Portugalia

Wymiana wiedzy na temat tradycyjnych zawodów w Europie

Tematyka działań: 
Edukacja międzykulturowa
Sztuka, muzyka, kultura
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Umiejętności podstawowe
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Urząd Gminy w Bodzanowie
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Iwona Rakowska
sekretarzbodz@wp.pl
0048 24 260 77 38, 0048 606 898 227
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Urząd Gminy Bodzanów jest organem administracji publicznej, w rolniczej gminie na zachodnim Mazowszu. Społeczność gminy zatrudniona jest głównie w sektorze rolnictwa. Gmina ma dość wysoki wskaźnik bezrobocia (15%). Funkcjonuje tu niewiele firm – głównie mikroprzedsiębiorstw. Bodzanów jest regionem w którym występowało wiele zawodów, jednakże z powodu transformacji ekonomicznej, nie zostało wiele z nich. Gmina realizuje zadania publiczne określone ustawami, wśród nich jest zadanie określane jako edukacja publiczna. W rozumieniu tego zapisu znajduje się przede wszystkim prowadzenie szkół publicznych co nie ogranicza do podejmowania wszelkich innych inicjatyw w tym zakresie. W latach 2005-2008 Gmina była beneficjentem Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków którego wyszkolono - w różnym zakresie - 190 osób. W latach 2008 -2010 realizowany był program z POKL pn. „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie szansą na powrót na rynek pracy”, w którym udział wzięły 24 osoby. W latach 2010-2011 realizowany jest projekt – „Klub Integracji Społecznej – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bodzanów”, w którym udział bierze 30 osób.
Tytuł projektu: 
Wymiana wiedzy na temat tradycyjnych zawodów w Europie
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2008-1-GR1-GRU06-00107 3
Lata realizacji: 
2008 - 2010
Kraje uczestniczące: 
Grecja, Bułgaria, Hiszpania, Portugalia, Polska
Cele projektu: 
Zaoferowano ludziom starszym możliwość identyfikacji i zapoznania się z tradycyjnymi zawodami innych krajów UE oraz umocnienie dialogu kulturowego uczestniczących w projekcie regionów:
- zidentyfikowano sposoby jakimi Europejczycy pracowali w przeszłości,
- ulepszono podstawowe umiejętności słuchaczy,
- wzmocniono demokratyczne zrozumienie i docenienie różnych kultur poprzez wymianę doświadczeń i specjalistycznej wiedzy o tradycyjnych zawodach,
- wykorzystano technologie informacyjno-komunikacyjne do przekazywania informacji o tradycyjnych zawodach,
- nastąpiła wymiana doświadczeń i przykładów dobrej praktyki poprzez utworzenie międzynarodowej sieci współpracy,
- zorganizowano warsztaty w krajach organizacji uczestniczących.
Obszary tematyczne: 
dziedzictwo kulturowe, nowe technologie, podstawowe umiejętności dorosłych słuchaczy
Grupa docelowa słuchaczy: 
W projekcie udział wzięli przedstawiciele zawodów tradycyjnych, a szczególnie takich, które są uznawane jako zawody odchodzące, m.in. tkactwo, wikliniarstwo, pszczelarstwo, rzeźbiarstwo, ikonografia, fotografia analogowa.
Jakie były początki projektu: 
Urząd Gminy Bodzanów został zaproszony do współpracy w ramach Projektu Partnerskiego Grundtviga przez przedstawicieli partnera greckiego, z którym wcześniej realizował inny program Town–twinning. Nawiązane wcześniej kontakty i więzi przyjaźni zaowocowały dalszą współpracą.
Krótki opis przebiegu projektu: 
Spotkania partnerskie odbywały się zgodnie z harmonogramem spotkań ustalonym podczas pierwszego spotkania inicjującego w Grecji – Gmina Moudros (listopad 2008), kolejne: Hiszpania-Pampeluna maj 2009, Bułgaria – Gabrovo wrzesień 2009, Portugalia – Grandola kwiecień 2010, Grecja – Moudros czerwiec 2010, konferencja podsumowująca lipiec 2010. Tematyka spotkań związana była z upowszechnieniem wiedzy na temat ginących i tradycyjnych zawodów w każdym z krajów partnerskich, a także poznaniem środowiska kulturowego w którym te zawody funkcjonowały. Na każdym etapie realizacji projektu wypełniane były ankiety ewaluacyjne, które miały an celu zapewnić prawidłową realizację projektu.
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
19
W wyjazdach zagranicznych: 
10
Produkty
Produkty projektu: 
Strony internetowe: www.exprofessions.eu oraz www.bodzanow.pl (zakładka z logo projektu)
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 
podane powyżej strony internetowe
Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
Podwyższenie umiejętności językowych, podwyższenie umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Realizacja tego projektu pozwoliła pracownikom sprawdzić się w zakresie zaradzanie tego typu projektami – raport z realizacji został sporządzony poprawnie i terminowo i został zaakceptowany przez Narodową Agencję projektu, należna ilość środków została wypłacona. Pracownicy zdobyli ogromne doświadczenie w zakresie organizacji spotkań międzynarodowych, dialog międzykulturowy odbył się pod znakiem porozumienia, przyjaźni i dalszej współpracy. Kolejny Projekt Partnerski Grundtviga jest w trakcie realizacji. Realizacja tego projektu nie miała wpływu na ofertę edukacyjną – nie dotyczy.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
Wpływ projektu na słuchaczy w nim uczestniczących, jest znaczący. Poprzez udział w warsztatach i dyskusjach pogłębili swoją wiedzę nt. tradycyjnych zawodów w krajach uczestniczących w projekcie, podłoża kulturowego w jakim się one rozwijały i funkcjonowały. Poprzez udział w dialogu międzykulturowym uświadomili sobie niepowtarzalność i wartość własnej kultury i jej znaczenie w Europie. Poprzez stosowanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych zwiększyli swoje podstawowe umiejętności w tym zakresie.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 
Rezultatem jest strona internetowa projektu www.exprofessions.eu na której zaprezentowane zostały informacje nt. tradycyjnych zawodów wszystkich partnerów projektu. Na stronie www.bodzanow.pl w zakładce z logo projektu umieszczone zostały materiały edukacyjne wytworzone w trakcie realizacji projektu, zdjęcia ze spotkań, opisy wydarzeń. Jest także angielska wersja raportów z każdego spotkania ponadnarodowego. Cały materiał przedstawia dużą wartość edukacyjną.
Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 
Projekt był oceniany jako bardzo wartościowy, ze względu na ilość i jakość zdobytej wiedzy. Dla wielu uczestników udział w takim projekcie był ogromnym wyzwaniem i zdobyciem umiejętności pokonywania barier i otwieraniem się na nowe doświadczenia. Dla wszystkich uczestników niepowtarzalnym rezultatem udziału w tym projekcie było nawiązanie tak wielu wspaniałych znajomości. Każde spotkanie zorganizowane było profesjonalnie pod względem logistycznym jak i merytorycznym.
Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Iwona Rakowska
Data wypełnienia formularza/karty: 
28.02.2011

Włączenie rodziców w Społeczność Praktykującą (PARCOP)

