Rumunia x 2

www.tv-deaf.com

Tematyka działań: 
Edukacja drugiej szansy
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Grupy o specjalnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne
Metody podnoszenia motywacji słuchaczy
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Zarządzanie edukacją dorosłych
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST
ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Piotr Krupa, 17 852 92 33, res-gest@wp.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Grupą docelową naszych działań są osoby głuche posługujące się językiem migowym, które z powodu bariery w dostępie do informacji i w komunikowaniu się napotykają na największe trudności w dostępie do nieformalnej edukacji. Realizujemy programy aktywizujące osoby niesłyszące społecznie i zawodowo oferując kursy i szkolenia zawodowe a także udział w zajęciach sportowych. Edukację osób niesłyszących prowadzimy za pośrednictwem stron internetowych: www.glusitv.pl oraz www.tv-deaf.com gdzie informacje podawane są dla osób niesłyszących w formie filmów tłumaczonych na język migowy. Tematyka filmów obejmuje wszystkie dziedziny aktywności, szczególnie te związane z prawem, zdrowiem i aktywnością społeczno – zawodową.

Tytuł projektu: 
www.tv-deaf.com
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2011-1-PL1-GRU06-19457 1
Lata realizacji: 
2011 - 2013
Kraje uczestniczące: 
Polska
Hiszpania
Rumunia x 2
Turcja
Grecja
Cele projektu: 

Podstawowym celem projektu było zwiększenie uczestnictwa w uczeniu się dorosłych niesłyszących posługujących się językiem migowym w Rumunii, Turcji, Grecji, Hiszpanii i Polsce w okresie 24 miesięcy.

Cele szczegółowe projektu:

 • zmniejszenie barier w dostępie do informacji i komunikowaniu się osób niesłyszących,
 • podniesienie kwalifikacji tłumaczy języka migowego w zakresie prowadzenia edukacji osób niesłyszących,
 • stworzenie możliwości wymiany doświadczeń tłumaczy języka migowego i osób niesłyszących.
Obszary tematyczne: 

Umiejętności językowe, umiejętności społeczne, wiedza o krajach partnerskich.

Grupa docelowa słuchaczy: 

Grupą docelową byli przede wszystkim słuchacze ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – osoby głuche posługujące się językiem migowym. Pośrednią grupą docelową byli opiekunowie, tłumacze języka migowego zajmujący się tłumaczeniami materiałów edukacyjnych dla osób niesłyszących.

Jakie były początki projektu: 

Pomysł na realizację projektu powstał w wyniku naszego innowacyjnego pomysłu edukacji osób niesłyszących w Polsce za pośrednictwem strony www.glusitv.pl. Postanowiliśmy utworzyć stronę internetową o międzynarodowym charakterze www.tv-deaf.com. Partnerów projektu znaleźliśmy przy pomocy Narodowej Agencji Programu Grundtvig do której wysłaliśmy fiszkę projektową z informacją o tym, że poszukujemy partnerów. Poza tym, jeden z naszych potencjalnych partnerów pomógł nam znaleźć inne organizacje działające na rzecz osób głuchych.

Krótki opis przebiegu projektu: 

28 - 29.11.2011 – Seminarium w Rzeszowie (Polska)

 • zapoznanie z partnerami
 • prezentacja organizacji
 • raport potrzeb i barier osób niesłyszących i tłumaczy języka migowego w Polsce
 • omówienie założeń projektu
 • ustalenie harmonogramu pracy

W seminarium brali udział słuchacze z Polski i Rumunii

12-14.05.2012 – Seminarium w Rumunii

 • analiza celów projektu
 • raport barier i potrzeb niesłyszących w Rumunii
 • nagranie słownika języka migowego
 • dyskusja na temat jakości materiału video

W seminarium brali udział słuchacze z Rumunii

24-27.09.2012 Seminarium w Hiszpanii

 • poznanie specyfiki organizacji goszczącej
 • prezentacja hiszpańskiego systemu edukacji osób niesłyszących
 • raport potrzeb i barier osób niesłyszących i tłumaczy języka migowego w Hiszpanii
 • spotkania z niesłyszącymi słuchaczami

W spotkaniu bardzo licznie wzięli udział słuchacze z Hiszpanii

23-25.11.2012 – Seminarium w Grecji

 • zapoznanie z systemem edukacji osób niesłyszących
 • poznanie systemu kształcenia tłumaczy języka migowego w Grecji
 • poznanie metod pracy tłumaczy języka migowego w kontekście religii i ceremonii religijnych
 • wizyty w placówkach edukacyjnych dla osób niesłyszących
 • dyskusja na temat programów nauczania języka migowego w krajach partnerskich
 • ustalenie zakresu treści rozmówek w języku migowym

