teatr

Niepełnosprawni w teatrze i muzyce

Tematyka działań: 
Grupy o specjalnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne
Sztuka, muzyka, kultura
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
ul. Tysiąclecia 13a, 80-351 Gdańsk
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 

Jarosław Marciszewski, 00 48 511 427 161, psouu_jarek@op.pl

Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku prowadzi następujące placówki:

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju
 • Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
 • Warsztat Terapii Zajęciowej
 • Galeria Prom Art
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Biuro Integracji Zawodowej Bizon
 • Zespół Mieszkań Wspomaganych
 • Orkiestra Vita Activa
 • Zespół Muzyczny Remont Pomp
 • Teatr „Razem”
 • Centrum Wolontariatu

Naszą misją jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną. Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Dlatego też prowadzimy wszystkie wymienione wyżej placówki, które zapewniają wsparcie naszym uczestnikom w każdym wieku i w każdym stopniu niepełnosprawności.

Tytuł projektu: 
Niepełnosprawni w teatrze i muzyce
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2008-1-PL1-GRU06-00858 1
Lata realizacji: 
2008 - 2010
Kraje uczestniczące: 
Polska
Słowacja
Wielka Brytania
Cele projektu: 

Cele naszego projektu Partnerskiego to:

 • wymiana doświadczeń teatralnych i muzycznych jako narzędzie usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • stworzenie nowych sposobów pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 • stworzenie możliwości nauki uczestnikom z niepełnosprawnością, aby mogli uczyć się od siebie nawzajem,
 • integracja, włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczności europejskich poprzez teatr i muzykę,
 • budowanie pozytywnego obrazu pełnowartościowej sztuki niepełnosprawnych słuchaczy,
 • usamodzielnienie i uniezależnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną dzięki warsztatom artystycznym i podróżom po krajach Europy.
Obszary tematyczne: 

Niepełnosprawni, Muzyka, Teatr.

Grupa docelowa słuchaczy: 

Każda z instytucji zaangażowanych w partnerstwo pracuje ze słuchaczami o szczególnych potrzebach (niepełnosprawność intelektualna).  Partner ze Słowacji zajmował się teatrem natomiast organizacja ze Szkocji muzyką.  Grupa docelowa składała się z dorosłych słuchaczy, trenerów i grup miejscowej społeczności. Każda z instytucji integrowała niepełnosprawnych słuchaczy ze społecznością europejską poprzez warsztaty teatralne i  muzyczne. W przypadku polskiej grupy do projektu zaangażowani byli uczestnicy Teatru „Razem” oraz Zespołu Remont Pomp.

Jakie były początki projektu: 

Podstawą naszego projektu była potrzeba wzmacniania osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez art. terapię. Każdy z partnerów na co dzień wspiera osoby niepełnosprawne w ich codziennym funkcjonowaniu. Wiemy, iż podstawowym problemem jest zagadnienie samodzielnego funkcjonowania na miarę swoich możliwości. Praca poprzez teatr i muzykę wzmacnia naszych słuchaczy wpływając pozytywnie na samoocenę oraz zwiększa możliwości komunikacji ze społecznością lokalną. PSOUU oraz nasi partnerzy ze Słowacji i Szkocji ogromną rolę przykładają do art. terapii. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wspólne działanie, którego owocem był spektakl pt. „Zapraszamy na Show”.

Krótki opis przebiegu projektu: 

Nasz projekt polegał przede wszystkim na pracy artystycznej poprzez warsztaty teatralne oraz muzyczne. Na terenie Słowacji odbyły się warsztaty teatralne, podczas których dyskutowaliśmy o idei spektaklu, wymienialiśmy doświadczenia i wspólnie eksperymentowaliśmy. Następnie odbyły się warsztaty muzyczne w Szkocji, których celem była wymiana doświadczeń w zakresie Trash Music. Ostatnim spotkaniem były tygodniowe warsztaty teatralno – muzyczne, które odbyły się w Gdańsku. W ich wyniku powstał spektakl pod tytułem „Zapraszamy na Show” w którym aktorami byli słuchacze z Polski i Słowacji. Za oprawę muzyczną odpowiedzialne były grupy  słuchaczy z Polski i Szkocji. Co warto podkreślić w naszym projekcie słuchaczami były osoby niepełnosprawne oraz pełnosprawne w tym uczestnicy Projektu „Wolontariat Europejski” EVS.

Wolontariusze pomagali podczas warsztatów teatralnych jak i muzycznych, byli odpowiedzialni za wsparcie osób niepełnosprawnych ale także uczestniczyli w procesie tworzenia. W wyniku zakończenia naszego projektu powstał Festiwal „Akcept” prezentujący sztukę zmarginalizowaną. Wolontariusze również pomagali w przygotowaniach tego festiwalu (promocja, przygotowanie plakatu, uczestniczenie w spektaklach, przygotowanie wernisaży itp.)

