-dein Projekt e.V. ukazywały się moje artykuły, w których opisywałam swoje działania. W niedługim czasie ukaże się także mój raport końcowy, w którym w j. niemieckim opiszę moje wrażenia i osiągnięcia z asystentury. Kontakt z Parea–dein Projekt e.V. będzie podtrzymany i rozwijany. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się jeszcze wspólnie przeprowadzić projekty. Parea-dein Projekt planuje przeprowadzanie szkoleń i innych działań dla dorosłych pochodzenia polskiego mieszkających na terenie Niemiec. Chciałbym, by słuchaczom udało się wziąć udział w takim szkoleniu przygotowanym przez członkinie Parea–dein Projekt e.V., które pozwoliłby im lepiej poznać realia życia w Niemczech i ewentualnie lepiej zaplanować swoją przyszłość.

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji Asystentury: 

W związku z tym, że jest to nowa akcja programu Grundtvig odniosłam wrażenie, że mimo wcześniej prowadzonych przeze mnie rozmów i przygotowanego projektu działań organizacja goszcząca nie była do końca przygotowana na mój przyjazd. Słabo rozwinięta struktura organizacji, bardzo ograniczone środki finansowe i nieprzejrzysty podział obowiązków powodowały, że czasem czuła się dość zagubiona i nie bardzo wiedziałam, jak mam pracować. Z czasem jednak wszystko się poukładało. Osobom decydującym się na wyjazd radziłabym przemyśleć wybór organizacji i miejsca. W miarę możliwości starać się pojechać przed rozpoczęciem asystentury i zobaczyć jak działa organizacja. Na początku należy oczekiwać wielu trudności, ale trzeba jechać z przekonaniem, że naprawdę wiele z nich uda się z czasem pokonać. Dobrze jest wcześniej ustalić opiekuna asystentury, który będzie ponosił odpowiedzialność za realizację wcześniej przygotowanego programu działań. Dobrze jest mieć także jakieś własne środki finansowe, gdyż otrzymywane dofinansowanie nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów życia.

ZałącznikWielkość
parea_auf_der_munchner_freiwilligenmesse.docx239.63 KB
sprachkurs_fur_interkulturelle_helfer.docx1.6 MB
termine_sprachkurse.docx777.03 KB
Kraj: 
Niemcy
Miasto lub rejon: 
Monachium, Berlin

Switch style