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja drugiej szansy
Edukacja rodziców i rodzin
Języki obce
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Umiejętności podstawowe
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
ul. Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Zdzisław Klusek
0048 41 248 24 40, 0048 600 417 160
zdislaw66@gmail.com
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzi następujące działania na rzecz ludzi dorosłych (rodziców naszych wychowanków):
 1. częste wizyty w domach celem sporządzenia diagnozy potrzeb i dostosowania rodzaju pomocy do aktualnych potrzeb rodzica;
 2. indywidualne rozmowy o charakterze terapeutycznym z rodzicami, udzielenie im wsparcia psychologicznego i pedagogicznego,
 3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, np. pomoc w napisaniu podania, czy też inne praktyczne umiejętności;
 4. zapraszanie rodziców do placówki przy okazji różnych uroczystości;
 5. współpraca z MOPS, PCPR i innymi instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczną i materialną rodzinie;
 6. pedagogizacja rodziców, uczenie ich właściwego wypełniania obowiązków rodzicielskich.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii to placówka terapeutyczna dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie przejawiającej zaburzenia zachowania. Nasi wychowankowie w większości pochodzą z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, często są to środowiska kryminogenne. Zatem są to grupy  niejako naznaczone, stygmatyzowane  przez społeczeństwo.
Projekt Grundtvig realizowany przez MOS adresowany był do rodziców naszych wychowanków. Są to osoby bezrobotne, nieudolne wychowawczo, niejednokrotnie z problemem alkoholowym, z postawą wyuczonej bezradności, a więc środowiska patologiczne.
Opis placówki:
W skład MOS wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 21
2) Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2 
W szkołach realizuje się program szkoły masowej, jednak wymagania są bardzo zróżnicowane i dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. W MOS przebywa młodzież ze specjalnymi trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi.

