Odnowiona europejska agenda w zakresie uczenia się dorosłych

Odnowiona europejska agenda w zakresie uczenia się dorosłych

Konferencja rozpoczynająca proces wdrażania odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych odbyła się 28 lutego w Brukseli. Zgromadziła ponad 130 osób - przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządów państw członkowskich, w tym krajowych koordynatorów wspierających wdrażanie europejskiej agendy oraz reprezentatów instytucji edukacji dorosłych.

Odnowiona europejska agenda w zakresie uczenia się dorosłych, przyjęta przez Radę w listopadzie 2011 roku, apeluje m.in. o:

  • zapewnienie dorosłym, bez względu na płeć i ich warunki osobiste i rodzinne, większych możliwości dostępu do wysokiej jakości kształcenia w każdym momencie życia, tak by wspierać rozwój osobisty i zawodowy osób dorosłych, upodmiotowienie, umiejętności dostosowawcze, zdolność do znajdowania zatrudnienia i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
  • szerzenie wśród dorosłych wiedzy na temat tego, że uczenie się jest przedsięwzięciem na całe życie, które należy kontynuować regularnie w trakcie całego życia, w szczególności w okresach bezrobocia lub transformacji zawodowej;
  • zapewnienie dobrze rozwiniętej oferty usług związanych z uczeniem się seniorów, tak by promować aktywność, niezależność i zdrowy styl życia osób starszych, oraz wykorzystania ich wiedzy, doświadczenia, kapitału społecznego i kulturowego z pożytkiem dla całego społeczeństwa;
  • podjęcie zdecydowanego zobowiązania na rzecz promowania uczenia się dorosłych jako sposobu na propagowanie solidarności między różnymi grupami wiekowymi (na przykład za pomocą „paktu międzypokoleniowego”), a także między kulturami i ludźmi wywodzącymi się ze wszystkich środowisk.

Ponadto, agenda określa na lata 2012-2014 obszary priorytetowe, na których powinny skupić się państwa członkowskie:

  1. Realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności.
  2. Poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia.
  3. Promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej w ramach uczenia się dorosłych.
  4. Zwiększanie kreatywności i innowacyjności dorosłych oraz ulepszanie ich otoczenia edukacyjnego.
  5. Poszerzenie zasobów wiedzy na temat uczenia się dorosłych oraz monitorowanie sektora uczenia się dorosłych.

Szczegóły na temat konferencji i europejskiej agendy można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Switch style