W spotkaniu wzięli udział słuchacze niesłyszący oraz tłumacze języka migowego

18-20.04.2013 – seminarium w Turcji

 • poznanie kultury tureckiej/islamskiej
 • poznanie sytuacji prawnej osób niesłyszących i języka migowego
 • zatwierdzenie programu nauczania języka migowego

14-16.06.2013 – seminarium w Rzeszowie (Polska)

 • podsumowanie osiągniętych rezultatów
 • przygotowanie wstępnej wersji raportu końcowego (części wspólnej)
 • wizytacja placówek edukacji osób głuchych

W ramach działań krajowych podjęto się następujących działań:

 • utworzenie strony internetowej www.tv-deaf.com
 • tłumaczenie filmów na język migowy dla osób niesłyszących
 • opracowanie programu nauczania tłumaczy języka migowego
 • opracowanie słownika pojęć podstawowych języka migowego
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
3 161
W wyjazdach zagranicznych: 
12
Produkty
Produkty projektu: 
 • strona internetowa www.tv-deaf.com
 • seminaria informacyjne prezentujące raporty potrzeb i barier osób niesłyszących i tłumaczy języka migowego
 • współpraca międzynarodowa z zagranicznymi partnerami
 • filmy w języku migowym
 • multimedialny słownik języka migowego wraz z rozmówkami na DVD i na stronie www.tv-deaf.com
 • program szkoleń dla tłumaczy języka migowego
 • raport statystyk oglądalności strony www.tv-deaf.com
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Strona www.tv-deaf.com nadal istnieje po zakończeniu realizacji projektu z wszystkim powstałymi produktami. Strona nadal jest wykorzystywana do przekazywania informacji osobom niesłyszącym w związku z realizacją kolejnego projektu międzynarodowego z udziałem osób niesłyszących.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Współpraca partnerska pozwoliła nam na zapoznanie się ze specyfiką języka migowego w poszczególnych krajach, co miało wpływ na zapoznanie się z innymi metodami nauczania osób niesłyszących, co znalazło odzwierciedlenie w przygotowywanych filmach dla osób niesłyszących. Realizacja seminariów w Polsce ukazała znaczenie ścisłej współpracy kadry zarządzającej z pracownikami, co wzmocniło potencjał naszej organizacji i miało charakter integrujący.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Z uwagi na to, iż projekt kierowany był do słuchaczy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi niezbędne było zapewnienie tłumaczy języka angielskiego i tłumaczy języka migowego. Osoby niesłyszące mogły zapoznawać się z innymi językami migowymi oraz podnosić swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego. Zainteresowanie filmami tłumaczonymi na język migowy było tak duże, co wskazuje na chęć uczenia się osób niesłyszących o innych krajach. Słuchacze zwiększyli swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem, gdyż oglądanie filmów wymagało nieco większej aktywności niż na zwykłych stronach internetowych. Informacje w języku migowym pomogły słuchaczom nabyć umiejętności komunikowania się z innymi osobami niesłyszącymi z zagranicy za pośrednictwem kanałów społecznościowych. Wiedza z zakresu prawa, kultury i spraw społecznych pozwoliła niesłyszącym na zdobycie większej pewności siebie w ubieganiu się o swoje prawa, a także respektowaniu obowiązków ciążących na wszystkich obywatelach.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Powstała w ramach projektu strona internetowa www.tv-deaf.com będzie nadal utrzymywana przez nas i wszystkie filmy i materiały są nadal dostępne dla osób niesłyszących. Statystyki oglądalności pokazują, iż strona nadal jest chętnie odwiedzana przez osoby niesłyszące. Wspólnie z partnerami ustaliliśmy, iż nadal po zakończeniu projektu mogą nadal nadsyłać filmy i materiały do umieszczania na stronie internetowej. Strona będzie wykorzystywana przy realizacji innych projektów międzynarodowych kierowanych do osób niesłyszących. Słownik z rozmówkami w języku migowym wykorzystany zostanie do dalszej edukacji osób niesłyszących planujących wyjazdy zagraniczne. Natomiast powstały program nauczania języka migowego będzie przedmiotem dalszych analiz i kolejnego projektu w Programie Grundtvig.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

„Strona www.tv-deaf.com jest międzynarodowa i pierwsza w Polsce dla osób głuchych”

„Filmy są ciekawe bo głusi nie mają innej strony, żeby dowiedzieć się o innych krajach”

„Filmy ciekawe jak w innych krajach żyją głusi”

„RES-GEST bardzo ładnie wyjaśnia sprawy głuchych”

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Piotr Krupa
Data wypełnienia formularza/karty: 
13.11.2013
Subskrybuje zawartość

Switch style