Ośrodek posiada 73 miejsc i jest placówką przeznaczoną dla chłopców: w normie intelektualnej, z zaburzeniami rozwojowym, z trudnościami w uczeniu się, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania.
Do Ośrodka przyjmowana jest młodzież od 13 do 18 lat.
Tryb przyjęcia do ośrodka: dzieci przyjmowane są do placówki w dwojaki sposób: na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i prośbę rodziców lub na podstawie postanowienia sądu rodzinnego o umieszczeniu w placówce
Natomiast dzieci przyjęte na podstawie postanowień sądu przybywają
w placówce cały rok, choć są także na opiece częściowej. Przepustek do domów rodzinnych udziela sąd w porozumieniu z dyrektorem ośrodka.
Zadania Ośrodka:
Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Głównym celem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Św. jest resocjalizacja i reedukacja dzieci oraz zapewnienie im opieki, umożliwienie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowanie do życia w społeczeństwie.
Celami Ośrodka są:
 1. wspieranie rozwoju młodzieży, która wymaga specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej,
 2. kształtowanie u dzieci i młodzieży odpowiedzialności za własne postępowanie, wyrabianie krytycyzmu i postaw asertywnych,
 3. promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie,
 4. działania na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych wychowanków,
 5. przygotowanie młodzieży do udziału w życiu publicznym, samorządności,
 6. dbałość o tradycje i obyczaje.
Tytuł projektu: 
Włączenie rodziców w Społeczność Praktykującą (PARCOP)
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
07/GR-LP/07-0166/P1
Lata realizacji: 
2007 - 2009
Kraje uczestniczące: 
Portugalia, Rumunia, Polska
Cele projektu: 
Głównym celem i zadaniem projektu PARCOP była szeroko rozumiana spójność społeczna, podwyższenie i poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawa zdolności rodziców do samodzielnego rozwiązywania życiowych problemów a zwłaszcza kształcenie umiejętności wychowawczych i prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich oraz dzielenie się swoimi osiągnięciami, sukcesami z innymi europejskimi rodzinami.
Do głównych celów projektu zalicza się:
1.Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin dysfunkcyjnych.
2.Zdobycie przez rodziców podstawowej wiedzy z zakresu ICT. Zorganizowanie szkolenia z zakresu umiejętności informatycznych, oraz zapewnienie na terenie placówki dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych, Internet.
3.Zapewnienie możliwości nauki języka angielskiego, kurs na poziomie elementarnym.
4.Rozwiązywania problemów życiowych, rodzinnych, kształtowanie umiejętności społecznych. Pomoc w dostępie do odpowiednich zasobów i usług jakie są dostępne w systemie opieki społecznej.
5.Nauczenie rodziców aktywnego obywatelstwa poprzez udział w życiu społeczności lokalnych, społeczności placówki do której uczęszczają ich dzieci, dzielenie się dobrą praktyką w tym zakresie. (społeczność praktykująca), (współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych).
Obszary tematyczne: 
edukacja rodziców, aktywne obywatelstwo, podstawowe umiejętności (społeczne), język angielski (poziom elementarny), technologie informatyczne, dialog międzykulturowy;
Grupa docelowa słuchaczy: 
Projekt znacznie rozszerzył ofertę edukacyjną placówek biorących udział w realizacji PARCOP. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii realizowano  trudną ideę włączania w życie placówki rodziców ze środowisk zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym, jako szczególnej formy resocjalizacji społecznej. Jak mogliśmy się przekonać naocznie w Bukareszcie i Lizbonie, pomimo dość dobrze zorganizowanego systemu pomocy społecznej, Unia Europejska nadal zmaga się ze zjawiskiem rodzin wykluczonych społecznie, które nie radzą sobie z funkcjonowaniem w szerszych, współczesnych społecznościach. Projekt PARCOP w dużym stopniu wpłynął na tą sytuację pozytywnie, rozwiązując część problemów bytowych i edukacyjnych konkretnych rodzin. Tworzenie małych społeczności praktykujących samopomoc, skupionych na wspólnym celu edukacyjnym zagwarantowało odpowiednie tempo działania jak i usprawniło relacje społeczne, polepszyło znajomość nowych technologii, otworzyło uczestników na Europejski dialog i różnorodność kulturową (wizyty w instytucjach partnerów w Lizbonie i Bukareszcie) oraz zmotywowało do podjęcia inicjatyw społecznych we własnym środowisku. (np. imprezy sportowo rekreacyjne)
Nasz Ośrodek umiejscowiony jest w środku osiedla mieszkaniowego, jednak nasi wychowankowie i ich rodzice pochodzą z różnych części miasta, regionu, województwa, a nawet z odległych części kraju. Rodzice naszych wychowanków natomiast niejednokrotnie zamieszkują tereny potocznie zwane „ slamsami”, lub też małe mieszkanka o niskim standardzie. Więc można powiedzieć, że nasza placówka działa na potrzeby osób zamieszkałych na terenach defaworyzowanych. Podstawowy problem to, oprócz braków w wykształceniu( wielu ma tylko podstawowe), ludzie ci po prostu nie wiedzą gdzie i jak szukać jednostki szkolącej, ponadto nie odczuwają potrzeby doskonalenia się, niejednokrotnie mają silnie utrwaloną postawę wyuczonej bezradności, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, iż są dyskryminowani przez większość społeczeństwa. Stąd silne przekonanie, że nie warto nic robić, bo i tak nic z tego nie wyjdzie. Oferta programu Grundvig realizowana przez nasz Ośrodek wypełniła tą lukę jeśli chodzi o osoby pochodzące z środowisk patologicznych. Udowodniliśmy że grupy defaworyzowane mogą odnieść sukces dzięki środkom z Unii Europejskiej.
Jakie były początki projektu: 
Projekt pracy z rodzicami był i jest znakomitą odpowiedzią na potrzeby, które uświadamiamy sobie od lat. Był szansą na aktywizację opiekunów i rodziców przy jednoczesnym zbliżeniu ich do dzieci. W naszym przekonaniu, dzięki realizacji tej idei ośrodek znacznie lepiej spełnia wielorakie funkcje i zadania statutowe. Oprócz dotychczasowych edukacyjno – wychowawczych sprzyjał zbliżeniu rodziców do placówki, kształtowaniu odpowiedzialności za ośrodek i wychowanie dzieci. Według nas obserwacja rodziców przez dzieci, którzy wykazywaliby się nowymi umiejętnościami, sprzyjałaby pogłębianiu więzi rodzinnych i nie pozostało to bez wpływu na sferę postaw tak starszego i młodszego pokolenia.
Jak już wspomniano nasi „słuchacze” (rodzice wychowanków) to w większości osoby pochodzące ze środowisk patologicznych, mające braki w podstawowych umiejętnościach społecznych, stygmatyzowani społecznie. Powszechny jest brak zainteresowania dzieckiem i jego potrzebami, stąd pracownicy MOS sami składają wizyty w domach i zapraszają rodziców do placówki, często dowożąc ich.
Dzięki programowi Grundtvig mogliśmy rozszerzyć naszą działalność edukacyjno-terapeutyczną dla dorosłych o naukę umiejętności społecznych, naukę języka angielskiego i naukę nowoczesnych technologii informacyjnych.
Krótki opis przebiegu projektu: 
1. Zorganizowano system pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. (kilkaset interwencji, rozmów w grupach oraz indywidualnych zajęć terapeutycznych z udziałem specjalistów – psychologa i wychowawców). Zwłaszcza indywidualne porady i zajęcia o charakterze terapeutycznym cieszyły się największym zainteresowanie i zostały dobrze ocenione przez rodziców.
2. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina to punkt wyjścia, kluczowa część programu, ponieważ zarówno alkoholizm, niedostateczne wypełnianie obowiązków rodzicielskich, czy niezaradność życiowa, a więc problemy naszych słuchaczy, mają swoje źródło w niedostatkach procesu socjalizacji i braku podstawowych umiejętności społecznych. Nadrzędne i najbardziej przydatne naszym adresatom umiejętności społeczne to: proszenie o pomoc; udzielanie wskazówek; przekonywanie innych; poznawanie swoich uczuć; wyrażanie swoich uczuć; radzenie sobie z emocjami innych; radzenie sobie ze strachem; samokontrola; obrona swoich praw; unikanie kłopotów z innymi; reakcja na namawianie; reakcja na niepowodzenie; pomaganie innym.
3. Włączenie w życie placówki. W ramach realizacji projektu PARCOP podjęto szereg działań o charakterze sportowo rekreacyjnym i parateatralnym. Na przykład: Mikołajkowy Turniej piłki halowej i tenisa stołowego grudzień 2008, Olimpiada MOS 2008 i 2009, Jasełka 2008, 25 lecie istnienia MOS w Ostrowcu, zajęcia praktyczne z garncarzem, zajęcia artystyczne itp.
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
14
W wyjazdach zagranicznych: 
7
Produkty
Produkty projektu: 
Projekt PARCOP odegrał znaczną rolę w pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez oferowanie możliwości edukacyjnych nastawionych na kooperację i samokształcenie i usuwanie zbędnych, często pozornych, barier społecznych. Pedagogizacja rodziców była jednym z głównych celów projektu. W tym celu opracowano program wsparcia psychologicznego i z niego najwięcej rodzice skorzystali.
Wyposażono rodziców w podstawowe umiejętności społeczne, dzięki czemu są bardziej świadomi swoich wad i zalet. Obserwowanie rodziców przez dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, którzy wykazywali się nowymi umiejętnościami, sprzyjała pogłębianiu więzi rodzinnych i nie pozostała bez wpływu na sferę postaw tak starszego i młodszego pokolenia.
Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe:
 1. Strona internetowa.
 2. Opis Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
 3. „Podręcznik dla nowoczesnych rodziców z Klubu PARCOP.” Wydawnictwo to zawiera informacje o psychologicznym i fizycznym rozwoju dziecka od urodzenia aż po osiągnięcie pełnoletniości, materiały służące do nauki informatyki i języka angielskiego i kieszonkowy słowniczek polsko-angielsko-rumuńsko-portugalski.
 4. Broszury o instytucjach biorących udział w projekcie PARCOP.
 5. Zorganizowano konkurs na logo projektu. Logo projektu PARCOP.
 6. Opracowanie i zainstalowanie 2 tablic informacyjnych o PARCOP.
 7. PowerPoint  prezentacje z  realizacji  PARCOP.