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
30
W wyjazdach zagranicznych: 
14
Produkty
Produkty projektu: 

Rezultaty naszego projektu to: - Festiwal Akcept - promowanie sztuki niezależnej, w tym także osób z niepełnosprawnością, - Jasi Dielnia - Międzynarodowy festiwal nastawiony na prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych oraz integracje społeczną, - Spektakl "Zapraszamy na Show" - Spektakl stworzony z udziałem wszystkich organizacji partnerskich. Problem poruszony w spektaklu dotyczy pojęcia akceptacji w społeczeństwie, - Warsztaty teatralne oraz muzyczne dla wszystkich uczestników projektu, w tym wolontariuszy. Poprzez realizację projektu nasi słuchacze wzmocnili swoje kompetencje społeczne jak i osobiste, umocnili i zwiększyli wiarę w możliwości niezależnego funkcjonowanie w społeczeństwie, zwiększyli samoocenę, nabyli nowych umiejętności w zakresie teatru oraz muzyki, a także wymienili doświadczenia poprzez Europejskie podróże.

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Informacje o projekcie jeszcze przed jego rozpoczęciem były przekazywane naszym pracownikom jak i słuchaczom. Nasi podopieczni również mieli przedstawiona ideę i założenia projektu w taki sposób, iż wiedzieli jak sa określone zadania.  Rodzice naszych podopiecznych także wiedzieli o celach projektu oraz sposobie jego realizacji.

Informacje o naszym projekcie były umieszczone na stronie naszego stowarzyszenia oraz na faceboku, stworzyliśmy także specjalna stronę dotycząca Festiwalu Akcept, na tej stronie była zawarta informacja dotycząca programu Grundtvig.

Informacje o realizacji projektu zostały także przekazane organizacjom z którymi współpracujemy, czyli Gdańskiemu Archipelagowi Kultury oraz Klubowi Winda.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

W wyniku bezpośredniej pracy powstał spektakl „Zapraszamy na Show” którego premiera miała miejsce podczas I Edycji Festiwalu Akcept. Pierwszy pokaz angażował grupę teatralną ze Słowacji i muzyczną ze Szkocji. Potem spektakl został na stałe włączony w repertuar Teatru „Razem” i graliśmy go już kilku krotnie na terenie trójmiasta jak i na Międzynarodowych Spotkaniach Teatralnych w Elblągu. Na zakończenie projektu powstał także Festiwal Akcept którego pierwsza edycja miała miejsce w Gdańsku w 2010 roku. Założeniem festiwalu jest prezentacja sztuki marginalizowanej, nie tylko osób niepełnosprawnych intelektualnie. Aktualnie przygotowujemy kolejną edycję festiwalu. Trzeba także podkreślić, iż samo podróżowanie dla naszych słuchaczy często jest  bodźcem do rozwoju. Poprzez zerwanie z codziennymi rytuałami oraz sprostanie nowym sytuacjom, nabywają nowych umiejętności i wzmacniają swoja samoocenę.

Z pewnością nowych umiejętności art. terapii nauczył się zespół Remont Pomp. Poprzez wspólne warsztaty miał okazję poznać lepiej idee „Trash Music”, którą zespół zaczął na co dzień wykorzystywać.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Odbiorcami naszego projektu były osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jednym z podstawowych założeń naszej działalności, jest samodzielność w życiu codziennym naszych słuchaczy. Jest to bardzo trudne ze względu na niską wiarę w swoje umiejętności, zarówno wśród słuchaczy jak i ich rodziców. Braku doświadczeń w zakresie samodzielnego funkcjonowania, w tym także podróżowania. A ponadto trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Teatr i muzyka uczy wspólnego działania, nawiązywania kontaktów i więzi, wzmocnienia poprzez publiczne występy. Podróżowanie natomiast daje możliwość odnalezienia się w nowych sytuacjach, zwiększa samodzielność oraz umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych. Przez okres dwóch lat zauważyliśmy wśród naszych podopiecznych zwiększenie wiary we własne możliwości, lepszą samoocenę, poprawę samodzielności w życiu codziennym. Często dzięki sztuce można zdystansować się do problemów dnia codziennego i tak bywało wśród naszych słuchaczy.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Uważamy, iż działania mające na celu zmianę wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich wzmacnianie mają bardzo duże znaczenie dla społeczeństw Europejskich. Większość działań realizowanych przez nasze stowarzyszanie ma charakter długofalowy. Jest tak też z działalnością Teatru Razem oraz Zespołu Remont Pomp. Spektakl „Zapraszamy na Show”, wypracowany wraz naszymi zagranicznymi partnerami, został na stałe włączony do naszego repertuaru. Graliśmy go już podczas międzynarodowego Festiwalu w Elblągu oraz dwukrotnie w Gdańsku. Zamierzamy również pokazywać go w przyszłości. Umiejętności nabyte podczas wymiany doświadczeń w zakresie teatru i muzyki są przez nas cały czas wykorzystywane. Na pewno udoskonalą dalszą działalność naszego Teatru oraz Zespołu Remont Pomp.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Opinie naszych podopiecznych można zobaczyć na Youtube wpisując Trash In Poland May 2010. Były one bardzo pozytywne a nasi podopieczni dzięki projektowi bardzo ochoczo nastawieni są do nowych działań międzynarodowych.

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 

Uważam, iż siłą projektów partnerskich jest to, że trwają dwa lata. Przez ten czas słuchacze mogą wdrożyć się w idee projektu i także mają poczucie ciągłości działań. Bardzo cenna jest też wymiana doświadczeń pomiędzy parterami. Samodzielnie nie bylibyśmy wstanie wypracować takich efektów.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Jarosław Marciszewski
Data wypełnienia formularza/karty: 
02.03.2011
Subskrybuje zawartość

Switch style