Rząd przyjął dokument strategiczny w sprawie uczenia się przez całe życie

Rząd przyjął dokument strategiczny w sprawie uczenia się przez całe życie

10 września 2013 r. rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu strategicznego "Perspektywa uczenia się przez całe życie".

Dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji. Wytycza kierunki polityki, która obejmuje działania na rzecz: uczenia się w różnych kontekstach (formalnym, pozaformalnym i nieformalnym), uczenia się na wszystkich etapach życia, począwszy od najmłodszych lat do późnej starości oraz identyfikacji, oceny i potwierdzania efektów uczenia się.

Uczenie się przez całe życie jest promowane w państwach Unii Europejskiej. Przyjęcie "Perspektywy uczenia się przez całe życie" wynika również z przygotowań Polski do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Jednym z warunków wstępnych zapewnienia ze strony UE pomocy w zakresie edukacji jest istnienie kompleksowych i spójnych ram polityki na rzecz uczenia się przez całe życie.

Tekst dokumentu  "Perspektywa uczenia się przez całe życie"

Szczegóły na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Switch style