 8. Podręcznik dla rodziców PARCOP 2007 2008.
 9. Zorganizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla rodzin podopiecznych MOS. (kilkaset interwencji, rozmów i zajęć terapeutycznych itp.).
 10. Video z działań sportowo rekreacyjnych i parateatralnych współorganizowanych przez uczestników projektu PARCOP. (Mikołajkowy Turniej piłki halowej i tenisa stołowego grudzień 2008, Olimpiada MOS 2008 i 2009, Jasełka 2008, 25 lecie istnienia MOS w Ostrowcu).
 11. Kronika projektu. Album ze zdjęciami w formie papierowej i elektronicznej.
 12. Zorganizowano kilka wystaw, prelekcji, pokazów PowerPoint obrazujących dokonania w ramach realizacji projektu PARCOP (dla nauczycieli i dyrektorów innych szkół i placówek z terenu powiatu).
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 
Upowszechnianie rezultatów projektu miało miejsce zarówno na spotkaniach kadry placówki, radach pedagogicznych jak i na spotkaniach z rodzicami.
Przekazaliśmy informacje o naszym projekcie i jego owocach innym instytucjom np. podczas spotkania w Podzamczu Chęcińskim dla dyrektorów szkół i placówek z terenu woj. Świętokrzyskiego z udziałem ŚKO, podczas kursów, w jakich biorą udział nasi pedagodzy, podczas krajowych i międzynarodowych seminariów, podczas spotkania dyrektorów szkół zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, podczas Festiwalu Comeniusa w Kielcach (dwukrotnie), jak również przez naszą stronę internetową.
O naszych działaniach informowaliśmy również społeczność lokalną, media, prasę, władze lokalne, starostwo powiatowe w Ostrowcu Św., lokalne instytucje wspierające rodzinę. Umieszczamy produkty finalne na naszej stronie internetowej tak, by każdy zainteresowany mógł je obejrzeć i wykorzystać w miarę potrzeb, ponieważ z powodzeniem nadają się do kopiowania i przenoszenia.
Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
Wpływ na kadrę:
(1) – konieczność komunikacji pomiędzy partnerami za pomocą korespondencji e-mail lub podczas bezpośrednich spotkań doprowadziła do podwyższenia znajomości języków obcych (angielskiego) wśród kadry. Niektórzy wychowawcy i nauczyciele zgłosili chęć uczestnictwa w kursach językowych Grundtvig.
(2) – większość komunikacji odbywała się za pośrednictwem Internetu (e-mail, komunikatory, wideo konferencje). Dla osób nieobeznanych z komputerem, projekt ten był doskonałą okazją nauczenia się podstaw jego obsługi. Wiedza ta jest niezbędna podczas zajęć szkolnych. Dla innych była to okazja do zainteresowania się tą sferą głębiej i nauczyli się korzystać ze skanera, konwerterów plików, programów do obróbki zdjęć i filmów.
(3) – nauczyciele bezpośrednio i pośrednio związani z projektem podeszli do zajęć z większą otwartością i tolerancją, odrzucając uprzedzenia wyrastające ze stereotypów powtarzanych od lat. Mniej oficjalny sposób prowadzenia zajęć spotkał się ze znakomitym przyjęciem.
(4) – życzeniem całej naszej kadry, nauczycieli i wychowawców, jest uczestniczenie w jak największej liczbie takich projektów po to,  by wzbogacić swoje doświadczenie osobiste i zawodowe. Projekt PARCOP niósł ze sobą nową jakość ponieważ był skierowany do dorosłych odbiorców. Nasi pracownicy mieli okazje podzielić się doświadczeniami ze swej pracy z kolegami z innych zagranicznych placówek, porównać metody pracy i zbierania dokumentacji, systemu szkolenia, zarządzania placówką i radzenia sobie z trudnościami. Projekt był doskonała podstawą do kolejnych programów z typu Grundtvig.
(5) – pomiędzy kierownikami placówek partnerskich nawiązała się dyskusja na temat sposobów zarządzania tymi instytucjami, prawa oświatowego, sposobów samooceny i dostępności szkolenia kadry. Zwrócono uwagę na role placówek w kontaktach pomiędzy rodzicami i władzami lokalnymi oraz ich dostępność dla dorosłych w celu doskonalenia swoich umiejętności i nadrabiania zaległości edukacyjnych. W następstwie projektu, kierownictwo placówki postanowiło doprowadzić do większego zaangażowania rodziców w proces zarządzania i organizowania życia szkoły.
(6) – od samego początku projektu mieliśmy wgląd w geograficzne uwarunkowania każdej z placówek. Zorientowani byliśmy również w tematach kultury i tradycji. Wykonaliśmy prezentacje dotyczące Portugalii i Rumunii, zorganizowano wystawy dotyczące kultury tych państw. Podczas spotkań partnerskich wymieniano się albumami o każdym z krajów, prezentacje były tłumaczone na wiele języków, słuchano tradycyjnej muzyki, spożywano tradycyjne potrawy, pokazywano ludowe stroje narodowe itp. Uczyliśmy się również najpopularniejszych wyrażeń w języku rumuńskim i portugalskim.
(7) – realizacja projektu odbiła się pozytywnym echem wśród społeczności i władz lokalnych. Jesteśmy zadowoleni z efektów prac nad projektem oraz z jego finalnych produktów.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
Program „Uczenie się przez całe życie” (Grundtvig) dał nam znakomitą sposobność do podwyższenia jakości pracy placówki poszerzenie oferty edukacyjnej dla rodziców.
Projekt pracy z rodzicami jest znakomitą odpowiedzią na potrzeby, które uświadamiamy sobie od lat. W naszym przekonaniu, dzięki realizacji tej idei ośrodek lepiej wypełnia swoje statutowe funkcje. Oprócz dotychczasowych edukacyjno – wychowawczych sprzyja zbliżeniu poprzez realizację wspólnych działań, kształtowanie odpowiedzialności za ośrodek. Według nas obserwacja rodziców przez dzieci, którzy wykazywali się nowymi umiejętnościami, sprzyjała pogłębianiu więzi rodzinnych i nie pozostanie bez wpływu na sferę postaw tak starszego i młodszego pokolenia.
(1) – Projekt zapewnił naszym rodzicom uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego i IT. Jednym z produktów finalnych projektu był tzw. PODRĘCZNIK PARCOP’ a który został opracowany przy ich udziale. Podczas spotkań partnerskich, uczniowie posługiwali się również innymi językami, które znali tj. francuskim lub włoskim. Spotkania również były okazją do poznania odrobiny polskiego i portugalskiego (powitania, składanie życzeń)
(2) – Projekt umożliwił również szkolenie z zakresu obsługi komputera – program Word, Internet Explorer, tworzenie konta e-mail, posługiwanie się komunikatorami.
(3) – podczas pierwszych spotkań, każdy zespół starał się dowiedzieć jak najwięcej o pozostałych krajach partnerskich. O ich sytuacji politycznej, religii, zwyczajach. Wymieniono pamiątki takie jak: płyty z tradycyjną muzyką oraz prezentacje multimedialne o każdym kraju na płytach CD. Podczas spotkań organizowano poczęstunki obfitujące w tradycyjne dania oraz przybliżające historię i zwyczaje każdego kraju. Odwiedziliśmy wiele muzeów. Podobne programy odbyły się w Rumunii i Portugalii.
(4) – propagowano rozwój idei obywatelstwa europejskiego, szacunek dla kultur innych narodów, tolerancja, solidarność, odrzucenie rasizmu, wspieranie edukacji wśród najmłodszych, zachęcanie do udziału w wolontariatach, umiejętności organizowania i uczestniczenia w działaniach zespołowych.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 
Realizacja projektu PARCOP dał nam znakomitą sposobność do podwyższenia jakości pracy placówki poszerzenie oferty edukacyjnej dla rodziców.
Zapewniono możliwość kontynuacji projektu bez wsparcia finansowego środków unijnych.
(1) Za zgodą organu prowadzącego, prowadzono do programu szkoły język angielski od 01.09.09 (do tej pory był nauczany tylko język rosyjski),
(2) – doskonalenie metod komunikacji, przystosowanie metod zarządzania do realiów szkoły ponadregionalnej, wprowadzono nowoczesne pomoce dydaktyczne do procesu nauczania (rzutniki multimedialne, tablice interaktywne)
(3) – Dzięki realizacji projektu było możliwe wprowadzenie nowej formuły zajęć „nieformalnych” i bardziej interaktywnych dla rodziców naszych podopiecznych. Dzieliliśmy się tymi doświadczeniami z kolegami z innych placówek.
(4) – Wielu rodziców chce wiedzieć o placówce jak najwięcej zanim umieszcza w niej swoje dzieci. Dzięki projektowi, nasza instytucja stała się bardziej znana i doceniana w środowisku. To gwarancja dla rodziców, że nasza kadra złożona jest z oddanych pracy fachowców.
(5) Zwiększył się udział rodziców w procesie wychowania swoich dzieci i w życiu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
Ponadto trwałymi, choć ściśle nie planowanymi, rezultatami projektu są:
- Jedna z uczestniczek projektu PARCOP została zatrudniona w kuchni MOS jako pomoc kuchenna od 03.02.2009r. Przez wiele lat ta osoba była bezrobotna i bez środków do życia. Do tej chwili ze swoich obowiązków wywiązuje się bardzo dobrze i została z nią podpisana umowa na czas nieokreślony.
- Inna uczestniczka działań projektowych odbyła staż absolwencki z Powiatowego Urzędu Prac. Zdobyła pierwsze doświadczenie zawodowe jako pomoc nauczyciela i podstawowe, niezbędne doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.
Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 
„Poznałam wielu wspaniałych, pomocnych ludzi.”
„Dostałam pracę w kuchni MOS jako pomoc kuchenna. Nikt inny by mnie nie zatrudnił. Mam 52 lat. Wiele lat pozostawałam bez żadnej pracy.”
„Fajnie spędziliśmy czas, ciekawe zajęcia na komputerach.”
„To było życiowe doświadczenie, nigdy tego nie zapomnę.”
Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 
Wpływ realizacji projektu na społeczność lokalną:
(1) Uznanie szerszej społeczności lokalnej dla potrzeb rodzin zmarginalizowanych, biednych, niewydolnych i niezaradnych społecznie, ekonomicznie itd.
(2) Na spotkania w ramach realizacji projektu przychodziły całe rodziny z młodszymi dziećmi. Placówka stała się bardziej przyjazna dla rodziców.
(3) Wspólnie z Radą Osiedla Kuźnia zorganizowaliśmy kilka imprez integracyjnych i sportowo rekreacyjnych. (Olimpiada MOS; Festyn na zakończenie roku, Turniej Mikołajkowy, itp.
(4) Dobrze się o nas mówi w społeczności lokalnej. Jesteśmy postrzegani przez społeczność lokalną pozytywnie, działamy w środku dużego osiedla mieszkaniowego, w prawie w centrum 80 – cio tysięcznego miasta.
Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Zdzisław Klusek
Data wypełnienia formularza/karty: 
12.01.2010

