Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), dalej UDPP;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 II edycja konkursu.

Priorytetami Programu są:

I.   Edukacja osób starszych

II.   Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową

III.   Partycypacja społeczna osób starszych

IV.   Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

Termin składania ofert: od 6 marca do 28 marca 2013 r.

Wszelkie szczegóły na temat konkursu, w tym odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, znajdują się na stronie internetowej MPiPS.

Switch style