Rok 2013 został ogłoszony "Europejskim Rokiem Obywateli"

Rok 2013 został ogłoszony "Europejskim Rokiem Obywateli"

Rok 2013 został oficjalnie ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli. Po 20 latach od wprowadzenia obywatelstwa UE obchody Europejskiego Roku Obywateli skupią się zarówno na tym, co już dotychczas udało się dla obywateli osiągnąć, jak i na zaspokojeniu ich oczekiwań na przyszłość.

Zaplanowane na cały rok imprezy poświęcone będą wyjaśnianiu, w jaki sposób obywatele mogą bezpośrednio korzystać ze swoich praw w UE, a także informowaniu o związanych z tym zagadnieniem politykach i programach. Obchody Europejskiego Roku Obywateli zachęcą również do ogólnounijnej debaty z udziałem obywateli na temat tego, jak Unia Europejska powinna wyglądać w przyszłości i jakie reformy potrzebne są dla poprawy ich codziennego życia

Europejski Rok Obywateli zbiega się z 20. rocznicą wprowadzenia obywatelstwa UE w chwili wejścia w życie Traktatu z Maastricht w 1993 r. Rok 2013 będzie również rokiem przyjęcia przez Komisję kolejnego sprawozdania na temat obywatelstwa UE (zob. sprawozdanie z 2010 r.: IP/10/1390). Przedstawi ono kolejne planowane inicjatywy UE, mające na celu usunięcie istniejących wciąż przeszkód, utrudniających obywatelom pełne korzystanie ze swoich praw. Rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. to również właściwy moment do prowadzenia szerokiej debaty na temat przyszłości

W ramach przygotowań do Europejskiego Roku Obywateli, Komisja przeprowadziła w okresie od 9 maja do 9 września 2012 r. szeroko zakrojoną konsultację społeczną, pytając obywateli UE, jakie problemy napotykają w korzystaniu z przysługujących im jako obywatelom unijnym praw (zob. IP/12/461). Odpowiedzi, które są obecnie analizowane, zostaną uwzględnione w sprawozdaniu na temat obywatelstwa, które opublikowane zostanie w dniu 9 maja 2013 r.

W ramach Europejskiego Roku Obywateli politycy rozpoczęli prowadzenie bezpośrednich debat z obywatelami na temat przyszłości Europy. W 2013 r. debaty takie będą się odbywały w całej Unii. Każdy będzie mógł wziąć w nich udział: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_pl.htm. Pierwsze debaty odbyły się już w Hiszpanii, Austrii i Niemczech, a wiele innych jeszcze przed nami.

Europejski Rok Obywateli zostanie oficjalnie zainicjowany debatą z obywatelami, która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2013 r. w Dublinie. Zbiegnie się to z rozpoczęciem prezydencji irlandzkiej w Radzie.

Dodatkowe informacje

Switch style