Odwiedziny w więzieniu (Projekt V.I.P.)

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja drugiej szansy
Edukacja rodziców i rodzin
Edukacja w więzieniach lub na rzecz powrotu skazanych do społeczeństwa
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Zespół Szkół nr 4 w Płocku
ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Hubert Skrzyński
0048 24 262 20 31
hskrzynski@wp.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 
Zespół Szkół nr 4 w Płocku to szkoła przywięzienna. Znajdują się tu dwa typy szkół – szkoła zawodowa kształcąca w dwóch zawodach – ślusarz oraz kucharz małej gastronomii. Drugi typ szkoły to technikum uzupełniające w zawodzie technik mechanik. Oba typy szkół to szkoły dla dorosłych. Szkoła jest regularną jednostką edukacyjną realizującą wytyczne Ministra Edukacji.
Tytuł projektu: 
Odwiedziny w więzieniu (Projekt V.I.P.)
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
06/GR2/06-0005/P1
07/GR-LP/07-0003/P2
Lata realizacji: 
2006 - 2009
Kraje uczestniczące: 
Wielka Brytania x2, Dania, Finlandia, Niemcy, Włochy, Portugalia, Polska
Cele projektu: 
Celem projektu było stworzenie materiałów (mianowicie książki), mających za zadanie wesprzeć dzieci i rodziny, które przychodzą do więzienia w odwiedziny. Każde z więzień biorących udział w projekcie współdziałało z uczniami po to, aby stworzyć książkę, która odzwierciedli specyficzny dla każdego z nich proces odwiedzin. Każda z tych książek została przetłumaczona na język angielski i została wykorzystana jako narzędzie do przedstawienia przedstawicielom krajów partnerskich systemów więziennictwa i kultury, jak również została wykorzystana, by zachęcić słuchaczy, aby przekazali swoje uwagi na temat bycia rodzicem w więzieniu. Podczas wizyt w krajach partnerskich, podzieliliśmy się doświadczeniami i stworzyliśmy materiały mające na celu wsparcie nauczania w wymiarze europejskim oraz „umiejętności rodzicielskich”. Pierwsza część projektu została poświęcona doskonaleniu procesu odwiedzin w więzieniu oraz przygotowywaniu książki do druku. Druga część trwania projektu to skupienie się na wydaniu książki oraz rozpowszechnienie idei i doświadczeń z pomocą mediów lokalnych a także poprzez stworzenie strony internetowej. Nagraliśmy również płytę CD z bajkami dla dzieci ojców odbywających karę pozbawienia wolności.
Obszary tematyczne: 
Praca na rzecz rodzin skazanych oraz osób wykluczonych społecznie.
Grupa docelowa słuchaczy: 
We wszystkich działaniach w sumie wzięło udział blisko 50 słuchaczy. Zdecydowana większość z nich to uczniowie naszej szkoły.
Jakie były początki projektu: 
Nauczyciel języka angielskiego poszukiwał potencjalnych partnerów od początku 2005 r. Po jakimś czasie udało mu się nawiązać kontakt z późniejszym koordynatorem projektu poprzez polską Narodową Agencję. Okazało się, że grupa projektowa była już skrystalizowana, gdyż wcześniej spotkali się na seminarium kontaktowym w Lancaster w Wielkiej Brytanii jesienią 2005r. Po pewnym czasie udało się nam ich przekonać by nas przyjęto do grupy. Wpływu na tematykę projektu nie mieliśmy, gdyż grupa już wcześniej ustaliła wstępny tor działań.
Krótki opis przebiegu projektu: 
Metody/działania zastosowane w projekcie:
 1. Zaktywizowanie skazanych do napisania książek – odbyło się kilkanaście sesji, podczas których pracowano nad publikacjami.
 2. Zorganizowanie studia nagrań dla uczniów biorących udział w nagraniu płyty CD.
 3. Spotkania formalne i nieformalne z przedstawicielami instytucji partnerskich, podczas których na bieżąco pracowaliśmy nad wcześniej wytyczonymi zadaniami.
 4. Konkurs plastyczny.
 5. Kursy językowe i  w konsekwencji zorganizowanie dla grupy uczniów/skazanych egzaminu KET (Key English Test).
 6. ‘Podglądanie’ ciekawych pomysłów zastosowanych w jednostkach partnerskich i ich wdrażanie w jednostkach ojczystych.
Działania upowszechniające:
 1. Opisanie działań na stronie internetowej projektu – www.visitinginprison.com.
 2. Opublikowanie serii artykułów w czasopiśmie branżowym „Forum Penitencjarne”.
 3. Regularne zapraszanie prasy lokalnej do szkoły. Po każdej z wizyt pojawiały się artykuły w „Tygodniku Płockim” oraz w lokalnym dodatku „Gazety Wyborczej”.
 4. Referowanie dotychczasowych osiągnięć podczas narad dyrektorskich szkół przywięziennych.
 5. Zaznajomienie innych pracowników ZK z wynikami naszych działań podczas wspólnych posiedzeń, spotkań itp.
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
50
W wyjazdach zagranicznych: 
0
Produkty
Produkty projektu: 
 1. Folder reklamujący każdą jednostkę partnerską.
 2. Uczniowie szkoły wzięli udział w kursie języka angielskiego.
 3. Pracownicy szkoły wzięli udział w kursie języka angielskiego.
 4. Pracownicy zakładu karnego wzięli udział w kursie języka angielskiego.
 5. 9 uczniów szkoły podeszło do egzaminu KET, 7 z nich zdało egzamin.
 6. Powstała strona internetowa, na której pochwaliliśmy się wynikami naszych działań.
 7. Powstały 2 książeczki dla dzieci skazanych (każdy kraj partnerski wydał swoje własne publikacje).
 8. Uczniowie nagrali płytę CD z bajkami i wierszami dla swoich dzieci.
 9. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla uczniów (prace zostały później wykorzystane jako ilustracje do książek).W szkole powstał kącik zabaw dla dzieci, z którego korzystają rodziny podczas wizyt/odwiedzin szkolnych.
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 
 1. Opisanie działań na stronie internetowej projektu – www.visitinginprison.com.
 2. Opublikowanie serii artykułów w czasopiśmie branżowym „Forum Penitencjarne”.
 3. Regularne zapraszanie prasy lokalnej do szkoły.
 4. Po każdej z wizyt pojawiały się artykuły w „Tygodniku Płockim” oraz w lokalnym dodatku „Gazety Wyborczej”.
 5. Referowanie dotychczasowych osiągnięć podczas narad dyrektorskich szkół przywięziennych.
 6. Zaznajomienie innych pracowników ZK z wynikami naszych działań podczas wspólnych posiedzeń, spotkań itp.
Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
 1. Poszerzenie horyzontów dot. pracy w więzieniu oraz na rzecz skazanych.
 2. Nawiązanie nowych znajomości, które zostaną wykorzystane w przyszłości do, chociażby, stworzenia nowego projektu.
 3. Zaszczepienie nowych pomysłów na rodzimym gruncie (vide kąciki zabaw dla dzieci).
 4. Pracownicy ZK (nauczyciele oraz funkcjonariusze) wzięli udział w kursach języka angielskiego.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
 1. „Zaistnienie” w środowisku szkół przywięziennych.
 2. Większa motywacja na przyszłość – skazani przekonali się, iż mimo odizolowania mogą coś zrobić dla swoich rodzin.
 3. Część uczniów szkoły wzięła udział w kursie języka angielskiego oraz podeszła do egzaminu KET.
 4. Świadomość wzięcia udziału w wyjątkowym przedsięwzięciu, które oprócz zabicia czasu pozwala czerpać satysfakcję z wniesienia wkładu w rozwój projektu.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 
 1. Zacieśnienie współpracy europejskiej.
 2. Poznanie nowych systemów więziennictwa w innych krajach UE.
 3. Praca na rzecz zacieśniania więzi rodzinnych pomiędzy skazanymi i ich rodzinami.
 4. Książki oraz płyta CD – namacalny dowód naszych działań.
 5. Nasze osiągnięcia są zawsze omawiane podczas różnego rodzaju branżowych spotkań jako przykład i sposób zachęcenia do podobnych inicjatyw.
Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 
"Udało się „przełamanie lodów” jeśli chodzi o współpracę międzynarodową – każdą następną inicjatywę będzie łatwiej nam wdrażać i prowadzić."
Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 
Z racji takiej a nie innej specyfiki szkoły (szkoła przywięzienna), nikt nie mógł wziąć udziału w wyjazdach zagranicznych.
Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Hubert Skrzyński
Data wypełnienia formularza/karty: 
02.01.2010

