Uzupełnienie zasad rozliczania projektów dofinansowanych w 2013 r.

Uzupełnienie zasad rozliczania projektów dofinansowanych w 2013 r.

Przypominamy, że podstawą do rozliczeń projektów finansowanych w 2013 r. są Wytyczne do raportów końcowych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 2013, Wytyczne do Raportu Finansowego dla projektów programu „Młodzież w działaniu” 2013 oraz warunki ogólne i szczegółowe umów finansowych.

Zgodnie z zasadami finansowymi mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. do przeliczenia wszelkich poniesionych wydatków (dotyczy to zarówno wydatków w innej walucie jak i w PLN) na EUR należy stosować miesięczne kursy obrachunkowe wymiany ustalone przez Komisję Europejską i opublikowane na jej stronie internetowej na dzień dokonania płatności zaliczkowej przez Narodową Agencję na rzecz beneficjenta.

Narodowa Agencja przekazuje środki na konto wskazane w umowie finansowej i poinformuje beneficjenta w formie elektronicznej o wysokości kursu EUR-PLN oraz dacie przekazania zaliczki, po dokonaniu płatności. Beneficjent ma możliwość weryfikacji  kursu przekazania zaliczki na stronie Komisji Europejskiej.

Należy pamiętać, że o wysokości kursu decyduje data przekazania płatności przez Narodową Agencję, a nie data jej wpływu na konto beneficjenta. W praktyce oznacza to, że kurs, który obowiązuje beneficjenta do rozliczenia projektu (Inforeuro), może różnić się od kursu faktycznego po jakim otrzymał zaliczkę. Różnice kursowe nie są kosztem kwalifikowanym w projekcie. Jednocześnie informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia różnic kursowych obciążających beneficjenta.

FRSE zawarła stosowne porozumienie z bankiem obsługującym rachunki Fundacji, który wyszedł naprzeciw potrzebom beneficjentów programów i wyraził zgodę na przewalutowywanie płatności zaliczkowych po kursie Inforeuro z danego miesiąca pod warunkiem, iż w dniu dokonania płatności kurs ten jest niższy od kursu średniego NBP. Może to powodować konieczność chwilowego oczekiwania na płatności zaliczkowe do momentu, w którym sytuacja na rynku walut pozwoli FRSE na przewalutowanie płatności po kursie Inforeuro.

Beneficjenci, którzy chcą otrzymać zaliczkę pomimo niekorzystnego kursu, mogą zwrócić się z prośbą do FRSE o dokonanie takiej płatności. Decydują się tym samym na pokrycie kosztów różnic kursowych ze środków własnych.

Switch style