READCOM - Kluby Czytelnicze dla dorosłych READCOM - Reading Clubs for Adlut Learning Communities

Tematyka działań: 
Edukacja międzykulturowa
Języki obce
Sztuka, muzyka, kultura
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Piotr Jankowski
0048 22 882 43 00
p.jankowski@bpursus.waw.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ursus realizuje autorski program działalności oparty na standardach UNESCO/IFLA, które określają bibliotekę  publiczną jako centrum informacyjno-edukacyjne, będące "wrotami do świata wiedzy" oferujące niezbędne warunki w procesie kształcenia przez całe życie ("Lifelong learning"), służące zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności w zakresie edukacji, informacji i rozwoju jednostki.

Placówki biblioteki prowadzą działalność w zakresie:

 1. edukacji pozaszkolnej dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie autorskich programów zajęć i opartych na nowatorskich formach pedagogiki zabawy, pedagogiki teatralnej i biblioterapii a także poprzez promocje wolontariatu;
 2. edukacji międzykulturowej poprzez organizację dla wszystkich grup społeczności lokalnej zajęć poświęconych poznawaniu innych tożsamości opracowanych i opartych o doświadczenia i wiedzę nabytą w międzykulturowych projektach unijnych takich jak BARFIE, EDM reporter, SEEC i READCOM i jedyną w Polsce kolekcje książek międzykulturowych w 13 językach europejskich;
 3. edukacji dorosłych poprzez nieustanne wdrażenie programu UE „Uczenie się przez całe życie”-Grundtvig, co oznacza miedzy innymi: gromadzenie i udostępnianie materiałów elektronicznych i tradycyjnych z uwzględnieniem potrzeb słuchaczy i edukatorów w zakresie kształcenia dorosłych, organizacje bezpłatnych kursów komputerowych dla dorosłych i warsztatów literackich, organizacje cyklów wykładów popularno naukowych w ramach Festiwalu Nauki i WSZECHNICY, współprace organizacyjną i programową z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Ursusie mającego swoją siedzibę w Bibliotece oraz patronat informacyjny nad działalnością Uniwersytetu poprzez prowadzenie strony internetowej UTW;
 4. organizacje zajęć dla studentów uczelni wyższych poświęconych formom aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi dorosłych realizowanym w Bibliotece;
 5. organizacje specjalnej formy usług dla osób niepełnosprawnych lub niedowidzących, jakimi są: „książka na telefon” - książki dostarczają bezpłatnie do domu wolontariusze biblioteki oraz usługa dla osób niedowidzących lub „audio-książka” nagrania książek na płytach CD czytanych przez znanych aktorów;
 6. uruchomienie wraz z Biurem Pracy specjalnych kiosków internetowych dla osób poszukujących pracy;
Tytuł projektu: 
READCOM - Kluby Czytelnicze dla dorosłych READCOM - Reading Clubs for Adlut Learning Communities
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
05/GR2/05-0128/C1
06/GR2/06-0145/C2
07/GR-LP/07-0085/C3
Lata realizacji: 
2005 - 2008
Kraje uczestniczące: 
Polska
Austria
Belgia
Portugalia x 2
Turcja x 2
Cele projektu: 
1. Organizacja grup dorosłych zainteresowanych programem uczenia się przez całe życie
2. Promocja edukacji międzykulturowej w celu lepszego rozpoznawania i porównywania różnych tożsamości i różnych kultur.
3. Uruchomienie i udostępnienie strony internetowej dla wymiany informacji i doświadczeń między partnerami projektu.
4. Organizacja zajęć dla osób zainteresowanych wdrażaniem metod aktywizacji dorosłych
5. Spotkania  uczestników projektu i uczestników zajęć w celu wymiany doświadczeń związanych z udziałem w projekcie
6. Opracowanie strategii pedagogicznych dla rozwoju form aktywizacji dorosłych
Obszary tematyczne: 

Literatura, film, teatr, grafika, informatyka, języki obce, edukacja międzykulturowa

Grupa docelowa słuchaczy: 

Od bezdomnych analfabetów, poprzez imigrantów po edukatorów i  absolwentów najlepszych uczelni w Europie. W Polsce - członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, bibliotekarze i edukatorzy instytucji kulturalnooświatowych.

Jakie były początki projektu: 

Na konferencji BARFIE w  2004 roku Warszawie przedstawicielki instytucji edukacyjnych z Austrii i Portugalii zaproponowały Bibliotece udział i koordynacje projektu poświęconego edukacji dorosłych.

Krótki opis przebiegu projektu: 
Spotkania partnerów i uczestników zajęć:
Warszawa listopad 2005 - omówienie podstawowych założeń projektu i programu działań na najbliższy rok (partnerzy)
Lizbona luty 2006 - relacje z przeprowadzanych działań i przyjęcie szczegółowego programu zadań
Wiedeń - czerwiec 2006 - podsumowanie roku i wymiana doświadczeń miedzy partnerami, spotkanie z uczestnikami zajęć i wymiana refleksji na temat wspólnie przeczytanych lektur i filmów (partnerzy projektu i uczestnicy zajęć)
Leuven - listopad 2006 - spotkanie z nowymi partnerami projektu (Belgia i Turcja), uzupełnienie programu projektu o nowe propozycje, wymiana doświadczeń miedzy partnerami, spotkanie z uczestnikami zajęć i wymiana refleksji na temat wspólnie przeczytanych lektur i filmów (partnerzy projektu i uczestnicy zajęć)
Portalegre - luty 2007 - spotkanie poświecone kulturze Portugalii (partnerzy i uczestnicy zajęć) wybór „Śniegu” Pamuka, jako lektury dla uczestników zajęć ze wszystkich krajów
Ankara - czerwiec 2007 - Refleksje nad dziedzictwem kulturowym Turcji ze szczególnym uwzględnieniem literatury O. Pamuka.( partnerzy i uczestnicy zajęć)
Warszawa - listopad 2007 - I Międzynarodowa konferencja READCOM - podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i podzielenie się nimi z edukarami z całej Polski (partnerzy i uczestnicy zajeć)
Leuven - luty 2008-  podsumowanie konferencji w Warszawie, prezentacja dorobku klubów READCOM w Belgii (partnerzy i uczestnicy zajęć)
Castelo Branco -  czerwiec 2008- zakończenie projektu prezentacja najlepszych praktyk poszczególnych partnerów.(partnerzy i uczestnicy zajęć)
Działania krajowe: W Polsce  - w latach  2005 /2006 dla uczestników zajęć opracowano i zrealizowano program bloków tematycznych obejmujący zajęcia  komputerowe , biblioterapeutyczne, językowe, międzykulturowe, literackie, ponadto przeprowadzono w latach 2006-2007 4 kursu dla edukatorów zainteresowanych edukacją dorosłych w celu upowszechnienia rezultatów i doświadczeń projektu
Działania upowszechniające
uruchomienie strony internetowej www.readcom.info, udział w Targach Książki  Edukacyjnej  w Warszawie 2005-2008, publikacje w prasie lokalnej i specjalistycznej
Działania ewaluacyjne
każde ze spotkań było raportowane przez koordynatora a konferencja była ewaluowana poprzez ankietę
Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
200
W wyjazdach zagranicznych: 
30
Produkty
Produkty projektu: 
- strona projektu www.readcom.info
- strona Biblioteki na której równolegle umieszczane są informacje o projekcie www.bpursus.waw.pl
artykuły w prasie lokalnej:„Poradnik Bibliotekarza”, „Dziennik Ursusa”, Gazeta Mazowiecka”, „Gazeta Ochoty”
- programy szkoleniowe
- „Podręcznik dla mentorów klubów READCOM”
- „Nasze lektury i wspomnienia” (publikacja przygotowana przez uczestników zajęć będąca zbiorem refleksji i wspomnień)
- „Wspólna sprawa wspólne dzieło” (publikacja przygotowana przez uczestników zajęć będąca rezultatem realizowanych w trakcie zajęć zadań literacko-artystycznych)
- prace artystyczne oraz przedstawienia
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Szczególnym uznaniem i popularnością cieszą się międzykulturowe metody aktywizacji intelektualnej dorosłych opracowane w postaci 8 modułów opisanych w „Podręczniku dla mentorów klubów READCOM”

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 
Udział w projekcie pozwolił Bibliotece i jej pracownikom na:
- poznanie i porównanie nowych sposobów prowadzenia działalności edukacyjnej
- wdrożenie nowych form edukacji w działalności Biblioteki głownie opartych na modułach opracowanych w podręczniku dla mentorów klubów READCOM,
- bezpośrednie, osobiste „rozpoznanie i doświadczenie tożsamości innych kultur, zjawisk, osób,
- odnalezienie wymiaru europejskiego różnych tożsamości poprzez rozpoznanie ich wspólnych i obcych przestrzeni,
- pogłębienie refleksji nad definicja europejskości,
- doskonalenie form komunikacji bezpośredniej i elektronicznej (prowadzenie strony internetowej w 5 językach),
- doświadczenie różnych form organizacji pracy i współpracy i ich doskonalenie (warsztaty multimedialne, konferencje, spotkania partnerów),
- doskonalenie znajomości języków obcych.
Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 
Polscy słuchacze wykazywali:
- rosnące i aktywne zainteresowanie nowymi formami poznawania innych kultur (od spotkań z uczestnikami zajęć z innych krajów, poprzez wspólne lektury, filmy po opracowywanie informacji multimedialnych o kulturze krajów uczestniczących w projekcie)
- wzrost aktywności społecznej objawiający się aktywnym udziałem w organizacji spotkań, konferencji i innych wydarzeń w ramach projektu;
- zwiększenie swobody w nawiązywaniu kontaktów ze słuchaczami z innych krajów podczas spotkań;
- zgłaszanie własnych propozycji dotyczących zajęć i całego projektu;
- zwieszenie umiejętności posługiwania się ICT;
- zwiększenie zainteresowania nauką j. obcych jak i widoczne zwiększenie umiejętności posługiwania się j. obcymi.
Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Wszystkie produkty ą wykorzystywane stale do zajęć i prezentacji, które sa realizowane przez Bibliotekę, jaki i partnerów projektu w innych krajach.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 
- "Dzięki READCOMOWI poznałam ludzi, którzy byli moimi sąsiadami a ja nic o nich nie wiedziałam",
- "W READCOMIE spotkałam wspaniałych ludzi, którzy stali się moimi prawdziwymi przyjaciółmi"
- "Moja rodzina (bliższa i dalsza) po przeczytaniu moich wspomnień najpierw była zdławiona tym co się z nich dowiedziała o potem wszyscy zaczęli interesować się przeszłością całej rodziny jak nigdy dotąd"
- "Zajęcia komputerowe READCOM pozwoliły mi na bliższy kontakt z moim ukochanym wnukiem"
- "Zaobserwowałam, że te trzy lata ciężkiej pracy, której wszyscy koordynatorzy z 5 państw (Austrii, Belgii, Turcji, Portugalii i Polski) byli niezwykle oddani, mimo barier kulturowych zbliżyły ich do siebie. Można powiedzieć, że zawiązały się przyjaźnie na całe życie" - pracownik biblioteki.
- "Ku mojej radości w piątek  06.06.08. miałam okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez dr Rudi’ego Wuyts’a z Belgii. To właśnie jego zajęcia pozwoliły mi spojrzeć na powieść „Pokuta” z innej perspektywy oraz poznać na jej temat opinię różnych ludzi z różnych krajów." - pracownik biblioteki.
Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 

Bardzo dobra współpraca z zespołem Programu Grundtvig z FRSE pozwoliła na maksymalne wykorzystanie możliwości merytorycznych i organizacyjnych projektu. Dzięki projektowi READCOM Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus stała się inną biblioteką - stała się prawdziwym centrum edukacyjno-informacyjnym.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Piotr Jankowski
Data wypełnienia formularza/karty: 
23.07.2008

Maria Keller-Hamela

Tematyka działań: 
Edukacja drugiej szansy
Edukacja rodziców i rodzin
Edukacja zdrowotna
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Akcja: 
Wizyty - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)
Imię i nazwisko: 
Maria Keller-Hamela
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Dyrektor ds. współpracy międzynarodowej
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Fundacja Dzieci Niczyje
Pełny adres organizacji: 
ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa
Telefon: 
n/d
E-mail: 
mhamela@fdn.pl
Tytuł szkolenia: 
Advanced Knowledge and Skill-Based Training Institute, Coming in early: treating and preventing long-term damage, abuse and neglect in children.
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
07/GR-IST/07-0180
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
16.11.2007 - 22.11.2007
Kraj: 
Portugalia
Miasto bądź rejon: 
Lizbona
Organizator szkolenia: 
Associação de Mulheres Contra a Violēncia
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Tematem konferencji były zagadnienia związane z przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci: ocena programów prowadzonych w krajach zachodnich, prezentacja działań nakierowanych na profilaktykę krzywdzenia dzieci prowadzonych w poszczególnych państwach. Poruszane były zagadnienia związane z aspektami społecznymi, psychologicznymi oraz prawnymi ochrony dzieci przed przemocą.

Podczas konferencji odbywały się zarówno wykłady, jak i zajęcia warsztatowe, prowadzone przez osoby zajmujące się na co dzień pracą z dziećmi – ofiarami przemocy, a także autorami programów profilaktycznych. Prowadzący dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami. Większość z nich wykorzystywała prezentacje Power Point. Organizatorzy przewidzieli także tzw. sesję plakatową, podczas której prezentowano wyniki badań oraz różne inicjatywy związane z zapobieganiem krzywdzeniu dzieci.

Należy zaznaczyć,  że konferencja była wyjątkową okazją do spotkania ekspertów w tej dziedzinie i poznania praktyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci,  w tym zagadnień związanych z profilaktyką wykorzystywania seksualnego dzieci.

Dzięki zdobyciu nowej wiedzy, mogę poszerzyć zakres i tematykę szkoleń dla osób pracujących w instytucjach zajmujących się pomocą dzieciom krzywdzonym (organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, szkoły i innych miejscach, w których pracownicy stykają się, lub mogą się zetknąć z problemem przemocy wobec dzieci).

Ponadto uzyskana podczas konferencja wiedza na temat programów realizowanych przez inne organizacje pozwala mi na planowanie i rozwijanie programów realizowanych przez FDN w oparciu o doświadczenia innych krajów (stosowane narzędzia, pomysły na prowadzone zajęcia edukacyjne i formy współpracy ze środowiskiem lokalnym).

Zapoznanie się z najnowszymi działaniami i programami w obszarze profilaktyki krzywdzenia i zaniedbywania dzieci oraz programami terapeutycznymi skierowanymi zarówno do dzieci – ofiar przemocy, jak i ich rodzin  – przyczyniło się do zwiększenia mojej wiedzy na w/w tematy, co wpłynęło na wyższą jakość szkoleń, które prowadzę (zaktualizowanie i poszerzenie tematyki szkoleń).

W Polsce nie odbywają się szkolenia, ani konferencje o tak szerokim zasięgu i zakresie tematycznym. Konferencja pozwoliła mi nie tylko poznać wiedzę niedostępną w Polsce (badania, wystąpienia niepublikowane), ale pozwoliła także nawiązać kontakty z osobami, które potencjalnie mnogą pomóc zbudować systemy działań nie funkcjonujące jeszcze w Polsce (np. systemy wczesnej interwencji zapobiegające krzywdzeniu najmłodszych dzieci – w wieku 0-4 lat).

Monika Sajkowska

Tematyka działań: 
Edukacja drugiej szansy
Edukacja rodziców i rodzin
Edukacja zdrowotna
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Akcja: 
Wizyty - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)
Imię i nazwisko: 
Monika Sajkowska
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Dyrektor
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Fundacja Dzieci Niczyje
Pełny adres organizacji: 
ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa
Telefon: 
n/d
E-mail: 
msajkowska@fdn.pl
Tytuł szkolenia: 
Advanced Knowledge and Skill-Based Training Institute, Coming in early: treating and preventing long-term damage, abuse and neglect in children.
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
07/GR-IST/07-0177
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
16.11.2007 - 22.11.2007
Kraj: 
Portugalia
Miasto bądź rejon: 
Lizbona
Organizator szkolenia: 
Associação de Mulheres Contra a Violência
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Tematem przewodnim konferencji były zagadnienia związane z przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci: ocena programów prowadzonych w krajach zachodnich, prezentacja działań nakierowanych na profilaktykę krzywdzenia dzieci prowadzonych w poszczególnych państwach. Poruszane były zagadnienia związane z aspektami społecznymi, psychologicznymi oraz prawnymi ochrony dzieci przed przemocą.

Należy zaznaczyć, że konferencja była wyjątkową okazją do spotkania ekspertów w tej dziedzinie i poznania praktyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci,  w tym zagadnień związanych z profilaktyką wykorzystywania seksualnego dzieci. 

Dzięki zdobyciu nowej wiedzy, mogę poszerzyć zakres i tematykę szkoleń dla osób pracujących w instytucjach zajmujących się pomocą dzieciom krzywdzonym (organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, szkoły i innych miejscach, w których pracownicy stykają się, lub mogą się zetknąć z problemem przemocy wobec dzieci). Ponadto uzyskana podczas konferencja wiedza na temat programów realizowanych przez inne organizacje pozwala mi na planowanie i rozwijanie programów realizowanych przez FDN w oparciu o doświadczenia innych krajów (stosowane narzędzia, pomysły na prowadzone zajęcia edukacyjne i formy współpracy ze środowiskiem lokalnym).

Zapoznanie się z najnowszymi działaniami i programami w obszarze profilaktyki krzywdzenia i zaniedbywania dzieci oraz programami terapeutycznymi skierowanymi zarówno do dzieci – ofiar przemocy, jak i ich rodzin – przyczyniło się do zwiększenia mojej wiedzy na w/w tematy, co wpłynęło na wyższą jakość szkoleń, które prowadzę (zaktualizowanie i poszerzenie tematyki szkoleń).

Ponadto nawiązane podczas konferencji kontakty z ekspertami zagranicznymi zajmującymi się problematyką krzywdzenia dzieci, zaowocowały współpracą instytucji, w których pracujemy (zostały nich zamówione artykuły do kwartalnika wydawanego przez Fundację, zostały podjęte starania o możliwość uczestniczenia wybranych wykładowców na konferencjach i szkoleniach w Polsce, a także wymieniam doświadczenia i narzędzia pracy, np. testy i inne sposoby oceny sytuacji rodzinnej dzieci).

Subskrybuje zawartość

Switch style